Skip to main content

Full text of "Joannis Raii Synopsis methodica avium & piscium : opus posthumum"

See other formats


'■•} •*/ T " 71 ■ ■fmm £~7 ^J ^/7 l^yi*-**-?-^ ^^&h%U '■■■^>cJ> ~7Z~&& X t -/~Jj fff-z^ ?& -rs- 1 

QctS /BJ^> -*~*-/9 **&t*-J *-- &-&t*iJ!£*>~7 : l ■ ^*^C*^^^^iS^./^^, r 

fi^*h*Zf2eH*,«&& a^-T. 7^^ 0M*r£-s** ?r>>.^'~ 

^^■*^ubrf~&^*»**rf^/?^<~^*'" 9"^^~' <2 Anr^fc^ <*^^ J&if^ fQ^ff^ B&RATA TypograpWca 

Zeviora hattd cper* frethm eft^ indigitare : Gr# 
4/iora autem hoc modo corrigendai 

*Uuteo. l, 3 ,.»nte ?B«lb us p 4 °- J; Jg^ ^fo,». p 10 8.« 


JoannisRaii 

SY.NOPSIS 

METHODICA 

Avium & Pifcium ; 

OfUS fOSTHUMUM, 

Q.U O D 

Vivus recenfuit & perfecit ipfe 
infigniffirnus Author ; 

IN QU O 

Multas S p e c 1 e s, in ipfius Ornkho 

logia & Ichthyologia defideraras, adjecir : 
Merhodumque fuam Piscium Narune 
magis convenientem reddidir. *r-4 C U M Appendice, & Iconibus, L O N D I N I : 
Impenfis Guiielmi Innys^ ad In- 
iigniaPrincipis in Cremeterio D. Pauli. 
MDCCXIIL Ad Le&orem. 
I C Liher, in/jgnis licct, ejr cla* 
riffimum fuperiore feculo Scrifto* 
ris nomen prima fronte gerens, 
in cujufdam BihliofoU fctinio, 
? fortefortuna paulo abbinc rcpcr- 
ius eft. Ihi pulvere ohrutus, ejr cum tineis cer- 
tans, Bibliopcl* culpa, diu delituit. ^uem ut 
Autographum remitteret, nec prece, nec pramio, 
nec minis R A I 1 amici moverent : id quod ex 
eorum Epifiolis, jam. yenes me ajfervatis, nuper- 
rime intellexi. 

Opus idcirco Pofthumum hahes, lenevoie 
LecJor; at ah ipfius magni Raii manu, diu 
ante ohitum ejus, limatum & perfcBum. J2uipp$ 
fummoruw ey do^iiffimor^m ejus amicorumfD-ffm^y^l 
D. Tancredi Robinsoni, m. D. S^SJ 
aliorumque rogaiu, inchoatum efi hoc Opufculum; 
quodut ahfslutiiis edcretur, hnicfms Jamaicen- 
fes, aliafque Obfervationcs & QollcBioncs impcr- 
tivit clariffimus Sloanius. Ita tandem ad 
finem perducJum efi circa annum 1 693 aut 1 694, 
ut ex R a 1 1 Epifiolis patet, ejr dc hac re me cer- 
tioremfecit D.Dale Braintreenfls Fir curio- 
fus, ac R a ii vkinus & amicus. 

In utraque hujus Synopfeus parte, plurlm£ 
sddite funt Species ; ac in pofteriore Metho- Ad Ledorem.^ 

dus alia eji, dr Naturtf magis conveniens 
quam in Clariffimi Willughbei Ich- 
«hyologia, ^ Raio mflro editk. 

^uamvis igitur immortale mAgni W 1 l- 
lughbei nomcn, & opera fint laude dig- 
mjfima, aliorumque facile fuperantia ejufdem 
Ornithologia & Ichthyologia, / tamen Hi~ 
ftorias excipias, hic Liber non tanthn mole mi- 
nor, idecque ad circumferendum aptior, verum 
etiam anciiormulto e(r ejr emendatior. 

Cum primo Willughbei Raiique mentionem 

feci t in animo fuit qu&dam de tam illuflrium vi* 

rorum inftitutis, & exantlatis laboribus dicere, 

frout ab ipfo R a t o, Willughbei item 

iilia (fui fexus ornamento) aliifque accepi. 

H&c vero fi aggrtderer, neceffe effet, aut plura 

iieere quam qu% in Pr^fatiuncula cnumerari 

pffunt, aut pauciora quam tantorum Virorum 

meritis debeantnr. De hk autem alius erit di- 

' ccndi /Wwj, timw Epiftolas, c£teraque Raiana 

edidero ; quod molior, fi modovitam otiumque 

dederit Deus. Obnixe igitur omnes, qui de re 

iiteraria cum CUrifiimo R a 1 egerunt, peto, 

fqua ejufmodi Raiana habeant, ut fro fna 

hnmanitate mihi velint impertite : quod benefii 

cium, ut ornms rei l?terari£ fludiofi, grata me- 

moria ejr fmmk laude profequentur, itaprce aliis 

Upminftri prope Rum- 
fordiam, Effexiae. 

. SH<?-'7* W.DERHAM, JoANNIS RAII 

SYNOPSIS 

METHODICA 

AVIU 
LOKVIKI: 
Anno MDCCXIII. : » ■'■■ 

'j 

i 


C i > SYNOPSIS 

METHODICA 

A V I U M. 

A v I u m Divijio generalis. 

. V E S funt vel terreflres, vel aquaticte'. 
Terreftres vocamus quae aquas minimfc 
frequentant, fed in ficcioribus plerumque 
degunt, & in terra vi&um quaerunt. 
Hae vel funt roftro & unguibus aduncis, 
TayL4>i»vv%t Graecisdi&ae, v el roftro & ungnibus rc&io- 
tibus mimifque hamatis. 

Ta.(x4'^vv^ vel funt frugivorce ut Pfittaci, vel carni- 
<vora & rapaces, ut reliquae. Rapacium in generej fed 
praecipufc Diurnarum, Notae funt, Caputhaberegrande, 
collum breve ; Roftrum & ungues (ut diximusj adun- 
cos ; Linguam latam, craffam, & humanse fimilem. 
Pennas in cauda ia, quod & multis praeterea avibus 
commune eft ; Remiges in utravis ad 24. Ventriculum 
membranofum, non mu(cu!oium ; Appendices feu In- 
teftina cosca gemina, breviflima, quaeque adultis fal- 
tem nulliususus effe videntur; femora valida & muf- 
culofa, ad praedam feriendam ; Infigni visus acumine 
follere, ad eam fe longinquo difpiciendam : Solitarias 
ejje, non gregarias, Quamvis autem Arifioteks in genere 
B pronunciec., 
% SynopsiS Mrthodica 

pronunciet, TapL^avtf^v Zjiv &yt.Kax v Vultures excipi- 
endi videnfur, quos B tiuuius cater. aum. volarr, ^oaut 
60 fimufobfervavit : Pennis piurmjv p-u corporismole co- 
fiofiffimis vcftiri, ut Aves majores effe videantur, quam 
pennis exutae revera funt : Longavas ejfe, & quidem pr<e 
aliis Avibus - y de quo ■quamvis dubitem • Aves tamen in 
genere omn'es pro corporum mole Quadrupedibus vi- 
vaciores efle certiffimum eft. Inediam diutiffime tole- 
rare, quod pro viclus ratione, qui non femper in 
promptu, iisfere neceiTarium eft. Fcemina maribus cor- 
foris mole majores effe, forma fpccicfirrcs, viribus fortio- 
rts, indoJe gencrofiores ferociorehe ; quod fobolis alendas 
cura iis prxcipue incumbit. Qu6d tXftri bafts aliquouf- 
tjue cutc nudli, (ceram Accipitrarii vocantj cbducatur. 
Quod uncus MandibuU fuperioris atate augctur, & in 
hngum producitur. Qubd denique excremcntafluida fere 
funt latlis inftar. Ux praeda & rapina plerunque vic~t- 
itsnr, Quadrupcda minora & Aves invadentes & dila- 
fiiantes ; nonnulia; ignaviores cadaveribus forte repertis 
non abftincnr, {cd difcerptis vefcuntur, ut Vultwcs. 
Y<ty.\wvyi<i rapaces & carnivor^ func vel Nccluma:, quae 
inrernociu evolant & pra?dantur, capitibus magnis & 
vclut Felinis, Bubcnes & Noftua di&ae ; vel Diurna, ut 
Rcliqua:, quag interdiuprasdantur. 

X/ncun.gues rapaces feu carnivorae Diuma func vel 
Mijorcs, vel Mir.ores. Majo; es funt yel Genercjiores, uc 
AquiU ; ve.I Jgnaviorcs, ut Vulturcs. 

Aquilae nonnullas Accipitres quoldam, (ut v.g. Gyro- 
falconem didtum,,) magnitudinenon fuperant, quin po- 
tius ab hifcc fuperantur. Diffcrunt ergo Aquilae ab 
aliis rapacibus, non rantum quod magnitudine excel- 
lunt, fed quod nattira ferae &: indomitas func, nec infti- 
lutionis 8c tradtationispatientes. 

Minores iudcm iunt vclgenerofiores, &d aucupium in- 
ftitui iolitaj, Hawks noftratibus didlae, Latinis Accipitres, 
quas Accipkram optima ratione diftinguunt in Macrop- 
mvw, h. e. Alis lovgis & ad caudam fere. extremam ex- 
rendsdonatas, Long-winged Hawks ; quales funt Falco, 
.Lanerius, &c. & Bracbyptcras, Short-winged Hawks, i. e. 

-^i alis AVIUM, 3 

«/» brevibus & ab extrema cauda multiim deficientibus « 
praeditas; uti funt Accipiter Fritigillarius & Palujnba r 
rius : vel Ignaviores & Sylvefires, ab Accipitrariis fere 
negle&ae, uc Bztfeo, MlIvus, &c. quibus addi poflunt 
Laniifeu Colluriones ; in hoc genere minimae,roftro ali- 
quoufque red:o, extremo adunco. Aves roftro & unguj- 
bus re&ioribus mimiique hamatis funt vel i. Maxim.e, 
fingulares & fui generis, ob corporum molem & alarurn 
parvitatem volatui inidoneae, ut Struthio-camelui, Emeu 
feu Caffoaris, & Dodo. 

2. Media magnitudinisi feu majores, quae vel furit 
Roftris magniscraffis validis & oblongis ; vel Roftris mi r 
noribus (3 brevioribus, norinihil incurvis, faltem in GaJt- 
linaceo genere. 

Priores in duo genera diftinguimus. Primum Genus 
Corvinum vocamus afimilitudine Corvi Avisnotiffimae; 
quarum notae funt, Roftrum rnagnum, craffum, re- 
£lum, aut modice infiexum ; viclus ex carne, infeeris 
& frugibus promifcuus; nonnullse tamen carnivorae 
tanttim lunt, morticinis & cadaveribus praecipue inhi- 
antes, quin & aves vivas ah'aque animalia rapiunt & 
dilaniant, unde a nonnullis Semirapaces appellantur'. 
Corvos etiam a quibufdam ad aucupium inftitutos ati- 
divimus. Secundum, Picorum genus eft, quod plurimis 
& infignibus notis ab alio quocunque Avium genere 
differt, & cognitu facillimum eft. Earum prscipus, 
& maximk characterifticae funt, i . Linguam habere te- 
retem, in fpinulam offeam, acutam, utrinque denta- 
tam definentem, quam longiffime exferere 8c evibrare 
poteft in arborum rimas aiiive foramina, ad infe&a 
ibidem latitantia lancinanda & extrahenda. 2. Digi- 
tos in pedibus anticos tantiim duos, & pofticos totl- 
dem, ad arbores commodius fcandendum. 3. Intefti- 
nis coecis carere ; quod nulJi alii quam haclenus novi- ! 
mus avi convenit.. 

Pofteriores induo genera fubdividuntur r i.Gallina- 

ceum, quarum notaeiunt 1. Roftrum breve validum &' 

nonnihil incurmm, ad grana, quibus praecipue vi<ftitat 

hocgenus, colligenda. 2. Ventriculus craflismufculis i 

B 2 in-ftrudtsf 4 Synopsis MethodIcX r 

inftru&us ad eadem, calculorum (quos deglutit) ope 
comrminuenda.' 3. Corpus craffum & ponderOfum, 
carne multa. 4. Alae breves & concava?, unde minimfe 
altivol» funtj & breves volatus faciunt hse aves. 5. In- 
teftina caeca longiflima. 6. Garo, praecipue mufculo. 
mlti pecloris, alba, qui color a codtione fe prodit ma- 
nifeftius; 7. Humi nidificare, ^ quia fci. pulli recenS 
exclufi in nido non jacent, nec a matribus aluntur ; fed 
denfa lanugine veftiti, huc illuc curfitare, matres fequi, 
ipiique cibum roftellis colligere poffunt. 

2. Columbinum, cujus notae funt 1. Figura corporis 
peculiaris, Cueutum referens. t. Tibiae breves, & m 
omnibus quas novimus fpeciebus lana cum pedibus ru- 
bra% 3. Ala? longae, & volatus pernix. 4. Roftrum 
re&um, tenue, anguftum & longiufculum ; excipi- 
enda? hic funt columbae nonn»llae exoticae, quae roftrum 
brevius & craflius habent. $. Vox gemebunda. rf.Bina 
duntaxat una vice ova ponere ; quem defedfcum faepius 
in anno pariendo compenfant. 7. Cibum pullis ex in- 
gluvie fua in os erudfcare maeeratum & emollitum ad 
faciliorem conco&ionem. 

,3. Minores; quarum notae, magnitudo interCoIurri- 
bas & Alaudas media : Roftrum longitudinis & craf- 
fitiei mediocris, deorfum modicfe inflexum, cauda 
longa j vi&us e baccis & infectis promilcuus, Hoc 
genus Avium a fimilitudine cum Turdo Ave notiflima 
Turdinum vocamus. 

4* Minimce, quas Aviculasdicimus, & in teriuiroftrat 
& crafliroftras dividimus. 

Aves aquaticce funt vel qua? circa aquas verfantur & m 
aquofis plerumque vi&um quaerunt, aquis tamen non 
innatant, quae omnes fijjifedes funt, pleraeque etiam 
Iongicrurae, tibiis quoque fupra genua vulgo credita 
aliquoufque nudis, ut aquas vadofas commodius in- 
grediantur : vel qua; aquis ianatant, quarum plerae- 
que Palmipedes funt, & crura breviufcula maximam 
parrem obtinent. 

Quag A V I U M. i 

Quxcirca aquas verfantur funt vel Maxima, fingula- 
res & fui generis, ut Grus, &c. vel Minores. Minores 
funt vel Pifcivcra; vel InJeBivora aut Limofuga, five 
ut utrafque eodem nomine comprehendam, non Pijci- 
vora. Non pifcivoras pro roftrorum longitudine dividi- , 
mus in i . fyftris longijfimis donatas, feu rcBis, ut Scolo- 
faces, &c. five curvis, ut Arquata, &c. 2. I{pftris me? 
dia longitudinis, cujufmodi fnnt Himantopus , 8cc. 
3. ^oftris breviffimis, hoc eft, Digitum & dimidium 
non excedentibus, ut Vannellus, Pluvialis, &c. 

Aves aquis innatantcs, funt vel fiffipedes, digitis ir* 
nonnullis, ut Fulica, ad latera membranis auctis : vel 
Palmipedes ; easque vel longicrura & anomalx ; Pbeeni- 
copterus, Avofetta, Trochilus ; vel cruribus brevioribus 
donatse. Ha* vel TridaUyU funt, digito poftico caren- 
tes ; ut Penguin, Alka, Lcmvoia, Lunda : vel Tetrada- 
ftyla : quibus vel digiti omnesmembranis intercedentibus 
connexi funt, ut, Onocrotalus, Anfer Baffanus, Corvus 
aquaticus, &c. vei tres tantmm, poftico foluto ; atque 
has iterum vel I. Anguftiroftra j ieu roftro in extrema 
acuto, redfco aut modice tantum inflexo, quas duum ge- 
nerum funt 1. Brachyptera & urinatrices, Colymbi 
di<fr.as, quorum nonnulli digitos habent divifos mem- 
branis tantiim lateralibus au&os. 2. Macroptera & 
volaticae Lari diclse : five fyftro in extremo adunco, 
quae duum pariter generum funt, nimirum 1 . Kojtrofer- 
rato feu ad latera utrinque dentato ; Mergi ; 2. Ro/iro 
Uvi feu dentium experte, Puffinus Anglorum, Avis 
Diomedea, &c. vel II. latiroftra ; quse dividi poftunt 
in genus Anferinum, quarum notas inferius dabimus : & 
Anatinum, cujus generis Aves funt vel marina & urina- 
trices : velfluviati/estk lacuftres* b 3 5f*w 4 SynopsisMethodicX ,'Aves rapaces diurn£ : ejr frimb MaJorEs 
qu& duum Generum funt. 

Pf /W0 Generofiores, feu A olu i l m. 

AQui!<£ magnitudine infigni, qua earum plerifque an- 
tecellunt, necnon feritate innata, ut difficulter ad- 
modum cicurari & ad aucupium inftitm poffint, a reli- 
quis Avibus rapacibus differunt ; generofitate & Roftri 
aduncitate a Vultwibus, quibus Roftrum non confeftim 
atque & fronte enafcitur in hamum curvatur, verum 
poft duorum digitoruro feu medii palmi continuam re- 
(ftitudinem, oblervante Gcfnero. 

i. Chryfaetos ^Afm;J;Ornithol. lib. 2. cap. 2. i. e. 
Aquila fufoa feu aurea. Magnitudine inter Aquilas ex- 
cellit, & colore in toto corpore fulvo a reliquis diftin- 
g*uitur ; i proxitre fequente caudae totius colore fufco, 
quodque crura ad pedes ufque plumofa habeat. Aldro- 
•vando appenfa 1 2 libras xquabat. 
1-2« Aquila fulva !eu Chryfaetos, cauda annulo albo 
cincla. Hujus nidus Anno 1668. in fylvofis prope 
Derwentiam fluvium in Pecco Derbienfi inventus eft, fc 
bacillis feu virgis ligneis grandioribuscompofitus, quo» 
rum altera extremitas rupis cujufdam emirientiae, aitera 
duabus betulis innitebatur. Bacillis junci infterneban- 
'tur, juncis Erica?, Ericis iterum junci ; in quibus ja- 
cebat pullus unicus cum uno ovo urino, adjacentibus 
cadaveribusunius agni, unius leporis, & trium Grygal- 
li pullorum. Erat autem nidus ifte quadratus, duas uIt 
nas latus, nulla in medio cavitate ; verum planus & 
aequalis, Pullusfeie adultuserat, & ad volandum ido- 
neus, ' Accipitris falumharti figura j dorfo Subbutecnis 
inftar nigricante ; Anferis prope pondere ; tibiisadpe- 
des ufque plumpfis; annulq feuzona in eauda alba. ' OVf tru "J&tomlS AVIUM. 7 

Aquilae fpcciem quandam in preruptis rupibus feu cli- 
vis montis Snowdon in Wallia quotannis nidificarfe aiunt. ■ _ 
_zt 3^Haliceecus kwfoffifraga, The Ofprcy. In fltimi- *f-&/ 
nibusnpftris non rar6 "pifces praedatur; at ver6 pedem 
alrerum planum, digitis membranis intercedentibus 
CGnnexis, Anferis aliiifve Avis palmipedis in modum, al- 
terum divifum ad inftar aliarum Rapacmm habere(nt 
vulgo perfuafum) proculdubio fallum & fabuloium eft. 
Gb magnitudinem infignem Aquilis annumerari mere' 
tur ; cum. Balbufardus Anglorum, The bald Bu^ard, 
(quia multis pro Haliaseto habetur) nonnullis etiamex 
Accipitrino genere avibus magnirudine cedar. 

4. MelanacScos feu Aquila JT/rf/m\i.Acolorenigro,&v-i- 
ribus quibus valet didta. Hujus generis Avem in Curia 
Medioburgetifi %e'andia enurritam vidimus, Corvi msg- 
imudine dupla ; Capite, co!!o, pectore, nigris ; in inccr- 
fcapulio macula magna triangulari ex albo rufuicente 
noratam, item area alba tranfversa in alis, Sexus tam 
in hac fpecie quam in aiiis Aqmlis coloribus mulsiiin 
variant. 

5. Pygargus, Albicilla Ga25#< quibufdam Blnnularia. 
Magnitudine qua ei cedir, colore luteo roitri & pe- 
dum, capitis albicanre aur cir.erafcente, caudae vel ro- 
tius, vel alrerius medieratis albo, a Chryfacto differt. 
Nobis ad ltateram examinata 87 Jibras pendebat. Al- 
drovmdo defcripta multo minor erat, & colore diverfa. 
Veneriis nadi fumus ab Aucupibus occifam, & in foro 
venum oblatam. 

6. Morphnos Gefn. & Aldrov. non alia avis eft qnam 
Balbufardus Anglorum, ipfo Tumero farenre, qui de- 
fcriprionem ejus fub Morphni appsllatione ad GcjncYiim 
tranfmifit. 

jiMorpbno congcner Aldrov.Galii gallinacei magnirudi- 
ne erar, Cera roftri lutca, colore rorius ferrugmeo, 
. maculis ramen aliquot albis hinc inde fparfis; cruribus 
tocis hirfutis ad digitos uique. s 

8. Aquila BmjiHsn/jj criftata, Vrutaurana Indigenis 

didta Marcgrav. Gfifta e quaruor pennis nigris componi- 

tur,duabus mediis 2 digicos alris, lateralibu* parvis, Ro- 

B 4 iirurn 8 SYNOPSlsMETHODIC/k 

ftrum nigrum cum cera ad bafin flava. Pedes etiam 
flavi. Color in capite, alarum remigibus, & tota fere. 
fupina parte fufcus : in pectore, ventre, & femoribus 
cruribufque ad pedes ufque albus, nigris pennis fqua- 
matim variegatus. 

9. Urubkinga Brafilienfibus Marcgrav. A praeceden- 
te differt 1. colore, qui huicper totum corpus fufcuseft 
& nigricans ; a.OcuIis Aquilinis, ciim illi eleganter 
aurei fintj j.Cruribus nudisluteis ; 4. Cauda bicolore, 
inferiore parte ad duas tertias alba, reliqua nigra. 
5. Criftae denique abfentia. 

1 o. Percnopteros feu Gypactos Aldrov. Oripelargus etiam 
di&a. Hujus Avis tres leu fpecies feu varietates propo- 
nit Aldrovandus, quarum defcriptiones apud ipfum vide. 
Nos hujus generis Avem Venetiis in aedibus cujufdam 
Nobilis Vencti enutritam vidimus & defcripfimus An. 
1664. 

Magnitudine Aquilam aequat fuperatve. Caput & 
collum plumis deftimta, alba duntaxat lanugine veftie- 
bantur. Imum collum infra lanuginem quidam veluti 
torquis plumarum albentium cingebar. Plumae fere om- 
nes corpusregenr.es dilute ferrugineae. Remiges alarum 
& cauda nigra. Roftrum magnum, Lari quam Aquilae 
fimilius, extremo albicans : Nares cute nigra tegeban- 
tur. A roftro ad oculos cutis nuda erat, colore cceru- 
leo. Oculorum irides ex rubro Avellaneae. E naribus 
continue. guttatim humor ftilkbat. Crufa paul6 infra 
genua plumis teda, ex interiore parte alba. Pedes 
plumbei : medius digitus reliquis mult6 longior : exti- 
mus ad primum articulum membrana medio annexus : 
Ungues nigri, minores mintifque incurvati quam in 
Aquilis. lngluvies tanquam faccus propendebat. Sem- 
per fere alis expanfis ftetit, eodem fitu quo Vultur Lepo± 
rarius a Gefnero depingitur, 

_ Avis haec primaz ab Aldrovando defcriptae eadem efTe 
videtur, a qua fecundam ejufdem fpecie diverfam non 
effe fufpicor ; cuxn Aldrovandus ipfe fecundam fuatq 
Gypaeton Gefneriana non diflimilem effe fateatur. 
Qudd ver6 Gefneriana & noftra eadem Avis fint, vel u- 

nica AVIUM. 9 

^iica illa nota humoris e roftrp ftillantis ad probandum 
fufficere vidctur, quantumvis folores difcrepent: Gef- 
neriana enim colore Ciconiam referebat. Sexus autem 
in hoc genus Avibus coloribus aliifque accidentibus 
plurimum differunt. 

Avis haec ob ignaviam fuam, roftrique & pedum fi- 
guram, Aquilis minime accenferi debet. De VULT URlBUSi 

VUlturum notse charadterifticae quibus ab aliis Ra- 
pacibus Avibus, Aquilis praecipue, difFerunt, iunt, 
i . Qu6d Roftrum eis non confeftim atque e fronte enaf- 
citur in hamum curvetur, fed poft duorum digitorum 
continuam re&itudinem. 2. Qu6d Aquila ignaviores 
fint, & cadaveribus vefcantur, a quibus illae abftinent : 
nec tamen cadaveribus folis vefcuntur, fed etiam vivas 
volucres, haedos, lepores, hinnulos infe&antur & ra- 
piunt. 3. Colium fere implume habere. 4. Turmatim 
volare, obfervante Bellonio, quod folis inter Rapaces di- 
urnas Vulturibus con venir. 5 . Ingluviem ante ventricu- 
lumvelut facculum propendentetn habere, quod in Gy- 
paeto di&o Venetiis viio obfervavimus. 6. Quod ma- 
rem faemina, praeter morem aliarum Rapacium, mag- 
nitudine non fuperet. 7. Qu6d alarum incumbens cor- 
pori pars leni tota vellere, quod foli inter Rapaces pe- 
culiare, integitur. 8. Quod fub gutture fpatium habe- 
at palmi latitudine non tam plumis quam pilis, qui Vi- 
tulinis fimillimi funt, veftitum. 

Verum Crura ad pedcs ufque plumofa habere,qna no- 
ta Vultures ab aliis Rapacibus diftingui exiftimat Bello- 
nius, nec omnibus commune eft nec folis proprium. 

Vulturum fpecies a Bcllonio & Gefncro proponuntur 

i.Mvtltnrcinereus. 

2. Vultur niger. Quorum Bellonius nullas ncqne de- 

fcrip- io Synopsis Methodica 

fcriptiones integras, neque notas chara&erifticas adhf, 
bec, fednudas duntaxat iconesponit. 

3„ Vultur Bceticns a Bcetico feu caftaneo totius corpo- 
ris colore di&us. Alarum & caudae pennae nigrje funt s 
Plumajverticisbreviufculae & curtae; Cauda brevis ala- 
rum longiffimarum refpedtu : Crura brevia, plumis un- 
dique contecta ad digitos ufque. 

4. Vultur Leporarius Gefn.Colore eft in rutilo nigrican» 
te, pedibus fiavis. Stans aut fedens criftam quafi cornuca 
in capite erigit, quae in volante non apparet. Minor. 
eft, nec pe&ore ade6 fulvo ac proxime kquens. 

5. Vultur aureus Gcfn. Pars prona tota ruffa, verfus 
caudam dilutior. Dorfum nigrum: Ala? &caudafuf- 
cx. Aquilae eft magnitudine. Digiti pedum fufco 
aut corneo colore funt. 

6.\ T uhuv albus, qxxem cumcinereo BeZfomwjeund&facir. 
■ 7. Vukm fuhus, Bcetico Bellonii congener. Dorfum 
ei & abe fulvae : Cauda brevis alarum refpe&u, quo 
cum Bcecico Bellonii convenit. Roftrum nigrum, ex- 
tremo aduncum. Caput 8c collum ad pe&us ufque, ut 
& media pars pectoris, plumis deftituta, brevi, molli, 
denfaque lanugme alba veftiuntur. Oculi torvi, iridir 
bus croceis. In cervicis ima parte, feu dorfi fnmma, 
congeries pennularum anguftarum, reliquis multo lon- 
giorum, ut in Percnoptcro Aldrovandi, collum cingic 
In Ornithotropheo Regio, in Vivario S. Jacobi di&o enu- 
tritum vidimus & defcripfimus, undeallatum nelcimus. 

8. Vultur Brafilicnfis aut Mexicanus, Urubu Marcgr. 
T^opiloth Fr. Ximen. Aura Nieremb, Corvi magnitu- 
dine eft • cauda longa, alis tamen ea lor.gioribus, 
Pennre totius cprporis nigras : caput parvum, cute te- 
Aumpaulum rugofa, mira colorum diverfitate : namin 
finifrro latere infra oculum crocei eft coloris, lupra ocu- 
lum ccerulei, itemin fummicare ; reliqua parteiubrun- 
ni; in dextro iatere circa oculum fuperne & inferne- cro- 
cei coloris, in fummitate itidem ; reliqufi parte ex cro- 
ceo albicantis. Roftrum fatis Jongum, extremo adun?. 
cum, Sc ad medietatem uique a capite cute obtedum e 
croceo ccerulefcente. In medietare roftri fuperiorenari- 

um AVIUM. n 

um ibramen uniim,amplumtranfverfim pofitiim. Exrre- 
mitas roftri quae cute caret aiba eft. Fosret ejus caro in- 
ftar cadaveris ; nam & cadavenbus vefcuntur. Fceda 
avis eft, femper macra, nunqaam fatura. Xhxenes 
Corvi fpeciem facit : Verum Roftri extrei '.unca 

& Ca|>ut implume Vultunbus accei endum fuadent. 

Avis hxc Jamayceniibus noftris the Carrion-Crove dici- 
tur,in faperiore : a roftri mandibula duo narium fcrami-' 
na ampia habet, non unum trapfveriim pofiraim, ut fai- 
fo Hemande^. Volat ut Miivus : Animalia viva non 
aggreditur auc rapit, fed mortuorum dun,taxat cadave- 
ribus vefcitur, ut nos certiores ieci;: doc-Hiiitxms -.-: "cus 
nofter & naturalis Hiftorias qallentiffimus D. H^jius 
S/oanc, a.U7i"T}ii(- 

9.Hujus generis cffe videtur Avis illa ingens Chilenfis, 
Cuntur di&a, quam ego ob magnicudinem enormem &c 
pene incredibilem, profiAa 8c fabulofa oli.m habui, i- 
deoque Ornithologiae D. Willughby inferere non fum au- 
fus, Jam vero dari hujufmodi Avem .fidem mihi fecit 
Amicus nofter fummus, & in Hiftoria Naturali verfa- 
timmus D. Hanjius Sloane M. D. Hiftoria ejus, quam 
ab auii"^» fide digniffimo, D* $oanne Stxong^ Nauarclio, 
qui per fretum Magellanicum in Oceanum Auftralem 
navigavit, una cum penna Abe remige, accepit, com- 
municata. 

Ad oram.inquit D. Sfro«^,maritimam Chilenfem.circa 
tricefimumtertmm latitudinis Meridionalis gradum, non 
procul a Mocba infula,antequam locum Herradura dicturrj 
accederemus, Alitem hanc offendimus, Clivo maritimo 
excelfo prope lkcus infidentem. Glande plumbea tra- 
jedtee 8c occif^ fpatium 8c magnitudinem focii navales 
attonitimirabanmr. Quippe ab extremo ad extremum 
alarum extenfarum commenfurata 13 pedes latitudine 
jequabat. Hifpani Regionis iftius incola? quasnam Avis 
effet imerrogati Cuntur didtarn afErmabant, feque nb 
illis valde timere, ne liberos fuos raperenr 8c dilania- 
renr, vel aliquam eis noxam inferrent. 

Penna quam mihi (verba funt D. Stoans) dono dedic 
Capitaneus* praedi&us, duos pedes & quatuor infu- 

per iz Sy nopsis Methodi ca 

per digitoslonga erat, Scapus nudus feu pars fiftulofa 
5* dig.longa.ambitu fere fefquicligitali,abuno laterenonir, 
nihil concava.ab alterd convexa.colore tota fufco feu ob- 
fcuro, 3iij.gr. 1 7 i pondere. Avisipfa,ex defcriptioneru- 
di, qualem ab impefitis & in Hiftoria Animalium mini- 
me verfatis extorquere porui.quin Vultur fuerit ex«Aura- 
rum dictarum genere minime dubito. A nautis ob ca- 
put calvum feu implume pro Gallo pavone per errorem 
initio habita eft, ut & Aura a primis noftra? gentis 
Amcricae colonis ob eandem rationein, unde & carnerxi 
ejus comederunt, idque fine ullo nocumento. 

Avis hujus a Jofcpho Acofla mentionem fa&am invenio 
lib. 4. cap. 37. Econtra (De Tomineiis fermonem habu- 
it) Quaj Condorcjvocant magnitudinij ftint ingcntij t earum- 
rumque virium, ut nonjoliim Ovcm evifcerarc 13 comcde- 
re vakant y fed (3 •vitulum integrum. 

Garcilajfo de la Vcga de iis haec haber, Aliae adhuc 
Alites habentur, quas Rapacibus annumerare pofiimus, 
magnitudine vafta & immani, Cuntur di&ae, Hiipanis 
corrupte Condor. Harum nonnullae ab Hifpanis occifae 
ab extremo ad extremum alarum extenfarum menfura 
fumpta 15 aut 16 pedes, hoceft 5 ' ulnas latitudine im- 
plebant. Natura ad earum ferociam virefque in parte 
tcmperandas aut irritas reddendas, ungues iis aduncos, 
quos Aquilae conceffit, denegavit, pedum digiris in 
recYiores & Gallinaceorum aemulos definentibus. Ro- 
ftrum tamen iis fatis validum indulfit ad Boum etiam 
tergora perforanda & diripienda, vifceraque abdomine 
ciifciffo dilanianda. Binseearum vaccam taurumve ado- 
riri audenr, & vorare folent. Nec ab hominibus abfti- 
nent ; quin fingulae pueros decennes duodecennelve 
aggrediuntut & occidunt. Infigni Naturae providentia, 
tum pecudum tum ihdigenarum fecuritati cautum eft, 
tie multx nafcerentur ; nam fi numerofee effent, mag- 
nam armentis ftragem, & incolis damnum inferrenc, nec 
quicquam fere ab earum rapinis tutum foret. Color 
varius eft ex albo 8c nigro, Picae caudatseinftar. Cri- 
ftam in capite parilem feu aequalem habentinftarNova- 
culae.non ferratum ad^modum Gallinacese. Cum ex aete 

in AVIUM. n 

Snterram devolant forti alarum agitatione aerem vcrbe- 
rando ftrepitum fufurrumve adco vehementem &terrifi- 
cum edunr.ut vel attonitum vel furdum reddat audiente. Accipitres macropteri generofiores ad aucupi- 
ttm inftitui foliti, Hawks noftratibus ditfi. Jtr. 7I.T7 A L CO petegrlnui: niger Aldrovando defcriptus 

*P verdce erat plano & deprefib; Roftro pukhre- 
cceruleo, cum cera intense Iutea. Caput, cervix, dor- 
fum, afce fufcae & propemodum nigre : Pe&us, venrer 
& femora alba, lineis iatiufculis nigris tranfverfis diftin- 
&a. Caudamin&s fufca, lineisnigris tranfverfim dudis 
[cro/rB^jjinfignira. Crura ped&que lurea; tibiae breves* 

2. Falco Saccr. Angl. Tbe Sacre. Omnium prseter 
Gyrfalconem maximus eft, colore Milvino, feu inrer 
ruffum & fuligineum medio ; cruribus brevibus, digi- 
tis cceruleis ; roftro etiam brevi & cceruleo : Corpoi e 
longiufculo, alis & cauda longis. 

3 k Gyrfalco, Tbejerfalcon, cujus mas five Tcrrianus 
(Anglice Tarcel,) The Jcrhjn dicitur, Gyr. Germanis Vul- 
turem fignificat. Sola magnitudine fua, Aquilae aemulS, 
ab aliis quibufcunque Falcionibus fatis diftinguirur j 
quamvis alias noras non defint Vertex planus, Ro- 
itrum coeruleum, item tibias & pedes ; Color plumarunr 
in corpore toto albus, verum dorfi & alarum pennaj ni- 
gra macula cordiformi noratas ; cauda breviulcula notis 
nigristranfverfis variegata : Gula,pectus & venter aibedi- 
ne pura tin&a. Gruibus 8c Ardeis inprimis infefta eft. 

4. Falco montanus, The Mountain Falcon. Peregrino 
minor eft, verticc faftigiato feu leniter elevaro : Roftro 
craflb, brevi, nigro, cera lutea ; corpore leucophxo ; 
pedibus croceis. 

f . Falco gentilis i. e. nobilis Sclus. a Percgrino 
&Germanico parum admodum differt vel corporis for- 
ma, velindole & moribus, ut nonnifi oculatiflimus qtiif- 
que & in arte exercitatiflimus Accipitrarius eos poilk 
diftinguere. 2 6. faicb 1.4 S Y N O ?S I S M E T HO D I C A 

6. Falco gibhfus, The Haggard Falcon. Sic ditStus eft, : 
qubd ob brevitacem caput^vix apparcac ance juga ala- 
rum, dumeas fupialacera dorfi componic ; ita ut gib- 
bum geftare videatur. Anglici noftri Rei Accipkra- 
ria? fcriptores Falconem hunc gibbofum feu Haggard 
Falcon, & peregrinum di&um pro eodem habent, no- 
mina haec promifcue ulurpantes. 

7. Falco albus, Tbc VVhite-Falcon. Golore tOtiuscbr- 
poris & alarum albo a reliquis fpeciebus abunde diftin- 
guitur. 

8. Lithofalco & Dendrofaho. De his nihil notatu 
dignum invenimus. Lit&ofako Alberto media» mag- 
nitudinis eft, & vigoris inter peregrinum & gibbofum. 
Dendrofalci pleniffimam defcriptionem apud Gefnerum 
habemus, quam SubbuteOni cohvenire D. IVillughby 
exiftimat. 

9. Falco Tunetanus, The Tunis or Barbary Fakon. Qui 
noftratibus hoc nomine venit hujus generis reliquis, 
Peregrino di&o, Montano, & Gentili minor eft. Bel- 
lonius ad Lanarii magnitudinem & iimilitudinem aC- 
ccdere fcribit. 

10. Falco rubens, The T{cd Falcon. Qnx de hoc ge- 
nere Aldrovandus ex Alberto habet apud ipfum vide : 
nos an detur hujulmodi fpecies a reliquis diftin&a du- 
bitamus. 

1 1 . Falcones lndici riibri Aldrov. Horum alter, 
quem fceminam elle putavit, major erat, vertice 
lato & fere plaho. Roftrum cinereum, cera lutea. 
Supina pirs totacinerea ad fufcum tendens. Abexte- 
riore oculorum cantho macula longa di;citur,eodem quo 
pe&us colore imbura. Pedtu? autem & prona fuperfict 
es pene tota rubec cinnabarino remiflb ; infperfis ante- 
riorifternomaculisrarioribus cinereis. Aker, quem ma- 
rem putavit, minor erat. Colorautem rubeusinprona 
fuperficie faturatior erat : Dorfum & fupina facies 
prorfus nigra, 

1.2. Falco Indicus cirratus. Magnitudine ad Afturem 
accedit. Caput ei planum, nigrum, cirratum, crifta 
bifida ab Occipite retr6 dependente. Colium rubrum. 

Pedtos-' - AVIUM. , • t y 

l>e&us & venter cx albo & nigro varia, Iituris feu Ii- 
neis tranfverfis akernis perquam lucidis •& pulchris. 
Irides oculorum flava?, Roftrum obfcure cceruleum, 
& propemodum nigrum ; praecipue verfus apicem, nam 
bafis lutea membrana obducirur. Crura plumis ad pe- 
des ufque veftita : Pedes lutei, ungues nigerrimi. Mi- 
nores pennarum alse ordines fimbriis albicant. Cauda 
areolis feu zonis nigris & cinereis alternis varia. C«- 
tera nigricat. Avem hanc ex India Orientali advectam 
in Ornitrophio Regio in vivario S. Jacobi di&o enutri- 
tam vidimus. 

i 3. Lanarius, The Lannar, cujus mas five Tertiarius 
The Lanneret dicitur. Notae hujjus diagnofticse funt, 
Quod roftrum cruraque cum pedibus habeat ccerulea ; 
plumas anteriores albo & nigro varios macnlis non 
tranfverfis/edplumasin Iongum diftinguentibus,contra- 
ria atque in Falconibus ratione. Supina pars tota fufca; 
Alarum prona notis rotundis ac inftar exiguorum num- 
friulorum per fuperficiem diffeminatis pi&a. Gallize 
perpetuus eft Lanarius. 

A. 1 4. Subbuteo Bellon. & Aldrov. The Hobby. Parvi- 
tare fua a pracedentibus diftinguitur, appendicibus an- 
gularibus utrinque ad fuperiorem Roftri mandibulam 
cumBalbufardo, iEfalone, Tinnunculo & Laniis di&is 
eonvenit ; ab infe&andis Alaudis, quibus prxcipue infe- 
ftus eft, Accipitcr Alaudarius dici meretur. Ejus autem 
confpe&um & prasfentiam, inftin&u quodam naturar, 
adeo horret & expavefcit Alauda, utad eum evitan- 
dum vel in hominis ipfius finum confugere, vel in car- 
pentum quo vehitur apertum, velut in Afylum, quam- 
vis non fatis tutum, fe recipere non vereatur. 

1 5. jEfalon Belion. & Aldrcv. The Mertm. Aviutnrm- 
jus generis-omnium minima eft, Merula non multo ma- 
jor, animofa tamen & audax. Roftrum coeruleum : 
Torquis fub occipite ex albo lutefcens. Dorfum fer- 
rugineo & nigricante cceruleo colore varium. Prona 
pars corporis albo ferrugineo, cum maculis nigro-ferru- 
gineis deorfum a capite caudam vcrfus tendentibus, non 
tranfverfis, 

A. 6. Tinnuto' 16 Synops r s Methodica 

Jh. 1 6. Tinnuncului feu Cenchris Aldrov. The f^eftrell^ 
Stannell, or Stonegall. nonnullis, The Windhover. Mag- 
nitudine eft Columbae ; capite cinereo, lineolis nigris 
vario ; Supina pars corporis ad uropygium ufque 
fquod cinereum) ruffa cum maculis nigris in extremis 
plumis verfiis apices ; Prona pars ruffa cum lineis ni- 
gris fecundum longitudinem pennarum du&is. Wind- 
hover dicitur qudd aerem quafi ventilet, alas moti- 
tando, unde in eodem loco diutius hajret. 

Solent non raro Tinnunculi a. noftratibus cicurari, & 
ad aucupium inftitui, aliarum Aviam rapacium more, 

Cenchris feu MUiaria dicitur ha?c Avis, qudd pun- 
ctis nigtis Milii asmulis infignis fit. Ge/h. Aves Rapdces d'wrn& minores, macroptef#, , 
fylveftres & ignaviotes, ab Jccipitrariis 

negkfftf. 

Jhi. tyUteovulgaris five Triorches quod tres tefticulos 
** habere vulgo kd falso creditus fit. Notae hujus 
Avis funt, Color dorfi e ferrugineo nigricans, cum 
maculis interdum albis in alarum veftitricibus : Pe&o- 
ris ex albo flavicans, cum maculis oblongis ferrugi- 
neis in fingulis plumulis, non tranfverfis fed deorfum 
tendentibus. Roftrum quoque nudum, e cceruleo ni<* 
gricans, bafi cute nuda lutea fquam Ceram a colore, ut 
puto, vocant) te&a. Cuniculis infefta eft haec Avis. 
Jt. 2. Buteo apvorus five vefpivorus, The Honey-Bu^- 
%ard, A Buteone vulgari differt membrana ad roftri 
bafin \jhe Cere~\ nigricante ; capite cinereo, iridibus 
oculorum fiavis ; pedibus brevioribus & craffioribus ; 
cauda longiore; zona cinerea trantverfa in alis & 
cauda. 

Infectis victitat, & vefparum nymphis pullos nutrit." 
^.3. Balbufardus Anglorum, |Haliaeetus Aldrov. The 
Bald-Bu^ard; nonnullis, the $ea-Eagle, A Buteone 

yulgari AVIUM. if 

vulgari differt Occirite albo, unde nomen Anglicym 
Bald-Bu^ard, i. e. Buteo calvus : 2. Pondere & mag- 
nitudine, qua eum fuperat. 3. Alarum longitudine. 
4.Digito anticorum extimo retrorfum veriatili feu flexili, 
5. Appendicibus feu proceflibus angularibus in fuperi- 
ore roftri mandibula. 6. Vidu e pifcibus. 

A. 4. M 1 l v u s «eruginofus Aldrov. Circus Bellonii,The 
Moor-Butfard. Ad Buteones potius quam Milvos re- 
ferri debet, cum caudam non habeat forcipatam, quas 
Milvi nota eft. Colore undique tam prona quam fu- 
pina parte ferruginep leu Aquiiino, excepto lummo 
capite quod ex fuivo albicat ; magnitudine infra Bu- 
teonem ; pedibus longis, tenuibus, flavis, a congeneri- 
biis differt. 

A. 7. PygarGUS Accipiter.Subbuteo Turn. The Ring- 
tail: Mas Hen-harrow feu Henharrier dicitur, a lani- 
andis gallinis. Ab aliis differt nropygio albo, undc 
nomen; torque plumularum arre&arum circa aures, 
ceu corona, caput cingente. 

A. 6. Milvus, The t\ite, or Glead. Nota hujus cha- 
racteriftica, qua fola ab aliis Rapacium fpeciebus facile 
diftinguitur, eft cauda forcipata ; ut alias conquirere 
non fit opus : eft tamen pulchre colorata. Pullis gal- 
linaceis & anatinis infefta eft. Alis expanfis in aere 
ie librat : quin nulla vel rara alarum agitatione de loco 
in locum provehitur velut fluxu aut lapfu quodam. 
Hinc Anglis Glead dicitur a verbo glide, quod labi 
moru velut infenfibili & tranquiilo abfque agkationc 
aliqua aut fubfultu fignificat, ut flumen fuper plani- 
tiem fenfim declivem. 

6. Milvus Brafilierfis Caracara di&us Gayiaon 
Lufitanis Marcgrav. Magnitudo Milvi : Cauda p*dig- 
longa, Ala? 14, quae tamen nondum ad finem cauda; 
pertingunt. Color totius ravus cum albis & flavis 
puncT:ulis._ Cauda albo & fufco variegata eft. Ca- 
put Accipitrinum, roftro adunco, mediocriter magno, 
nigro. Pedes lurei, unguibus femilunaribus nigris. Aves i8 Stnopsis Methodica Aves Rapaces brachypterse, i. e. alis canda 
hreviorihus, feu ah exfrema cauda cum comfo* 
mntur multum deficientihus. 

OUjus generis duas tantum prazter Lanios fpecies no- 
*•* vimus. Easfurit, « 

i. Accifiter Palumbarius Aldrov. & aliorum, Aftuf 
Gallorum. T/^Goshawk. Magnitudine infigni qua 
Buteonem vulgarem fuperat a Nifo Recenticrum /i?z< Acci- 
pitre Fringillario differt. Snpina corporis pars tota fufca, 
Buteonis colore, prona alba, tranfverfis lineoiis nigris 
creberrimis undulatis pukherrime variegata. 

A. 2. Fringillarius ^cc^/m-^Recentiof um M- 
fus 8< Sparverius, The SparROW-hawl Hujus mas 
The Musket nomine Gallico dicitur. Magnitudo ei Co- 
lumbce. Pars cbrporis fupina fufca ; prona lineolis trans- 
verfis crebris, albis & fufcis ferrugineifve undulatis va- 
ria ; AU breves, qua' nori ab antediclis omhibus excep- 
to praecedente diftinguitur ; cauda longa, fafciis tranf- 
verfis (bars vocant) nigricantibus diftincta. Columbas 
praedatur & vaftat mirum in modum. 
His adde Aves Liinios ditias, 

A. 3. Lanius feu CoUurio ctnereus major, Thm 
greater Butcher-bird or Mattagajfe, Eboracenfi- 
bus & Derbienfibus Wereangel, nomine cum Germanis 
communi. Magnitudine eft MeruU, colore, exceptis 
alis & caudae pennis, (qu* ex albo & nigro variae) 8e 
dudu nigro \ ridru oris utrinque per oculos ad occiput, 
cinereo* Ad Avicularum aucupium interdum inftitui- 
tur. 

A. 4, L A N 1 u s minor ruffus feu tertius Aldrov. Tht 
ieffer red-bachf Butcher-BIRD. Dorfum huic ru- 
ffnm, uro-pygium tameri cinereum, ut & caput. A roftro 
per oculos ultra aures linea lata nigra extenditur^ Gula 
Sc p&us aiba. " A 5. AVIUM. i 9 

A. 5. L A N 1 U s minor lineis albis & nigris femicircu- 
laribus variegams, Thelejfer variegated Butcher-bird. 
Ha»c fpecies linea illa nigra a roftro utrinque per oculos 
duclra caret 

A.6. LaniUs minor cinerafcens feu ruffo cinereus 
cum macula in fcapulis alba, The lejjer Ajh-coloured 
Butcher-bird mth a vphite Spot on each Shoulder : 
The Wood-char. 

Lanii omnes roftfo funt longitudinis mediocris, ali* ' 
quoufque reclo, in exrremitate tantum adunco : & bar~ 
bulas feuyc^jnigricantes circa roftrum habent : praste- 
i-ea mandibula fuperior prope curvaturam appendicesduas 
angulofas obtinet inferiori fuperincumbentes, cui nullce 
cavitates ad eas excipiendas infculptae funt, ut in Subbu- 
teone & Tiununculo, &c. 

Varietates omnes antedi&as faepius obfervavi ; fpecie 
revera diftin&as efTe non aufim fidenter afferere, cui» 
noverim quantum fexus in hoc genus Avibus colore intcr 
fe differant. ^vmm rapacium fpecies adhuc tres apud D u 
Tirtr e & Rochefort invenlo 
in Hiftoria Naturali Infularum Antillarum. 

I. JUtAnsfeny di&am forma & pennis Aquiia, fola 
•**••*• magnitudine, fqua" ei cedit nec Falconem fuperat) 
difcrepantem. Aves tantum imbelles, Turdos, Uirundi- 
nes marinas, Alaudas marinas, Turtures, &c. praedatur. 
Serpentibus etiam & Lacertis vi&irat . 

2. LePefcheur, Pifcator, Prazcedenti per omnia fimi- 
lis, nifi quod plumas in vemfe albas habeat, & in fummo 
capite nigrasi Solos pifccs invadit ; nec quadrupedia aut 
Aves aggreditur, iifve ullatenus infeftus eft. 

3. L'efmeriIIon Grygry, a voce feu clamore fic dicta, 
Tmdo non multo major eft, Supina pars tota ruflfa, ni- 

€ * ' gris 20 SYNOPSIS MfiTHODiCA 

gris macults pidfci ; prona alba,armellino variegata. Ltf- 
eertulas folas infe&atur, fed intefdum pullos parvos. Aves Raparces minores exoticae & anomalsc, 

Manucodiatd & Aves Varadift di&as. 

"IJI A S non Apodes efle, ut olim vulgo perfuafum, ocu- 
■* ■* latis teftibus & Avibus integris alatis conftat. Ap- 
pofite. Bontius lib. 5. cap, 1 z. * Tantum abeft bas Paradi- 

* fi aves velfedibus carere, vel aere nutriri, ut unguibus 
1 incurvis & peracutis parvas Aviculas, Chlorides Fringil- 
' las, &fimiles venentur, eafque mox, ficut reliqiut rapa* 

* ces Aves devorent : ut nec illud verum fit, eas nonnifi 
6 mortuas inveniri, cutn & arboribusinfi.de ant, & fagittis 

* a Ternacenfibus figantur, unde etiama celeri G> reciproco 

* volatu Hirundineo Hirundines Tarnacenfes ab Indis 
' vocantur. 

Sunt autem Aves fiae afpeclu pulcherrimse, & fingulari 
pennarum forma & fitu ab aliis omnibus avibus diverla? ; 
fiquidem e pectoris lateribus penn<c longiflima? hinc inde 
magno numero enafcuntur, qua? tum ultra caudam in 
longum aliquoufque procurrunt, tum in latum diffundun- 
tur : & e nonnullarum, non tamen omnium, uropygiis, 
cirri bini feu pennarum fcapi, plumulisfeu villis deftituti, 
enati, lougifilme ultra reliquas pennas protenduntur. 

Harum Avium 5 fpecies defcribk Aidrovandu: ; plures 
addunt Clufius & Marcgravius. 

1 . Corporis magnitudine & f orma Hirundinem psne 
asquabat ; capitis plumagine purifiimi auri colore e- 
gregje relucente ; menti tegetibus colore ex cyaneo 
viridi ferici imtar fplendentibus : Alarum pennae fufcas 
inter nigrum & ruffum fulgebant : reliqui corporis fulva? 
in rufFum vergebant. Cirri illi gemini nigri. 

2.L AVIUM. 21 

l. A rcliquis maxime diverfa erar, qu6d binas in vro- 
pygio pennas haberet caeteras duorum palmorum longitu- 
dine excedentes ; linguam rubicundam, longiuiculam, 
acutam, Picorum non plane diflimilem. Cirris cauda ge- 
minis Iongiflimis carebat. Pennarum etiam colore a. re- 
liquis plurimum differebat. 

3. Hippomanucodiata ditldab infigni trium dodran- 
tum a principio roftri ad caudam extreftiam longitudine. 
Jfyftrum aduncum : color totius albus, praetcr collum & 
ventrem, quae caftanea. Verrex ferrugineus, quem colo- 
rem flavus exccpir, ur hunc viridis. 

4. Seu Cirrata ; roftro longiflimo, nigro adunco. 
Capitis, eolii, & alarum pennai-nigrefcebant. Cirrus 
3. dig. altus, rigidus, flavus, prope cervicem, velut ex 
feris compoiitus. 

5. Seu vulgaris Aldrov.Gefn, quarrae fpeciei yaldefimi- 
lis, nifi qu6d cirro careret, roftroque ab inferiore parte 
curvo & exiguo effer. 

6. Manucodiata Rex Marcgrav. Eirundincm cot^ons 
magnitudine aequabat : capite & cculis parvis, rcfiro 
a recto acuminato, pedibus fatis craffis, twguibus lu- 
natis feu aduncis : pennulis ad roftrum holofericeis, fu- 
perne viridi & fufco mixtis, inferius nigris : Celbni 
fupernfc aureum, inferius viride ex aureo fplendens : pe* 
8us faturate. brunneum : reliquum corpus, alae, & cau- 
da eleganter brunnea. Penna longae lateribus adnaf- 
centes, propfc exortum aureae fuere, reliquse ex albo 
flavefcentes. Cirros binos habuit praelongos ad exortum 
aureos, versijs extremum incurvatos & obfcure. brun- 
nos. 

7. Manucodiata altera, Marcgr. Magnitudine Hirundi^ 
nem fuperabat : Caput depreffum, Oculi perexigui grani 
.Mz7j*magnitudine, t\oftrum praecedentis fimile. Ad ex- 
ortum roftri pennulis nigerrimis holofericeis ornata erar. 
Guttur totum & collum inferius ad oculos ufque & genas 
pennis holofericeis xi viridi aureis, fplendentibus vefti- 
tum ; caput fuperius holofericcis itidem obfcure luteis, 
fed ad ta&um durioribus. Colium cingunt plumae bre- 
Jtes, holofericeae, ex aureo fplendentes. Darfi tegetes h 

C 3 fiavo ix Syn opsis Method I CA 

flavo aureas fplendentes, inferius dilute. ex albo brunneas. 
Mc & c/iuda brunneae. 

Haz dua» defcriptionesvel unius&ejufdem fpeciei Avis 
funr, vel duarum vakfe fimilium, ciimque prima Aldro- 
vandi in multis conveniunt. 

8. Paradifea avis majoris generis Clufii k precedente 
non multitm differt, ut eandem plan&putem; vertice a. 
roftro ad oculos & collo holofericeis pennulis flavi coloris 
fuperna parte, infima fufcis veftito. 

9. Paradifaa minoris generis ejufdem t primae Marc- 
gravji eadem videtur. Gtutur tamen pennis viridibus 
fplendentibus tedtum eratad modum Aldrovandincepnmx . 

10. Rex Avium Paradifearum majoris generis Cluf. 
Aliis Manucodiatii minor erat. AU toto aviculae corpo- 
re Ionge majores. Roftrum album, unciale, ima parte 
villis rubris, ceu ftaminibus holofericeis, tedla, ut&to» 
ta capitis parte anteriore. Media pars capitis circa ocu- 
los parvis maculis nigris pun&ata erat. Collum cum 
pedlore pennuiis faturfe nigris, velut holofericeis ftami- 
nibus, tedhim. Supina pars tota ferfc, \_dorfum, aU, 
cauda} unicolor erat, e flavo fufca. Sub petlore velut 
torque atro digitum minimum lato infignita erat. Pen- 
nas ventrem tegentes albas, fed quaj alis proximae nigra». 
Cirri caudce tenues, nigri, extremo in orbem convoluti, 
& ab uno latere villis tenuiffimis praediri, fupina parte 
viridi faturo colore fplendentibus, prona fufcis. 

Cccterhm Avium Paradifearum duo genera funt, referen- 
te C7«/?0,unum Majorum quae elegantiores, cujufmodiin in- 
fula /^rowduntaxat reperiuntur alterum minorum & minus 
elegantium, quas infulse (Papia infuloe Cilolo vicina?) pro- 
ducunt. Hae nervis illis praelongis feu cirris ex uropgio 
exeuntibus earent, quibus akerum genus donatur. 

Utrique generi fuum Bggem effe aiunt, peculiarem 
& colore diiferenrem, qui iupra reliquas perpetuo fubli- 
miiis volar. 

M&nucodiata ^eylanica, cauda longiffima for- 
cipata bipenni, Waluhora Zeylanenfibus i. e. Gojfipum 
furens Muf, Leyd. 

Avibus AVIUM. i$ 

Avjbus RapaCibus ditirnis congener Cucu* 
£, U Si Koxw! Grtecis. 

4ucupes noftri Bomow/ 'e»fe -s (inquit Aldrovandus) unoore 
affirmant & G«c«/oi majores reperiri, & minores ; 
& illos praeterea duorum effe generum, fed quae folius co- 
loris differentiS inter fe diftinguuntur. Minores vero a 
majoribus non alia ratione quam magnitudine difcre- 
pare f 

Majoris utriufque icones dat Aldrovandus : minorem 
nunquam vidit. 

Prima AldrovA noftrate C«c«/o difFert figura P^Jlri Palum- 
bi Jimili,chm noftratis roftrum Tvrdi aut Meiulce roftrum, 
pctius referat : deinde line/s tranfverfis in peclore & ven- 
tre interruptis, cum in noftrate imegne & continuae 
fint. 

C U C UL U s noftras feu Aldrov. fecunda, The Cuclyw'. 
fyftro & unguibus eft minoribus & debilioribus quam cae- 
rerae rapaces. Nota ejus charatlerifticce funt JNares ro- 
tundae fupra roftri fuperficiem eminentes, cujufmodi in 
nulla praeterea ave hactenus obfervavimus. Avium ova 
ibrbere dicitur, aut pulios duntaxar. tenellos nec dum ni- 
do egreffos praedari ; ideoque exada seftate, cum cjuf- 
modi vi&us ei non amplius mppetit, torpere & obdor- 
mire credirar. Verum nos in difTe&i ventriculis Erucas 
aliaque infe&ainvenimus, & aviculas Cuculi pullos infe- 
tStis nutrire certiffimum eft : non ergo ob defeclum aii- 
menti vel fe abfcondit, vel alio transfert, quacunque 
tandem de caufa id faciat : fortk quia frigoris hybern; 
minus patiens eft. 

In Ave Anno 1693 obfervata Prona pars corporis albi- 
cabat cum aliqua flavi tindhira lineis tranfverfis nigrican- 
tibus, in gutture & fummo pectore crebrioribus, inferius 
yarioribus, variegata, Accipitrum modo .• imus venier li- 
neis hujufmodi carebat. Sufma pars tota cum capite & 
aiis, lineis feu ducxibus fulvis & nigris rranfveriis pulcher- 
rime diftincta, In fummo capite maculse aliquot albae 5 
quin & apices pennarum in imo dorfo fupra uropygium 
albent : interior etiam limbus exreriorum ahe remigum 24 SynopsisMethodica 

maculis albis majufculistranfverfis pingitur : Cauda pra?- 
longa, dudtibus tranlverfis nigris & fulvis, maculifquead 
icapum & excimos pennarum margines albis varia, 8 pen- 
nis compofita, mediis duabus longiflimis, exrerioribus u- 
trinque ordine brevioribus. Tibia breviffimae, & ad pe- 
des ufque plumis velata;. Pedes debiles flavicantes, un- 
guibus propemodum concolcribus. Digiti 4, exteri- 
ores duo poftici feu retrorium fiti, medii antrorfum ; 
interiores autem exterioribus breviores & minores iunt. 
Ri&us oris amplus j os intus croceum 2. Cuculus In- 
dicns. Muf.Leyd. Aves Rapaces notfum<e. 

f^Apitis & ocuhrum magnitudine & protuberantia^ 
v -' quodque notlu evolent & praedentur a feliquis Rapa- 
cibus diurnisdifferunt. No&ua? auritx Horn- Orvls, id eft, CornuU, 
', Anglis. 

t: T>U B O. Cujus tres fpecies proponit Aldrovandus. No- 
*-* Elua omnium maxima.aut Anjerem uc quse Aquilam 
adsequet ; Secunda a Gefneriana feu frima differcbat 
cmribus minus torofis fupra genu, & gracilioribus ; Co- 
lcre per torum corpus futvo feu ferruginco ex cinereo, 
fcciorc fubnigris maculis in longum du&isinftar Accifi- 
trumJpyichrk minutimque diftin&o, ncccoloresin dorfo 
refpondent. Tertia A/drov.cum fecundain omnibus conve- 
nit, praecerquam tibiis, quas minime hirfuras haber, fed, 

querrj- AVIUM. %$ 

qiiemadmodum & pedes, debiles. 2. Buh Brafilienfis 
Marcgravii Jacurutu di&a aded fimilis eft huic Avi, uc 
eandem dicere non verear. 

Duas hujus generis' Aves vidimus in Ornitbotrophio 
Hegio in vivario S. Jacobi prope PVeftmonaJlerium Aquilae 
magnitudine, fedibus ad ungues ufque hirfutis, iridibus 
oculorum ex rubro flavicantibus ; colore totius Boetico, 
Ardea Jiellari fimili, lituris longis nigris deorfum per me- 
dium plumarum ducftis : lineis circa ventre^n tranf- 
verfis. 

A. 2. T u s five NoBua aurita, A(io>Latinis Plinio.T&c 
HomOwl.A pennulis in capite extantibus,cornuum autau- 
ricularum aemulis, ita dicitur. Hanc D.Jejfop cxagro 
Eboracenfi ! ad nos tranfmifit : casterum in Anglia rarior eftw 
i 3. Scops Aldrov. Omnium rapacium nodturnarum prope 
minima./4tfr« di&aj feu cornua una duntaxat pennula con- 
ftant. No&ux non auritas, feu fennulh aurium in- 
fiar extantibus carentes. 

A,u A LU C O minor Aldrov. The common white Ovpl, or 
**" Bam-Owl, and by fome Toc Church-Oxol, quo 
nomine quandam Ncclu<e fpeciem Belgm etiam appellanr. 
The white Oml, i. e. No&ua alba dicitur a colore albo qui 
in ea praecipue eminet, quamvis maculis & lineolis ful- 
vis pulchre variegata fit. 

A. 2. S T R I X Aldrov. Thc common brown or Ivy-Owf, 
a ftridore etiam Screcch-Owl didta. DifFert a praecedente 
colore obfcuriore, e ferrugineo & nigricante vario : quod- 
que extima alae penna exigua fit, & plus palmo brevior 
tertia quartaque ; iecunda digito brevior tertia ; quarta 
& quintaomnium Iongiffimae ; cum in iila fecunda&r ter- 
lia longiffimae finr, extima autem utravis vix digito di» 
midio brevior. 

A,3. i6 Synopsis Methodica 

A. 3. Strix cinerea, forte Vluia Aldrovandi, The 
Grey Owl, A praecedente differt, quod haec cinerea fit, 
aut grifea, _ ut vocant, illa fufca aut brunnea ; quod 
hxc. maculis longis in peclore donetur, quibus illa 
caret ; quodque interior peplus circa caput tantum fufco 
& albo varius fir. 

4. ULULAjLatinis, Qwl five Howlet Anglis, Gallis 
Halot, GermanisT^/five Eula vocequam edit lugubrj & 
flcbili ppoculdubio denominata eft haec Avis, fiquidem 
''Howi Anglis & Germanis idem valet quod ululo & ejulo 
Latinis. Qwl auteui Anglls generale nomen eftomnium 
Avium no&urnaruin. Vluia Aldrov. Srrix no Ira cine- 
rea efTe videtur. 

5. Vlula Gefneri, Galiina magnitudine aut fupra ; co- 
lore rufFo nigro refperfo ; pinnulis inter oculos &dorfum 
multis. denfis, cinereo fere colore : cruribus ajbicanti- 
bus, punctis confperfis lividis, nobis incognita eft. 

6. Noctu a minor. The littie Qwl. Parvitate fua, 
ut quae Merula minor fit, nec Aiaudam magnitudine 
multum excedat, ab aliis no&urnis Rapacibus Avibus 
differt. In Sylvis Auftriacis invenitur, fed rarius ; R*_m# 
etiam venalem vidimus. 

7 . NijRtia BrafHenfs C A B U R E dicSta Marcgr, Mag- 
nitudo TurdeliC, Roftrum 8c oculorum irides flayae ; 

. Crura brevia hirfuta ; ungues nigri ; cauda lata, umbrse 
diiutse, colore albo undata, Pars fupina tota, capur, 
dorfum, alae Umbrae pariter dilutae colore, maculis al-r 
bis, in capite & collo minimis, in alis majoribus, varie- 
gata, Petlus & venter albicant, Umbrae dilutae maculis 
variegara. Aves no(3urnae anowaU, Cuculi colore, ricla 
Hirundinis apodis, Caprimulgi di$&. 

A. i.pAPRIMULGUS nofiras vulgaris & Al- 

v<{ drov. Salopienfibus, The Fern-Owi, Ebora- 

cenfibus, Tbe Churn-Owl, aftrepitu quem inter volandura 

edir. AVIUM. -li 

edfc The Goat-fucker. Pulcherrima eft avis, corporis 
figura & coloribus Cuculo quam Notlu.e fimiHor. fyftro 
minimo nigro, RiElu oris ingenri, Pedibus brevibiss cxi- 
libus ab aliis quibufcunque No&uis abunde diftinguitur. 
In ventriculo/e»»»« & fcarabeos invenimus. Eft autem 
Avis anomala, no&urna quidem, Verum cum Rapaci- 
bus nullo modo conveniens. Caput proporrionc corporis 
magnum, verura mulco minus quam reliquis Avibus 
nodtumis. \nfylvis praicipue mcntofis, in Pccco Derbietijl, 
Eboracenfi comitatu, Salopia, & alibi invenitur. 

z. Caprimulgus Americanus, IbijaU Brafi- 
lienfibus, Noitibo Lufitanis Marcgr. Magnitudo Hirun- 
dinis ; Caput latum & depreffum ; oculi magni, pupilla 
elliptica, iride flavefcente. ^ojiellum minimum, os am- 
pliflimum, lingua minima. Crura alba parva. Medii 
digiti unguis velut pinnatus. Pars fupina nigricat 
pun&ulis albis infperfis. Penna; in toto inferiore cor-» 
pore ex albo & nigro mixtae, ut in Nifo. Reperimf 
& fpecies hujus magnitudine No&uae. 

3. GUIRAQ.UEREA T$r afili evfis ad Caprimulgnm &c- 
cedens Marcgr. Magnitudo Alaudce. Capiris, ocuiorurn, 
oris, roftri figura ad praecedentem accedit. Se^craflas 
habet ad Iatera roftri. Alt longae funt, fed cauda multo 
longior, ciirn in praecedente Aiae ad caudae extremita- 
tem fere pertingant ; duae in caudae pennae reliquis 
longius excurrunt. Tota avis ex fufco cinerei coloris 
eft, cum maculis obfcure flavis aut albicantibus mixtis, 
more Niji. Circa totum collum ponfe caput annumm 
habet obfcure aureum. Crura cinerea feu fufca. Reii- 
qua vide apud Mircgravium, nam haec ad diftinftionem 
iufficient. 

An Aves hae no&umae fint n^cne, Autor non prodidit,. 
utcunque externa fpecie Cxiprimulgum exacte referunt. 
Cum autem Caprimulgi & Uirundines afodes in mukis 
conveniant, annon Aves hae Brafilienfes Hirundinei po- 
tiiis geueris fint cohfiderandum. Pedum figura Hirun- 
dini apcdi non refpondec. 

Aves 3.B SynopsisMethodica Aves Rofiro & unguibm adnncis frugivora?, 
feu Pfittaci. 

pSITTACI capire funt praegrandi, fyjlro ac cranio 
x duro j Coloribus pulcherrimis, unguibus aduncis, di- 
gitis binis ante, totidem retro fitis. F(oflro inter fcanden- 
dum ceu hamo inje&o corpus fublevant. Lingua lata, 
Cucurbiu feminis figuram referens, notante Scaligero. 
Humani fermonis imitatione olim celebres. In om- 
nibus quas ha&enus obfervavi PJittacis nares rotundae 
fuere, in fuperiore parte mandibulae fuperioris pro^c 
plumaginem fitae, fibique vicinaz. 

Pfittaci magnitudinis rarione in tria genera dividi pof- 
funt, nimirumin maximos, medioeres,minimos. Maximi 
Corvo nojirati, aut etiam Caponi bene faginato magni- 
tudine pares funt, cauda pradonga, Macaos & Cockatoons 
Anglice ditii. 

Mediocres & vulgatiflimi, Columbo domeftico aequales 
funt, aut paulo majores, minoreive, cauda brevi, Par- 
rcts & Poppinj.iys noftratibus. 

Minimi, MeruLe aut Alauda magnitudine, cauda Ion- 
giflima Perohsets dicli, Peroqueto Italis. Pfittaci mdximi Macaos & Cpckatoons dicli. 

i.TDSITTACUS maximus Cyano-croceus Aldrov. 
*• Ararauna Brafiiienfibus Marcgrav. Canide 
LeriL Magnirudo Caponis bene faginati ; Longitudo bicu- 
bitalis. _ t\njlrum nigrum, praelongum. Cutis circa ocu- 
Ios nigris pennis variegata; Vertex plamis & viridis ": 
Guttur veluti torquis nigra ambit. Prona pars tota cro- 
fP^tfufma pulchre ccerulea. Cauda duos dodranres 

lpnga AVIUM. i ? 

longa*. Crura breviflima, tibia & pedes fufci, mguibus 
nigris, 

%, P sitt ACUS maximus alter Aldrov. Superiore m- 
hilo minor eft, eademque longitudine ; Roftro breviore, 
mandibula fuperiore alba, inferiore nigra. Albet oculo- 
rum regio & tempora. Totum corpus, alae incipientes, 
& cauda tota pulcherrimfc punicea ; ut & alarum remi- 
ges parte interiore ; exteriore fature cceruleae funt, una, 
cum uropygio inferno. Rcmigum tegetes fecundo in 
alis ordine lutea: funt, puniceis marginibus, cceruleo velut 
ocello in apice ornata?. Crttfcula brevia & pedes fufci. 

In Pfittaco hujus generis, quem Londini obfervavimus, 
Alae & cauda miniaceae, cceruleo & flavo coloribus va- 
riajerant; caudae medke dux pennae reliquas longitu- 
dine multiim excedebant, in acutos mucrones definentes, 
colore coeruleo. 

3.AraRacanGa Marcgr&b hac non diverfa avis eJTe 
videtur : Notae enim pleraeque conveniunt ; difFert quM 
per medietatem alae pennis tectaefunt viridibus, extrem^ 
medietate ccerulea. 

4. Maracana Brafilienfibus Marcgr. Pfittaci fpe- 
cies eft, fed major : plumae totius ex gryfeo fubcoerule- 
fcunt. Qamat ut Pfittacus, fructus amat, Murucuia in 
primis : nec plura de ea habet. 

5. Maracana Ararae, ideft, Macai fpecies minor, 
ut quae Pfittacum magnitudine non excedat, Arara tamen 
figura eft, cauda longa fimili, rcftroque, quod nigrum, & 
cute circa oculos, quae alba, plumulis nigris pun&ulata. 
Caput, collum & aU faturate virides, vertice tantumdi- 
lutiore & ccerulefcente. Ala 8c cauda fuperne virides, 
infernb cceruleae, extremitatibus pennarum obfcure coeru- 
leis. In exortu cujuflibet alae maculam habet miniatam, 
fupra Roftri exortum fufcam. 

Alias Pfittacorum majorum fpecies defcribit Clvfius in 
exoticis* Pfittaci 30 Synopsis Methodi ca Pfittaci medU magnitudinis Parrots & Vop* 
pifijayes Anglis di&i. 

i.pSITTACUS albus xriftatus Aldrov. Colore 
■*- in roro corpore albo, crifta in capite, cauda fur- 
reda, magnitudine Columb<e domefticas majori pari, *£- 
dibus fubluteis, ab aliis Pfittacis f aciJe difcernitur. 

i. Psittacus viridis, alarum cofia fuperna rubente 
Aldrov. Prascedenti magnitudine par eft, Hpftro fupe- 
■ riu.s, extremo nigro, poft iubcoeruleo, reliquo rubicundo * 
inferius albo ; iride oculi crocea, Vertice luteo, reliquo 
corpore virente, fuperne faturatiiis, inferne dilutius; 
cofta fuperna alarum rubente. Cauda brevhifcula, in- 
ferne ad latera rubra in longum macula infigni, fuperne 
flavefcente. Tibia Scjiedes cinerei. 

Haec fpecies apud nos omnium eft frequentiffima j in 
illis quos Londini defcripfi circa oculos circulus erat albus ; 
& appendix utrinque in fuperiore t^ftri mandibula, cui 
in inferiore crena refpondebat. 

3. PSITTACUS pii{ilorhynchos Aldrov. fyftrum fu- 
perius, in fuperiori parte, viridicoeruleum, ad Iatera 
ochr£ colore, in extremitate macula traniverlali candida 
notatumj inferius roftrum circumcirca coloris plumbei, 
in medlo lutefcir. Vertex aureus, reliquum corpus vu 
ride, iupina parte obfcurius, prona dilutius. AU Se 
cauda viridi, amethyftmo, nigro, miniaceo obfcuro, 
coccineo luteo coloribus varise ; colorum difpofitionerri 
In alis & cauda apud Autorem vide. Tibce. breves, pdes 
plumbei, tmgues nigri. 

4. PsittaCUS viridis melanorhynchos Aldrov. Ad 
roftri initium, in vertice & fub gula color cceruleus ad 
viridem tendit. Sufina pars tota intenfius viret, cofta 
duntaxat ala», qu& corpori adnedHtur, extrema coecineo 
ruber, uti & remigum extrema: pars frona lutea, & h 
luteo viridis, uropygio inferius eoccineo. 

S.Psi^. A V I U M. 31 

5. PsiTTACUs leucocephalus Aldrov* fyftrum & 
pars capitis roftro continua alba. GuU & alarum cofta 
fuprema colore cinnabarino ruber. Medium peclrus inter 
femora obfcure rubefcit. Occiput, collum, dorfum, al<s, 
uropygium fupernum faturatfc virent ; Pe&us & femortt 
dilutiiis. PofTec hic pfittacus ob multiplicem colorutn 
varietatem (qui non pauciores quam feptem) mflnK®" 
feu verficoJor appellari. Horum autem prsecipuus eft vi- 
ridis. 

6. PSITTACUS verficchr feu erythro-cyaneus AldrOvJ 
^oftro eft miniis grandi quam prajcedentium, fubnigro ; 
Capite, coJlo, peBore cceruieis ; vertice fummo Iureo : ocu- 
lorum regio albicat : Venter viridis, uropygium luceum ; 
fummum dorfum dilute coeruleum : Alarum tegetes vi- 
ridi, luteo rofeo perfufe funt. 

7. PSITTACUS cinereus feu fubcceruleus AldrovJ 
Cclumba domefticas magnitudine eft, ^ofiro nigro. Color 
corporis totius cinereus obfcurior : Cauda rubra, colore 
cinnabarino feu miniaceo, admodum brevis, &: vix ultra 
extremas alas protenfa. Oculos cutis nuda candida cin- 
git. Hujufmodi omnes ex Mina civitate S. Georgii ad- 
ferri aiunt. Londini plurimos vidimus. 

8. Psittacus erythro-Ieucos Aldrov. Magnitu- 
dine Macaws di&as, sequat vel etiam fuperat, verum. 
cauda ei breyis'eft. Corpore toto obfcuriiis candicar, 
ut cinericeus*videatur. fyftrum nigrum. Poftrema tergi 
pars, uropygium cauda cota, alarum remiges minlaceo 
tinguntur. 

9. Psittacus ccccineus Orientalis, alis exvhidi 
& nigrovariis. Magnitudine 7v!en:!am fuperat. Corpus 
totum coccineum : AUrum veftirrices virides, remiges 
nigrx, pinnulis exterioribus viridibus, inferius cremeri- 
nis : cofta alarum flava. Cauda ima medietate rlava 3 
fumma luteo-viridis : Annulus plumarum viridium crura 
fupra genua cingit. Roflrum flavum, ut & oculorum 
irides. Crura brevimma nigra. Londini ex India Ori- 
entali allarum vidimus. 

io (> Psittacus pufillus viridis JErhiopicus Ciuf. 

Magnitudo FringUlce. Corpus totum viride, in vemre 

% dilutius 3x SynopS i s Methodxca 

dilutius, in dorfo faturatiiis. Alarum remigesab altero 
latere faturatius virides, ab akero & tota fupina parte 
fufca?. CaudiZ penna? ea parce qua uropygio infixx colore 
flavo-viridi, deinde rubro eleganti, demum nigro, po- 
ftremb viridi tindbe. Verticis fupra roftrum & totius 
gutturis tegetes plumuhe rubioeleganti & florido colore 
imbuta?. Roftrum crafTum & firmum, fubrubens : Crura 
femunciam vix longa, cineracea. Vngues albi & fatis 
longi. 

Cum edebat, cibum altero pede non tenebat, ut alii 
Pfittaci, fed roftro carptim eum arripiebar. 

N. B. Faemellae fenefcentes, (quod valde notabile) vix 
edere yolebant, nifi cibum jam amare carptum, & ali- 
quandiu in prolobo retentum, & quafi codtum roftro fuo 
exciperenr, ut Columbarum pulli a matre ali folent. 

11. Psittacus elegans Cluft exot. Magnitudo Co- 
Jumkt. Collum & peBus verficolores pennae, rubefcentis 
coloris, & extima parte ccerulei elegantiflimi obfidebant, 
quas cum irafcebatur furrigebat, ut criftatus quodam- 
modo videretur. Ventrh penn£ iimilis fere erant coloris, 
fufco tamen infuper fuffufae ; dorfi virides, alarum remi- 
ges fubcceruleae, cauda viridis. PsittacI majores feu media magnitudinh 
Marcgrayii. 

*• A JURUCURAU. Supra roftrum in capite 
*"* miteliam habec eleganter cceruleam. Guttur, la- 
tera capitis & fuperior illius pars eleganti flavo veftiun- 
rur ; totum corpus laete viridi. In alarum extremitatibus 
pennae una medietare nigrae, altera croceaz, partim etiam 
in extremitate ccerulea», partim hinc inde virides. Cau- 
da viridis, fed quando illamexplicatfimbriara nigro, ru- 
bro, cceruleo. R^ftrum ex cinereo fufcum, pedes cinerei. 
Oculorum irides aureae. 

l.Priori A V I U M. 3 3 

l. Priori fitnilis, pau!6 aliter colorata ; mitelta namque 
in capite flava albedine admixta, fupra oculos & in gut- 
ture clare flava eft. Circa J^pftrum fuperius macula eft 
thalafllna. 

3. Ajurucuruca Mitella ex coeruleo &■ pauco 
nigro mixta eft, inque ejus medio macula flava, In gut- 
ture macula eft coerulea. PeBus, aU, dorfum faturatiiis 
virent, extremas alas & cauda dilutius. Extremitates 
pennarum alae flavas & rubras & lndico colore mixta?. 
Hpftrum iuperius cinereum, in exrremitatibus nigrum. 

4. Paragua Pfittacus eft niger, peBore, dorfo, & 
ventre anteriore infigniter rubro ; iridibus oculorum ru- 
bris ; Rpftro & pedibus obfcure cinereis. 

5. T ar ab e. Major eft quam prascedens, capite ru- 
bro & pctlore, atque initio alarum, alias viridis : {{oftro & 
pedibus obfcure cinereis. 

6AIURUCATIN6A. Magnitudo pulli gallinacei 
mediocris ; color vjridis ; oculi rubri, & circa eos cutis 
alba, ut in plerifque ; fyftrum & crura alba. Cauda 
longa. 

7. Ajurupara, in totum convenk cum praece- 
dente, fed minor eft. Plltraci minores, Gallis PerroquetS difti. 

lijDSITTACUS torquatus macrouros Antiquorum 
Aldrov. Longitudo fefquidodrantalis, I\oftrum mi- 
niaceum : Iris oculilutea : Color totius viridis, fuperne 
plenior, fubtus dilutior. Torquis miniaceus collum cin- 
git, ad quem a roftro inferiori fub mento linea nigra du- 
cicur. Alarum pennae extimae in fuperiore parte rubra 
nota diftinguuntur. 

2.PSITTACUS minor macrouros, totus viridis Aldrov. 
Totus Turdo nori major eft ; Hpjho rubro ; pedibus & 
cruribus rubicundis aut carneis praeter aliorum omnium 
normarn. Iw oculorum crocea. 

9 3«PsiTi 34 Synopsis Methodica 

3. Psittacus erythrochlorus macrouros fafonim 
Aldrov. Hic Aldrovando ex icone pi&a defcriptus eft. 

4. PSITTACUS erythrochloros crifiatus Aldiov. Alis 
erar, cauda, ac crifta coloris rubri, cstera viridis. Crifta: 
referebat Pftttacum criftatum; ex 6 pennis conftabat, 
tribus majoribus, minoribus totidem. Oculorum iris rubra, 

5. Psittacus parvus Bontii, Magnitudo Alauda ; 
roftrum grifeum, ut & guttur. Irides oculorum argenteae. 
Verticis plumas egregias criftae more erigit. Venter infe- 
rior, caput, ccllum, cauda fuperius pulchre rubicant, 
Pettus & inferiores cauda? pennaedilute rofaceae., qu« ele- 
gantiffime in viridem ex albedine & viridi mixtum de- 
finunt. Ala potiflimiim virides, rubicundispennis inter- 
textis, quarum medietas Iuteo & rofaceo colore hinc indc 
varicgatur. Pfittaci mlnores Marcgr. Tui Brafilienfibus, 
Pakrakeets. 

i"."pRlM^ Magnitudo Hirundinis, color tn totut» 
•**- viridis. Koftrum nigrum. 

2. TuiAputejuba. Priori par, color idem in 
fennis & roftro, differt circello ex pennis circa oculosluteo, 
macula in capite magna ex pennis Auraici coloris. 

3. Tuitirica. Majores funt Guineenftbus : color 
idem qui praecedenti. Roftrum coloris incarnati. Pe- 
des cceruiefeunt. 

4. Quarta Sturni eft magnitudine, ejufdem cum fe- 
cunda coloris, fed cauda breviore. 

5 . J e n d a y a, Mcrulce magnitudine, roftro & cruribus 
nigris- iridibus oculorum aureis. Caput, collum & fetlus 
flavum luteo intermixto. Dorfum, aU & cauda viridis 
thalaiTin o mixto. 

6. Tuiete. Magnitudo Alauda,. cauda in totum 
dilute viridis, initio tamen alarum egregie cceruleo : orae- 
ctiam pennarum omnium in alis cceruleae i in dorft etiarrs 

ad A # V I U M. 35 

ad exortum caudae macula coerulea. t{o(lrum incarna- 
tum. Cauda prajter uormam hujus generis; ad lecun- 
dum ergo genus pocius pertinet. 

7. Tuipar a Tupinambis, magnitudine Alaud^e. in 
totum dilute viridis, ut praecedens, rojlro parirer incar- 
nato, cruribus grifeis; cauda etiam breviore. DirFert 
macula in fronte prope roftri exortum femjlunari mini- 
ata ; cujufmodi & inferiiis habetur in cujuilibet a'ae mc- 
dio, lutei feu uranici coloris, Nidificant in cumulis i. 
formicis relidtis quiinarboribusreperiunrur. 

8. A naca Brajil. Magnitudine Aiaudx, Roftrofufco: 
in vertice epatici coloris pennae, circa ocuios brunni : 
Guttur cinereum : collum fuperius & latera viridia : 
Venter ex brunno rufefck : Dorfum viride maculam haben 
dilute brunnam ; cujus coloris & cauda eft. In alarum 
initio macula five fimbria fanguinea eft j reliquum ala- 
rum viride, extremitas thalafifini coloris. C ura fuperius 
viridibus veftita pennis, inferius cute cinerea, unguibus 
nigricantibus. 

9. Qu nuBATUi Magnitudo Tuiapara par - 
flavus totus, veriim extremitas alarum obfcure viridis : 
J^pftrum, gryfeum : Crura colorisincarnati. 

Pleraeque hujus generis Aves colore viridi funt, cauda 
etiam longiiiima unde fexta & feptima fpecies eM-zx.- 
gravianis ad medium potiils genus pertinent,non obftante 
magnitudine, ob caudarum brevkatem. 

10. Pfittacocongener A N I Brafilienfium Marcgrav. Avis 
eft TurdeU magnitudine, totaliter nigra, pefnms, lofbo, 
oculis, pedibus. Caudam erectam gerit, 6 digitos lon- 
gam. Roftrum akum, Jatum, digitum aut paulo plus 
longum : inferior pars directa fere, fuperior alta, lata, 
ferhilunaris figurae & comprefTae, ita ut acumen fere fu- 
nerius habeat. Crura & pedes ut in Pfittacis. In Jylvis 
trequenseft. 

Notandum autem Pjittacos fere omnes crura brevia & 
exilia habere, contra quam Rapaces pleraque ytp^d- 

D z ' dves 2.6 Synop&is Methodiga Aves Roftris re&ioribus minufque hamatis 
maxima, Jtngulares ejr fui generis, oh cor- 
forum molem & aiarum hrevitatemvolandi 
impotes. 

i.CTRUTHIO-CAMELUSfxveSm/^.The 
*3 Ostrich. Avium omnium maximus eft, fi 
unum forte Emcu excipias, quas quamvis proceritate 
ei multum cedat, corporis tamen mole ajqualiseft. Ca- 
piie parvo depreflo & fere Anferino ; fcde birido cameli 
inftar ; & pcnnarum forma quse ex villis crifpis & dif- 
junctis conftant, ab aliis omnibus avibus abunde diftin- 
guitur, Ova parit maxima, 1 ? interdum libras penden- 
tia, quas in arena condita Solis duntaxat calore foveri 
dicuntur. 

2. Strythio-camelus Amcricanus, NHANDUGUACU 
B'\ifilicnfjbus, E M A Lvfitams Marcgrav. Aliquanto 
minores funt Africanis, & Emcu feu Cafoari fimiliores 
quam Struthioni ; quatuor enim in pede digitos habent, 
tres anterius, unum pofterius, crafium, rotundum. Cau- 
dam non ut in illo criftis praeditam ; fed plumas gryfeas 
per dorfum expanlas ad anum ufque. Caput Anferinum 
ut in Strutbione. 

3. Emeu feu Eme Aldr.ov. Cluf. Nieremb. Emeu, 
•vulgo Caioaris Bontii. Emeu, quibufdam dictus Cajea- 
rius Wormii, The Cassowaky. Corona ei in medio 
capite cornea. Caput & collum nuda feu potiiis raris 
pilis obfita, cutis colore e cceruleo purpuralcente, ex- 
cepta folum inferiore poftici colli parte miniacea. Ante- 
rius in ima colli parte lobuli duo carnei nudi ad peclus 
dependent. Riclus cris ampliflimus. T^Jirum 4 fere di- 
gitos longum, crafiltieimediocris, reclum. Crura craffa 
valida, quam Struthicnis breviora. Digiti \n pede cres, 
Antici omnes, nam poftico caret. Alarum quxdarn ru- 

■ • diment* A V I U M. 37 

dtmenta obtinet, verius quam alas, 5 tantum fcapis pen- 
narum teretibus parvis, Hijiricis calamis fimilibus, pin- 
nulis plumofis aut nullis, aut attritu derafis. Caudaimlla. 
Corpus grande, Struthionis par, plumis fufcis feu nigri- 
cantibus rarioris texturae veftitum, quae c longinquo in- 
tuentibus pili potiiis quam plumae videntur. Avis facile: 
manfuelck. IndU Orientalis incola eft. Sub pe&ore 
callum habet ut Camelus, cui inter quiefcendum innititur 
& incumbk. 

3. C-ygnus cucullatus Nieremberg. Gallus gallina* 
ceus peregrinus Cluf. Dronte Bontii, the Dodo. In Infula 
Batavis Mauritii dicta invenitur. Magnitudine eft in- 
ter Struthionem & Gallum Indicum rnedia. Capite magno, 
membrana quadam cucullum referente te&o : cculis 
magnis nigris : Roflro praelongo valido ex coeruleo albi- 
cante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat, 
fuperior flavefcit : Ri&u patulo : orpore obefo rotundo, 
quod mollibus plumis grifeis Struthionum veftkur. Aj? 
utroque la^tere loco Remigum, exiguis aljs plurnatis, 
ex flavo cinereis, & pone uropygium loco caudae quinis 
pennulis crifpis ejufdem coloris, decoratur. Cruribus eft 
flavefcentibus craffis, fed admodum curtis ; 4 digitis pe- 
dis folidis longis quafi fquamofis, totidem unguihm ni- 
gris validis munitis incedit. Caeterum tardigrada eft 
avis & ftupida, quaeque facilis pneda fit venatoribus. 
Ha6tenus Bontiui. Avcs roftris redioribus mimfque hamatk & 
Primo Majores, 

Roftris craflis, longiufculis re&ioribus donaU. 

tj M vel vi&u ex infedis & frugibus promifcuo u- 

*••*■ tuntur, nonnullae eriam carnivorae funt & rapaces, 

morticinis prscipufe & cadaveribus inhiantes ; vel infeclis 

V 3 tantum 38 Synopsis Methodica 

tamum vefcuntur, UU vel corpore lunc unicolore ferk 
(nam datur in his aliqua coJorum diverfitas quamvis non 
magni momenrij nigricanre, nimirum Corvinum genus 
dictum. a Corvo ave notiflima, & ex Europ.eis maxima,, 
hujus generis : vel corpore vario feu diverficolore, voce 
garrula quas Picas dictmus, a Pica varia, ave vulgatif- 
jfima. Hce [fci. Infe£tivora>~\ unius omnes & ejufdem fa- 
miliaj funt, & Pici denominantur. 

Notandum tamen quod ciim Picos omnes infectivoros 
tanturn effe affirmamus, Aves proprie fic di&as intelligi- 
mus : funt enim Aves nonnullse, quas ad hocgenus (Pi- 
corurn nomine Iate fumpto pro Avibus omnibus quae ar- 
bores pariter fcandunt) retulimus, quaz frugibus quoque 
vefcuntur : ut v. g. Picus cinereus di&us, Picus mura- 
rius, &c. 

Pici autetn genuini mulris & infignibus notis ab aliis 
omnibus Avium generibus diftinguuntur. 1 . fyfiro redo, 
duro, robufto, angulofo ad arbores perforandas accom- 
modato. 2. Lingiui longiflima, terete, in fpinam offeam 
acuram rigidam, utrinque dentatam definente, ad vcnm% 
culos, coffbs, formicas aiiaque infecfta lancinanda ; quarn 
longiliime exferere & retrahere poffunt pro libitu, dua- 
rum cartilaginum & mufculorum ope, miro artificio. 
3. Cruribus brevibus at admodum robuftis, ad arbores 
fcandendum, iifque fortius adhasrendum, dumforamina 
terebrant, 4. Dlgitis in pedibus binis ante, totidem 
retro litis, ad eundem ufum. 5. Cauda rigida & du- 
riufcula, deorfum etiam inflexa, ut ei innitantur 
& fe inter icandendum fuftentent , unde pennae 
ejus extremae perfaepe fratfbe & detrita? funt. Cauda de- 
cem duntaxat pennis componitur, quod paucis praeterea 
avibus convenit. 6. Appendicibus inteftinorum feu in- 
tcftinis ccecis carent, quod huic generi peculiare eft, 
nec ulli praeterea, quod novimus Avi convenit, e qua- 
drupedibus foli muflelino feu vermineo generi j quod ciim 
D, Wiilougkby Ornithologiam ederem, nefciebam. 7. Z#» 
fciis duntaxacvefcuntur, qtiod antea adnotatum. 

Ex his notis prima & quinta lyngi avi vix conveniunt, 
qn.ae tamen ob reliquas notas cocnrrmnes his Avibus om- 
nino annmrteranda eft. Corvini A VIUW. 39 CorviM gcneris Aves. 

HUjus generis notae funt fyftrum magnum cra3um, 
se&um aut modice inflexum, viBus ex carne, In- 
fe&is 8c frugibus promifcuus - nonnulla? etiam carnivo- 
ras tantilm funt, morticinis praecipue & cadaveribus vef- 
centes, unde a nonnullis Semirapaces appellantur, mCor- 
vus & Comix; alias frugivorx ut Cornix frugilega. 

A. i. C O R v U s, The fyvcn ; KSf*£. ln hoc genc- 
re maximaeft, colore undique nigro cum quodam lplen- 
dore coeruleo, Hic agnos recens editos faspiffime dila- 
niat & devorat. Oculos autem eorum primum roft.ro 
appetit & eruit ; quin & aves invadit, & a nonnullis ad 
aucupium inftituitur. Avis admodum longaeva eflfe cre- 
ditur. 

A. 2. C O R N i x, The common or Carrion-Crovo. Kog&jj. 
Haec carnivora eft, & monicinis plerunque vefcitur, quo- 
rum tamen inopia ctiam fata depopulatur. Corvo dimi- 
dio minor, alias ei perquam fimilis eft, 

A. 3. C O R N I x frugilega, The ROQK: A Comice, 
cui fimilis videtur, in mukis differr, v. g. Magnitu- 
dine«qua illam fuperat ; colore Roftri circa radicem al- 
bicanre; quod inde evenir, qu6d roftro in terram pro- 
fundiusfubindedettufo ut vel radiculas, vel infecla ex- 
trahat plumaginem circa radicem ejus nafcentem dete- 
rat & cutem denudet ; pennarum fplendore purpureo- 
cxruleo ; quod gregaria fit, nec gregatim santilm 
volet fed & nidificet ; quodque frugibusvi&itet. 

A. 4. C O R N I X cinerea frugHega, Ihe R O Y S T O N- 
crow. Caput, gula ad fternum ufque & akenigra?, 
reliquum corpus cinereum. Nonnulli The Sea-crow, 
i. e. Cornicem marinam eam appellant. In planitie circa 
fipyflon oppidum, New-marl^t, Sc alibi in agro Cantabri- 
gienfi, & in agro Dunebncnfi circa Tefe fluvii oftia fre- 
D4 quens Synopsis Methodica 
d a \v : Ko\oiof vi Av;t©-. Comice minor eft. Poftica pars 
capitis ad medium ufque colii cinerafcic, PeBus quoque 
& venter cinerafcunt nonnihil ; reliquum corpus nigrum 
cum coeruleo iplendore, fed caput fummum inrenfiiis : 
Caput grandius eft in hac ave, quod eam callidi & faga- 
cis ingenii efTe arguir. 

A. 6. C o R a c t a s, Pyrrhocorax etiam didta, quan- 
tumvis Aldrovandus repugnec, The Cornish-CHO U.g H. 
Ityflri colore rubro non a praecedenre tantum fed ab aliis 
hujus generis quibufcunque avibus fatis diftinguitur, ut 
alias notascharaderifticas, quamvis mulcae fupperanr, ad- 
jicere non fic opus. Scopulos 8c clivos maritimoi : prasci- 
pue frequenrac, non in Comubia tanriim fed etiam in 
fPallia. Corvus fylva.c. Gefn. in omnibus prajrerquam 
magnitudine cum hoc convenic. 

7. C o R v u s Indicus Bontii. Corvum noftratem roftro 
referc ; verum in cemporibus fimiliter pictus eft uc Indiae. 
iftae Mdeagrides quas Belgas K^alcoutfe hanen vocanc. Ca- 
fite 8c coih nigricantibus plumis ornate veftitus eft : Pedi- 
bus & iinguibus validis. Indole differt a noftris Corvis, 
qu5d non cadavere, fed nucibus Myrifiicis potifiimum 
vefcatur, iifque infigne damnum inferat. Caro ejus de- 
licata eft. 

8 CoRVUS Indicus cornutus feu RHINOCEROS 
avis Boniii. Rjrinoceros avis Aldrov. Topau Worm. Muf. 
Magnitudine longe fuperat Corvum Europceum, Roftrum 
refpeftu corporis mediocre : Quodji verum flt, omnium 
certe nvium longe maxima erit. 

3oan Nieuhof: nomine Jager-vogel defcribitur. Verum 
ciim Befgicam. linguam non bene intelligam, Lectorem 
zd-Nieuhojfi. librum amando. 

Hujus Avis diverfx fpecies efie videnrur : ham tria 
hujus generis roftra vidimus, figura cancopere differencia, 
W unius & ejufdem fpeciei Avis efTe non pocuerinc ; quo- 
rum icones in Ornichologia D. Willughby habentur, 
quo Ledorem refero, non enim fine longa yerbo- 

rum A V I U M. 41 

rdm ambage, intelle&u admodum difHcili, defcribi 
poffunt. P I C A R U M gMUS. 

A.i.plCA baria caudata, feu fimpliciter Pica, The 
^ M AGPYEor Pianet: Kfwtf, feu Knfo. Co- 
Iore vario ex albo & nigro, Caudx forma fingulan, pennis 
mediis Iongimrnis, reliquis ordine adextimas ufque fenlirri 
brevioribus • nido fuperne- undique fpinis conteclro, ex- 
cepto duntaxat foramine ad latus, a congcneribus avibus 
differt. 

A. 2, P 1 C A glandaria, The J a Y. Verticis plumas va- 
rias funt ex albo & nigro ; Color dorfi ruffus cum aliqua 
caerulei tinctura. Inlignis autem nota, qua coloris re- 
fpe&u ab aliisdiffert, lunc pennulas Illas ad alae bafin pul- 
cherrimae, lineis tranfveriis coeruleis amcenis, albis, ni- 
gris varia?, quae priores 1 5 remiges operiunr. Non 
glandes duntaxat vorat, fed & fabas recentes nedum ple- 
ne maturas, & Cerafa, quibus avidiffime inhiar. 

3,G V ARRULUS Argentoratenfis Aldrov. The ROL' 
ler. Coloribuseft pulcherrimis, PecTrore & ventre ex 
cceruleo albicante ; uropygio & minoribus Alae tegetum 
ordinibus coeruleo amceno tindis ; capite ex coeruleo ob- 
fcure virente. Alarum remigibus 8c caudae pennis ex coe- 
ruleo, nigro & albo variis. Notae fingularesin hac Ave 
funt, i.TubercuIa feuverrucae nudae ad oculos. 2. Fi- 
gura caudae, cujus extima? utrinque pennae reliquis lon- 
giores funt. 3. Digiti ad fundos divifi. 4. Quod Jingua 
duastantum habeat bifurcarasappendices. 

Picam mxrinam Aldrovando Omithol. lib. 12. cap. 16. 
defcriptam a F{ollcr Argentoratenfi diverfam non effe fii- 
fpicamur, quamvis colores non conveniant : fortaffe 
Aldrovandus ad intuitum iconis pi&ar defcriptionem fuam 
cbncinnavir» 

Cornix 4% Synopsis Methodica 

Cornix ccerulea Gefn. nobis etiam eadem cum fyller 
avis efle videtur : nihil tamen affirmamus, 

4. P 1 c a Perficci Aldrcv. quam ex imaginis pictae in- 
tuitudefcripfit, cum notae quas illius adfert nullius fere 
momenri fint ; nimirum Rofirum albicans, irides oculo- 
Tum albas, psdes fubccerulei, Alarum pennas fecundi or- 
dinis, uropygium & priores in cauda luteae - 3 Quodnam 
avis genus fit me nefcire fateor. 

■J.CaryOcatactes Gefn. & Turn. Magnitudo 
inter Merulam & Picam variam ; fyftrum nigrum, vali- 
dum, Plcorum fimile. Corpus totum tam pronum quam 
fupinum ex ruffo fufcum, maculis albis triangularibus 
excepro capite, perbelle depi&um. Inter oculos & ro- 
ftrum albet ; infra anum etiam fub cauda pennas func 
candidiflimK-. Vox Picis caudaris fimilis. 

Garruli Bohomici Aldrov. defcriptionem vide infra in- 
ter Aviculas craflis & validis roftris, ad quarum genus 
potiusquamad Picarum pertinere viderur. 

6. P 1 c A caudata Indica, ieU Japonenfis Aldrov. roftro 
& pedibus rubris, capite & collo cceruleo, pe&ore & 
yentrealbo, quid? 

7. Mimus feu Picus garrulus Indicus. quid ? Picasgjan- 
daria? non admodum diflimilis,fed multominor, D.Charle z 
ton. Pici Martii iifque affines. \ 

I.BICUS niger maximus. The GreatBlack 
1 Woodpecker. Magnitudine infigni, colore 

totius nigro, vertice excepto qui ufque ad nares, minia- 

cco pulcherrimo tingitur, a reliquis hujus generis abunde 

diftinguitur. 

A. %. P . 1 C u S viridis, The green WoOdSPite or 

Woodpecker, w /W4^Heyhoe^Rain. 

FoUL. Pluvi<e avis Veteribus, Noftratibus Hain-Fowl 

eodem fignificatu dicitur, qu6d voce fua clamofiore & 

folita A V l II M. 45 

folito frequenciore pluviam prxfagire creditur, hlcyhoe 
quafi Hcwhole quomodo Septentrionalib\is appellatur,id eft 
foraminum dolator, Mv^foKohd^Hi Graecis, quk Roftro 
arborem perforat. 

Hxc fpecies magnitudine fua, qua reliquas fuperatr; 
& colore viridi facile: innotefcit. 

3. P icv Sviridis major feu maximusBdlon. Pico vi- 
ridi vulgaritonge major eft. Roftrum ei tribuit incur- 
vum practeraliorum morem: pedes tamen fimiles ; vari- 
as denique maculas in alis, quales in aliis etiam confpi- 
ciuntur fed colore differentes. 

A. 4. P I C U S varius mafcr, The greatcr fpotted Wood- 
pecker or PPitwall. Niger eft, maculis albis pu.Ichrfc de- 
pi&us. In mare infra verticem du&us pulcherrimus 
miniaceus cernitur. Uterque fexus fub cauda colore 
phoeniceo feu miniaceo lucido tingitur. Magnitudine 
JVJerula; par eft, vel major. Coffis aliifque Infe&is 
vi&itat. 

A. 5 . P I C U S varius minor, The leffer fpotted Woodfpite 
crHiCKWALL, Prxcedenti figura & colore fimilis eft, 
fed multo minor. Avis h«c vel roftro fuo in rimam ar- 
boris inferto & celerrime huc illuc agirato,^ vel creberri- 
ma percuffione, fonum efiicit crepitantem clarum, qui e 
longinquo exaudiri poteft His addit Theophilus^ Moli- 
tor apud Joan. Fabrum Ly>:ceum expofit. in Animalia 
'Novce Hifpan. Nard. Anton. Rgcchi. _ _ . 

6.P1CUM varium tertium, omnium minimum, qui 
circulos habet in pennis perintegrum corpus, quorum u- 
nus albus, alins niger eft. Hic Pajfere domeftico paulo 
eft minor, carne Rubeculam fere a?quat. Pedcs habex 
parvos, fed vngues Iongos. 

7. Picus varius Brafilienfis IpecU di&us Marcgr. 
Magnitudine eft Columbce.. Caput veftitur pennis cinna- 
brii coloris, in quo & criftam habet. Collum fupra & 
infra nigrum, in utroque iatere lineam habet albam ad. 
dorfum protenfam j AU fuperius nigrae, fubtus albaj ; 
Caudariigra.: Tn ventre & cruribus fnperioribus penna: 
funt nigra & albae. Roftrum Ficorum fimile, quo cor- 
tices arborum. exicin^it. 

A. 8. 44 Synopsis Methodica 

A. 8. J y n x five Torquitta. The W R y n e c k. A 
praecedentibus difFert i. tfyftro tenuiore & infirmiore 5 
neque enim, ut illi, in folido ligno foramen fibi excavat, 
fed in arboribus cavis & putridis nidificat. 2. Cauda mol- 
liore miniifque rigida, 3. Quod caput ridicule contor- 
quet & ad humeros circumagit, unde TorquilU nomen ; 
Coloribus variis & elegantibus perbelle pingitur, ut pul- 
chra admodum Gt avis. Alaudam magnitudine non fuperat. 

9. P I C U S luteus cyanopus Perficus Aldrov. 1. 1 2. c. 3 5. 
Defcriptionem vide Joco citato. A v E s qittfdam exotic<& Picisaffines. 

I, T) I C A Brafilica Aldrov.lib. 12. cap. 1 9, Tu c a N a 1 

■*■ five Toucan. Brafilienfibus Marcgr. Xochitenacatl 
Mexicanis Nieremberg. Avis fiperivora nonnuljis. Ob 
fimilem digitorum dHpofitionem, duobus ante, totidem 
retro ficis ; quodque foramen fibi in arbore excavet, in 
quo nidificet ; ad Picorum, non Picarum, ut vuk Aldro- 
vandus,gem\s referenda eft. Magnitudine eft inter Picam 
& Merulam media. Pofiro reliquo corpore toto majore 
ab aliis omnibus nobis ha&enus cognitis Avibus differr. 
Avis hujus generis a D. Cajfiano de Puteo apud Joan. Fa- 
brum Lynceum defcripta ab Aldrovandina fpecie diftincta 
videtur, utdefcriptiones conferenti, puto, patebit. 

2. A R a c a r 1 Brafilienfibus Marcgrav. Cochitenacatl 
item Xochitenacatl altera Hernande^. Nieremberg. I{p- 
ftrum hujus minus eft Tucance roftro, fuperiore mandi- 
bula in nonnullis tota alba, in aliis Jinea iri fummitare ni- 
gra fecundiim Jongitudinem diftincta ; inferiore nigra ; 
alias ei perfimilis eft Avis. Pennarum eolore Picam po^ 
tius refert quam Picum. 

3.Jacamaciri Brafilienfiutn Marcgr. Digitos in 
quolibet pede duds anterius, duos pofterius firos haber, 
eorum exteriores duplo Jongiores interioribus Picorum in 
modum, unde non fine ratione avem hanc Picis annume- 
ramus. fyfiro etiam recto acuto nigro cum Picis conve- 
nit. Magnkudine eft Alauda, alis brevibus : fuptna, 

parte A V I U M. 4 > 

parte tota coloris viridis cum aureo & igneo mixti, ut 
mirifice fplendeat : prona obfcure flava ; annulus viri- 
dis collum circundat. 

4. Curucui Brafilienfibus Marcgr. Ob (imilem 
digitorum difpofitionem & hanc Picis fubnecftimus. 
Magnitudo ?kx ; fyflrum breve, latiufculum, fulphu- 
reum, irides oculorum aureae : Crura brevia, ad pedes 
fere plumata, Totum peclus & venter infimus coloris 
funt egregie miniati : dorfum 8c c^m^ fuperiiisexcceru- 
leo & igneo fplendidk virefcunt : caudae extrema ora 
nigra, fubtus pennas habet albas nigro tranfverfim ele- 
ganter ftriatas. Al<£ variis coloribus, initio viridi, me- 
dia parte canelcente, ultima nigricante, diftin&a?, Co- 
lorum refpe&u Pfittacis quam Picis fimilioreft, 

5. Guira Acangatara Brafilienfium Marcgr, 
Digitorum fitu cum Picis exa&e convenit ; & prope- 
modum numero pennarum caudae. Magnitudo Picas 
yariae : I^firum paulum aduncum, obfcure flavefcens : 
irides. ocuiorum fufcae. Totum caput pennis veftitur, in 
medio fecundum longitudinem proxime fcapum fulcis,' 
ad latera flavefcentibus ut crifta. Collum & ala e con- 
trario, pennas habent in medio flavefcentes, ad latera 
fufcas. Totus venter, dorfum (exceptis alis) crura fupe- 
riora & exortus alarum, ex albo pallide flavefcunt. 
Cauda 8 pennis conftat. Crura inferiora coloris funt 
thalaffini. 

6.Guira TaNGeima Brafilienfium Marcgr. feu 
Picus nidum fufpendens. Haec Avis prae aliis hoc nomen 
meretur ; nullam enim novimus praeter hanc quae nidum 
proprie fnfpendat. Picae variaeaequalis eft, capite parvo, 
rofiro reclo, acuto, nigro, digitum longo : Pedes aliarum 
Avium pedibus digitorum fitu reipondent. Caputfk 
colli infcrior pars nigerrima, fuperior ad initium dorfii 
uranica. Cauda tota nigra; alae etiam nigerrimae, vemm 
in medio lecundum longitudinem maculam habentalbam: 
reliquum corpus coloris uranici. Crura fubccerulea. Nidos 
egregios extruunt hae aves cylindraceae figurae, e virgultis 
perquam artifkiose contextis, eofque appendunt magno 
numero extremitatibus ramorun?, 

7. Jupu; ^6 S YN0PSI5 M ETHODf CA 

7. J u p U j u B a feujAPU Braflknflum Marcgr . 
Ejufdem figurce eft cum prxcedente, §c ecdeni modo ni- 
dificans, cauda paulum breviori. Corpus totum nigerri- 
mis pennis veftitum : in utriufque ala? medio macula 
flava digitum longa : in extremkate dorE & prope anum 
tota eft flava. Cauda inferius sb exortu ad medk.mp?.r- 
tem flava, reliqua nigra : fuperius tota nigra, iareraii- 
bus duntaxat pennis flavis ad medium ufque. Crura 
nigra &c pedes : J^ftrum iulphurei coloris : oculorum 
irides fapphyrina* Nidus ex arido gramine, pilis equi- 
nis aut fuillis mixtis, componitur, coloris fufci, figura 
cucurbirce angufbe cum fuo Alembico, £?c. Nidi hi h 
ramulis mininiis extremis arborum dependent. . Hoc ar- 
tificio ova & pulios iuos a Simiarum rapina & injuriis 
fecuros reddit. 

8. P 1 C U S Indicusex albo & nigro variegatus,Mu(.Leyd. 

9. P I CU S Indicus crifatus variegatus, Muf. Leyd. 

i o. P I c u s Indicus barbatus borarius, . colore viri- 
dante, vulgc< horarius vefpertinus, Pala Kothaia Zeyla- 
nenfibus circa vefperam indefinenter cantare incipiens. 
Muf Leyd. 

1 1 . Idem minor. P 1 c 1 r/tinh frofrh ditti feu Picis affines. 

1. 15 I C U S murarius, Addrov. lib. 12. cap. 37. Sturni 
•*• fere craflltie eft. Hpftro oblongo, tenui, nigro : 
capitc, coilo, dorfo cinereis : Petlore albicante : Alis 
partim cinereis, partim rubeis. Cauda, quse brevis, pen- 
n«e alarum Iongiores, dorfum inferius, venter & crura, 
quje picorum more brevia funt, nigra. Digiti longi, 
tres ante, unus pro calce. 

Picus murariui dicitur, quoniam ut Pici arboribus, ita 
hsec muris maxime adhaeret, vermiculofque in eorum 
rimis quaerit. In foraminibus arborum nidulatur. ln 
Anglia inveniri aiunt, quamvis nobis inibi nondum fue- 
rk confpeda, 2. Junc® A V I U M. 47 

i.JUNCO Aldrov. Cinclus Turm The greater 
Reed-sparrow. Magnitudine Turdo non multurri 
cedin ; roflro grandi, digitali, fufco, nonnihil incurvo. 
Os intus croceum. Gula, pedhis, venter alba, cum ali- 
quaflavedine, praecipue- circa anum. Supina facies tota 
£ fufco feu oblcurfc cinereo flavicat : fupra oculos linea 
albicans. Plumulae rcmigum radices fubtus tegentes fia- 
vae. Caudae pennae rigidae ut in Picis Martiis. Crurum 
robur in hac ave prajcipue- notabile eft. In arundinetis 
femper verfatur, & fuaviter cantillat : Arundinibus autem 
adhaerefcit, eodem modo quo Picus martius arborum ra- 
mis : quam praecipue ob caufam ad hoc genus eam retu- 
limus. 

A.3. Passer arundinaceus mlnor, An Cannevarola 
Aldrov ? Ficedula cannabina Olinae. B^iticillje aequalis elt 
aut tanrillb minor : in Arundinetis verfatur, & perpetuo 
canrillar arundinibus infidens. Coloribus a praecedente 
non multum dirTerr, nifi qu6d de viridi magis participer. 
T^oflrum Si pedes in hac avicula mulro majores funt 
quam pro corporis ratione. In Bclgio frequens eft inter 
arundines. 

4. Atototl five Avis aquatilis Hernand. Magni- 
tudine eft & forma Pajjeris, rofto nigro, pedibus fulvis, 
prona parte candida, fupina fulvo albo, nigroque varia. 
ln juncetis & careciis verfatur & prolem educar. 

Forte Pafieri noftrati torquato in arundinetis nidifican- 
ti inferiiis defcripta; eadem Avis fuerit. 

Defcribitur iecund6 cap. 16. fub nomine Atototloqui~ 
chitl. ubi pertinacis cantionis efle dicitur, ab exortu iolis 
adoccafum garritu muresimitante. 

A. 4. S 1 T T a feu Picus cinereus Aldrov. The N U t- 
HATCHorNuTjOBBER. Supina pars corporis cinerea 
eft, prona ruffa. Linea lata nigra a roftro per oculos ad 
collum ducitur ; ^pfirum re&um, triangulum validum. 
Non infeclis tantum fed & nucibus vejcitur quas mira 
desrerirare roftro pertundit & aperic Arbores fcandit 
Picorum more. 

A. 5. Certhia, IVCreeper. Arborum trun- 
cis Sc ranawadhsrefcit & reptat Pieorm m% Parvita- 

re 48 Synopsis MetHodica 

te fua Sz rofteJlo arcuato ab aliis omnibus hujus 
generis avibus diftinguitur. Cauda pennae longifilmae, 
acutae, & rigidae, ut in Picis. Supina pars corporis tul- 
va eft, prona albicat. 

A. 6, Upupa, "kvo>l f Tk Hoopor Hoopof. 
Crijia in capite pulchernma duplici pennularum ordine 
conftanSj "a roftro ad extremum ufque occipitium pro- 
tenfa v quam pro libitu arrigere & demittere poteft, huic 
pro chara&enftica fufficere poffit. Magnitudine ad Van- 
nellum accedit. E ftercore, potiffimum humano, nidum 
conftrueretum AriJioteL-sh Veteribus, tum Recentiorum 
nonnulli tradunt Numero pennarum caudae denario, 
Appendicum inteftinalium abientia, alarum tranfverfis 
macularum ordinibus cum Picis Mvrtiis convenit ; aliis 
notis ab iis fatis differt. ln Northumbria, inque agro Sur- 
reiano interdum invenitur. Infeclis veicitur, an&uvisa- 
liifque fru&ibus ut veteres nonnuili tradiderunt, nefci- 
mus. . Aves terreftres aquas frequentantes, roftris lon* 
gis, pifcivoras. 

A. i.T S P I D A, an Veterum Alcyon. The K I N G F I S H- 
^- er. Merula minor eft : ^oflro z. dig. longo, 
crafTo, valido, re&o, acuto, nigro : ore intus croceo. 
Coloribus eft pulcherrimis, vertice ex nigro virefcente 
cum maculistranfverfis caeruleis ; dorfo coloris pulcher- 
rimi dilute ccerulei fplendentis. Petlus, venter imus,latera 
& fubalares plumae ruffae. Ventdrmediusex ruffo albeCi 
Inter nares & oculos, item ultra oculos maculae ruffae, feu 
ex albo rufefcentes. Cauda fefquidigitahs tantum. Tibia 
perbreves. Pedum in hac ave ftruclura fingularis eft 5 
nam extimi digiti tria internodia medio adhaerefcunt, in- 
timi unicum tantum: eft autera intimusdigitusminimus, 
& medio dimidio brevior : extimus medio fere aequalis : 
pofticus intimo pauld major. Ventriculus magnus & 

laxus A V I U M. ,49- 

laxus ut in carnivoris, ofliculis & fquamulis pifcium ple- 
nus. In riparum foraminibus nidifkat. 

a. Ifpid<e affinis JaGuacati Guacu Marcgr. 1 
Turdelce magnitudo, figura Pici majoris Roftrnm Ifpida, 
ied uncia longius : crura breviflima nigra. E digitis 
anterioribus exteriores duo fbreves quidem at tertius in- 
teriorlongk brevifltmUs & remotior. Supina pars tota 
coloris eft fermginei & (plendentis, tofque circa collurh 
albo, prona pars alba. Prope utrumqne oculum maculam 
etiam albam habet. 

3. M e R o p s five Apafter. T/jcBeeeateI Ifpid<e 
figuni corporis fimilis eft, inagnirudine Merula, aut ma- 
jtir, Rgftrum Ifpidae fimillimum. nifi quod deorfum 
paulo magis incurvetur. Pedum conformatio Ifpida: 
per omnia exa&£ fimilis. Color in vertice rufFus, in 
cerviceSc fcapulis viridis, cum aliqna rubri mixtura Ab 
angulisoris per oculos ultra aures ductus niger urrinque 
extenditur : Huic contiguUs fub mento color flavus. 
PeBus & yenter totus caerulcus. Cauda palmaris, cu> 
jus mediae pennae ultra reliquas longiits proeurrunt. 
VentricUlus membranofus potius quam mufculofus, Sc£- 
rabeis aliifque infedlis refertus. Apibus, aliifque infectis 
viciitat : ob exactam partium omnium tam internarurh 
quam cxternarum cum Ifpide fimilitudinem fufpicamuf 
eam pifces paricer praedari. In 7^/i,?invenitur : in Creta 
autem infulafrequentiflima eft, tefte Bellonio. 

4: MEROPS alter feu Meropi congener Aldrdv. Corpore 
eft fuperiore pauld longiore & crafliore ; rrftro ad faicem 
meflbrium propius accedente .- Capite & prona parte 
fere tota flavefcente ; dorfo caftaneo, prope uropygiurn 
tameh ex viridi & flavO permixto. Reliquam defcriptio- 
nem apud Aldrovandum vide, qui ex icone picla eaitt 
defcripfit. Roftri figura & iriaculis nigris «trinque pcr 
oculos duclis cum Merope convenit. 

5 . Ifpida feu Meropi affinis, GuiRA-GUAtHUMBr 
Brafilienfibus, Tupinambis Marcgr. Dfcplumata? corpus 
hon fuperac magnitudinem Turdela, quamvis penhis in- 
duta Colurnba par videatur. Ityftrum nigrum, i dig. 
longum, in utroque latere, fupra & infra, ferne in mo- 5o* Synopsis Methodica 

dum dentatum, Crura brevia, nigra ; Pedum & digito* 
rum conformatio Ifpida refpondet. Cnuda ab Iffida plu- 
rimum differt, eft enim longifiima, ejufque mediae duas 
pennae ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus 
autem rurfus plumas habent ad duos digitos. Pennae 
totius elegantiflimae funt ; nam in capite quafi mitram 
gerit ex pennis fapphiiinis compofitam, rrracula nigra in 
medio infignem. Irides oculofum flavae : infra oculos 
macula nigra. Prona pars tota obfcure lutea, fuplna vi- 
ridis feu graminei eft coloris. In medio collo inferius 
quafi pro infigni gerittres vel quatuor pennulas nigras & 
circum eas fapphirinas, quae maculam quandam confti- 
tuunt. 

6. I S P I D A Indica major five Halcyon, Pilihunduwa i. e, 
Pifces captans, Mu[. Leyd. 

7. 1 S P r D A Indica minor Charleton Mu[. Leyd. 

8, 1 s p 1 d a Indica marcouros major Muf Leyd. ea* 
demque minor cjufdem. 

9. Jfpida Mexicana, HoxOCANAUHTLl dicfa 
Hernand. A noftrate Ifpida non multum diflimilis eft, 
nifi qudd crifta magna cyaneum colorem vergente infigni- 
atur. Gallinaceum gems ; & pimo dome- 
fticum & manfuetum. 

HO C Avium genus infignibus notis ab aliis omnibus 
difFert, Ea> funt 1. R^ftrum habere breve, validum 
& nonnihil incurvum, ad grana colligenda, quibus pra> 
eipue vicli^t. 2- Vcntriculum craflis mufculis inftrucluro, 
ad eadcm calculorum quos deglutit ope comminuenda. 
3. Corpus crairum & ponderofum, carne multa. 4. Alas 
breves & concavas, unde minirr.e altivolae funt & breves 
volatus taciunt. 5. Inteftina caeca Jongiflima. 6. Carnem 
albam, prsecipue mufculorum pe&oris, qui color a cocli- 
one fe prodit ri;anifcftius : quae nota liiuc generi peculia- 
ns eft, Hoc autem indicium eft carnem earum laluber- 

rioiaru AVIUM. ■ 5 r 

rlmam effe & optimi fucci. 6. Mnlriparum efle.* 7. 
Humi nidificare, quia, fci. pulli recens exelufi non alun- 
iur a matribus, fed denfa lanugine veftiti, hucilluc cur- 
fitantes matres fequuntur, cibum rofteiiis colligentes. 8; 
Pulveratrix efle. 

A. i.Gallus Gallinaceus & Gdllimi dome- 
ftica, The DunghillCock & Hen. De his, 
quoniam aves domefticae & notiffimae funt, nihil attinet 
multa dicere. Infignes harum varietates a noftratibus 
aluntur, nimirum, r. Crifta in vertice plumosa denfiffi- 
ma & undequaque diffusa ipecTrabiies. 2. Pumitiones, 
cruribus breviiilmis, Creepers noftratibus diclrae. g.Cau- 
da feu Orrhopygio carentes, Bjimkjns Anglis, Aldrovando 
Perfica? difia. 4. Crifpa, noftratibus Friflandicce, pennis 
reflexis caputverfus, & velut inverfis. 

A. z. Pavo, GrascislW*, The Peacock. Gem- 
mantibus caudae oculis fpecStabilis, & ab aliis quibulcun- 
que avibus difcretu facilis eft. Apicem in capite habet, 
quem crinitae arbufculae conftituunt, ut loquitur Plinius. 
Variat interdum colore albo. 

A. 3. G ALLO-Pa VO feu Avis Numidica & Melea- 
gmquibufdam, The Turkey. Hic caudam in orberrv 
expandit Pavonis in modum. Collum cum capite plumis 
nudumeft, cute tantum rubra feu purpurafcente obdu- 
(Stum ; crifta feu caruncula rubra in verticeeminet, quam 
mas laxare & extendere feu demittere poteft infraro- 
ftrum. Mas calcaribus caret, & fetacea in fummo pe&o* 
xe velut barbaa faeminadiftinguitur, 

Neque haec neque praecedens avis Anglia aut etiam 
JLuropa nariva, fed adventitia eft, ex India aut Africa 
huc tranflata : veriim ciim domefticae & cicures fint, 
atque etiam hyemes noftras facilb tolerent, & a rufticis 
quaeftus causa paffim aluntur, diiique eft quod huc ad= 
ve&ae fuerint, non immerito noftratibus accenfentuf. 

3. G a- l l o P a v Sylveftris Novae Angliae. A N e w- 
EnGlaNd WildTuRKfy. Gailo pavone vulgafi 
higrioreft ; a quo fi non alia in re magnitudine faltcm 
infigniter differt. Sunt enim (inquit Jojfelinus in Rariori- 
ims Nova Anglis) qui 40, imo 60 libras pendent ; qu a 
E-zi ie f% Synopsis Methodica 

fe \»idiffc & epulatum effe Gal/opavonem, qui deplumatus 
& exenteratus ad 30 libras pondere accederet. 

4. Mnu vel Mutu Brafilienfium Marcgr. Tepe- 
tototl Hernand. Pbafianorum genere eft,(inquit Marcgrav.) 
Hifpani etiam pro Pbafiano habent : nos potius a propri- 
etate illa caudam in orbem expandendi, necnon magni- 
tudine & colore, Pavoni & Meleagridi potius- accenie- 
mus. Major eft Gallinaceo ; pennis per totum corpus 
nigris, (excepto ventre & fub ano, ubi brunni coloris eft) 
lioloiericum villofum nigrum in capite, collo & pectore 
provocantibus. In iummo capite pennas habet nigras 
complicatas in planiffimam quafi mitellam, ut nefciens 
vix poffit agnofcere, quas irafcens aut etiam alias pro 
libku in criftam erigit. fyflrum ut in hoc genere incur- 
vum, fefquidigkale, coloris egregie. incarnati, versus 
apicem tamen aibicat. Libenter in alto fedet, ut Gallo- 
favones, fcanditque arbores, ut illi : eft autem mite & ho-' 
minis amicum animal. 

5, P A Uxi Nierembergii. Gailina Jndica Aldrov. Mifu 
varietas. Haec Avis non alia fere in re a Mitu Marcgrav. 
differt, quam tuberculo illo cyaneo Pyriformi ad Roftri 
initiurn feu radicem. P^ An fpecie, an fexu folum a pra;- 
eedenti differat? 

6. MituporanGa Marcgr. Gallus alius Indicus 
Aldrov. Ub. 14. cap. 1 o. Roftrum minusaltum, minufque 
lunatum quam in Mitu ; ejus extremitas nigra, reliquum 
rctum cute crocea veftitum, qualem & circa oculos ha- 
bet. Coliiim & caput nigerrimas habent plumas, inftar 
holoferici fplendentes ; & in fummitate capkis criftatas 
&. cochleatim tortas habet pennas ufque ad inkium colli : 
has erigere in criftam crifpam poteft. Reliquum corpus 
nigrum cui aliquid viridis intermifcetur. Circa anum al- 
bas habet pennas : Crura cinerea. 

T.Ga//uslndicus alius Aldrov. tuberculum cerafiforme 
habet in fuperiore roftri mandibula $ quo ab hac Ave 
differr. 

8-GallUs & Gallina Guineenfis. The G U I N- 
n y HENor Pintado. Ga//in<s vulgari domefticae 
inagnkudinepareft; collo tamen longiore & tenuiore fi- 

gura A V I U M. $j 

gisra eorporis fere ut Perdix: Colore eft e cinereo nigri* 
cante, macnlis albis undique vario. Collum tcrquis nigei? 
ambit : caput rubefcit. Medio vertici cornu durum & 
fufco ruffum innafcitur. Maxilla; fub oculis casruleae 
implumes, fub quibus appendices rubrae. Parifenfes ob- 
fervant appendices has leu palearia fuperiori maxilla; 
innafci, non inferiori, ut in Gallinis ; & foeminis rubras 
efle, maribus cceruleas, quo fexus porfunt diftingui. 

Gregarias effe aiunt has aves & pullbs communker 
alere, etiam non fuos. Meleagrides Veterum fuiffe 
argumentis non invalidis probant Parifienfes. 

9 . Gailina Syheftris MacucaGUa Brafilienfibus 
sMaregr. Magnitudo Galiina noftratis ; l^oftrum nigrum : 
Corpus craffum t Cauda nulla. Calcaneus rotundus uc 
in Strutbione : Vngues obtufi, griiei. Totum caput & 
collum punclulatum eft obfcure fiavo & nigro ; fub gut- 
ture albicat. Pcclus, venter & dorfum obfcure cinerea. 
ALe umbrae coloris per totum, undatas nigro, prajter Rer 
miges pennas quae totaliter nigrae. Pedes cceruiei. Car- 
nofa admodum eft avis. Humi currit, nampedes inepti 
funt ad icandendum arbores. GaHinaceum genus Sylvestre majus, 
■phytivcrum & haccivorum, fuperciliis rubris 
aut eoccineis. 

A.i. TTROGALLUSfeu Teprao major Aldrov, 
*-' The Cocl^ of thc H^ood, or Mountain. Magni- 
tudine ad Gailo-pavonem accedit. Anglia hunc non aiir. 
in Hibernia inveniri didtur. 

A.z. T E T R a a feu Vrogallus minor % The H E A T H-c O C K 
orBLACK Game or GROUScalled by Turner the 
Morehen, In Septentrionali Anglia, parte tnas The 
BlackCock, fcemina The GreyHen, fcetura five 
Pullities The Grey Game dicitur Inhoc generemas 
rotus niger eft, foemina Scolopacis aut Perdicis colore, 
Magnitudine Galiime non mukum cedit. In lateribus 
E 3 montif 54 Synopsis Methodica 

um akiorum frequens eft -, quin & in plaha defcendir, in- 
que Ericecis humilioribus invenicur. 

A. 3. Lagopus ahera. Plinii, Attageni Aldrov. feu 
Francolim Icalorum fimilis fi non eadem. The Red 
G A M e. Mas Tbe Gor-cocl^ & M-w-cocl^ fcemina the Mvor- 
/?£w,pullorum agmen Gor-foul dicicur& Pouts. Hxc nomi- 
na in Boreali praecipue AnglU parte obcinent. Perdice di- 
midio fere majoreft, nec colore mukum diverfa a Sco/opa- 
ce, rubicundiof. Summa altiffimorum montium juga 
amat, nec in planiries defcendir, imo rarius in latera 
montium. In Septentriona/ibus montibus frequens eft .- 
invenitur & in Cambria. 

Cwm Clariif. vir Conradus Gefnerus, quem A/drovandus 
etiam fequit.ur, in nullo Animalium genere fceminam 
mari colorum varietate & pulchrkudine^anteire credide- 
rit, praefumpta hacopinione deceptusin utroque Vrogal- 
lo feu Titraonc, majore ici. & minore, diverium lexum 
pro diverfa fpecie.habuit, adeoque ex duabus fpeciebus 
q uatuor fecic : nimirum ex I. Vrogallo majore' 1, Vrogallo minore« CMare- 1. Vrogal/um majorem. 

LFcemina- — 2. Grj/ga/lum majorem, 

"Mare— — «3. Vroga/lum minorem. 

.Fcemina-— 4. Grygallum minorem. 

4' Att^Gen Aldrov. Vrancolino Italorum. Magni- 
tudine & toco habitu ad Phafianum accedit Aldrov. O/ina 
iigura & proportione corporis Perdicem cineream referre 
ait, magnitudine nonnihil fuperare. Avem hanc prarce- 
denti fpeciei eandem efle fufpicor : obftat locus ; nam 
Aldrovandus Actagenem fuam in Sicilia regionis ca- 
lidas montibus fatis abunde reperiri aiferic : ciim noftra 
juga moniium altiffimorum Regionum Septentrionalium 
incolat. Vemm refponderi poteft, montis Altnce in Si- 
cilia partes fuperiores prope vercicem nihilo calidiores 
funt noftratibus montibus, dim nivem diutius retineanr. 

Qudd i V I U M. fj 

Qudd ficaput Vrancolino criftarum ficut Aldrovandus eum 
defcribic, & fedes nudi, prout eum depingic cum Aldro- 
vandus cum enam Olina ; noftra Avis effe non poccft, 
cui pedes ad ungues ufqueplumofi funt. Vide Oniitho- 
kgiam D. iVillughby. 

' 5. LaGOPUS avis Aldrov. Rhcetis \abolanc di&a." 
Terdix alba Sabaudis. Color torius, (excepri cauda quas 
nigricac, mediis camen pennis albis) niveus : Supcrcitta 
rubra : Pcdes ad ungues ufque plumofi unde Lagopi no- 
inen. Adeo per omnia, excepco colore, cum rercia fpc- 
cie convenic uc an ipecie ab ea differt an accidentibus 
duntaxac quibufdam meric6 quis dubirct. Bcllonius ean» 
dem exiftimac. Itali etiam ucrumque genus Francolin 
vocanc. 

Lagopdem alteram Gcfneri a pnecedenre fpecie minime 
difFerre exiftimo, cum praerer noras &c maculas qualdam 
incapiteck reiiqua partelupina omniaconvenianc. 

6. G allin A corylorum Getmanis Ha^lehun. Gefnero 
Artagen. Ad Gallina magnicudinem accedic. Tibias ex 
anceriore parce ad medium cantum, ex pofteriore ad ar- 
dculos ufque nudae. Digiti exceriores marginibus ferracis 
ucnnque extantibus* donatur. Ventcr totus albet, macu- 
lis nigris medium plumarum, nunc una in fingulis, nunc 
duabus tribiifve areolis tranfverfis, occupantibus. Mcn* 
tum in mare aterrimum, linea alba nigrorem cingente. 
Caput, dorfum, uropygium cinerca, colore Perdicis cemu- 
lo. Al& rufrb, albo & nigro coloribus variae. Norirn- 
bergcs in foro venales vidimus. 

Hoc genus Aves omnes, Vrogalli, Tetraones. Lagopi 
£<c per aeftatem baccis Vitis Lic.c, Eric.c, F{iibi &c. vef- 
cuncur, per hyemem ver6 fummitatibus Eric.e, Abietis, 
aiiarumque femper virencium ftirpium, ut earum venrri- 
culos diffecando invenirr.us. Aft Gallina Corylorvm cum 
fylvas etiam non montofas frequentent, # a!io fone v;ou>» 
genere utuntuv, & Jnlos feu nucamenta«>r}'/or«?w cfiumr, 
uc Albertus affirmac, & undc nomen eciam fumpliiie vi- 
dentur. 

7. Perdix Damafcena Bellonii, qur.m Aldrovandus 

Lagopodem alteram Piinii exiftimat. Perdicibus cinereis 

E 4 mino- 5* Synopsis Methodiga mincres lunt, Dorfi & colli colore ^ujiiculam aemulantur s 
AU qua corpori junguntur albis, fufcis & fulvis pennis 
inreguntur : Decem ver6 remiges pennae cinereas funt. 
Alarum pars interior & venter albent. Torquem habet in 
peclore rubro & fulvo fiavoque coloribus conftantem : 
Crura pennis veftita ut Lagopus. An fupercilia rubra nu- 
da habeat n^cne non dicit ? Gallinaceum genus ly Iveftre minus, fupercj- 
Jiis nec nudis, neque rubentibus. 

A. i . p U A S I A N U S, The Pheafant. Gallina paulq 
minor eft, pulcherrimis coloribus. Caud* lon- 
gxtudine & figura ab aliis omnibus hujus generis facile- 
difcernirur, penna enim medise longiffima?, reliqua: 
hinc inde ordine breviores ad extimas ufque. In mare 
cplor ruber feu coccineus oculos late circumquaque cin- 
git. In fylvis degir. 

2,. PhaSianus Brafilienfis Jacupema ditlus Marcgr, 1 
Coxolitli Hem. Gallina domeftica paulo minor eft. Cauda 
pedem longa & Jata ; Crura longa. Plumis tota Avis 
veftitur nigris, quibus brunni aliquid admixtum. Capi- 
tis plumas in criftam erigere poteft ; cinguntiirqne iil* 
nigrx plumae aliis albis in ambitu,. Guttur iub capite & 
ad feiquidigiti longitudinem in collo nudum eft, & ru- 
bra cute te&um. Prona pars corporis & alarum medie- 
tas pofterior, plumulis albis & nigris varia. Superiora 
crura & cauda nigra. Pedes eleganter rubri. A cla- 
rpore Jacu Jacu, nomen haber. 

In Hifioria Natur. Infularum Antjllarum D. Du Ter- 
tre> avem quandam invenio Phafiani nomine defcrip- 
tam, in hunc fenfum. Pulcherrima eft Avis, magnitu- 
dine Caponis, verum cruribus longioribus elata velut 
P.avo ; cqilo multo qu^,m Gallus gallinaccus longiore. 
fyftrum cV caput ad Corvi accedunr. Coilum & pedtus 
coloris funt ccerulei fplendentis, nec minus pulchri 
quam Pavc-nis. Dorfum tomm e grifeo brunneum. Ala 
& cauda (quae fatis brevis e?) nigra. AVIUM, 77 

Ctim cicuratur haec Avis aliarum Domefticarum fe, 
facile Dominum reddit, tura Gallos Jndicos tum vulgares 
Gallos & Gallinat involans, & Roftri iclibus abigens, in- 
terdum etiam trucidans. 

Vox feu clamor hujus Avis, nimirum Caracara, fufpi- 
cionem mihi injtcit, non aiiam eam efle quam Avem il- 
lam rapacem hoc nomine Marcgravio defcripram, ciirn 
&t baec fera ac rapax efle videacur aves Domefticas inva- 
dens& occidens, 

CoxOHTLl Hernand. magnitudine Gallo-favonk, 
colore fulvo, a Jaaifcma differc: eadem tamen fpecie 
avis efle nobis videtur. 

i.OcOCOLIN feu Perdix montana Hernand. No<- 
ftrate major eft, roftro & pedibus e rubro candefcenri- 
bus, totius corpris colore fufco, pallente & fuivo ; alk 
inferne cinereis, fupernfe pullis, albis & fulvis maculis 
diftin&is, ut & capite & collo, 

' A. z. Perdix cinerea Aldrov. The Camtnon Par- 
tridge. Columba paulo major eft, colore ex cinereo 
rufto flavefcente, maculis ruffis feu rubris tranfverfis in 
lateribus, cauda brevi. Formick eariimque ovis ieu po- 
tiiis aureliis viditat ciimque adolevit granis tritici & alia- 
rum frugum. 

3. Perdix Damafcena Aldrov. Praecedente mult(> 
minoreft, ro/?ro^prolisiore, altoquin ei perfimilis. 

4. Perdix Brafiliana Jambi) difta Pifon. Harum 
in fylvis litoralibus du<e habentur fpecies ; hx noftrati- 
bus minores, illae pares ; utraeque pennis per totum cor- 
pus obfcure fulvis, verum fufco mixtis atque maculatis 
veftit*. 

A. 5. Perdix mffa Aldrov. ltalis & Grsecis CV 
turnice feu Coturno. Perdix Graca feu rujfa majox 
Bellonii. Cafut, collum, dorfum, uropygium cinerea. 
Maxillse fub oculis, & mentum ad medium ufque gula§ 
album ; in ipfo tamen mandibula; inferioris angulo ma- 
cula exigua nigra cernitur ; Album hoc fpatium tor* 
quis niger, a naribus inchoatus, & fupra oculos produ- 
d:us cingit : ingluviei regio cinerea : Peiius inferius di- 
fute e flavo ruftum. Pedes rubri, Haec fpecies Anglia 

ignota 5S SYNOPSfS Methodica 

ignota & peregrina eft : aiunt tamen eam in infulis 
Jcrfey & Guarnfey Regina; noftrae fubjecrisinvenirilngenii 
laianiuctioris eft quam cinerea & facile cicuratur, Per- 
dix Graca feu ruffa Bdlonii magnitudine faltem infig- 
niter difTert a Perdice rufta in Italia & Gallia vuJgari, 
liquidem B?llnnius cinereae duplam effe fcribat : cum 
rufTa vulgaris cinereas ne- fefquialtera quidem tit. 

A.6. Coturnix, Tbe Quail. Figura corporis 
atque etiam colore non multum differt a Perdicc, ve- 
rum duplo propemodum mi'nor eft, cauda perbrevi : 
Frumento vefcitur ; eftque avis migratoria. 

7. Coturnix Indica Bontii. Cicuratur Gallina- 
rum in modum : Mares quoque non fecus ac GatU pug- 
nacifilmi tunt. Colore plumarum Cotumici admodum 
refpondet, vervim roftro eft paulo longiore : fonum quo- 
que per intervalla edit, ut cotumkes folenr, verum longe 
diverfum a Coturnicum voce, & ad. Ardv<e ftellaris mugi- 
tum accedentem. Frigidaj admodum naturae eft. Co- 
lumbce aat Turturis magnitudinem non excedit. 

A. 8. O RTYGOMETR i Aldrov. An fyllus terre- 
ftris ? Crex Anftotelis ex vocis fimilitudine, The DakeR- 
Hen, or Rail. Corpore eft ad latera compreffo, & 
Gallinularum fimili : cruribus etiam Iongis & fupra ti- 
bias nudis, cauda brevi, roftro longiufculo, quibus om- 
nibus notis cum aquaticis avibus convenit. Color te- 
ftaceus, & Ccf«)»ic/pepquamfimilis, undenomen. 

In Anglia rarior eft ; Turnerus nufquam nifi in Nor- 
thumbria vidit & audivit : At D, Tancr. J^obinfonus fe in 
Eboraccnfts provinciss tractu Septenrrionali ifyBk terre- 
ftres faepius cepiffe nobis retulit. In Hibemia frequens 
habetur. 

"Gallinaceum genus digito poftico carcns. 

A. 1 . f\ T I S feu Tarda avis Aklrov . TlicBuSTARD, 

^-^ Magnitudine eximia Gallo-pavonis aemula, 

quodqne tridadtyla fit digito poftico carens, tardi etiam 

volattis & a terra difficulter fe levans, ab aliis omnibus 

hujus A V I U M. 59 

foujus generis Avibus abundfe diftinguitur. Ca?uy 8c 
collum cinereum, vcnter albet ; Dvtfum Iineis itracyftrerfig 
nigris & ruffis yarium. In campis fpatiofis c 
Mercatum & B^yfton oppida in agro Ca>nai,r;g:c>Ji, \a~ 
que planitie, ut audio, Salisburienfi, & alibi in v.aliis & 
apenis locisinvenitur. 

2. AnaS campcfiris, Canne fstiere Gallorum, feil 
Tetrax Bellonii Aldrov. Ornithol. lib. 13. c. 13 
dem videtur S?e//^ ^i Aldrovand. T«ti}a pevfimilis eit, 
fed duplo minor. Mutina Italise in foro ver.aiem vidi- 
mus & deicriplimus. Qui plura de hac Ave velit Be/lo- 
nium & Aldrovandurn confulat. ColUmbinum genus. 

/^OLUMBINI generis Avinm Nota; communes funt, 
^~* Figura corporis peculiaris,C«c«/«»j referens ; Tibue bre- 
ves A«e, praelongae ; volatus pernix ; fyfirum redhim, an- 
guftum, longiufculum ; Vox gemebunda ; binadutaxat 
cva una vice ponere, fed fsepius in anno parere ; cibum 
pullis ex ingluvie fua in os eru&are, qnod optima rati- 
one a Natura provifum eft : ut fci. in ingluvie macera- 
tus & emollitus, (vicSkuS enim Columbis e granis legumi- 
num & feminibus durioribus eftj a pullorum ventriculis 
facilius fubigatur 8c digeratur. Quin & pedes Columba- 
rum omnium, quotquot ha&enus obfervavimus rubri 
funt. Picuipinim.e tantiim Brajilienfi pedes albefcunt. 
Marcgr. In Co/umbino genere mas & faemina laborem 
incubandi inter fe partiuntur. 

A. 1. Columba domejlica feu vulgaris, Tli^z^,, 
The COMMON PlGEON, or DOVE, by - Joms cal- 
led Culvers^ Color plerunque coeruleus aut cinereo-cce- 
ruleus, cnm purpureo aut rubente in collo fplendore, 
qui pro diverfo ad lucem objectu variat. Dorjum infe- 
rius fupra uropygium album. Cauda oblonga, nec ra^ 
men ultra alas multum protenditur. Pcnduslibrale. 

Co/umbarum domejiicarum varise fpecies apud nos in 
Anglia aluntur. 

Dmefticx 6o Synopsis Methodica 

i; Domeftica; majores, Italis Tronfi & Afturnettati, rio- 
ftratibus Runts. Coloribus non minus variant quam 
domefticae vulgares. Magnitudine etiam differunt. Sunt 
ejiim majores Gallinis fere pares, tardipris volatus ; 8c 
minores, agiliores magifque volaticae. 

z. Gutturefie, Anglis & Belgis Croppers dicta?, 
quia ingluviem aere attra&o mirum in modum inflant, 
«r toto reMquo corpore major evadat. 

3. TremuU laticaudce, BrOad-tai l'd Sh AKERS, 
fic dictaz quod caput 8c collum ultro citroque perpetuo 
fere motitent ; & a caudae pennarum numero quae non 
pauciores 26 effe dicuntur. Caudam plerunque cum ob- 
ambulant ere&am tenent Gattinarum inftar. 

4. TremuU angufticaud* feu acuticauda, Narrow- 
taifd Shakers. 

5. Columbce tabettaria, Carriers. Columbis vul- 
garibus pares funr aut minores, co.lore obfcure cceruko 
aut nigricante. Oculi Accipkrini, circulo laro cutis 
nudae, tuberofae, furfaraceae, albidae ambiuntur: fu- 
perior etiam fyftri mandibula ejufmodi cutis fungofas 
duplici area feu crufta oblonga a capite ukra medium 
extenfa obducitur, Harum ufus eft ad literas ultro ci- 
troque ttanfmittendas. 

6. Cucuttata feu Jacobea, Anglis JaCObines, Bel- 
gis Cappers, quia in occipite feu fumma cervicis parte 
pennula? furfum reflexae occiput cingunt, cuculli Mo- 
nachalis in modum. Roftrum his breve, oculorum irides 
colore margaritarum. 

7. Turbita di&ae, TurbitS, cujus nominis ratio- 
nem nefcio. Rnftrum his breviifimum, craffum veliit 
Rubicitta, vertex planus, pennae in pedore utrinque re- 
flexae. 

8. Barbarica feu Numidica, Barbary PiGeonS.' 
Hcftrum praecedentis (Imile. Oculos cutis nucte tuberofe 
fnrfuraceae circulus latus ambit ut in Tabettariis. 

9. Percujfores, S mi t ER S . Hae inter volandum tarn 
forciter alas quatiunt, ut duorum aiferum fimul colli- 
forum fonitum fuperent, 

10, Gyratricei A V I U M. 61 

7o. Gyratrices feu Vertagi TumbjlerS. Farvae 
funt, variorum colorum ; incer volandum miros mottis 
In aere exhibent, retrorfum in caput fe circumvolveridd, 
globi aut pilae projectse fpeciem exhibentes. 

1 r . Galeata, Helmets. His Cafut, cauda, & Ala- 
rum remiges coloris a reliquo corpore diverfi femper 
funt. 

12. Equites LiGht HoRSEMEri. Spurium genus 
funt altero parente gutturofo, akero tabellario, adeoque 
participant de utroque, ut patet ex rofiri tuberibus & 
gutture inflato. 

13. Bastard-Bils Anglis dicTse, id eft, Hofirjs 
fpuriis praeditas. Numidicis majores iunt, rofiro brevi, 
oculis rubris. 

14. TuRners Anglis, Cirro a vertice 'retro depen- 
dente, & bifariam jubae equinae in modum divilo in- 
fignes. 

15. Finnikins pracedentibus fimiles, fed mi- 
nores. 

1 6. M A w M E T s quali Mahomctanx, oculis grandibits 
nigris notabiles, alias Numidicis fimiles. 

17. Spots, qu6d in fronte fupra roftrum macu- 
lam habent, cui & cauda concolor; a corpore alis alba 

A. 2. TurtUr, Grsecis Tpvy»v, The Turtlb- 
Dovr. Magnitudine minor eft prsecedente, eolore non 
multum difiiinilis. Gula vinaceo colore pulchro tingi- 
tur. Colli latera perbelle illuftrant, ceu torquis quidam, 
pulcherrimae plumube, apicibus albas, caetera nigrae. 

3. TURTUR Indicus Aldrov. lib, 15. c. 9. Fcemina, 
exceptis pedibus, qui rubri funt ; & rofiro, qu6d nigri- 
car, tota candida eft. Mas verd dilute rufefcit. Mag- 
nitudo noftrati eadem, vox eadem. Iris oculi crocea 
feu miniacea. Torquis tenuis & nigra eft & collum cir- 
cumcirca ambit. 

4. Turtur Indicus feu Cocotzin Hernand. Kfie- 
remberg. Pajfere noftro paulo maior eft. Univerfum 
cotpus fuperne fufcum, plumas tamen fingulas nigro 
ambiente colore, Alarum anteriora partim nigra funr/ 
fed majori ex parte fulvefcunc : cauda extreraa albo fk 

fnfco 6% Synopsis Methodica 

fufco promifcue colore tingitur. Plumae quae infermmf 
corpus veftiunt aibae (unt ; fed in Jineas definenr.es a- 
tras. Caput parvum: roftrum nigrum. Cocotii ezizm 
Hernand. huic eadem eft. 

j. T u R t u r Barbadenfis minimus. Alauda eft mag- 
nitudine, & vel eadem praecedenti, vel ei certe fimillima, 
avis. Quin & defcriptio Columba fylveftris minimse 
BrafiUenfis huic per omnia fere convenit : ut has tres 
unam & eandem avem efle fufpicer. # ' 

6. Cclumba fylveflris minima Braflienfis, P I c U i p i- 
nima Marcgrav. Alauda paulo major .eft ; roftro 
Columbino fxxico ; iridibus oculorum aureis. Totius iu- 
perficiei fupiriae pennae obfcure cinereae feu lividse, oris 
nigricantibus lunatis. Remiges alarum inter volandum 
ruffae videntur. Cauda e cinereo fufca : Ventris penns 
albae oris lunatis fufcis. Pedes albefcunt praeter normam 
aliarum. 

7. Columba fyhefi. ex infula S.Tboma Marcgr. 
Magnitudine eft & figura noftratium, fed rofiro fupe- 
riiis adunco, coloris in medietate anteriori tota coerulei 
cum albo pauco & flavo mixti, in pofteriore fanguineL 
Iris oculorum ccerulea. Pennis tegitur per totum corpus 
viridibus ur. Pfttacus quidam. Remiges alarum e viridi 
fufcefcunt, ut & extremitas caudae Sub ano & cauda 
flavas habet pennas. Crura & pedcs eleganter crocei. 

8. Columba L 1 v 1 A Gefn. Ariftoteli IT^Wj. Columbce 
domefticae fpecie perfimilis eft, paulo minor. Pluma u- 
bique cinereae, fed in extrema cauda nigrefcunt. Reli- 
quam defcriptionem apud Autorem vide. Parvitate fua a! 
Vinagine praecipue differre videtur. Qu. Annon eadem 
fit cum Columba noftra rupicola ? 

A. 9.Palumbus tonjuatus, The R 1 N G-D v E, or 
Queest, Q&ksu. ' Arifloteli aliifque Gracis. Septentrionali- 
bus Anglis Cufhat. Magnitudine fua, & maculis ad latera 
colli utrinque albis, ceu torque, a Columba vulgari 
aliifque fpeciebus differt. Syhas frequentat, & in arboribus 
riidificat. \ 

A. lo.OEKfASfiveF/W^, The Stocl^Dove cr l'Vaod~ 

pgeon. * 'Ogfdfj YtiKtrtds. Magnitudine Columba valgari 

2 par A V I II M, 63 

paf aut major, figura corporis fimilis, nec colore multum 
difrert. Collum verficoloribus plumis veftitur, quas prout 
varie luci objiciuntur, vel purpura vel virore fplendidif- 
fimo niteat, ut nullum fericum aeque. Petlus ancerius 
& alas purpurafcente aut vinaceo colore diluuntur, unde 
& nomen. ln utraqne ala duplex habetur macula 
nigra. 

A. II.COLUMBA rupicola, the R O dtP t D G E O N 

Corpore eft exiguo, colore cinereo. ln rupibus mariti» 
vnis frequens. 

n. Columba Mexicana Hoilotl diEia Hernand.' 
Venter & pectus dilute fulva 5 fupina omnia fufca ac 
maculis confperfa nigris. Alarum & cauda inferior fu- 
perficies cinerea 

13. Cclumba Mexicanze montana maxima ; domefti- 
cis pares funt, colore iubpurpureo, candidis humeris, 
coccineo roftro & pedibus. Haec etiam Hoilotl appel- 
latur. 

• 1 4, Cehoilotl, Columba fylveflris pennis fufcis prater 
eas quse peSkis & extremasalas tegunt candidas &pallen- 
tes : irides oculorum coccineas. 

15. Ttacahoiioti, Colnwbxfh. fpecies, Arabicis dic~lis 
quadantenus fimilis, roftrt incurvo, mediocri, rubeoque ; 
prona corporis & alarum parte rubea, fupina coe- 
rulea. 

16. Columba minor Jamaycenfts, vencre candido D. 
Sloanc. The White-bcliied Dove. Hujus defcriptioncnt 
vide in Appendice, 

17. Co/umba cauda fafcia notata. D. Sioane. The 
RinG-Tail PiGeon. Hujus etiam defcriptionem 
in Appendice dabimus. 

18. Coiumba minor capite albo. The Bald-fate,- 
D. Sloane. Nobis in Appendice defcribetur. •TuRD I* 54 Synopsis Methodica Turdinum genus. N' ' TAZ hujus generis Avium funt, Magnitudo inter 
Columbas & Alaudas media, ^pftrum longitudinis & 
craffitiei medipcris, deorfum modice inflexum, Os intus 
flavum, Cauda longa, F/Siw e baccis & infe&is promif- 
cuus. Hujus autem generis tres fpecies funt feu genera 
iubakerna ; Turdi, Merula, Sturni. 

A. I. TURDUS vifcivorusmajor, Tbs M ISSEL-BlRD 
6r S hri t e. Pedtore eft maculofo ut reliqui Turdi, ma- 
culis majoribus. turdum vifcivorum minorem, quocum 
coloribus convenit, multum iuperat. Carne minus eft 
delicata quam hujns generis reliqux. Hyberno tempore 
Agrifolii baccis vefcitur. 

( A.j.Turdus 'oifcivorus minor, feu fimpliciter diFIus^ 
Kixhn.TbeMA v i s, Throstle, or Song-Thrush. 
Prsecedenti fimilis eft, fed minor. Carne inte^r aves, Mar- 
tiale judice, laudatiflima. Nidum interius oblinit, inque 
nudo luto ova ponit. Vere egregie cantat arboribus in- 
fidens. 

A. 3. Turdus filaris. The FiELDFARE or 
FeldeFare. Aviseft migratoria & hyeme ad nos 
advolat, praecedente aliquanto major, capite, collo, uro- 
pygio cinerea, dorfo obfcure ruffa. A roftro ad oculos 
macula utrinque nigra extenditur. Caro in cibis com- 
mendatur. Gregatim volaL 

A. 4. T u rd u s lliacus, five lllas aut Tjlas, The R e d. 

WlNG, SwiNEPlPEor WlND-THRUSH. Turdo 

fimpliciter diclo magnitudine par, & per omnia fere fimi- 
Sis eft ; peQore duntaxat miniis maculofo, & alis lubtus 
rubro mali Aurantii colore infe&is, ab eo differt. HaJc 
etiam avis eft migratoria & gregaria, & una cum Turdo 
filari huc commeat. 

S.Turdus Americanus minor canorus, ex cinereoal* 
bus, non maculatus The AMErican SonG- 
THRUSHy MOCK-BlRD or NlGHTINGALE, Cetl * 

GorA ' A V I U M. 6 S 

Vonttatolli, i. e. Quadringentae linguae, five Avis poly- 
glotta Hernande^. Nieremberg. Defcriptionem vide in 
Appendice. Non facile cicurari aut in caveis incarcerari 
fe permittit. Per totam fere Americam invenitur. In 
Jamayca infula obfervavit & defcripfit eruditifflmus Ami~ 
cus nofler D. Sloane. 

^ 6. Tamatia BrafilienfislAztcgv. Alaudadk magnitu- 
dine, tota pun&is Iata maculis nigris ut Turdus minor. 
Venter albet maculis fufcis : guttur 8c collum flavefcit. 
I{oflrum longum, rubrum, fuperiore mandibula produ- 
d:iore. Cauda carer. Caput majus quam pro corporis 
prcpornone, uti & Roftrum. 

Avis eft anomala & fingularis, ob magnitudinem & 
ftiaculas fimiles ad Turdinum genus retulimus, 

Caeterrtm Turdi ftri&e di&i norae funt, color in dorfo 
cinericeus, PeSus maculofum : MsvuL-e, color in toto 
corpore aut maxima ejus parte fimplex, & in plerifque 
fpeciebus nigricans. Sturni & congenerum, roflrum ia- 
tius & planius feu depreflms quam Turdis aut Me- 
rulis. 

7. T U R D u S ^eylanicus awrkulatus Hellaleniia %ey~ 
lanenf. Muf. Leyd. M E R D L 1. 

A, I .A/f E R U L A vulgaris , Koorvp©- Graecis : The 
A¥J ' Blackbird. Colore undique nigro 8c 
roflro flavo ab aliis avibus diftinguitur. Avis eft foJita- 
ria, (ut nomen MeruU indicat) & fumme canora. 

A. a. MERULA torquata, Tfe Ring-Ouzel, 
&r Amzel. Merulam vulgarem magnitudinevelaequat, 
vel excedit, fupina parte fc fufco nigricans. Infima gula 
torque albo, digitum lato, lUnulato exornatur. in mon- 
tofis Derbienfibus, Eboracenfibus &c. invenitur. 

A.3. M e r UL a faxatilis. The RockOiTzel. Prae- 
cedenti fimilis eft, fed torque caret. In montofis Pecci 
■ Derbienfis prope vicum Hatherftdge dictum in praeruptis e/ 

/p ' rupibus / 66 Synopsis Methodica 

rupibus e quibus lapides molares exfcinduntur vidimtia 
plures. Defcriptionem vide in Ornithologia D. Willugh- 
by. It k frequent \n the high Mountains of Caernarvan- 
fiiire and Meriony<jlhfiiire in Wales, where they callit 
Mwyalchen y graig, quafi dicas, Merula rupicola. I 
have alfo feen feverdl of thetn on a high Hill in Ireland, 
called by the Englifh, Mount Lemfter, in Irijh Stoa Lein» 
D. Lloyd. An haec a praecedente, fpecie, an fexu tantu.m 
diftin&a fit, aliquando dubitavi, necdum mibi plen£ 
fatisfit. 

4. Passer folitarim dictus. Magnitudo & figura 
corporis MeruU. Caput grandius quam pro corporis 
mole. Mares colore coeruleo, feu ex cceruleo purpureo 
undique fplendent. Ecemina ex cinereo nigricat. Prona 
pars tota lineis tranfverfis cinereis, nigris, albidis pul- 
chre undulatis eleganter pingitur. Roftrum Turdino 
pau!6 majus, nigricans j crura, pedes, ungues nigri, & 
minores quam in congeneribus. 

5. CyanOs feu Ccerulea avis Bellonii; MeruU fi- 
milis eftj fed paulo minor, colore undique totius corporis 
cceruleo. Nidificat in montium fummitatibus, ut in 
Creta, Cithanea, Corcyra, ^acyntho & Eubaa obfervavit 
Bellon. in Gallia & Italia non reperitur. 

6. Cyanos Indica : 'Bhe IHDIAN MOCKBIRD. A- 
iauda vulgaris magnitudine eft, Rcftro redto, acuto : co- 
lore per totum corpus undique cceruleo ; cauda long^. 
2n Mujeo Tradefcantiano ficcatam vidimus. Praecedenti 
forte eadem eft. 

A. 7. M E r U L A aquatica, The WaTER-Ouzel, 
er Water-Crare. Magnitudo paulo infra Me- 
rulam vulgarem, Dorfum nigricat cum cinerei mixtura ; 
feBus niveum : Aquas frequentar, & Pifces praedamr. 
In montofis Septentrionalibtis & Cambrobritannicis fatis 
frequens, Quamvisroto corporis habitu & pedum fa- 
brica aves terreftres referar, iub aquas tamen interdum 
fe demergit. 

8. Merula Brafilica Bellonh* & Aldrov. Color to- 
lius corpons, fi caudam & alas excipias, quae nimirurrt 
atr ag funt, adefr intense rubent, ut omnem alium rubo- 

renai AVIUM. 67 

Jern fuperenV. Cauda Ionga eft: Pedes & crtifa nigra j 
I{oJirum ut in Paffere breve. NOs in Mufeo Tradefcan- 
tiano avem Indicam rubram vidimus cauda. oblonga, 
fnagnitudine ferk Turdi minoris; 

9, Werula rofea Aldrov. Sturnum marinum vo- 
cant Aucupes, inquit, & forte re&e, quamvis maculata 
tion fit. Merula paulo minor eft, dorfo, pectofe & alis 
fupernis rofeo feu carneo colOre ; capite cirrato : Alis & 
Cauda nigris. fyjlro qua capiti jungituf nigro, caetera 
carneo : pedibus ferfe croceis. Apparet, inquit, in agris 
hoftris &in fimo verfatur. 

10. Merula Indica jPefifm? cinnabdrino ; an Jacapu 
Marcgr. ? Hujus pellem fuffultam vidimus in Mufco Tra- 
defcantiano : Magnitudine erat & figura Merulce. Color 
in fupina parte tota nigef, orae duntaxat plumarum circa 
iiropygium cinereae aut albida?. PcBus coccineum : Ro- 
firum Merulae ; cauda etiam longa Meru/<e fimiiis. Ja- 
capu Marcgrav. huic Avi perfimilis eft Ci non eadem. 

it. Merula bicolor Aldrov. duobus potiffimum 
coloribus fufco fcil. feu fubnigro & luteo rubelcente 
varia. 

12. Merul/e congener ejufdem, linea prope ro- 
ftrum rubra. 

13. Merul^ congenef alia ejufdem, Harufn dc- 
Jcriptiones videfis apud Aldrovandum Ornithol. lib. 16. 
£ap. 12, 13, 14. Priorem pi£am duntaxat vidic, nec 
pofteriorem vivam. S t u r n 1 & congeneres. 

A. 1 Q T U R N U S Aldrov. & aliorum,^ ^tf ( A 
~V S T AR E, or S T A R L I N G. Qpftrum latms eft & 
flepreffius quam Turdis aut Merulis, qua praecipue nota 
a « " s differt, quibus alias magnitudine & figura fimilis 
eft. Apices plumafum in collo & dorlo flavefcuntift 
Jnare, in fosmina albkant - 3 alias nigrkant cum cceruleot 

F % eu®- 68 S YNOPSIS MEfHODICA 

quodam aut purpureo fplendore, cui viride interliicefc 
pro vario ad lucem objeclu. InfeBis folis aut carne veici 
aiunt, non baccis. 

z. S T tr r n u S Indicvs Bontii. Plumis cyaneis aut 
fubobfcure cceruleis ac cinereis guttis interftin&us Stur- 
num mfiratem refert, verum crifiam flavam in cervice ge- 
rit, .& caput nigris, moiiibufque ceu holofericeis plumis 
veftkum eft. Humanas voces muito accuratius quam 
Vfittacus imitatur. 

3. M e r u l Afaxatilis Aldrov. RuticWa major OlinajJ 
Turdus marinus FJorentinis. Sturno aequalis & fimiliseft ; 
roftro nigro, pedibus ex fufco plumbeis. Mentum nonni- 
hil albet, Prona pars corporis ; albo aut incano, nigro, 
& fubflavo colonbus varia. Caput & dorium fufcum 
aut fubnigrum, apicibus pennularum cinereis. Cauda 
ruffa feu fulva ; quae hujus avis nota charadieriftica 
eft. Colores aiias m maribus & feeminis plurimum dif- 
fernnt. In Italia fatis frequens eft, vidimus & Vienna 
Aufirics. 

4. Sturnus Indicus Muf.Leyd. 
5.GALBULA feu Picus nidum fufpendens Aldrov.Orzo- 

lus Alberto. Chioreus Ariftotelis ex fententia Aidrovandi j 
IBe) us Plinii cidem. Turdis aliquanto major eft ; Roftro 
Turdino, ied majori & longiori, rubro : Pedibus plum- 
beis, praeter alas & caudam, quae maxima ex parte ni* 
gricant, rrvas ubique toto corpore, pulcherrimo colore 
flavo fpe&abilis eft, ut colorum elegantia & fplendore 
cum Americanis avibus certet. In Germania & Itaiia 
invenitur. Cum Tiirdis & Merulis Roftri tothifque 
corporis figura, magnitudine quoque & viclus ratione, convemt. Aves minores. feu Avicul^. 

Jjl VICUL AS voco Aves omnes Turdis minores, quas in 
■** genere dividi poflunt in Tenuircftras, S O f t B i V d 
Birds, quaj rofira habent tenuiora, infirmiora, plerae- 
que eciam Iongiufcula 5 & CraJJiroftras H A R d B 1 V D 

BlRDS' A V I U M. 69 

BiRDs.quibiis fyftra brevia, craffa, duriora&fortiora. 
Prlores infedis prazcipue aut frudibus mollioribus victj- 
taritj pofteriores feminibus & granis durioribus, & ficcis. A v E s rcinores roftris tenuioribus. 

TLJArum multa funt genera i.Alauda, KopvJk\ct, qua- 
■**■*■ rum notse funt Calcaneum five digiti poftici unguis 
pradongus, coJor teftaceus terreufve ; in fublime evo- 
lantes cantilJare. Harum fpecies funr, 

A. > . A L A U D A vu/garis, The common FlELD.LARK 
orSKY-LARK. Color e teftaceo & nigro varius, .plu- 
mulis in ambitu cinereo-rufiis, media parte nigris: 
Cauda longa- Humi nidiiicat. 

A. i. Alauda arborea, Tottovilla Olina?, Tbs 
Woodlark. A praecedente aliifque dirTert, 1. Quod 
minor ac corpore breviore crailloreque fit. 2. Quod exti- 
mx caudas pennse fummitatibus fuis albicent. 3. Voce ieu 
cantu MeruUrum xmuJo. 4. Circulo plumarum albican- 
tiufn corons inftar ab oculo ad oculum caput cingen- 
tium. 5. Qnod extima alar penna remex, fecunda muLo 
breviorfit, quae in Alauda vutgari ei proxime ajqualis. 6. 
Qu6d arboribus infideat, ciim illa terras plerumquc 

A. 3. Alauda pratorum Aldrov. The TitXark- 
'Alauda Vulgari dimidio fere- minor, viridior eft, & mi- 
niis pnlchre coiorata. Arboribus etiam infidet. 

4. A l a u o a criftata major. Germanis Kjimmanickl 
The greater Crested Lark. Alauda vulgari ma jor 
eft, rofiro majore & Jongiore ; capite criftato, crifta.ex 
feptem, odo, aut etiam decem duodecimve pennulis 
compofita. Color dorii mintis pulcher, nec adeo maculis 
diftindusac in illa. Cauidbrevior. Non adeo frequen,- 
ter in mblime evolat, nec eveda tam Iongam inibi mo- 
ram trahit : Tandem non*utii!a gregatim volitat. 

A. 5. ALAUDA criftata minor, Ths leffer CRESTED 

L ARK Alauix vulgari Ionge minor eft, & apicem pro 

corporis parvkate longiufcufum obtinet, pedefque rubros, 

F 3 & jq Synopsis MethodicS 

Se 1 colorem totius corporis ad fufcum magis vergen- 
tem. 

A. 6-AlaUda minor camfeflris D. Jeffop. Ab Alau? , 
da pratorum differt, i. Quocl paulo major fit : a. mi- 
niis viridis : ^.Bedibus pallidioribus : 4. Cakaneis mul- 
t.d brevipribus. « 

A. 7, Alauda minima Locufla voce. Locuflella 
P. Johnfon, Tbe T I T-L A R K that fings lihe a Grafs-Hop- ; 
per. ^egulo non criftato minor eft, fuperne- fe flavo/^ 
fufcefcens maculis fubnigris ; fubtus ex albo flavefcens, ^ 
fummp fpinse alicujus ramulo infidens, ccrpore eredbo, 
aperto pre, alis paulum explicatis, ftridet more Lccufta 
ied fonandus. Nota Alaudarum maxime chara&erifti- 
ca, & omnibus communis eft, Calcar feu unguis digiti 
poftici longiiTimus. 

8. Alriucla Indka Mnf Leyd. 

9,Spipoletta Fiorentinis, Tordino Venetis. Alau- 
clis minor eft, FiceduU par. Rcflrum gracile, re&um, 
acutum nigerrimum ; pedes etiam nigri. Calcar feu un- 
guis pofticus praelongus, Alaudce inftar. Colpr in fupina 
parte cinericeus cum quadam viroris mixtura. Gula, 
pe&us, venrer in nonnullis albenc, in aliis pujchre fla- 
vent. Petlus autem gutture & ventre in omnibus obfcu- 
rius eft & maculatum. Calcanei longitudine ab aliisavis» 
bus ; colore atro roftri & pedum ab aliis Aiaudis differtC 

10. Gi arola Aldrov. Magnitudo Alaudas. Hpftrum 
rubicundum, intus & in riclus marginibus lutefcens. Su- 
pinae partis colore Ccmrnicem exa&iflimfc refert, aup 
Gallinaginem. Verticis finis, collive initium albicanti- 
bus plumuiarum marginibus tanquam corona cingitur. 
Venter albus. Cauda vix pollicari eft Iongitudine, an- 
guftiffimis plumulis compofita, & ipfa angufta, Pedes 
carnei, calcaribus Alaudse. ln omnibus fere, frceterquam 
cauda fennarumcolore, cum Tottovilla/ew Alauda arborea 
couvenit. A V I U M. 71 Secundum Avicularum roftris tenuihus fraditfa 
rum Genus efio Hirundineum. 

JJIRUNDINUM nota? chara&eriftica; funt, Ca- 
*-*■ pit grande; B&ftrum breve ; Oris hiatus amplus, 
ad mufcas aliaque infe&a inter volandum facilius capi- 
enda ; Al<e longiffimae, & volatus pernix, ad eadem 
acrius infequenda ; Pedes breves & exigui, nec enim 
mukum incedunt ; Cauda Ionga & forcipata, ad corpus 
expeditiiis fledendum & circumagendum ; Ova alba ; 
Hyeme, cum infeda in aere volitantia non inveniuntur, 
veJ in latibula fe fubducere, vel in longinquas regiones 
avolare. Hirundinum fpecies quatuor obfervavimus. 

A. i, Hjrundo domefiica, The Common, or 
Chimney-Swallow. XiaiJIuV. Pars fupina coeru- 
leo faturo feu nigro purpurafcente colore fplendet. In 
Sincipite & fub mento macula albicans obfcure fangui- 
nea. Petlus venter & plumae fubalares albicant cum 
aliquo rubore. Cauda valde forcipata, tranfverfa macu- 
larum albarum linea diftin&a & ornata. In ventrkulo 
diffe&o fcarabeos invenimus. In caminis nidificat. 

A, 2. HiRUNDO ruftica five agreftis Plinii, The 
Martin or Martlet. Caput ut in praecedente 
planum & deprelfum. Supina corporis pars ejufdem fe- 
xh cum illa eft coloris fed obfcurioris & miniis fplenden- 
'tis ; prona pars nivea : Cauda minus forcipata eft, neque 
extimae pennae proximas Iongitudinem tantum excedunt. 
Sub te&orum fuggrundiis inque feneftrisnidificat, non in 
caminis, nec nidum conftruit hemifphaericum & fuperi- 
ore parte totum apertum ut Hir. domeflica, fed ovatum 
fuperne te&um, rotundo tantiim. foramine ad latus re- 
li&o, per quod ipfa intrat & exit. 

A. 3. HtRUNDO riparia Aldrov. The S A N D- 

JVlARTiNcrSHORE-BiRD. In Hirundinum genere 

rninima eft. A praecedente difFert quod urofygium non 

jltin illa album eft : pedes nudi, non ut in illa ad un- 

V 4 gues y£ Synopsis Methodica 

gues ufque plumofi. In riparum foraminibus nidi- 
ficar. 

A. 4. HiRUndo apus Ihe Black MaRtin or 
Swift, Maxitna haec eft inter noftrates, capite pra> 
grandi, oris hiatu immani, fyfiro perexiguo, debili, quo 
cum Caprimulgo convenit. Color totius corporis, excepta 
macula fub mento albicante, pnllus cum quadam viroris 
tindura. Crura breviffima, Pedes minutiffimi, ftrurfhi- 
lc-e fingularis, qualem in nulla prasterea ave unquamob- 
fervavimus, digiti enim omnes[4j antici funt ; 'inque 
digito minimo unicum tantiim ofliculum in reJiquis tribus, 
praecer aliarum omnium avium normam, non pluraduo- 
bus, altero breviffimo, altero iongiore. Ob alarum 
longitudinem & brevitatem pedum humo a?gre fe tolJere 
poteft. 

Julius Scaiigcr hujus generis Avem fe vidifle afferit 
magnitudine Buteonis, fed facie ab liis nullo modo diffi- 
mili ij cruribus tamen atque unguibus ad praedam & pug- 
nam idoneis, nec miniis Roftri aduncitate. 

Hirundi marina Aldrovandi hujus generis non eft, fed 
Laris annumeranda. 

5. Hirundo Americana, Brafilienfibus Tapera dicla,' 
Andorinha JLufitanis, Magnitudo, Volatus, fyftrum Hi- 
rundineum. Os amplum, quod aperire ultra oculorum 
regionem poteft, ut Ibijau major, quo cum Apode noftra- 
te convenit, ut & alarum longitudine definentium cum 
fine caudse. Supina pars cota coloris eft fufci cum grifeo 
mixti : gutturtk pe&usgrifei cum albomixti. Venter 
albus. Parhm differt ab Hirundine apode noftrate. 

6 Hirundo Sinenfis nido eduli Bontii. In tradu 
inquit maritimo orae Sinenfis Aviculas parvse difcolores, 
Hirundinum fpecie, certo anni tempore, ubi xftus pro- 
lificandieas invafit, e locis Mediterraneis ad mare in fco- 
pulos meanr, & ex fpuma maris bafin fcopulorum allu- 
entis tenacem quandam materiam coliigunt, ex qua ni- 
dos fuos aedificant, in iifque ova ponunt, & puIJos ex- 
cludunt. C«terum Ohtmnfes hos nidos h fcopulis avulfos 
lngenti quantitate per Indiam venales ferunt, gulofis in 
fummas dehcias : qui eos Gallin* feu Vervecis deco&o 

difib- A V 1 U M. 75 

diffblutos avide- devorant, & Oftreis, Fungis caererifque 
gulae irritamentis longe anteponunt. 

Hoc genus nidos aliquoties vidimus in mufcis curiofo- 
rum : funt autem defcribente Wormio, haemifphaericae fi- 
gurae, ovi Anferini magnitudine, fubftantia ichthyccol- 
Tam referente. 

Te r. t i u m genus Avkuhrum P A K i confti» 
tuant } 'Aiyt§rx,Xoi Ariftoteli. 

TJ I S Ityftra brevia & pro corporum ratione majora 
■*•■*■ quam aliarum tenuiroftrarum, nigra. Circa 
arbores plerunque verfantur, 8c de infeclis quae ibi inve- 
niunt praecipue victitanc, inque earum foraminibus nidi- 
iicanc, unde forre nomen Anglicum Titmoufe. Turnerus 
cannabino etiatn femine vefci prodidit 5 & nucibus quas 
roftellis fuis perforant. Pedes omnibus, praeter Parum 
caudatum fqui fui generis Avis eft, a Paris longe diverfi) 
plumbei coloris funt. 

Quinque fpecies hoc nomine donatas in Angtia obfer- 
vavimus, 

A. i.FRiNGiLLAGOfeu Parus major, 'A/jJ8«e*@' 
atntjws Ariftot. The great TlTMOUSEor OxeEyE. 
Magnitudine eft FringiiU ; Capite & mento nigro, ma- 
cula alba infigni in utraque maxilla, nigro cinda - reli- 
qua pars fupinae yiridiflavicat, praeter uropygium quod 
coerulefcit: Pronapars corporis lurea eft. Psdes Piumbei. 

A. 2. ParUS ater Gdn. The C OLEMOUS e. Caput 
huic nigrum cum. macula in occipitio alba ; Dorfum ci- 
nereo-viride, uropygium viridius. Pedes plumbei, a 
praecedente parvitate fua fatis diftinguitur. 

A. 3. P a r u s palufirh Gefn. Aldrov. The MarSH- 
TitmousewBlacr-Cap. Caput nigrum, maxil- 
lae albae ; Dorfum virefcit • Pedes plumbei (unc, A prae- 
cedente differr. 1. Qudd viajor fic ; 2. Cauda majore ; 
3. Macula alba in occipitio careat 5 4. Prona iacies albi- 
dior fic ; 5. Minus nigri fub mento habeac • 6. Macuiis 
slbis in apicibus tegitum alarum prorfus careat. 

A.4. 74 Syno*psisMethodica 

A. 4« ^ARUS ccsruleus, The B L E W-T I T M OU S E 
«rNuN. Infignis nota qua a reliquis difcriminatur eft 
azureus capitis color circulo albo ceu coroBa quadam 
cindtus. A rofiro ad occiput per oculos linea nigra excur- 
rit. Derfum ex flavo virefcit, prona pars tota lutefcit. 
Pedes plumbei. 

A. j.Parusmw^w, The Long-Ta il'd Tit- 
M O U s e. Vertex huic albicat ; collum nigrum eft -, max* 
UU & gula alba. A rojlro fupra oculos ad occipitium 
hinc inde linea lata nigra protenditur. Verum non eft 
cur notas hu jus aviculae chara&erifticas folicite conquira- 
mus, fufficit ad diftin&ionem caudae figura, pk<e cau^ 
dat<e fimilis ; Penn* enim extimae breviffimse, reliqua? 
hinc inde ordinelongioresad mediasufque quae omnium 
longiflimae, difTerentia feu exceflu notabili .- Cauda pro 
avis magnitudine longiffima eft. Pedes nigricant. N/- 
dificat ut Pajfer troglodytes, fornice defuper arcuato, ex 
eadem cum reliquo nido materia & fimili coagmentatione 
extru&o, foramine unico ad Iatus reli&o quo ipfa ingre- 
diatur & exeat. Ova inter omnes aviculas numerofiflima 
ponit. 

6. PaRUS criflatus Aldrov. T/j<?CrestedTi t- 
m O u s e. Vertex niger fimbriis pennarum albis. Crifia 
ad digiti fere altitudinem aflurgit. Alias notas adferre 
non eft cpus, 

Parus fylvaticus Gefneri. Non alia avis efle 
D. WUIughby & nobis videtur quam ^egulus criftatus. 

7- Parus Indicus Aldrov. Fringillagini congener vi- 
detur, Iicet maculam illam nigram prorfus non habeat. 
Totatribuspotiflimum coloribus (fiocuios excipiasquo- 
rum irides luteaej conftat coeruleo, albo & nigro. Ver* 
tex & collum totum dilute cceruleum, pars prona tota 
candida : Al<e cceruleae, ut & cauda, quae totum corpus 
adaequat, veftitrices dilutiils, P^emiges pennae intenfiixs. 
Haec mihi fufpe&a. Puto Aldrovandum iconem pi&am 
defcripfiile. p e det nigenimi & exigui, quo a Paris 
difrert. jguartum AV I U M. 75 

®uartum Avicularum genus Motacillas. 

CA U D A his prxlonga, quam perpetud fere moti- 
tant, undenomen, Girca aauas prsecipue verfantur. 
Harum duae apud nos habentur ipecies. 

A.i. Motacilla alba, The White Water- 
Wagtail; Corpore ex albo & nigro cinereove ver- . 
ficolore. 

A.i-Motacilla^, The YellowWa- 
TERWaGTail. Prona pars corporis flavet, pedtore 
obfcuriore : Supina obfcure virefcit, medio dorfo nigri- 
cante. Vertex ex viridi flavicat. Magnitudine & figura 
cum alba convenir, & caud<e mbtitatione fere continua. 

3.M0TACILLA cinerea, an flava altera Aldrov. ? 
Magnitudo Motacillce vulgaris, Vox acutior & clamofior. 
Supina pars corporis cinerea. Caput nonnihil fufcefcit. Men- 
tum & guttur albo & cinereo varia: Petlus & venter exal- 
bo lutefcunt: Vropygium circumcirca intenfius luteum. 
Fluvios lapidofos frequentant,& infeftis aquaticis vefcuntur. 

4. J A M a C A 1 1 Brafilienf. Marcgr. Alaud.e eft magni- 
tudine ; Cauda 4 ferfe digitos longa : Caput parvum ; 
roftrum digitale, re&um, nigrum, inferiiis prope exortum 
ccerulefcens. Caput nigrum, ut & collum inferius, fu- 
perius luteum. Dorfum totum, pe&us, & infimus venter 
lutea : AU nigrae, macula in medio alba : Cauda nigra. 
Pedes fufci. Ob caudae longitudinem, & plumarum co- 
lores non admodum diverfos hanc Avem Motacillis fub- 
junximus, an re&e nefcimus ; cum de Ioco, vidu, aut 
caudae motitatione nihil tradat Marcgravius. 

Succedant ^mnto in loco Oenanth^ dict<e. 

QUARUM Notae, Pedes nigri, Ut & tyfirum; 
Cauda bifcolor, exterioribus, pennis albis, 
A."i . Oenanthe five vitiflora, The Fallow- 
S m r' c h ; Suffexienfibus The Wheat E a r, quia 
mefFis tempore fe ad montes Downs dictos recipit, 

ubi y6 Synopsfs Methodica 

vhifcarabais aliifque infe&is qiue ibi invenic pinguefctt 
admodum, & in deliciis habetur. Alibi ab Vropgii co- 
lore W h i t e-T ai l dicitur ut Italis Culo biancojr 

Magnitudine Pajferem fuperac. Color capitis & dorfi 
cinereus cum quadam ruboris mixtura ; uropgium fupra 
caudatn albet. Totus Venter rubore diluto tingitur, Pe- 
Etus plus rubet. Supra oculos ad occiput linea alba ex- 
tenditur, infra oculos in maribus du&us niger ab angulis 
oris ad aures. R^flrum, pedes, unguiculi nigra. 

z. Oenanthe altera Aldrov. Superiore minor eft, 
Paffere major ; pennis omnibus, exceptis alarum remi- 
gibns (quje nigrae marginibus Juteis) exruffo flavefcit, in 
darfo intenfius^ in peftore remiflms. Retro oculos macula 
eft oblonga nigra, figura quodammodo femilunari. 

A, 3. Oenanthe fecunda noftra feu {{itbicola, 
The Whin-Chat. Motacilla eft magnitudine. 
Pars fupina xerampelina, maculis nigris feriatim dif- 
pofitis varia. Venter aibicat cnm aliqua ruffi tindura, 
JUatera & pccius fummum ex ruffo Iutea. Duae maculae 
albae utramque alam infigniunt. A fequenti ave his pra> 
cipue notis diftinguitur. 1. Quod pars corporis iupina 
pukhrius fit colorata, plumulis media parte circa fca» 
pum nigris, marginibus albis • 2. Qu6d in utravis ala 
duas habeat maculas albas 5 3. quod ima parscW^ aiba 
fit. 4. Quod caudae tam fupra quam fubtus incum- 
bentes pennulae ultra mediam caudarh excurrant, & al- 
borem penitus conteganc & occulcenc : 5. Du&us aibidi 
a roftro ad occipitium ufque protendantur. £{cftrum t 
pedes, unguiculi nigri. 

A. 4. Oenanthe noflra tertia, Mufcicapa tertia 
Aldrov. l\ubetra Bellonii. The Stone-Smich, or 
StONE-Chatter, Turnero The Moor-TiTi 
LiNG. Magnitudo Linaria, capuc nigrum, uc & col- 
lum ; ad lacera utrinque macula alba nocacur, adep ut 
rorquata videatur. Medium dorfum njgrum margini- 
bus plumarum fulvis, fupra uropygium macula alba. Pe- 
ftus fulvum auc exflavo-rubrum ; venter albeccum ali- 
quorubore. Macula alba dorfo proxima utramque alam 
m utroque fexu ornat: quse praecipua eft hujus avis 

nota. A V I tl M. 77 

hotai 2fy/?r«»i,pedes & ungues nigri ;' qu« nota eft omni- 
bus Oenanthis communis. In montofis Pecci Derbienjls, 

A. 5. Oenanthe ncfira quarta, monticola, Cold- 
jinch Germanis dicla. Venter ei albus, peBus luteo fuf- 
cum : Caput & dorfum e fufco feu viridi cinerea : tege- 
tes caudae pennse nigrse. Alarurn remiges nigrse, verurrj 
a quinta omnes fundum versiis albae. Roflrum nigrum, 
compreffam & fere triangulare. Pedes nigri. 

A. 6. FiCEDULiE ajjinis, an Spipola prima. Aldrov.' 
Ihe White-Throat. FiceduU eft magnitudinc, 
eorpore productiore. Supina pars corporis ex ruffo ci- 
nerea ; fummum caput magis cinereum. Mentutn album, 
unde nomen : Gula ex albo rubet ; Peftus etiam & ven- 
ter imus rubefcit fed dilutius. Ityfirum fuperius nigri- 
cat, inferius albet. Os intus flavum. A Ficedula fepti- 
ma Aldrov. differt, qudd illi cauda tota unicolor fit, huic 
extimse ejus pennae albae. 

7. Muscicapa prima Aldrov. "Boarina Bononi- 
enfibus. Avicula eft oblonga, rofiro etiam oblongo, ex 
fufco rufefcente. Supina pars tota e plumbeo, cinereo, 
& fubluteo colore mixta ; prona candicat. Petlus vero 
nigris maculis diftinguitur. AU ex nigro lutefcente al- 
boque variae. Tibia & pedes nigricant. 

Avicul^e cauda unicolore varice. 

A.I.CTOPAROLA Aldrov. eive perfimilis Avi- 
y cula. Magnitudine,& colore PaJJerculofeeminte 
fimilis eft, verum corpore longiore & tenuiore. Supina 
pars tota cinerea aut fufca {Jcolore murino] caput ta- 
men maculis nigris confpergitur in vertice.ut rede Aldro- 
vandus. Prona pars albida : Gula & larera nonnifiil rufef- 
cunt. Cauda tota fufca : Alarum remiges nigricant.verum 
interiorum margineslutei. Ityftrum re&um nigrum, ad 
nareslariufculum & depreffum, Mandibuia fuperior fe- 
cundum longitudinem in angulum affurgit, unde Ityjirum 
triangulum videtur, eftque inferiore paulo longior, apice 
adunco ; Hjftus amplus, Os intus fiavum. "Pedes exi- 
gui nigri, ut & Ald^ovandus norat. In ventriculo Sca- 
rabai ; mufca, &c. Hortos asftare frequentat in Anglia. 

z Mufcis 7§ S YNOPSIS MefHODIcA 

Mufcis capiendis ^firum comparatum eft. In pulli* 
dorfum maculis albis & nigris varium. Aviculam hanc 
prolixiiis defcripfimus, ut cuivis attento ab aliis omnibus 
lacile poffit diftingui. 

A. 2. LusciNiA feu Pbilomela, 'AtfJVaV. The 
NightiNGale. Avis haec, a cantu noclurno no- 
men adepta, omnibus feculis notiffima eft. At quican- 
tantem interno&u f^pius audiverunt, & vocem ejus op- 
time tenent, plerique tamen formam avis ignorant. 
Magnitudine eft Carduelis aut F^uticilU j corpore lon- 
giuicuIo,_ nulla fere colorum varietate, aut pulcritudine' 
fpe&abilis, fupina parte tota dilute fulva, cum aliqua 
Viroris mixtura, ut in Turdo Iliaco. Cauda fulvo fatura- 
tiore nngitur velut ^utkilU. Venter totus albicat, 
Pe&oris & gutturis plumariimque fubalarium color ob- 
fcurior eft admixto viridi. fyfirum fubnigrum. Pedes 
coloris carnei obfcurioris. Os intus fiavum velut Turdo- 
rum. 

A. 3. R U b e c U l a fiue Erithacus Aldrov. TeeSss- 
fc©-, Arifiot. The ROBIN-RED-BREAST, or Rud- 
d o c k. Haec etiam avis ubique fere gentium notiffima, 
a pe&ore rubenti denominata, alia praeter hanc notam' 
iion indiget deferiptione. Pars fupina tota, ut in Tur- 
dis cinereo-viridis. Hyberno tempore ad vi&um qua?- 
rendumetiam domos fubintrat, hominibus velut amica 
& familiaris. 

4. Rubecula Indica. Muf. Leyd. 

A. 5. R U T 1 c 1 l l a, $oivkisp& Grscis, The R e u- 
STart. PeBus, parres fubalares, uropygium, cauda 
rufFa. Venter imus albet. Caput, collum, dorfum co- 
lore plumbeo imbuuntur. Sincifut macula alba infigne. 
Gula & maxilla; fub oculis nigrse. Roftrum & pedes ni- 
gri, Os intus flavum. 

Tres adhucalias fyiticilla fpecies tradunt Sc defcribunt 
Gefrmus & Aldrovandus 1. Ruticilla Tertia Aldrovandi 
cujus defcnpno Gefneriana cum noftra XpticilU vulgarvs 
exacle convenit. 2. Hptfchwent^el Gefn. a cauda rubente 
dicta, ex pi&ura defcripta. 3. Wegflecklin circa Argen* 
toratum difta? pUore cceruleo imo ramen fubruffo ex A V I U M, 79 

flavoi ventre cinereo, cruribus fuicis, mento fufco & 
vario. 

A. 6. CurrucaE/iW, an Magnanina Aldrov. ? 
The^ HedGe-Sparrow. Magnitudine eft HitbecuU 
fere ; Color fupinae partis variusex nigro & fordide ruf- 
fo, mediis plumularum circa fcaputn partibus nigricanti- 
bus, exterioribus fordide ruffis : Caput & collum non- 
nihilcinerafcunt,maculismediis obfcurioribus : Infimum 
dorfum fupra uropygium virefcit aliquantulum, & ma- 
culis deftituitur. Prona pars corporis cinerea feu plum- 
bea, imus taraen venter albicat. Summa Avis hsec 
terreo & fordido eft colore, a cujus aliqnali cum paf- 
fere foemina iimilitudine PaJJer fepiarius dicta eft, hu- 
jus ova colore pulchre coeruleo tinguntur, 

A. 7.FiCEDULAfeptima Aldrov. PettichapS 
Eboracenfibus. Beccajigo Italis. Magnitudine eft Lina- 
ri<e, corpore breviufculo. Color capitis, dorfi, alarum & 
caudae ex cinereo, feu (ut alii) ex fufco viridis. Prona 
pars tota alba feu argentea, pectore duntaxat obfcuriore 
cum aliqua flavi tindura. Nulla ferh colorum diverfita- 
te infignis eft hasc avicula. \oflrum nigricat. Pedes cceru- 
lefcunt. In diffe&ae ventriculo vinacea ali^que femina 
inveni. 

A.8.Atricapilla five Ficedula Aldrov. Zvwhk 
& Uik&yKkvW Gra;cis. The Black-C ap. Parva eit 
avicula, capite fummo nigro, unde ei nomen, ccllum 
cinereum, dorfum totum obfcure viride. PeStus dilute 
cinerafcic, venter imus ex albo flavefcit. Bgftellum ni- 
grum, tenuius quam Paro, Pedes plumbei. 

A. 9.Regulus criftatus Aldrov. Trochilus Plinio 
8c/lri(iot„ cui &n S tfCv{ & Bctoih&s, The Golden- 
CrowndWren. Parvkate fua, & macula croceS 
feu dilute coccinea amcenifficna (quam criftam vocant) irt 
vertice, ab aliis aviculis fatis diftinguitur» Collum & dor- 
fum totume viridi oblcuro flavicant; Peclus & venter co- 
lore viridi in albumlanguenteperfunduntur. in illonobis 
defcripto Ventriculus infectis plenus erat. tn fummis 
arboribus, prxfertim Quercubus verfatur. We found it in 
Middleton Parl{ in Warwickfhire. Mr. Framis Jeffop irf 
7, York* 80 Synopsis Methodica 

Yorkfhire. Alfo we ate informd it is in fome Woods about 
OKford. In agro Cardiganenfi Cambrice frequens eft, 
pomine Britannico Syvigw i. e. Parus chryfocephalus dicta 
D. Llmyd. 

A. io, REGyLUS «M cri/latus Aldrov. An Afi- 
lus Bellonii ? an Luteola Turneri ? Neque ha?c, quod 
fciam, nomen Anglicum invenit. ThefmallYELLOW- 
B i r d. Hfgulo crifiato tantiilo major eft. Tota pars 
fupina prseter alas & caudam e fufco feu cinereo vire- 
fcit : Prona, v. g. gula, pecflus, venter, alba cum levi 
viroris tin&ura : alias Iutefcit. Inter Salices plurimiim. 
verfatur, perque arbores & frutices continue reptat, & 
cantat voce ftridula Locufia. Variant coloribus hujus 
generis Aves ; alias enim dilutiiis, aliae intenfius viyent 
aut flavent. 

A. ii. Passer troghdytes. Aldrov. Turnero & 
Bellonio perperam Regulus. The Wren, Caput, col- 
lum, dorfum ex fufco fpadicea • A\<e, cauda, Dorfum, 
lineis tranfverfis nigricantibus varia : medium fetlus 
albidius, inferius & ad latera lineas nigras tranfverfas 
obtinet. Caudam plerumque erectam tenet. Nidus ex 
muico conftrudtus ovi in alteruin extremum ere&i, fi- 
guram habet foramine in latere ad ingreffum aperto. AvicuU nonnullce Aldrovando aliifquz de* 
fcrifta, ad fuferiores referend& & locis fuis 
difponendtf. 

i.T VSCINIOLA ku Hpujfette Bellonii Aldrovl 
*H Tom. 2. Pag. 765. An eadem fum GiaroU 

Aldrov. rofi.ro rubicundo, colore Coturnici fimili. 
%. Oenantho congener Aldrov. ibid. p. 764 

3. Spipola prima Aldrov. quam noftras White-Throat] 
eandem effe fufpicamur. 

4. Spipola altera Aldrov. Pefiore rubicundo maculis 
fuicis deorfum defcendentibus diftin&o ; fupine. cinereo, 
ventre albefcente - 3 macula retro oculos ad ferrugineum 

accedente. A V. I U M, 81 

accedente. Oenanthe noftrafecunda fimilis eft, fi non ea- 
dein. 

5. Spipola tertia feu Boarina, ex albo Iutefcens ejuf- 
dem. p.732. 

6. Avis confimilis Stoparola & Magnanina ejufdem. 
Magnitudo Motacillx; E^oflrum oblongum, acutum, re- 
«Sturn, nigrum ; Pedes plumbei, fupina parte pallida; iri- 
dibus oculorum albis. 

7. Grifola Aldrov. i\nftrum teniie & longiufculum - 
CoJIum & pe&us maculis fufcis oblongis deorium ver- 
gentibus interftinguitur. Venter totus candicat : fupina 
pars tota fufcefcit. Crura & pedes fufci vel nigri- 
cantes. 

•8. Glareana feuGrien Vogelin Gefn. Et *huic petlus 
maculofum ; cum iconem tantilm pi&am defcripleric 
Gefnerus, nos plura non addemus. 

9- Anthos aaualis FringilLe, lutefcens Aldrov. Tom, zJ 

/>« 75* 

10. Mufcicapa fecunda Aldrov. feu Borin Genuenfium. 1 
F(egulo paul6 major, fyftro gracili acuto j colore in fu- 
pina parte dilute cinereo ; in prona ex albo ad luteum 
tendente. Al<s fuperius leucophseae ; uropygium album. 
Crura & pedes fpadicei. 

1 1. Salicaria Gefn. ^«Silerella D. Broxvn ? Avicula 
eft minima ; colore partim fufco, ut parte prona - } par- 
tim fubflavo, ut fupina ; [voces prons 8c fupinas contra-' 
ria nobis fignificatione ufurpar Cefherus'} pardm albi- 
cante, ut per latera & circa collum . Rcftro gracili re<5to ; 
crufculK fubruffis. 

1 z. Ficedula quarta Aldrov. Supina? partis color fuf- 
cus ad caftaneum vergens. Fcsmina prone tota albicat ; 
tnoi ex albo ad cinereum vergir. Alarum remiges in 
mare nigrae funt cum quibufdam intercurrentibus albis 5 
in fcemina ad caftaneum vergunt 5 quemadmodum & 
cauda, quaj in mare etiam eft nigra. Contra fit in pedi- 
bus, qui in mare fubcaftanei funr, in fcemina nigri. 

13. Strapa^ino vulgo Aldrov. Podex & cauda fere 

tota candicant, qapite & dorfo luteo ferrugineo, pennis 

alarum feminigris, & femiluteis. prona pars ex albo 

G leviter 8* Synopsis Metmodica 

leviter fkvefcir. B^ftrum fufcefcit. Cduda versiis urofy* 
gium lutea, csetera nigricat. 

AvicuU exotiaE omnium minims, Marcgravio 
aliifque defcripa. 

i. f~* U A I N UM BI Marcgr. Guaiminibiqwi Joanni 
^T*- de Laer, Gouambucb Lerio & Theveto. Tomi- 
neio Jofeph a Cofta. Ourijjia i. e. Bgdius Solis five T?- 
mineio Cluf. Hoit^h^il Hernand. T&HumminA 
B i r d. Avicularum omnium minima eft. Parvitate fua 
& pennarut» coloribus cujufvis ferici, auri, aliufve me- 
talli fpjendorem fuperantibus ab omnibus aliis Aviculis 
differr. A!ai tanta pernicitate movere dicitur, ut motus 
vifu percipi nequeat ; quin & inter volandum ftrepitum 
quendam edere inftar Crabronis aut apicuU ; & a Ioco 
in locum tanta velocitate (e transferre, ut volans faepif- 
fime oculorum aciem omnino fugiat» 

Melle, rore, & florum fucco, quem linguis fuis longii- 
fimis, a natura ad id comparatis, exfugunt, (alarum ope 
in aere fe per longum tempus librantes velut quietae) ali 
dicuntur haz aves. Veriim cum ventriculum mulculo-' 
fum obtineant, nos mufcis aliifque injetlis potiiis vefci 
opinamur. Quod per totam hyemem obdormifcant, 8c 
Velut torpidae & femimortuje jaceant, a muitis proditum 
invenio. Sit fldes penes Autores, mihi certe nonper- 
fuaferint, cum in iis regionibus in quibus maxima faa- 
rum Avicularum copia eft, nulla fere hyems fit : & 
Marcgravius eas magno numero in fylvis per totum an- 
num inveniri fcribat. 

Harum feptem fpecies depingit Fr. Hernande^, noverrv 
defcribit Marcgravius. 

i . Guainumbi ma jor, fupina parte viridi ; aureo, ig- 
neo, flavo intermicantibus ; prona' aiba ; alis fpadiceis j 
cauda chalybis poliri inftar coerulefcente. 

%i Guahmmbima)or-,fupinapztte praecedenti concolore, 
fron'a viridi cum aureo colore fplendente ; alba prope 
anum macula. 

3. Guain, AVIUM. 85 

3. Guainumbi minor, caudk longiffim^ forcipata, capite 
& collo nigro.cceruleo fplendente, dbrfo & pe<5lore vi- 
ridi aureo-fplendente, alis epaticis, cauda ex nigro coeru- 
lefcente, macula prope anum alba. 

4. Guainumbi minor, roftro incurvo.fuperiore mandibula 
nigra, inferiore flava : fupina parte primae fpeciei con- 
color eft ; prona ex albo rufefcens, cauda ex nigro vi- 
refcente, extremitate alba. Cruribm albis. 

1* Guainumbi minor, rofiro nigro : prona parte nigra 
cum cceruleo quodam fplendore, macula prope anum 
alba ; fupina parte pennis aureo igneo & viridi mixtis 
coloribus tinctis ornata. Cauda eleganter brunnea cui 
coeruleus tranfplendet. 

6. Guainumbi minor, toto cofpore aureo,cum igneo du 
tnidio & minimo viridi coloribus mixto fplendente, Alis 
iiigricantibus ; cruribus nigris ; cauda verficolore. 

7. Guainumbi minor, corpore toto cinereo fere, ut Pajftr, 
cui hinc inde mire refplendens fubrum inftar fybini per- 
lucet. 

8. Guainumbi major : capite & collo fupino rubi colore 
fulgente, gutture & collo prono, aureo politiffimo ; imo 
ventre & inicio dorfi nigerdine holofericea, reliquo vi- 
fidi fufco perfufo : alis fufcis, macula prope anum alba , „' 

9. Guainumbi major, toto corpore exceptis alis fquasuc 
in plerifque fufcae) infigni viriditate cum auro tranfplen- 
dente, qualis in fecundaz ventre cernitur, tincto, Plenas 
defcriptiones vide apud Marcgravium. 

10. Guira gUacuberaba Brafil. Marcgri. 
Magnitudo Carduelis : Collum inferius, dorfum, & ven- 
tris extremitas lutea feu aurea : Caput fuperius & coi- 
lum, dorfi medietas anterior, alas & cauda dilute viri- 
dis. Sub gutture ad oculos ufque maculam habec mag- 
nam, nigram. Roflellum rectum, acutum, fTavum, fu- 
j>erne paulum nigricans : Crura & pedes fufci. 

11. Guiracoereba Brafil. Marcgr. Magnicucfa' 
Fringilt* ; Ifyftrum nigrum, acutum & paulum deor- 
fum flexum. Mitellam in capite habet e thalaffinis pen^ 
nis. Reliquum caput, prona pars tota cum dorfi me- 
dierate §>ofteriore cqeruieis veftiuntuf penfris ia<5tefcenti° 

G % bm 84 Synopsis Methodica 

bus. A petlore per initia alarum ad dorfum linda Iati 
ctierulea tranfit tranfverfim per exortum alarum ; totum 
autem collum fuperius cum medietate dbrfi anteriore pro- 
funde nigris hololericeis veftitur pennis. Cauda fefquidi» 
gkalis nigra. Al<e magna;, quae ad medietates laterales 
flavefcunt, fubtus fere totae flavicant. Pedes cinna» 
barini. 

ii. Japac ani Brafilienfibus Marcgr. Avis mag-- 
nitudine Bemtere • Rgftro oblongo, nigro, paulum deor- 
fum incurvato : Oculis aureis Cavite nigricante : Reliqua 
pars fupina ex Umbra &; nigro mixta. Cauda fuperius 
nigricans, fubtus alba. Prcna pars tota ex albo & flavo 
mixta, lineis tranfverfis nigricantibus ftriata. Crura 
fufca. 

13. TanGara Brafilienfibus Marcgr. Magnitudo 
Fringilla : Rjftrum redtum craffiufculum, nigrum : Pe- 
des ex cinereo fufci. Supra roftri exortum macula ni» 
gra. Totum caput & collum viride. Initium dorfi in* 
ftar collaris ambiunt penriae nigerrima; ; reliquum dor- 

■fum luteum : totus infimus venter egregie coerulefcit. 
Al<e nigras, earumque extremitates laterales ccerulea;. 
Initium alarum exteriiis thalaffinum ; fcapulares dorfo 
incumbentes penna» partim ftavae. Cauda fefquidigitalis, 
pennis nigris, lateralium extremitatibus cceruleis-. 

14. Hujus alia datur fpecies magnitudine pafferis; 
Rpftello e flavo fufco, latiufculo, acuto. Plumago capi- 
tis egregie miniata ; reliqui corporis cum alis & cauda 
fplendide nigra. Cauda brevis. Crura fuperiora alba, 
in latere exteriore maculam oblongam miniatam habent. 
Pedes cinerei. 

1 5 . Q.U AUH chi CHIL feu Avicula capitis ruhei 
Hernar.d. Guainumbi paul6 major, infra candens, fu- 
perne virefcens ex fufco ; capite coccineo, roftro & pedi- 
bus atris, Avis eft canora. Jves A V I U M. 8? 

Aves minores craflis & validis roftris. 

A.pARRULUS Bohemicus Aldrov. TbeSiL k- 
>£ Tail Gcrmanvs. Quam D. Lifter Eboraci 
globo transfixam vidir, magnitudine Turdum fere aequa- 
bat. Huic in extremis alarum pennis 4 aut 5 apices 
parvi, coccinei, nudi, minime plumis vcftiti. In Cx- 
trema cauda limbus latus luteus inftar corticis citri, unde 
nomen Germanicum. Castera maximam partem Lanium 
colore refert. Adde ex Aldrovando fyftrum nigerri- 
mum efle, rnagnitudine domejlici Pajferis : Caput more 
Alapda criftata apice retro vergente infignirum effe, co- 
lore roftrum versus fubcaftanei diluti ; retro vero cinerei, 
ad fukum inclinantis. Ob parvitatem fuam, & Roftri 
crafiitiem huc potius quam ad Garrutos referendam dnxi 
hanc avem^ quamvis Aldrovandus frudibus eam vefci, 
& prsecipue uvis inhiare fcribit, cum hujus generis aves 
feminibus potius dele&entur. Nemini ergo de hac re H- 
tem moveo. 

A. 1. Coccothraustes vulgaris, The 
Grosse-beak, or Haw-finch. Capit huic fed 
praecipue roftrum majus quam pro corporis mole, unde 
nomen Anglicum, nec aJia characTeriftica opus eft. Ra- 
riiis, nec nifi per hyemem, in Anglia videtur. 

2. Coccothraustes Indica Muf. Ley d. Q; an 
\ fequenti diverfa fit ? 

3. Coccothraust.es Indica criftata Aldrovj 
The ViRGInian Nightingale. MeruU par eft 
aut paulo minor. Torquis niger oculos & roftrum cin- 
git. Roftrum autem cjuale vulgari aut paulo brevius.' 
Caput crifta faftigiata infigne, quam fxpius motitat, tam 
verfus roftrum, quam verfus caudam. Color totius pul- 
cherrime coccineus, in capite & cauda dilutior. 

A.4. Chloris Aldrov. The Green-ftnch. Paf- 

fere domftico major eft, Coccothraufte minor: Kcftrum 

htujus roftro fimile, iniundibuli figura, fed muko minus. 

Supina pars corporis viridis ; Pctlus ex luteo viride. 

G 3 Ventcxji $6 Synopsis MethddicA 

Venter albet. In fepibus nidificat, Seminibus raporum\ 
carduorum, lapparum, & lubentiifime Cannabis ve- 
fcitur. 

A. Rubicilla feu Pyrrhula Aldrov. The B u l = 
Finch, A L p, or NOPE. Caput grande, Vertex niger* 
Pulcherrimus miniaceus color in mare p eftus, gulam, cV 
maxillas ad oculos ufque illuftrat. Supina pars corpo- 
ris cinerea coerale^ve cum aliqua ruboris tinclura. Lu- 
bentiffimk vefcuntur arborum gemmis, unde non leve hor- 
tulanis detrimentum inferunt. 

Rubicilla Americana, Guira Tirica Brafilienf, 
Marcgr, Magnitudo Alauda;roJirum fuperius fufcum, in- 
ferifrs album five incarnatum : Crura cinerea. Totum 
caput cum gutture & colli inferiore ac media parte egre- 
gie fanguinei funt coloris.* Oculi ccerulefcunt. Latera 
colli, torum pe6tus, ac infimus venter alba Collum fupe- 
rius nigricat albo pauco admixro. Dorjum & initium a- 
larum grifeum ; reliqua pars ut & cauda nigra. Oraj 
laterales in alis albae. ( 

A. L o x i a, The S he L d - A P P L e, or G R o s s E- 
Bill. Colores ter in anno mutaie dicitur. Hpftrum 
contra onjnium aliarum avium normam, ab utraque 
parte recvrvum eft, mandibulis versus iummitatem fe de- 
cufTantibux Avis eft voraciffima ; feminibus cannabis, 
& Abietum nucleis gaudec, Aiunt eam i\no vel altero ro- 
ftri ictu pomum integrum ccnfeftim per medium divi- 
dere, ut ejus nucleis feu feminibus vefcatur. Per 4u- 
tumnum interdum fed rarius in Angliam venit, non tamen 
apud nos perennat aut nidificat. 

A. P A S S E R domefticus 2t?«3t>V, The HouSe- 
Sparko w. Haec avis ubique gemiumvel nomine folq 
fatis nota, colore eft teftaceo, terreove. Mari caput ex 
fufco cinereum, mentum nigrum, fupra oculos duas utrin- 
que maculae parvaz albas, Salaciifima effe dicitur, & bre- 
vis *evi. Frumenti granis lubentiffimfc veicitur, unde & 
fegetibus infefta eft. 

Pafferum, praeter vulgarem, 1 6 fpecies exhibet & de- 
fcribit Aldrovandus : quorum lemmata duntaxat dabi- 
mus, 
•• ?. Pafei AVIUM. ®7 

I; Pajfier ftultus Bononienfjum ; colore undique flave- 
fcente, maculis ruifis oblohgis deorfum defcendentibus 
ubique confperfus. 

l. Pafifieribus congener Aldrov. lib\ \ y. cafX 171 Supina 
parte rufefcente, frona candida, maculis fubruffis cblon- 
gis deorfum defcendenribus ubique depiclra. 

3. Pajfier maculatus five tricolor hldvovJib. 1 5- ca h 1 3» 
Colores funt albus niger & fubflavus. 

4. Pajfier A'bicilla Aldrov. lib. 15. cap. 14*. Cauda 
ex cinereo candicat, caetera Pafferi domejlico fere fimir 
lis eft. 

5. Pajfer Illyricus Aldrov. (ib, 15. t<ay>, 2,1. Hunc 
tantutn depi&um vidit Aldrovandus. Pafifere domeftico 
tnajor eft, colore alioquin ei fimilis. 

6. P^r torquatus Bellonii. Pajfiere vulgari corpore 
& roftro major oculos fub fupercilio torque alba am- 
biente. 

7. Paffer fufillus in Juglandibus degens Bellon. Ftiguct 
Gallis diBus, omnium minimus. 

8. Pajfer Indicus caudatus porfhyromelas Aldrov. lib. 1 y. 
cap.zS,' cauda 5 digitorum, & alarum remigibus niger- 
rimis, reliqua parte fupina purpurea. 

9. Pajfer Indicus macrouros, roftro miniaceo Aldrov. 

10. Pajfier Indicus macrourrs alius Aldrov. 

11. Pajfer i nd icus brackyuros Aldrov. lib. 1?. cap. 24. 

1 2. Pajfier brachyuros noftras Aldrov. toto corfore fla- 
vefcente ; prona tamen parte magis albjcante ; Roftro 
intenfius luteo. 

13. Pajfier erythromelas Indicus fine urofygio Aldrov. 
toto corfore 84 alarum principiis coccineis, reliquo ala- 
rum atro. Pajficr Americanus Tijefiranga BrafiJienfi- 
bus in omnibus fere convenit cum hac ave, pra?terquam 
quod uropygio & cauda. donetur : Verum Avem ex 
imagine pi&a defcripfit Aldrovandus, & fortatfe fi.vis 
qax pingebatn.r cauda & uropygio mutila fuit. 

14. Pdjfier Indicus cvansrythromelas fme urofygio Aldr^ 
Harum icones pi-firas defcripfit Aidrovandus. 

1 5 • Pajfier montanus in Stiria & Corinthia frequtns 
nobis obfervatus. Mentum nigrum, item macula ad au- 

Q 4 '%4 88 Sysktopsis Methodica 

res utrinque nigra. Caput ex fufco rubet. Torquis, al- 
bus collum ad medium fere- & maculas ad aures cingit, 
Castera PaJJeri vulgari fimilis. 

16. Pajfer fyhefiris Aldrov. lib.i^, cap,\6. Vertex 
ut in prascedente ferrugineus ad cinnabarinum tendens : 
oculorum ambirus albus, Menturn & collum inferius li- 
neze tranfverfales nigriufculse percurrunt. 

PaSSerculus Zn r LAN!CUS arvenfs gutta- 
tus, WikurulU Zeylanenfis, i, e. degens in agris ory%* 
confitis MuJ Leyd. 

Idem alterius coloris. 
_ A.Fringilla, T/&ff Chaffinch." PaJJeretm- 
tillo aiinor eft, cauda fatis longa. Gaput in mare cce- 
r-ulefcit, at qu6d naribus conriguum eft nigricat. Dor~ 
fum rufTum cum cinerei aut viridis mixtura : PeBus ru- 
bet : Venter fub cauda albicat. In Jepibus nidificat 5 
eftque apud nos in Anglia frequentiflima. 

A. Fringilla montana feu Montifringilla, '&&- 
<nnh\ Ariftot. Thc 'BraMBLE, or B R A M B L 1 N G, or 
Mountain F 1 n c h. Supina pars ad medium dor- 
ium Sturnieft colore, e nigro fplendens, plumarummar- 
ginibus ruffo-cinereis ; infima pars dorfi circa uropygium 
alba. Gula e flavo ruffa, peftus album. Plumae ponib 
anum f ubruffa?. Plumago fub bafi feu flexura alas pul- 
cherrimefkvct ; fu.pra Mali aurantii colore imbuitur. Re- 
miges alarum nigrae, mflcuia alba notatae. Rojlrum ni- 
grum. Pondus & magnitudo prsecedentis. 

A. MontifrinGilla calcaribus Alaudce feu 
maJor. The great pud MOUNTAIN F I N C H, or 
JBrambling, Aucupibus Eboracenfibus, Sea-LaRK. 
Alaudx vulgari magnitudine par eft. Vertex e.fulvo feu 
fufco ruffeicens, caftanei fere coloris. Rufefcunt etiam 
collum fuperius, petlus (fed dilutius) uropygium, & la- 
tera : reliqua pars prona alba. Supina pars e nigro & 
ruffo-cinereo eleganter variegatur, mediis plumularum 
partibus nigris, lateralibus e cinereo ruffis. In iummjs 
alis & imodorfo rufefcit magis. AU nigrae cum macula 
in medio alba, feu fpatio lato albo. fyftrtlm luteum 
apice nigrlcante. Pedes &< ungues nigerrimi, poftico prae- 

longo A V l U M. 89 

Ipngo ut in Aldudis : quae nota fola ad diftincTionem fuf- 
ficir. . , 

In Septentrionalibus montofis, fed ranus, occurnr. 
D. Willughby in agro Lincolhletffi eam occidir. lh agro 
Eboracenfi faeviente bruma fat copiose capiuntur. 

Avicuke Brafilienfes Pass^ri^Frin? 
g 1 ulm afines. 

TIJEPIRANGA fecunda fpecies Marcgr. Pajferis 
eft magnitudine : pennis per totum corpus ex cine* 
reo ccerulefcentibus : Alce quodammodo ad thalaflinum 
colorem accedunt. In ventre albicat. Crura & roftrum, 
Cquod ipfi FringilU fimile) cinerea. 

2. GuiranheemGatu Marcgr. Magnitudo 
Vafferis : Cafut fuperius & guttur luteum : reliqua pars 
prona flava. AU ex virefcenti & flavo mixta & fufco 
diftin&ae : Crura fufca. Egregie cantat ut Fringilld* 
Pofienc hx aves ad Pajferes referri, quo & in Ornitholo- 
gia D. Willughby eas retulimus. 

3. Say acu Brafilienf. Marcgr. Magnitudo FringilU : 
Coior intoto corpore e cinereo & thalaflino mixtus, in 
dnrfo fplendens. tyflellum & Oculi nigri. 

4. Guiraperea Brafiliens. Marcgr. Alauda f eft: 
magnitudine ; Hoftro brevi, craffiufculo, nigricante; 
fupina parte, & infimo ventre obfcure flavo : prona pars 
reliqua nigra. Cauda & alae fufcae feu nigricantes, late- 
rali extremitate thalaffina. Pedes obfcure cinerei. 

1 5 ,TiJeGUacuParoara Brafil. Marcgr. Mag- 
nitudo Alaudce : Hpjlrumbreve, crafftim, fufcum, inferne 
albicans. Caput fuperius, item guttur 8c collum inferius 
in mare fanguinea, in foemina flava, fanguineb pun&a- 
ta : reliqua pars fupina cinerea : Alarum & caudae pen- 
nx fufcae oris albefcentibus. Latera colli, & prona pars 
corporis alba. Pedes fufci. 

A. i.C aRduelis, an XfuotfUTW AriJiot.? J A^i< 
recentioribus Gneds, The G o l d-F i n c h or T h i s t l e- 
f) - w ■ - ■ • - ■' l ~ ' - Finch. po SynopsisMethodic* 

F i n C h. Uoftrum coni figura, albidum. Paffere minor 
eft. Color verticis niger, maxillae albae, Occipirium 
etiam albicat. A vertice ad collum fere produdta linea 
lata nigra alborem terminat. Bafin roftri annulus cocci- 
neus ambit. Ab oculis ad roftrum hinc inde dudlus niger 
extenditur. Collum & dorfum anterius ex ruffo fulva 
• vel cinerea. Uropygij, pedtoris, laterum idem color fed 
dilutior. Venter albus ; AU & cauda nigrae, apices ta- 
men pennarum principum in utrifque albi. Ala du&u 
pulcherrimo fiavo tranfverfo infigniuntur, unde Aurivit- 
tis nomen Avicula? inditum. Carduorum feminibus vefci- 
tur hyberno tempore. 

X. Cardueli congsner Aldrov. Major Carduele ; Rpftro 
fafciola crocei coloris cindro. Al<e nigriores quam ia 
aliis ; quodque in illis lutei eft in hac fere. pallefck. 
Fortb Spurium aliquod genus eft. 

3. AGATECHiCHiCTLifeu Avis confricans fe ad 
'Arundines Hernand. Carduele paulo minor eft, defuper 
e fulco virefcens, fubtus palleicens ex albo. Cantillac 
ut Acanthis, & fimili utitur alimonia. 

4. Coztototl ku*Avis pallida Mexicana Heiv 
nand. Canarienfis Avis magnitudine eft, tota lutea, ex- 
tremis tamen alarum partibus nigris. Cantu Carduelem 
imitatur. AvicuU crailirolte minima*. 

I" Inarice notae funt, 1. Magnitudo infra Vringillas : 
^-* 2. Color ex cinereo & fufco mixtus aut varivts. -$.Cau~ 
da nonnihii forcipata. 4. Extimae caudae pennae margini- 
bus tantum albae, 5. Cantus fuaviflimus. 

A. I. LlNARIAW^n'j,TheCoMMONLlNNET- 

Caput ex cinereo & nigro v arium eft, Dorfum ex nigro & 
ruffo. Petlus albet, inferior Venter circa podicem flavi- 
cat. Prolobi regio ieu infima gula pukherrime rubet, 
fimbriis pennarum luteis feu luteo-rufKs. Lini femine 
vefcitur unde nomen, fed. & Cannabis % & Cardui, & 

Phala- AVIUM. 91 

phalaridis, & Mllii, unde & Miliaria nonnullis dicitur. 
Pedum color obfcure fufcus feu nigricans. 

A. 2. L 1 N A R 1 a rubra major, The GreaterRed-. 
Heade? Linnet, Praecedente aliquanto minor eft. 
& verticis colore rubro, miniis tamen fplendente, infig- 
nis. Pettus rubicundo colore tingitur. 

A. 3. Htsaki Arubra minor, The Lesser R ed- 
Headed Linnet. Praecedente »«/»<»• eft. f Synciput 
colore rubro feu miniato fplendente inligne. A praece- 
dente differt, i.Quod, utdiximus, «i/weft: 2.Qu6d 
rofiro minore & acutiore. 3: Quod fcemma cum mare 
colore •verticis rubro aliquatenus conveniat, fecus quam 
illius fcemina, quse hac nota caret. 4. Quod pdes huic 
nigriores. 5. Qu6d cauda pennarum margines angufti- 
iis albicent. 6. Qu6d alarum pennae fecundi ordinis al- 
bicent, & lineam albam ad alas rranfverfam efficisuit. 
Tandem 7. Qu6d avis h#c gregaria fit, non item illa. 

A. 4. Linaria montana, The Mountain- 
Linnet. Praecedente dupio major eft. Qoftrum ejus fi- 
mile, multo fci. pro corporis ptoportione minus quam fe- 
cunda? fpeciei. Color Linaria vulgaris , Vropygium dun- 
raxat pulcherrimo colore miniaceo iplendet. Cauda pra> 
longa ; Pennarum ejus omnium praeter medias duas 
margines tam interiores quam exteriores albent. 

A. * . S P 1 N U s five Ligurinus Aldrov. Tbe S I S K 1 N. 
Caput ei nigrum : Corpus fupinum viride, fcapi tamen 
pennularum in doifo nigricant. Vropygium c viridi fla- 
vicat j Gula item & pectus, fed pallidiora funt. Venter 
albus. Plum* fub cauda flavefcunt, maculis fufcis ob- 
longis fecundum fcapi du&um pi&a?. Area tranfverfa 
lutea alas diftinguit. In caveis alitur cantus gratia. Cau- 
d* medias dua? penna? nigrje, reliquae media plus parte 
pulcherrime flavent fummitaribus nigris. 

6.PasserCanariensis. Magnitudo Pari vul- 
garis: Roftrum album, parvum, acutum. Alarum & 
caudse pennas totaj virides : exiguo fane- difcrimine ab 
Aviculis quas Germani Citrinas vecant, aut iis quas Zjfe- 
las Germani, Itdli Ligurinos, nifi qu6d paulo major eft, 
quam utraque illarum, huic afpe&u fimiiior, illa nonni- 
* hil $& Synopsis Methodica 

hil viridior. Gefn. Mas & fgemina differr, quod pFlus & 
venter & capitis pars fuperior qua? Foftro ad jacet iJIi ma- 
gis lutea funr. 

7.Citrinella' feu Jhraupis, Ver^ellino Roma?; 
Citril Vienna?. A Spino feu Ligurino & Serino differc 
i. Collo cinereo. 2. Prona facie tota viridi. 3. CW£ non- 
nihil forcipata. 4. Quod nullas in Iateribus maculas ha- 
bet. C/rc^s Bgmam frequens eft. 

_ 8. S e R 1 N U s Gefn. Viennae Auftriae Uirngrill Aldrov. 
lib. 18. cap. 20. D^/kw nonnihil ruffum mediis plumula r 
rum partibus nigris. Caput luteum, Vropygium e viridi 
pulchre flavet : Petlus luteo viride j venter albus ; late- 
ra maculis nigris oblongis varia. Roflrum brevius & va« 
lidiLts quam CitrinelU, exrremitate acutum. 

Spinus feu Ligurinus a Scrino & Citrinella di- 
ffert. 1. Corpore tantillo majore. 2. fyftro longiore. 3. Crf- 
/>z>e nigro. 4. Cauda, breviore &dimidia plus parte lurea. 
5. Area in alis lutea. 

9.- Avicula Amadavadia Hpjlro FringUU, 
calcaribus Alaudce. Regulum criftatum magnitudine vix 
fuperac. Hpflrum Fringillae rubrum, ,fuperiore mandi- 
bula fuperne nigra. Supina pars corporis fufca, circa 
uropygium obfcure miniacea. Remiges aiarum nigne, 
ut 8c cauds: pennse, medise longiores, exteriores ordinc 
breviores, Maculae albae rotundae exigua; in alarum 
remigibus & veftitricibus, in aliis plures, in aliis pauci- 
ores. Petius & venter nigricanr, Pedes albi. 

10. Petronia marina Jiononienfibus di<6ta. Oenan- 
tha congener Aldrov. lib. 17. cap.3%, Ab aliis omnibus 
aviculis haec diftinguitur, 1. Quod circa mediam gulam 
maculam flavam pulcherrimam obtinet. 2. Quod fingu- 
lae caud<t pennae interiore margine ftatim fub apice ma- 
cula rotunda alba infigniantur j alias nigricant, extremis 
tamen marginulisTubviridibus. 3.Certiflima nota ab Hor- 
tulano diftinguitur, quod Roftrum ei Iongb majus & viri- 
dius fit, & Cbloridis roftro aequale. 

12, Teitei Brafilienf. Marcgr. Magnitudo Rubccu- 
U : roftrurn breve, craiTmfculum, nigrum. Supina pars 
tota nigra cum purpureo feu coeruko fplendore j prona, 

pars A V I U M. 95 

parstota lutga, Ad exortum Roftri fuperioris poft na- 
res maculam habet luteam. Crurafk pedes fufci. Fcemi- 
■n<e totius color viridis. A V E s tuherculo] feu eminentia dura infuperiore 
rofiri mandihttla donat£. 

A. i. "CMBERIZA alba Gefn. Alauda congene* 
£-* Aldrov. An Calandra ejufHem & BeJlonii ? 
Cenchramus Bellon. ABunting. Alauda vujgari 
major eft, colore non multum diverfo ; vel potius tefta- 
ceo terreove. Mentum, pe&us, venter ex luteo albef- 
cunt. Gula maculas habet nigras oblongas. fyftrum 
grandiufculum, tuberculo magno in fuperiore mandibula. 
Latera mandibuls inferioris altiora folito in angulum 
quendam affurgunr. 

A. 2. Emberiza flava Gefn. Hortulanus Bellon^ 
Lutea alterum genus Aldrov. Chloris feu Lutea Ariftotelis 
Turn. T&YellOAvHammer. FringilU vulgari x- 
qualis eft. Colorc Iuteo quo perfunditur & fingulaii 
voftri figura, facile cognofcitur. Tegetum dorji&fcapu- 
iarium pennarum mediae partes nigricant, margines ex: 
viridi rufefcunt. Humi nidificat. 

A. 3.PaSSerTorquatus*« arundinetis nidif- 
eans. An Pajfer Arundinaceus Turneri Aldrov. ? Tht 
R e E d-S P A R R O w. Magnitudine eft FringilU ; ^oflra 
cum prascedentibus convenit. Caput nigrum : maxillae 
circa oculos ruffce : Cervicem torquis alba ambit, quae ad 
angulos oris utrinque protenditur. Mentum & gula ni- 
gra ; petlus & medius venter albent. Penna dorfales & 
alarum veftitrices ex ruffo & nigricante variaj. Vropygi- 
um ruffum cinereo admixto. Pedes e carneo nigri- 
cant. 

4. L u t e je primum genus Aldrov. Cirlus eidem dicta. 

Zjvolo Olina; a voce Zj %i quam frequentiflime repetit. 

Magnitudo Pajferis, Rcftrum breve crafTum : Petlus & 

;venter fubfUva maculis fufcis confperfa. Supina pars 

■ *~ " """ " "" " "~ tot» P4 Synopsis Methodicja 

tota ex teftaceo ad fufcum tendit. Mas plus lutei rii- 
ctus eft in capite & circa collum. 

5.C1RLUS Stultus Aldrov. lik i8„ ' cap. uk. Luteis 
fuperius defcriptis magnitudine par eft, eadem prorfus 
figura & forma. Capitis noviffima pars fuperior, & dor- 
fum totum ferrugineum nigris maeulis fatis amplis in- 
terftin&um. Prona pars tota itidem fefruginea. Remi- 
ges alarum cVcauda fubnigra, oris ferrugineis. Alis 
maculae albae nonnullae infunt. 

6. HortulanUs Aldrov. Venetiis lordino a ma* 
culis confimilibus. Emberi^e ffavae aequalis & fimiliS 
«ft. Hpftrum breve, in mare rubefcens. Gula & pe&us 
cinerea, reliqua pars prona ad caudam ufque ruflra: 
tiropygium intenfius ruffum. Maribus pedora rufefcunt, 
rnacula fub roftro flava ; Caput cinereo-viride. Dorfi te- 
getum mediae partes nigne, exteriores vel ruffae vel cine- 
reo-virides. 

A Pajjere torquato differt, i.Loco, cum PafTer torqua- 
tus inter Arundines plurimum degat. 2. Colore ; nam 
Hortulanus magis ruffus eft, nec torquem ullam habet, 
qua ille donatur : Praterea maculam flavam fub gutture 
obtinet, qua ille caret. 

Sex hujus Avis feu Species, feu varietates proponit AU 
drovandus. 

i.Hortulanum flavum, pennarum alae remigum extre- 
mitatibus albis. 2. Hort. totum candidum, 3. Hortulana 
congenerem, Capite ex cinereo flavicante ; collo cinereo 
nigris maculis pun<ftato ; ventre & cruribus pedibufque 
totis croceis &c. 4. Hortul. collo viridi, roftro rubicundo, 
cruribus cinereis, cajtera nigricante. 5. Hortul. albicillum f 
toto etiam corpore pallidiore. 6. Hortul. Spipola con- 
gener, roftro longiufeulo ; pedibus fufcis ; toto item cor- 
pore fufcefcente, pe&ore & alarum extremitatibus albis* 
Haec Avis cum roftro fit longiufculo ad Avicularura te- 
nuiroftrarum genus percinec. 'A*Kt 
AVIUM. 9$ AVES AQUATICJE, 

Bt primb Fissipedes qu& circa aquas ver* 
fantur, iis tamen non innatant. 

i. Maximse, Jingularest3 fiti generisl 

| R U S, ref<*r©-,The Crane. Ex Eurofais 
in Aquaticarura Fiffipedum genere max- 
ima eft, collo & cruribus longiflimis, 
r cauda breviflima ; colore cinereo. Capitis 
r & vertex pilis potius quam plumagine ve- 
ftitur. In occifitio areolam habec lunulatam nudam, 
aut raris pilis obfitam, rubicundam. Du&us, feu mavis 
linese lat* albse binar, afingulisoculis fingulae, retrorfum 
tendentes coeunt ad verticem maculae cujufdam triangu- 
laris cinerea; in fuptema cervicis parte, infra lunulam 
fitse, & deinde ad pe&us continuantur. Guttur & cervi- 
cis latera nigra. Afpera arteria fternum ingreditur, ibi- 
que varie refle&itur, ut in Cygno fero. In paluftribus 
Lincolnienfibus & Cantabrigienfibus magni horum greges 
hyberno tempore inveniuntur. Carne eft fatis fapida 8c 
falubri, nec enim pfcibus vefcitur, fed granis. ^ 

j.Grus Indica. Prascedente minor eft, ejufdem ci- 
nerei coloris : Hpftro longiore. Praecipua differentia eft, 
qu6d furnmum cafut a roftro ad verticem cute fcabra, 
rubra, raris pilis obfita infigniatur. In Ornithotrophio 
Regio in Parco S. Jaccbi hanc vidimus. Haec eft (ut puto) 
Toquilcoyotl Franc. Hernande^. 

3. G r u s Balearica Aldrov. Nonnullis, & fortafle re- 
<5tius, Pavonis genus habetur, nam ipfo Aldrovando fatefi- 
te & vocem & mores Pavonis imitatur. Figura corporis 
Ciconice iimiiis eft, rojiro tamen brevipre non Ciconiat 
tantum fed & Gruis roftro. Criftam habet in capite ro- 
tundam, denfam ex fetis, Porcinis fimilibus, quaquaver- 
fum diffufis, compofitam, colore fpinularum Erinacei 

res 96 Synopsis Meth.odica 

vulgaris. In. maxilla^ utraque macula alba linea rubra in 
fumma parte terminata. Remiges alarum pennae mino- 
fes albae, alias tota avis nigra eft. Sub roftro rubra ex- 
crefcentia velut palear quoddam utrinque depender. 
Tibia Iongae. In regionibus prope Caput viride repe- 
riuntur. Hanc etiam in Ornithotrdphio R$gio\ vidimus.' 

&J a B i R u Brafilienfium JVf^rc^r.Belgis Negro. Mag- 
ine Cygnum fuperat : coilo longo 14. dig. craflb ; 
rofiro nigro, re&o, fupenus verfusextremitatempaulatim 
incurvato, u.dig. longo z £ lato. Lingua czvet. Cru- 
ra longiffima, zpedum, nigricantia, fupra genua nuda; 
Tota Avis alba Cjgni inftar. Collum fere totum nudum ; 
hujufque medietas cum capite cute nigra tegitur, reliqua 
aiba. Rgftrum in Mufeis curioforum faepius vidi. 

5,JabiruGuacu Petiguaribus Nhandu apoa Tu- 
•pinambis : Scurvogel Belgis. Koftrum magnum 7 £ digi* 
tos longum. Caret lingua. In fummo capite mitra mgerit 
ofleam, coloris albi & cinerei mixti. Caput & dimidia 
pars colli (quod 10 dig. longum) nuda, cute fquamosa ci- 
nerea te&a. Magnitudo Ciconiae : Cauda brevis nigra ; 
alarum etiam pennae remiges nigrae, caetera tota avis al- 
ba. A collo longmfculae pennae propendent. Crura longa. 

6. Cariama Brafilienfibus Marcgr. Magnitudine eft 
r Ardea. ln capite ad roftri exortum criftam plumatam ge- 
rit nigram cinereo mixtam. Ityftrum breve, ex oblcuro 
flavo fufcum : irides oculorum aureae : Crura longa. To- 
tum corpus pennis veftitur grifeis feu cinereis fufco un- 
datis, ut in Falconibus. Extremae al<e, & cauda fufca, 
obfcurc flavo & grifeo undata. Cauda demiffa. Clamor 
Gallo-pavonis. Grui Balearica di&ae congener eft. 

7. A N H 1 M a Brafilienfium Marcgr. Cygno major eft, b 
1{apacium genere, roftro nigro, paulum adunco : iridi* 
bus oculorum aureis. In capite prope roftri exorrum 
cornu gerit erectum, antrorfum incurvum, dufim digito- 
ium, rotundum, albicans. AU ampliffimae ; in cujuf- 
que antica parte duo cornua -re&a, triangulara, ex ipfo 
ofTe enata obtinet, Vertex plumulis albis & nigiis vari- 
egatus eft : guttur & fuperior pars colli nigricat, inferi- 
or ejufdeuimediaas ScpecJus variegantur pennis albis ni- 

gris A V I U M. 97 

gris & cinereis : Venter inferior albus. Dorfum & latera 
cutn cW* & alis, exceptis eris extremis, nigra. 

Aves aquatica fiffipdes pifcivora, ranivorx 
& ferpentivorse. 

A. iipICONIA alha, The whitc Storl{. nih*$y& 
**** Graecis. In littoribus noftris interdum fed rari- 
frs cerrtitur ; apud nos non nidificat. D. %ancr. fybi?ifo~ 
nus fe templis Cathedralibns Ciconias injfidentes ia?pius 
vidiffe affirmat. Ardea cinerea major eft, collo tameh 
breviore & crafliore. Caput, collum, pars corporis ante- 
rior, & venter alba : Vropygium & pennarum alae partes 
inferiores nigra?, ttnde alis contra&is (fub quibus cauda 
rilba breviflima occultatur) pars dorfi inferior nigra appa- 
ret. ^ i^/?ro & pedibus eft miniaceis, unguibus latis, hu- 
manis fimilibus. Roftro autem crepitat creberrimo man- 
dibularum ad fe mutuo appuliu. F(anas &r cochleas ter~ 
reftres libenter efitat : Serpentes etiain vorare dicitur. 

2. C i c O ni a nigra. Praecedenti aqualis eft. Collum, 
taput, dorfum, alampx, fplendeptes, cnm aliqua viri- 
dis mixtura ; colore ei non abfimili qui in Corvis mari- 
nis cernitur : Venter, peBus & laiera alba. Hpftrum viri- 
de, ut & tibU, ad genua nudae. Ver&m Joan. Faher, 
tiotis in Animalia Nova Hifpania, gratifllrrium CiTe ait 
in oculorum orbita, in totO roftro, in cruribuspe&ibufque: 
puniceum & miniutri Antiquorum five Girinabriurn 
noftrum aemulantem rubbrem. In quo dlverfa ejusC/- 
conia nigra ab Ave ndbis Francofurti vifa & defcripca*. 
Noftra forte junior erit. I{oftro crepitat ut praecedens. 

3. Ciconia Americand, MaguakT Brafilienfibus 
Marcgr. Figura & magnitudine Ciconix firnilis eft, & e± 
parte etiam colore. Pedes quoque rubri mCiconU hoftratis ' 
Cauda paritef brevi eft & albS. Caput, collum, tonimq ue 
Corpus albiflimis veftitur plumis. *Ala in exorru aJbis i'h- 
teguntur pennis, fed prope dorfum nigris :' nigredini aii- 
tem perfplendet viriditas*. I\o/irum ab exortu ad med iarrj 

H parten® ^8 Synopsis Methodica 

parrem ex viridi flavefcir, reliqua ex cceruleo cinerea; 
P K op.ro crepirat ut Ciconia noftras. 

I B i 5 nigra Bellonii. Corpore eft Elorii, aut pauJ6' 
minor : Capite Corvi aquatici : fyjlro qua eapiti jungi- 
tur pollicis craflltiem fuperante, fed per extremum mu- 
cronato, & incurvo nonnihil, arque fornicato, & omni- 
no rubente, ut & cruribus qua> longa lunt & Ardea Jiel- 
larts fimilia. Collum etiam oblongum ArdeoU inftar 
haber. 

Algyptiis utilifTima eft ad ferpentes, locuflas & huh 
chos delendos quibus regio illa prajcipue infeftatur. Ardearu^ genui. 

A Rdeas pifcivorse funt, unde & rojlris longis, validis, 
"** acutis ad pifces feriendos donatx; crura iis prselon- 
ga ad aquas altius ingrediendum ; digiti, prsefertim po- 
fiicus, longiflimi, ut in fiuviis firmius ftare poftint : un« 
gues validi & adunci, medio ab interiore latere ferrato, 
ad anguillas aliaque lubrica firmiiis retinenda. Certifii- 
ma autem Ardcarum nora, qua ab aliis omnibus Avibus 
diftinguuntur, eft imeftinum ccecum fingulare, ut in 
Quadrupedibus, ciim pleraeque alia; geminum habeant. 

A- i. Aedea cinerea major, Tae common Heron. 
^BpaJlot. Vertex albus; ab occipitio erifta nigra longa 
dependet. Gulazlba., maculis nigris pulcherrime pi£ta. 
Color torius varius e cinereo, albo, nigro, flavicante, in 
quibus eminet cinereus, Arboribus infidet, inque iis «/- 
dijicat. F^ftrum e viridi flavicat : Crura & pedes virides. 
Sedet capire Inter armos addu&o, collo intorto. Pifci- 
'bus prsecipue & ranis vi&itat, nec tamen herbas averfa- 
mr, nam in difle&ae ventriculo Lenticulam paluftrem in- 
venimus. 

2. A r d e m cinereaj tertium genus Aldrov. Cum nul- 
lam notam infignem habeat, qna a cinerea majore cen£> 
poffu diftingni ; defcriptio ejusintegravideaturapudip- 
ium, yel in Urnithologia D. fVillughb^ 

3'Arde^ AVIUM. 99 

3. A RD E A cinerea minor, Germanis NyBiccraX. Tbe 
leffer Afto-colottred H E R O N or N I G H T- R a v e n. Ar- 
dea cinerea vulgari minor eft mult6 & collo breviore. 
Dorftim & vertex nigra ; Collttm cinereum : Gula & vcntcr 
fublutea. Rnftnnn nigrum, a roftro ad oculos linea al- 
ba extendirar. Ab occipite tres plumulse ceu cirrhi, 5 
dig. longi retrorfum dependent. Al<s & cauda cinerece. 
Pedes ex flavo virefcunt. 'Nyilkorax vocatur quoniam 
interno&u chmat voce abfona & tanquam vomiturien- 
tis. 

A. 4. A R D E A alha major, Thegreat WhiteHeroK, 
A clnerea majore difTert, 1. Culore undique candidirtii.no, 
& plane niveo. 2. M^gnitudine, qua iiii' cedit, 3. Lo.ngi- 
tudine caud*. 4. Quod crifta careat. Hanc in Angiia 
D. Johnfon obfervavit 

5. Ardea alba tninor feu Gar^etta Gefn. & Aldrov. 
Ab alba majore differt quod longe vninor iit, quodque 
criftam habear, qua ilJa caret. 

6. Ar'dea alba minor, tertia Aldrov. Precedente minor 
eftfed carnofior. Vertice & cervice crocea, pjsBore quo- 
que, fcd remiilius. Collum quam in aliis Ardeis brevius. 

7. Ardea ha?matopus feu Cirris, F;>g//z7Scaligero: Al* 
drov. Ardearum fere mlnima eft, coIIq admodum b;e- 
vi, tota fere ex croceo ad colorem Caftaneae vergens,, 
prone intenfms, fupine & fuper alas remimm Cauda tam 
exigua, ut ea prorfus carere videatur» fyftrum ad ca- 
j>uc coeruleo-viride, extremum atrum. Crura Sc pedes 
faturate rubri. 

8. Ardea quam Sguacco vocant in vallibus didis 
Malalbergi Aldrov. Caput cirratum ; Rgftrum brevius 
fed robuitum : magnitudo praecedentium par. Coioreg 
luteo ferrugineus : Capiit totum colliirnque luteO, aibb 
& nigro variant, Prone ad ventrcm candicar, quemad» 
modum etiam cauda, & potior ajarufti pars. 

9.Ardea vulg6 Sq.uaiotta di&a Mdalbergi AI- 
«Jrov. fyftroeft. luteo, in extremo nigricante, cauda brevi, 
pedibus viridibus. Apex capitis ^opennisconftat, qua- 
rum medis albx funt, extremae nigrae. Sunt & in tergo- 
re ejuimodi elegantes penns, coloris rubicundi, radici- 
feusalbis^ " H % iv, Ardea ioo Synopsis Methodi-ca 

lo.Ardeaminov alia, roftro arcuato Aldrov. Ad colturri 
& peElus, quod nigris maculis, ut in Ardea, deorfum def- 
cendentibus confperfum cernitur, albicat. Caetera Avis 
tota leucopkei coloris eft, prone remiflioris, fupine inten- 
jfioris. 

A. II.ARDEAT^e/^m.T/^BlTTOURorBlTTERN. 
Color totius corporis varius eft ex ruffo & nigro, feu 
potius rurrus nigris lineolis & Ikuris variegatus. Pedes 
virides. \ftrum ad bafin craffum, paulatim in mucro- 
ncm acutum tenuatur. Septentrionalibus Anglis The 
M r r e-D r u m dicitur a mugitu, qui a longinquo exau- 
diri poteft. Ariftoteli 'Oxyos u e. piger a fegnitie & tar- 
do volatr, nec immerito, dicitur. Jn Juncetis & Arundi- 
fisris latitat. Vox mugitum referens Avem hanc ab aliis 
omnibus nobis cognitis abunde diftinguit. Magnitudo 
Arde<e cinerea vulgaris. 

ix. Arde/eStellaris tertium genus Aldrov. Epi- 
dauromiffa. undique fibi concolor erat, nempe fubruffa, 
prone miniis, fuperne magis. 

• 13. Ardea Stellaris major feu rubra Aldrovj 
Spurium genus efle videtur inter ftellatam & cineream, 
qcramvts ad hanc magis accedat ; unde re&iiis infcribe- 
retur, Ardea cinerea feHore & lateribus ruffis ; Dorfum 
obfcurius cinereum : Ad fcapulas/e/^ Iongiufculse ruffa?. 
Veftitrices^ minores AU pronae ruffae, femora ex albo 
vuffa : utrinque juxtape&us areae Iatae ruffie : in quarum 
medio ad latera colli linea lata nigra : imum eollum 
ruffum. In reliquis cum Ardea cinerea convenit. 

A\DE/E EXOTICJE. 

14. Soco "Brafilienfibus Marcgr. Toto habitu Ardearn 
reierre videtur ; magnitudine Ardea minoris, cauda bre- 
vi. Caput & collum brunnis quibufdam pennis, fed quae 
pun&ulis nigris variegatae funt, veftiuntur; Venter quo- 
que ad eundem modum. Sub alis denique nigro & albo 
variegatae font pennae. 

1 5. Ardea Brafilienfis C O c 1 diHa Marcgr. Magnitu- 
do Ciconia ; fyftrum 6. dig. longum : Irides oculorurn 
aurss ; cutis circa oculos cinerea : Guttur & totum col- 

lvu» A V I U M. ioi 

lum alba funt : Summitas capitis & Jatera nigra cum ct- 
nereO mixto. Ejufdem coloris criftam pulchellam gerit, 
equaduae elegantesplumaedeorfum pefteritis dependent, 
5 '. dig longae, nigro cinereae. Anterius collum fecun- 
dum longitudinem maculatum eft plumis fc nigro & cine- 
reo mixtis. In colli parte anteriore 5c inferiore elegantes 
haber plumas, longas albas, fubtiles propendentes, (in 
in dorfo cinereas) quas in pileis geftare foje.nt. Supina 
pars reliqua, dorfum, als, cauda, dilute cinerea; 
I 16. Ardea Brafilienfts roftro ferato, cinerea fimiiis 
Marcgr. Anati domeftica par eft aut major ; fyftri medi- 
etate anteriore tam fuperius quaminferius dupliciter fer- 
rata, 4J dig. long. Irides oculorum aure^. Totum 
■caput & collum fuperius pennas habet Iongiufculas, palli- 
de flavas, nigro undatas. Collum inferius, peftus, & in- 
fimus venter plumas habent albas fufco undatas, dorfum 
& aU fufcas flavo undatas. Alarum remiges e nigro & 
cinereo asquali parte mixtas funt, extremitatibus albis : 
Caude penna* tranfverfim albo lineata? . 

17. GuiRATiNGABrafilienfibus. Gar%a Lufitanis, 
Ardae fpecies Marcgrav. AlbardeoU eft magnitudine & 
figura : Rpftro recto acuto, flavo, 4. digit. longo. Per 
totumcorpus albiflimis veftitur pennis, in collo elegan - 
tiffimis plumulis albis. Avis haec a quarta fpecie feu 
Ardea alba majorfe Europxa nulla fere in re, excepta mag- 
nitudir.e. differt. 

_ 18 ARDEOLABrafilienfisMarcgr.Co/ttw^magnitu- 
dinevixpar, colh longiflimo fy.dig.) Ad bafin roftri cu- 
tis melini coloris, Caput fupernfe coloris eft chalybei, 
pennis pallide fufcis infperfis. Totum Collum, petlus cV 
venter infimus plumisalbis& leucophaeis velutvariegatus, 
Dorfum nigrum, & ex parte chalybeo-fufcum, cerei co- 
loris pennis admixms. Alarum pennaj longae virentes, 
in extremitate maculam habent albam ; rcliqua fuper- 
ficie ex fufco, chalybeo, cereo 8c leucoph^o elegantec 
variegata. Pedes melini. 

"In omnibus hifce Ardeis Roftrum longum eft, redhim, 

acutum, inferiiis ad exortum aut flavum, aut flavo-viri-' 

8 4e f gxjremo nigrum, Cntra fuperiora ad mediam par- 

H 3 . \£a\ 102, SynopsisMethodica. 

temnuda: Oculorurn irides aurea; : Cauda brevis, nee 
uitraalas extenfa, 

1 9, A r d e ie congener Aldrov. feu nigra, Licet collo fit 
quam nrdecc longe b> evicre, reliquo ramen corporis habi- 
tu Ardeam exprimir. Color ubique uniformis, nigri- 
cans, cxcepro collo, quod, albo torque circundatur, Sc 
rofiro quod luieum eft, & extremo nigra macula, tam 
infirr-a quam fnperna patte, notatum. 

20. ArdeoLA litoralis variegata Muf. Leyd. 

2i,Xoxoukq.uiH6actli, HoaHcn, feu Ardea 
cinerea minor Kicxicana criftata. Crifta feptem pur- ' 
purafcencibus plumis conftat. Nomen invenit a voce, 
ionat enim Hobo. Rtftrum ferratum nigrum. Hernand. 
czp. 6. &cap. 126. 

22 . Ardca MExiCANA minima candidijfima, H O I T- ' 
?ila?tatl diila Hernandez. Hpftro eft purpureo,' 
?.d exortum luteo, pedibus paliidis & purpurafcentibus 
cruribus, 

1. PIateay?w Pelecanus Aldrov. Leucorodius./etf Albar- 
decla aiiis, Belgis Lepe/acr. Tbe PelliCanE or 
vVpoonbill. Colore totius corporis, Cygni jnftar, 
candidiHimo. Fgura rcftri plana & deprelTa, propeextre- 
hmatem in circularem fer£ figuram dilatata ad fimilitudi- 
nem cochlearis ; & magnitudine infigni Ardeam cinercam 
fupe-ranteab aliis avibus abundediftinguitur. 

2. T l a U h qu e c h u l feu P/atea Mexicana Her~ 
nande^, Nieremberg. Specie fimilis eft prsecedenti, fed 
coccineb pnlcherrimoque univerli fere corporis colore, 
aut ex albo rubrcfcenti, depili pene capite candentique 
cum unrverfo fere collo & parre perftoris, & fafcia nigra 
Iatiufcula caput a collo diftinguente. B^ftrum laium & 
circa linem obrotundurn cinereiimque. 

3. P/atea 'Brafilienfis A 1 a 1 a di&a, Lujitanis Colhera- 
do Marcgr, Magnitudo Anferis : Figura P/at. Europ,c<£. 
Tcra albaeft, led in. dorfo & alis dilute incarnati coloris 
periplt-ndends. Rjftrum album. Praxedenti eadem efle 
*idemr, ' ■ ' 

Avcs, A V I U M. 103 \Aves aquaticas fiilipedes medis magnitudinis 
C^ minQre$ % 

I. Roftris longillimis curvis. 

A. 1. |Sj U M E N I U S Cive Arcuata nujor, The 
*-^ Curlew. Magnirudine ad Phafianum ac- 
cedit. Color ex einerafcente & nigro varius, nos Grey 
vocamus feu grifeum. Carne habecur delicata. ln 
jnaris Ihtoribus arenofis invenicur. 

A. 2. A R Q.U A T A minor nofiras, a W H 1 M B R E L L, 
Venetiis Taraniolo. In arenofis ad Tef<e fluvii oftia fre- 
quens. Prascedente dimidio minor eft, rojlro plus digito 
breviore; vertice obicwxh brunneo abfque maculis ; Dor- 
fo, quacenus alis tegitur, albo, fecus quam in illo ; in uni- 
verfum cotocorpore obfcuriore cft ieu magisfufco. 

Gallinulam phaeopum Gefn. Aldrov. I. 2©. c. 40. cum 
ftac Ave eandem effe fufpicor : 

Gall'inula/>/j4M/w/, alcera, feu Arquata minor Gcfneri, 
quin cum noftrace Arquata minore eadem fit minime du- 
bico, cum & nomina & defcripciones convenianc. 

3. Falcinellus Ge/n. & Aldrov. Magnitudine 
& toca fere corporis fpecie Ardeam referc. Caput, collum, 
dorfum, petlus, ventsr, femora, uropgium coloris funt 
fpadicei ad fufcum tendenris ; £ed collum & pcFtus eciam 
maculis quibufdam fufcis obiongiufculis reiperguntur. 
In medio dorfo macula quajdam eft coloris viridis obfcu- 
li, qui color etiam its alis & cauda confpicitur. Rnfirum 
fubnigrum eft, valde longum Bc anterius raicacum, Fedcs 
■roftro concolores. Ad Ibidem accedic. 

4. Curicaca Brafilienfium Marcgr.Mafarino Lufi- 
tanis. Nuynenio fimilis eft, magnitudine Anferis : Pedibus 
rubris; Hpftro incurvo, 6. dig. longo, coloris ex igneo 
fufci. Caput & collum plumas habenc albas cum fiavo 
mixcas. Circa oculos & fub origine gutcuris cutis nigra. 
Xowui corpus nigris pennis veftkur, excepco dorfo, ca- 
H 4 " pite 104 Synopsis Methodica 

pite & ventre, ubi cinereae obfcurae j & in medio alarum" 
aibae cano mixtae ut in Ciconiis. 

5. Acacalotl feu Corvus aauaticus Hernand. 
Kieremberg; Rrfirum arcus inftar incurvum eft, duos 
palmoslongum. cyaneum. Caput, col/umaue pennis fuf- 
cis, albis, ac viridibus teguntur, ac paulifper flavefcerfl- 
tibus. Plumae infernae fufcae infertis rubris, fuperiores 
vero promifcue purpureae, fubnigrae, virides atque fplen- 
dentes. Ab externis oculorum ungulis ufque ad roftrum 
unciae unius intervallo deplumis & glabra eft pellis, 
virefcenfque ex albo. 

6. G u A R a Brafi/ienfibus Marcgr, Numenius Indicus 
Cluf. exot. Magnitudo Albardeolae : Rfirum enfis Po/oni- 
ci figura longum & incurvum. Crura longa & tenuia, ex 
a!bo grifea', uti eft & Roftrum. Tota avis veftitur pen- 
nis elegantis coloris coccinei: Remiges duntaxat alarum 
nigras habent extremitates. Clufii avi crura & roftrum 
razne ut ochra flavefcebant. Primum exclufa coloris eft 
nigricantis, & cocdneum illum colorem aetate paulatim 
acquirit. 

7. Guakauna Brafilienfibus Marcgr. Magnitudi- 
ne eft Jacu, i\oftro re&o, paulo deorfum inclinato, flavo, 
extremo fufco. Tota pennis veftitur fufcis, multa um? 
bra mixris, Caput autem 8? colium albo pun&ulatum, ut 
in Jacu. 

II. Roftris lQngiffimis redis. 

A. i.Scolopax, GaUinagoimaxima, The Wood- 
C O C k. Perdice tantillo minor eft ; fupina parte e ruffo, 
nigro & cinereo varia, pulcherrimo af pe&u. PeBus & 
vsnter. cinerea Jineis tranverfis f ufcis. Autumno ad nos 
advolat, & per totam hyemem hic moratur. Vere pri- 
rao iterum difcedit. Sjlvas praefertim humidas & rivu- 
los ad fepes frequentat. Apud nos interdum nonnullae 
iociis difcedentibus cafu aliquo reli&ae nidificant & pari- 
unt. Carne habetur delicata, & crufcula praecipue com- 
mendantur. Ob ftoliditatem infamis eft haec avis, adeCi 
ut Scolcyax Anglis pro ftolido proverbialiter accipiatur, 

A.x A V I U M. io? 

A.t". GaIlinago minor, The S n r p *, or S n i t b. 
Magnimdine Scohpace duplo minor cft, colorc non mul- 
tum diverfa, verum in dorfo pulchrius colorata in fcapu- 
laribus penniscolore vario ex nigro & fubruffb viridi fe- 
riceo interlucente, Peilus &c vcnter fere toca alba. In 
fafaftribus & circa rfoulos verfatur. 

A. 3. Gaclinago minima feu tertia Bellonii, The 
Gid, or Jack-SniPe, or Judcock. Gallinagi- 
nis minoris fubdupla eft, unde Gallis Deux four un dici- 
tur. Vropjgii color coeruleo-purpureus fplendens.ei qui in 
Sturni dorfi cernitur fimillimus. Pennaz fcapulares inte- 
riore limbo cceruleo fplendente colore nitent, abfque ulla 
tamen purpura; mixtura. 

A. 4. BaRGE feu AL^ccepbalus Bellon. Fedoa Gefn. 
The Yuwhelp, or Yarwip, Scolopaci fimilis eft 
& asqualis, aut tantillo major. Caput ex rufTo cinereum, 
mediis fc. plumularum nigris. Dorfum ruffo nigro & albi- 
cante coloribus varium, mediis fc. pennularum nigris, 
marginibus ex albo rufefcemibus. Peclus fordide albi- 
cat ; in mare lineis nigris tranfverfis depidum. In ave 
quam defcripfi uropygii feu dorfi infimi regio macula 
alba triangulari , vertice caput fpectante, infignis 
erat. In maris litoribus arenofis verfatur, & vi&um quse- 
iit. 

A. 5. F edo a nojlra fecunda feu Totanus Aldrov. The 
Godwit, or Stone-Plover. Vropygium albo 
torque feu annulo cindtum, ut in Pygargo Accipitre. 
Differt a praecedente 1. Colore caud.e, cujus pennae in 
illa ajeolis tranfverfis albis cV nigris alternis variae ; in 
hac ima parte & pinnulis exterioribus albae exteriores 
interioribus ordine magis magifque, mediis duabus pe-. 
nitus nigris. 2. Colore . dorfi & pards fupinae, quae in 
hac varia eft, in ilfa uuicolor. 3. Aiagnitudine, qua ab 
illa deflcit. 

A.6. Fedoa ncfiratertia, The Stone Curlew 
Cornubienfibus. Differt a fuperioribus, qu6d rofirum 
habeat brevius tenuiufque quam illarum utravis. 

A. 7. H/ematqpus Bellonii. Pica marina Gallo- 
pum & Anglorum, Thc S e a - P i e. Roftmm triunciale, 

rubrum, ?o6 Synopsis Met^oidca 

rubrum (uti funt & pedes) ad Iatera compreilbm, D{- 
gito poftico caret. Color totius ex albo & nigro varius, 
unde Picae nomen. Patellis v^&itat, ad quas fubruendas 
roftrum valde accomodum na&a eft. Jn litoribus maris 
Occidenralibus frequens habetur. 

A.8. Pluviajlis major Aldrov. Limefa Veneto* 
mm Gefnero ; item Glottis eidem & Baltnerp. Roftrum 
nigrum z- digitoslongum. Color fupina partis ex fufca 
& cinereo- albicante varius [Graf\ Prona pars tota albet, 
ur & infimum dorfum feu uropygium. Cauda lineis albi? 
&fu(cis akernis undulatis varia. i Crura Iongifiima, co* 
loreinter viridem & lividum medio. In Dunelmenfit 
Epifcopams mitritimis obfervavit D.Rad. fehnfon, ami- 
cus nofter finguiaris non ita pridem defundlus, totius 
Hiftoriae Naturalis peritiffimus. 

9. HiMANTOPUS Plinii Aldrov. lib. 10. cap.30. 
Prona parte tota candicat ; fupina nigricat. In collo ta- 
men fuperno macuias funt nigrae, deorfum vergentes. 
Crura femorique mira iongitudine, admodum gracilia & 
cebiiia, eoque debiliora ad infiitendum, quod p edes di- 
gito poftico careanp, Py, anteriores pro pedum Iongitudine 
breves fint. Pedes & crura fanguinea, ungucs nigri. Rg- 
firum nigrum, palmurn & amplitislcngum. 

1 er, Crex Belionii. Cruribus ut Chcvalier Gallis dicSta, i.e." 
Limofa, longis eft, major tamen illa, Elorio minor ; roftro 
etism Iongo & nigro, nigris quoque tibiis & toto capite ; 
Cpilo tergore & pectore candidis, fuperiores aliae corporis 
parres ad cinereum tendunt. AU fubnigrse funt, quas 
prope coftas linea alba utrinque tranfverfim fecat. Circa 
Nilum Bellonius vidit ; & Ariftotelis Crecem inde eiTe 
conjicit, quod dum clamat Crex Crex fzepjus repetat. 

1 ! . Totanus alter, an Totanus Gefneri Aldrov. ? An 
Callidrys rubra Bdlonii ? Pedes e flavo rubent : Roftrum 
brevius nonnihil quam Pluvialis majoris Aldrov. fuperius 
traditae : Collum & caput h fufco cinerea, fupraoculos li- 
nea alba, ca;tera cum ilia convenit. Forte- fexu dun- 
raxat dirTerr. Callidrys rubra Bellon. ab hac differt qu6d 
colium & pennae fub alis & uropygio cinereaj iint, quod- 
c]ue in temporibus utrinque macu.lae binae nigrae, quae ceu 

umbram AVIUM. ' 107 

urnbram prasbent fuperciliis, quse & ipfa maculd alba 
infignia funt. Aves circa aquas verfantes, roftris medias 
longitudinis. A. i.npOTANUS Gefn. Item Gallinula erythropus 
-*- majar ejufdem. The R e d -S hank.wPool- 
Snipe. Vannelto minor eft, ad Pluvialem accedens. 
Color fupinx partis ex fufco cinerea aut virefcens : Gula 
albo &nigro varia, lineis nigris fecundiim longitudinem 
pennarum du&is. Prona pars alba. Cauda & pennas ei 
proximse lineis albis & nigris tranfverfis cymatili dudu 
varije. Hpfirum duos digitos longum, ad exortum ru- 
brum, versus extremum nigricat. Pedcs pulchre rubent, 
unguiculis nigris. In arcnofis maris litoribus ubique cir- 
ca ^«^/M^jfrequens. 

; %. &ambetta Aldrov. lik 20. cap.%6. Totanq» 
Gefn. affinis eft : VaneSo aliquanro minor : fupina parte 
ex fufco cinerea feu grifea, colore Anatum fieminarum 
aut Arquat<c. Pedes& crura Ionga Iutea : ungues nigrio 
Roftrum quam Totani brevius, colore alias fimile. Cauda 
femipalmaris quam al« complicatae excedunt & occul- 
tant. 

A. 3. AviS Pugnax Aldrov. The Ruffe, An~ 
glics dicla, a plumarum longiorum torque fub capite 
gulam cingenre; fcemina, Tbe Ree ve dicitur. fy- 
firum prxcedentis fimile : cui & Avis magnitudine re- 
ipondet, pondere quincunciali. Mira eft in maribusco» 
lorum diverfitas, ut ne duae per omnia fibi mutuo fimi- 
les inveniantur. Poft pennarum defluxum media aeftate 
pmnes fimiles effe aiunt. Mares admodum pugnaces funt, 
nec defiftunt antequam hic ab iilo occtdatur. Supina 
^pars in foeminis cinereo, albo & nigrO coloribus varia : 
prona tota albicat. In paluftribus Lincolnisnfilw asftate 
drca Crowlandiam nidificar. 108 Synopsis Methodica 

A. 4' Oedicnemus Bellonii. Charadrius Gefn* 
Aldrov. The Stone-Curlew. Avis eft majufcula» 
pondere fefquilibrali ; Rpftro redlo, duos digitos longo» 
extremo acuto, ad nares ufque nigro, inferius luteo- 
Sub oculis area eft nuda, flavo-viridis. Pedes lutei j di' 
gito poftico carent. Tibia infra genua admodum craflae 
funr, unde Oedicnemus Bellonio norninatur. Color Ar» 
quAtce fimillimus, unde Stqne-Curlew Norfolci-? 
enfibus dicitur, apud quos circa Tbetfordiam invenitur. 
Bellonius cum prim6 verfaretur in Anglia eam obfer- 
vavit. 

A. 5. CANUTI avis l e. KnOt Lincolnienfibus ; 
an Pilvenckegen Aldrov. ? An Callidrys nigra Bellonii > 
Pondus % \ unc. Color capitis & dorfi ex cinereo fufcuss 
Linea tranfverfa alba alas diftinguit. t^oftrum fefquidi- 
gitale nigrum. Pedes virefcunt, Vngues mgri. Caro in 
deliciis habetur. 

A. 6. Tringa mrnor, The Sand-Piper, Ebo- 
racenfibus. An Cinclus fecundus feu minor Aldrov. ? Gal- 
Unula hypoleucos Gefn. Pondere ad duas uncias accedfc» 
Collum medium cinerafcit, alias fupina facies tota ex, 
fufco viret, lineis tranfverfis obfcurioribus pulchre varie- 
gata. Caput pallidius, lineis non ad pennulastranfverfis 
led fecundum fcapi Iongitudinem duclis. Latera, pectus, 
venter alba. pjftrum iummumex fufco nigricar, imum 
albicat. Pedes pailide virefcunt. In maritimis. 

A. 7. TrinG a Aldrov. Cinclus Bellon. Magnitu- 
dine Merulam ajquat, vel etiam fuperat. Cbkr fupinae 
partis in fufco fubviridis, & Serici inftar fplendens. 
Pennce fcapularum & interlcapulii, necnon alarum remi-? 
ges corpori proxima?, & veftitrices pleraeque pundtulis 
aibis crebris ad margines pinguntur. Caud>e incumbemes 
pennae nivea?. Gula alba maculis fufcis : PeBoris autem & 
ventris totius, color niveus. Rolrum fequidigitale, ob- 
fcure viride, redtum, ad latera compreffum. Pedes h 
livido virefcunt. Vngues nigri. Ala notha interior ni- 
gricat, lineis albis crebris oblicjuis in angulum obtufurr* 
ad fcapum coeuniibus perbelle depi&a. 

8. Tringa A V 1 U M. 109 

t. T R I N G A tertia Aldrov. Giaroncello & Pinirolo 
ttalis diHd. Huic Hgflrum quam fuperiori multd nigrius 
& aliquanto brevius. Eademeft corporis fpecie, coloribus 
tantum aliquid.evarians : nam cum utraque colore prcfer- 
tim fufco & caftanea; fit in capite collo, tergo, ahifque; 
illa in omnibus his partibus plus fufci, hsec plus alterius* 
coloris obtinet. 

9. Gallinula melampus Gefnero Atdrov. lih. 
ao. cap. 45. Hptknujfel Baltner. Cclore eft ruffo vel fub- 
rubicundo cum maculis fufcis in collo & circa oculos. 
Corpus fufcum eft cum maculis quibufdam fordidi colo- 
ris. Alas maculae albae diftinguunt. Hpftrutn & pedes ni- 
gri. Diverfa videtur avis quam Aldrovandus GiaroU 

^iomine pro hac defcribit : cujus defcriptionem vide. 

10. Gallinula erythra Gefn. quam Germani 
Matkern vdcant. Matknelt^el Baltner. Etfi corpus to- 
tumfere rubicundum fo. (ventrem albicantem rubro ta- 
men fubruffum & crura leucophjea excipio) obfcuriot 
tamen is ruborin dorfo eft, & maculis nigris interceptus, 
clarior in alarum aliquot pennisin quibus longiffimae ad 
rubricaefabrilis colorem accedunt. In collo inferuis pun&a 
quaedam albicant. fyftrum nigricat non ablque ru- 
bore. 

A. 11. Arenaria noftrai.e. Sanderling,* 
aliis C u RWillet. Tringam minorem magnitudine 
nonnihil fuperat, roftro digitali, re&o, nigro, gracili, 
Gallinaginis fimili. Crura, pedes, unguiculi nigri, & 
quod praecipue notabile eft, digito poftico caret. Caput 
parvum. Supina pars tota ex nigro & albo vel cinereo 
varia pulchram fpeciem exhibet. Venter & partes fuba- 
lares nive candidiores. Linea alba tranfverfa in alis ex- 
panfis fupinis cernitur, qui in apicibus pennarum fecundi 
ordinis hasret. In maris litoribus arenofis degunt, & gre- 
gatim volant. Avis eft tridai~iylos y qua nota ab aliis di- 
ftingui facilis. 

A. 12. Dunlin Septentrionalium Anglorum />„ 

Johnfon. Defcriptionem vide in Hiftoria D. Willughby. 

Venter medius nigrefcit, albo undulatus. Pars fupina 

tota ruffa, maculis nigrismajufculis ubique interftinda 

% cuna IIO S YNOPSIS MeTHODI CA 

cum modico albo. Gallinagini minimae par eft. 
rum & pedes nigra : pofticus dijntus breviffimu* 
Annon haecavis eadem fit proxime fequenti }• 

A. 13. C 1 N c L U s prior Aldrov. Scbceniclos CeuJuncD 
Bellonii, quam Galli Alaudam marinam vocant. The 

5 T 1 N T, in Sujfex The O x - e V E, Alauda vulgari ae- 
qualis eft aut tantillo major. Figura Gallinaginis, roftro 
etiam iimili, fed nigro, i\ digit. longo. Pedes fufci 
feu e. nigro virides. Color in fupina parte,' exceptis ala- 
rum remigibus,& primi ordinis veftitricibus.cinereus feu 
ruffus, maculis nigris in mediis plumulis.varius. In hac 

6 praedictis hujus generis avibus alae longae funt, ad ex- 
tremam caudam cum complicantur pertingentes. Pennae 
alarum re&rices ima parte quatenus veftitricibus occul- 
tantur albae, caetera fufcae. Circa maris litora plerun- 
que verfantur& gregatim volant. 

14. Cinclus tertius Aldrov. Eifdem eft colori- 
bus cum praecedente, nifi qu6d caudam habet albam, & 
lineis nigris tranfverfim fecantibus ornatam ; eadem 
etiam corporis Ipecie & conformatione. t^oftro differr. 
Illa enim fere aequale habet, haec qua capiti jungitur 
craffiufculum, & fenfim deinde magis magifque attenua- 
tum. Crura etiam aliquanto longiora & crafflora ob» 
tinet. 

15. Chiq.uatli five Noftua Hernand. I^ufticuU 
noftrati par eft, roftro Iongo, tenui, & pullo. lnferiora 
corporis'palIida funt,nigris quibusdam plumis circa collum 
interfertis. ; caetera ex fulvo fufco & cinereo permixta. 
Irides oculorum luteae. In montibus verfatur & humi- 
peta eft, Aves aquatica fiffipedes circa aqtias verfanteJ 
roftris brevibus ; InfecJivora. 

Al 1 . f^ A P E L L A five Vannellus> The L a p w i n g; 

• V - J & a-licubi Bastard Plgver. Sepen- 

tmnalifas a fono vccis Mo noHnne, The Tewit. 

Avis A V I U M. iii 

Avis haze ubique notifllma & paflim obvia eft. Columhce 
domefiica magnitudine, rofiro brevi redto digitali, Ca* 
fut crifta infigne. Goloribus pulchris ornatur : in ca- 
fite fupra criftam nigro ; item in gula & fummo pe- 
&ore, qui color torquem dimidiatum feu lunulam re- 
fert. Maxill-e albae, venter qaoque & pedhis : fub 
cauda pennae pulchre fpadiceae. Medium dorfum&fca- 
fmlares pennaz amceno virore fplendent : purpurea utrin- 
que macula juxta alas. Veftitrices etiam alarum fupe- 
riores purpureo, cceruleo, viridi, coloribus varic com- 
mixtis nitent ; inferiores albent. In -paluftribus & aauo- 
fis invenitur,nidiftcat autem humi in campeftribus ficciori- 
bus. 

A.i. Pluviaiis viridis, The GreenPlover.' 
Magnitudine eft Vannelli. Color in fupina farte totani- 
ger, maculis luteo-viridibus crebris pulchrb refperfus. 
Media fci. cujufque plumulas pars nigricat, oraz circum- 
circa maculis Juteo-viridibus pinguntur. fyjirum re- 
ctum nigrum digitale. Petlus varium exfufco & flavo- 
viridi : Vcnter albus. Pedes nigri. Quid plura ? Di- 
gito poftico caret, quod ei ad diftinctionem a. reliquis 
iufEcit. Caro delicatiflima habetur hujus & fequentis. 

A.3. P LU v 1 a l 1 S cinerea, The GreyPlover,' 
Hujus etiam caro non in minore aeftimatione eft. tyirion 
nigrum, digitali plus longitudine. Pedes fordidk vire- 
fcunt. Magnitudo priori par. Caput, dorfum, tege- 
tes akrum plumae nigricant, apicibus ex cinereo viridi- 
bus, Mentum aibum. Gula lineolis feu maculis oblon>» 
gis fufcis diftinguitur. PeSus, venter, femora albaJ 
Cauda areis feu fpariis tranfverfis albis & nigris varia. 

A, 4. Morinellus Anglorum, The Dotte- 
RELL, Pluvialis cinereae propemodum colore, verum 
ea mult6 minor eft, ut qua? 4 tantttm uncias pendeat ; 
poftico infuper digito carer, quo illa donatur. Stulta 
admodum aviseffe crediturad proverbium ufqae&imi- 
tatione capi, Roftrum Pluvialium, re&um, nigrum, di- 
gitale fer£. Caput maculis albis & nigris pulchre varie- 
gatum. Dorfum ex cinereo & nigricante varium, plu- 
fiais fingularibus raedja parce circa fcapum nigricantibus Hi Synopsfs MetKod.icA 

drcum oras cinerafcentibus. Vropygium & colltim citie" 
rafcunt magis. PeEtus & alarum inferior facies for d 
dide fkvicat, venter albet. 

Haz Aiesblsm anno, Aprilifci. & Augufto, loca pdiu- 
dofa relinquunt, & in campos montofos gregatim fe reci- 
ptunr. Tranfmigrationis autem caufa ex vi<5hi perenda 
eft. Nam tum temporis cibi quoddam genus ibidem re- 
periendum appetunt: quod ut certo fcirem, plurium 
ventriculos diffecui, inque iis maximam partem Scara- 
b&os quofdam minutos & nigricantes inveni, at inter aliaC 
& Coflbs & Cochleas terreftres exiguas adverti. D. 
Lijler. 

A. 5. MorineLlus maririus D.Broxw. AnC/w- 
ckf Turneri ? The Turn-Stone, or Sea-Dot- 
Tfrsl. Avem hanc in maritimis Comubia vidimus. 
Rpftrum re&um, nigrum, digitale, a bafi craffiore iri 
acutum apicem lenfim tenuatum, nonnihil depreffum, 
firmius qu3m in Gallinagineo genere. Supina partis to- 
tius (mediodorfo excepto quod albet) & lummi pedloris 
colorfufcus, mediis plumarum nigris aut nigro purpu- 
feis, oris cinereis aut ex ruffo albidis. Seclufo peclore 
prona facies tota nivea. In ipfo uropygio friacula nigra 
tranfverfa grandis. Juxta commifTuram brachii cum 
cubito in alis macula alba habetur. Caudte pennarurri 
inferior medietas alba, fuperior nigra. Crura brevia, 
colore croceo. 

A. 6. CharaDrius five Hiaticula, The S*a: 
L a R k. Magnitudine Alaiidam vulgatem nonnihrl 
fuperat. fyjlrum digitobrevius, inferiore medietate au- 
reum, fumma parte nigrum. Hujus bafin areola riigrl 
cingit, quae deinde ab angulis oris per ocalos ad aures 
ufque producitur, tandcfmque caput medium tranfverfirii 
obit, lineam latam vittdmve albam ab interiore unius 
oculi cantho ad alterius interiorem du&am circumam- 
biens. Occiput cinereum : mentum album : Collum du- 
plici torque cingitur, fuperiore albo, inferiore nigro. 
Dorfum & alarum tegetes minores cinereae. Petlus & 
Venter alba, Ala nigrae, linea longa tranfversa alba. 
Vedes pallide ftavi, ungues rrigri. Digito poftico earer* 

Avicuk A V I U M. 113 

Avicuta haec America cum Eurofa communis eft, & 
Matuitui nomine a Marcgravio defcribitur. 

A, 7. ?K«coprima Aldrov. lib. 20. cap. 55. Magnitudo 
Pafferis: Rgfirum nigrum, canaliculatum, dururn, ex- 
tremo aduncum : Capite fuperne, cervice, ventre colore 
caftanearum collo prono & pe&ore albicante. Reliquas 
corporis partes £ fufco ad nigrum tendunt. Aves aquis innatantes fiffipedes, & frimb 
Gallinul&, qttarum Aigiti nullas habcnt 
memhranas appenfas. 

/""*ALLINULARUM notse funt caput parvum ,%- 
^* firum breve & modice inflexum : Corpus fere addu«- 
ctum, gracile & ad latera comprefTum. AU breviuf- 
cuiae, concavae, & Gallinaceis fimilis ; Cauda perbrevis, 
Crura longa ; Digiti longiflimi ; volatus breves. 

A.i. GallinULa chloropus major Aldrov. the 
CommOnWater-Hen, orMORE-HsN. Maa 
15 uncias pendebat, Fcemina 12. Rgftrum digitale, Man* 
dibula inferior ad angulum ufque ex albo flavefcit, inde 
tubefcit. Superior minus flavefcit in extremo, fed per 
tiares ad calvitiei in vertice rotundse extremum rubet. 
Rubor ubi definit in rqfiro tanquam cera fuperinducta 
abradi poteft. Pedes virefcunt. Ab exortu ala in ejus 
bafi linea alba per totam longitudinem ad extremas uf- 
que pennas procurrit. Dorfum, & alarum veftitrices 
penna ad ferrugineum accedunt, alias ubique in iupina 
parte nigricat. Petlus plumbeum eft, Venter cinerafcit. 
Sub cauda plumse alba», quas inter natandum caudam 
crebr6 erigens oftendit. Pedes virefcunt. Crura fupra 
genua macula rubra inflgnira. 

A. i. R AL L U s aqUaticus Aldrov. OrtjgometraBellori* 
Gallinula chtoropus altera Aldrov. forte etiam Galliniila 
Serica ejufdem. The Water Rail, nonnullis, A 
Bilcock, or Brook-Ouzell. GalUnuU vul* 
gari fimilis eft fed roioor, Cottirnice major, Bgfirum du- 

I plo i i 4 Syno^sis Methodiga 

plo quam praecedenti Iongius, ad larera compreffum, in= 
feriore parte ad caput rubicundum, iuperiore nigricans. 
Calvities admodum exigua & vix oblervabilis. Color in 
fupina parte tota varius eft e nigricante & fdrdidfc luteo 
feu olivaceo. Mentum album, gula rufefcitcum cinerei 
mixtura ; Pe&us magis cinereum eft. verum per ejus 
medium areola alba. Plumae albae fub cauda, ut in 
prccedente. Vemm pra?cipueobfervabiles& velut cha- 
radterifticas hujus avis funt plumae in femoribus 8c lateri- 
bus nigrae, tranfverfis lineis albis pukhre variegatae. Se- 
cundum alae bafin linea alba ut in Chlorofode. Pedes co- 
loris carnei obfcurioris. • Celerrime currit, & juxta 4- 
quarum ripas delitefcit, Ambulat potius quam natat in 
aquis. 

3. Gallinula chtoropus altera Aldrov. in plerifque notis 
cum hac ave convenit : difrert quod rofirum iflferius & 
fuperna parte aliquo fpatio flavefcit : Collum & caput ni- 
gricant ; Dorfum cum fuperna alarum parte coloris ca- 
ftaneae funt ; Ctura virent. Eandem tamen fpecie 
avem effe exiftimo, fexu fortaffediverfam. Crura enim 
in hoc genus Avibus pro fexfis diverfitate colore diffe- 
runt. 

4. Gallinula Serica Gefneri Aldrcv. Tom. 3. 
pag. 470. Colore atro &ruffb per totumfere corpus, nifi 
quod venter alber, pulcherrime diftindta eft. Color 
ater in ea holoferici inftar fplendet. Crura alta & fufca 
funr, digiti praelongi. Q. an diverfa fit ab Ortygome- 
tra Bellonii ? 

5. Poliopus Gallinula minor Aldrov. GrinettaJ^- 
lis : MedioUni Gillerdine. An Gallinula alia chloropus 
Vulicxfimilis ? Bellonii Aldrcv. Tom. 3. pag 496. Om- 
nium quas hadenus vidimus Gallinularum minima eft. 
Colore cum Rallo aquatico ferfe convenit, nifi qu6d medio 
coi-fo inter alas dudtus niger maculis albis confperfus, 
cernitur, cui & alii duo adjaeent, hinc indfe in veftitrici- 
bus alarum. In cofta aut bafi alae a fcapulis ad extimae 
remigis apicem linea alba, ut in Gallinula tnajcrc vul- 
gari, extenditur. A Gallinula aquatica majore & t\alio 
valgari parvitate fua, ab hoc etiam brevitate roftri, aiiis 
figura iimilis, diftinguicur. 6. Gal. AVIUM. , ttj 

6. GaLLINUla ocbropus major Geirrero Aldrov. 
lib.io. cap. 42. Koftrum imum (pedibus concolorjluteuna 
nempe. Septem in ea colores fut pi&ura oftendit) dif- 
creti apparent : Reliquam defcriptionem videfis apud 
Gefnerum : Nos enim icohibus pi&is non multam fidem 
adhibemus. 

7. Gall;^ULA ochra Gefneri, quam Germani 
' Wynkernel appellant Aldrov. lib. 2.0. cap. 48. Cvrpcris 
.fere totius color fubviridis, fed fordidus & oblcurus, 

prona parte magis fufca. Caput, collum, pe&us & ahe 
pun&is & maculis albis infigniuntur. Cauda albicat ali- 
qua ex parte : Rgflrum partim nigricat, partim puniceum 
eft. Crura lutea. 

8. Gallinuh Brdfilienfibus J AC AN a difta Marcgray. 
Columba: eft magnitudine ; cruribus flavo-viridibus, di- 
gito poftico enormis longitudinis : Cauda brevi; colore 
in dorfo, alis, & ventre ex viridi & nigro mixro ; in 
collo & pedlore qualis in collo Pavonum aut Columba- 
f um quarundam cernitur ; fub.cauda albo. fyftrum ab 
initio ad medietatem egregii miniati coloris eft, reliqua 
parte fiavo viridis. Caput tegumento membranaceo ro- 
tundo Turcoidis colore tegitur. _ 

9. Gallinula Brafiiienfis AguaPECACA ditta. Pri- 
ori figura & magnitudine par, differt alarum colore ma- 
gis brunnefcente. Caret mitella, at in qualibet ala cor- 
niculum habet dire&um, quo fe defendit. 

10. GaLLINUla Brafilienfis tertia Marcgr. Pri- 
oribus figuri & magnitudine par. Supina pars tota ex- 
ceptis alis (quae virides extremicatibus brunnis) brunna. 
Prona pars itidem brunna, t\oftrum re&um, croceum, 
cum cuticula rufFa in exortu illius & parte capitis ante- 
riori. In qualibet pariter ala; parte antica corniculum 
habet fimile, flavum.' 

11. GalliNULa Brafilienfis quarta Maregr. Fi- 
gura eft ut reliqux ; Hpftro flavo ; mitella cutaceain ini- 
tio capitis propk Roftri exortum rubens. Totum caput , 
collum & parscorporispronanigra; fupina exceptisalis 
rufFa feu dilute brunna. Remiges alarum thalaffici colo- 
ris, extremkatibus nigris, Pedes cinerei, Qua?hbct 

" — 1 2 ala Ii5 Synqpsts Methodica 

ala anteriori parte corniculum habet acutifilmum cro-, 
ceum. 

iz. Gallinula aauaiica, Ta^atia Braftfi- 
-enfibus Marcgrav. Capite & oculis magnis eft, dorfo & 
collo Tficurvatis, inccdens. Rcftrum 2dig. Jongum pri- 
mum latum, inftar Anatis qiiidem fed anterius acumina- 
tiim, fuperiore, mandibula nigra, inferiore flavefcente. 
■ ■•■P^les&c digiti (qui Iongi ut in Gallinulis)h viridi flavi- 
,cant. Capa nigrum, reliquum corpus brunnum, ad- 
xriixtis fennis in ventre aJbicantibus. 

13. Porphyrio ni pi&uras nos- fajfunt (Avem 
enim ipfam nec nos, neque Gefnerus aut Aldrovandus vi- 

' derunt) e Gallinularum genere eft. ^Cceruleus ei toto cor- 
pore ; color. Media cauda extrema? pars in cinereo albi- 
cat. Rojbum & crura purpureo colore fplendent. An 
detur hujufmodi avis dubitatur? 

14. Q.UACHILTO five Porphyrio Americanus Her- 
nandc^. Nieremb. Interno&u canit Galli gallinacei modo. 
Coior illi purpureus ex nigfo, infertis candentibus fennis* 
J^ftmm inirio pallet, adolefcentibus rubet, calvities cir- 
ca Roftri exortum. Fulicam imitatur. Crura luteo- 
viridia : irides oculorum fulvas. 

15. Rallus Italorum Aldrov. iib. 19. cap. 16. A 
vulgari Fulica differt, quodin alis & circa oculos plus albi 
coioris habet. Rcftrum nigrum : crura fubviridia ; mem- 
branae inter digitos non ita difle&ze, calvitium nullum, 
quantum ex pi&ura aflequor, inquit Gefnerus. De hac 
ave quid ult. ? 

16. A c l 1 N feu Coturnix aquatilis Mexicana Her- 
nand. GallinuU i pecies eft. FiHipedes aquaticce, yedum digttis mcm* 
branis auffis. 

A.i.pULlCA, The Coot. Gallinuta vulgarf 

*- major eft, unciarum 24 fondere, colore undi- 

que nigro • in feclore & vcntre dilutiore & plumbeo. fy- 

ftrum A V I U M. 117 

Jirum fefquidigitale, ex cceruleo album ; a roftro ad 
verticem affurgit Globus carneus, mollis, glaber, rotun- 
dus, quem cahitiem vocant. Pcd.es ccerulei feu ex fufco 
virides. Ad articulos digjtorum membranas circulares 
appenfa? pranenfaeve. Aquis innatat fere. femper hax 
avis. 

2. FuliG a major Belhnii : Gallis Mtcroule vel Dia- 
h!e de merl Aquis dulcibus fe femper immergit, & 
colore eft tam exquifite- nigro, ut penecillo indu&us ei 
videatur. Alba capitis macute Iatior eft quam in Fulica ; 
imd & pauI6 major coj-pore eft. Crura ad fe attrahit, di- 
gitdfque habet latos, & ab invicem fejun&os, ut Fu- 
lica, 

3. Fulicas Mexicance altera fpecies Tohoalcoachillin 
di&a. In omnibusprasterquam colore cum prascedenti- 
bus convenit ; qui inferne, itemque circa caput & collutn 
purpureus, fuperne ex pallido vireicens cum cyaneo & 
fulvo. t^oftrum niveutn eft, & prope apicem luteum. Aves aquaticse palmipedss, $• pitm 
Roftro angufto. 

I. Cruribus longis. 

A. 1: |J E C U R V 1 R O STT R A, Avofetta Itahruml 
**• Magnitudine Vanneftum fuperat. Color in 
prona corporis parte tota niveus : mfupina partim aibus, 
partim niger, Cauda tota alba. Crura Iongiffima, puj^ 
chre coerulea, fupra genua ad tres digitos ufque nuda. 
Roftrum nigrum, tenue, longum, 3^ digit. figura fmgu- 
lari, furfum reflexa feu arcuata, quo ab aliis omnibus 
nobis haclenus vifis avibus differt. In Anglia nuriti- 
mis, prefertim Orientalibus, non infrequens eft. 

z. Phoenicopterus, Gallis Fiamrnant. Collum 

& crura habet longiflima : t\.ftrum latiufculum, fingula- 

ris & infolita: fignrx : Mandibula nempe fuperior in- 

curva, deprefla, demara; inferior craiiior, exwemum 

I 3 ni- n8 Synopsis MethodIcA 

nigricat, alias obfcure cceruleum eft. Collum & corpus 
ialba funt; alarum remiges nigrae. Veftitrices colore 
fhceniceo feu^wwwopulcherrime rutilant, unde ei notnen. 
Ad litora Galli.e Narbonenfis hyberno tempore advblat, 
unde & circa Martigue^ in Gallo-provincia, & Monfpe- 
lium in Gallia Narbonenfi non raro capitur. Inveniturin 
America circa Inlulas Antillas feu Caribbeas, teftibus 
Hernande^, B^chefortio & Du lcrtre. 

3 . T r- o c h i l 17 s vulgo Corrira Aldrov. Crura ha- 
bet imer Palmipedes exceptis Phcsnicoptero & I{ecurviro~ 
Jira feu Avofetca longijfima, undte cut fu plurimum va- 
•let. Avis eft varia, rofiro reclo, luteo, in fine nigro ; 
riclu magno • oculorum iridibus albis & ipadiceis, du- 
plici circulo. Prone ad ventrern ufque candicat : Cau- 
dam dux pennas albas extremitatibus nigris cooperiunt. 
Supina pars tota coloris eft fere ferruginei. Aves aquatica^ palmipedes cruribus brevio- 
rjbus & frimo Tridaclyla? : 

CpAlmipcdibus omnibus, exceptis tribus praedi&is, Ti- 
■* b'uc breves : Crura ad articulum fecundum plumis 
veftita : Digiti poftici breves : Digitus anticus extimus 
jntimo brevior : Vrofygia rninus ere&a quam aliis Avi- 
bus. ' 

i. PenGuin nautis noflratibus, quce G oifugel Hoi- 
eri efle videtur. An Penguin Batavorum feu Anfer Ma- 
gellanicus Clufii ? Magnltudirie ad Anfcrem domefiicum 
accedit. [Clufio eum fuperat] Color fupind partis niger, 
pr ome aibus. [Collum Clufio albis pcnnis tanquam tor- 
que cinctum] Al<s minimae & advolandum ineptae vi- 
dentur.- [Clufius 'alarum expertem efle fcribir, fed 
earum loco binas parvas coriaceas pinnas habere ; 
ad latera tanquam parva brachia propendentes, penms 
ramen te&as, &c ] Roftrum 'Alh& fimiJe, fed^ longius 
latiulque, nigrum, ad latera comprefTum, versusextre- 
mitatem fulcis obliqnis 7 vel 8 exaratum mfupcriore 
• " ; ' * niand*- AVIUM. 119 

Ssandibula, in inferiore 1 o : inferjor quoque mandihda 
in angulum deoi fum extuberat. Nulhe autem m roftro 
lineae albae funt, quemadmodum in Alk*. A roftro ad 
oculos utrinque linea alba prqtenditur, Digito poftico 
caret. C lufius tamen digitumpofticum appingir, male: 
ut r>uto,cum eandemcumnoftraavemdeicribere videtur, 
Qlai fVirmii avis, quam domivivam per aliquot menies 
aluit, fupra oculos aream rotundam candidam habuic/ <if/ 
Daleri magnitudine, ut perfpicillis dotatam iurares : nec / 
alas eam obtinuere formam quam Clufius expreffit : latio- 
res enim erant paulb cum limbo albo. fVapnii avis, 
ex infulis Ferroenfibus delata erat ; Clufii ex infulis Freti 
Magellanici, tanta intercapedine a (e ifivicem remctis 
inque diverfis mundi cardinibus fitis, ut candcm utrobi- 
que Avis fpeciem reperiri vix fic credibile. Nobis de- 
icripta in Repoficorio $egi<e Societatis Londini, (nqiie 
muley Joan. Tradefcanti ficca vifaeft j & cum Clujioia 
potiusquam Wormiana (fi modo ^wjdiverfxfint/con- 
venit. 

a. Mergus Bellonii Aldrov. Tom. 3. Pag. 240.' 
cum Alkx Hoieri, eadem avis efle yidetur. Ad litora 
Cret£ invenitur 5 Indigenis Vtamania disfta : Ab A!kj 
magnitudine differt QyerqueduLe 'pari ; & roftri colorc, 
quod nigrum fupcriore, album inferiore parte. 

A. 3. A l c a Hoieri Cluf. Worm, muf. Thc Razo r- 
B 1 l l, Occidentalibus Anglis : Septentrionalibus, Tb's 
A UK : Cornubienfibus, Toe Murre. Anate dcmcftica. 
minor eft : Supina corporis pars tota nigra 5 prcna alba 
quoufque aquis immergitur : Quod congeneribus etiam 
Avibus, Lomwi^ Hoieri, Anati Arclic<e Clui. & Columb.-e 
Groenlandic<s dic~be commune eft. Roftntm 2 dig. lon- 
gum, nigerrimum, compreflum, anguftum. Superior 
mandibula extremo adunca, duobusfulcis [mterdum cri- 
bus] tranfverfis canaliculata, quarum capiti proximus, 
R^ftrum feffe tranfcurrens, albus. Quin & abutroque 
oculo ad angulum Roftri fuperiorfs linea candida angnfta 
extenditur. Ova in omnibus hajus generis majora funt 
quam pro Corporis mole. In rupibus inacceffis, & clivis 
tneruptis, in multis circa Anglits partem Qccidentalem 
1 4 infu- 110 Synopsis Methodica 

infulis, ova deponunt, Incubanr, & fullos nutriunt, curri 
Anate Ar&ica Cluf. & Lomwia Hoieri. Qu6 abeant, & 
ubi hyemem rraniigant, ha&enus incognitum. 

A. 4. Lomwia infula Farra Hoieri, The G U I L- 
iEM €ambro'britannis & Monenfibus : Northumbris 8$ 
Dunelmenfibus A GuillemOT, orSEA-HEN. gho- 
racsnfibus ASkOUT, Cornubienfibus, A KiddaW. 
Aika fimilis eft fed major, Supna tannim pars ex nigro 
cinerea potii^s eft quam nigra. Hoftro poriffimum difTert, 
quod3 feredigitoslongum, rectum, teretiulculum, acu- 
tum, per cotum nigrum. Una cum Alkjs & Lundis de- 
git, eode^nque modo & in eiidem locis parir, Stolidior? 
tamen eft & faciiiuscapitur. 

A.5 ? AnaS ArctiGa Cluf. Pica marina ve]\Fraterl 
cula Gefneri Aldrov. Feroenfrbus Lunda Worm. Muf. 
nominibus Ar.glicis non indiget : nam Wallis Septen- 
tdonalibus, Puffin ; Meridionaiibus, Gulden- 
He ad, Bottlenosf. & Helegug. Anglis S<?/>- 
tentricnalibus circa Tefe fluminis oftia Coulterneb, 
cr Counterneb. circa Scarburgum, AMullet. 
Cornubienfibus, A P O P E, dicitur. Anate dome/iico 
mihqr eft. fyftrum breve, latum, ad latera compreflum, 
contrario fci. modoquam Anatum roftra, triangulare, bi- 
coior, ad caput lividum, versus exrremum rubrum. Tres 
ei fuici infculpuntur ; in parte livida unus, in rubra duo, 
Pedes rubent, & retrorfum fici funt, ut Avis propemo- 
dum erecla incedat. Prona pars jpraeter caput & coilum 
nigra, fufna alba. Vertex niger, torquis etiam niger k 
vertice produ&us gulam circuit : Maxilla, mentum, ca- 
■picls iatera a vertice ad tprquem di&um alba ampallidv 
cinerea, adeo. ut oculi atque aures fpatiis hifce aibis in- 
pludanrur. 

Omnibus hifce avibus, aU exiguae, brevibus fennis 
compofitae, nihilominus celerrima earum agitatione, 
prope squoris fuperficiem quam citifEfnfe volant. Qui- 
nimo aves prxdictae, Anfer Baffanus & fortaiTe etiam hu- 
gus generis reliquae unicum duntaxat una vjce ovum pa- 
riunt & pullum educant Eft autem ovurnilhid procorpo- 
rjs mole longe maxiraum, uc modo diximus. 

" 6\ Co- # A V I U M. ixi 

6. C L U M B A Groenlandica Hollandis, Tbe G R E E N' 
l a n d-D o v e or S e A.T urtle, Ob quam ratiOnem 
Columba nomine infignita fit haec avis nOn capio, ni forte 
ob magnitudinem parem. Amplam in fupina utriufque 
aU facie maculam albam obtinet, Ale <\wo(\\\e.fubtus al- 
baj, alias tota nigra eft Fulicj: colore. ^oftrum longius 
quam praecedentis, non compreflum ad latera, acutum, 
extremo nonnihil incurvum & promihens. A nominis 
convenientia hanc avem Bajjfle Infulae curturem efle mihi 
perfuadeo, Fredericus Martens Hamburgenfis Avem hanc 
a voce pipiente pullornm feu pipionum Culumbarum fimi- 
li Cdtimbam k nautis didtam ait. Vrinantur plurimum, 
& diu fub aquis durare pofliint. Gregatim non volant, 
fed plerunque binae fimul, rarius fingulae. Volatus Per- 
dicum fimilis eft, alas quippe celerrime motitant ; nec in 
fublime evolant ; fed ut hujus generis reliqua; pauldfupra 
maris fuperficiem. In rupibus nidificant non in Groen- 
landia tanttim fed & in Spitqberga regione frigidiflima 
Sc perpetuis nivibus dgmnata, ut quae vix decem gradi? 
bus ab ipfo polo boreali diftet. Palmipedes tetradatfyU , digitis omnihus 
memhranis connexis» O' NOCROTALUS five Pelecanus 
Aldrov. The Pelecane. Anfere maximo lon- 
ge major eft, Cygno vel par, vel magnitudine eriam fu T 
perior. Color totius corporis albus : collum tamen flavi- 
cat, & dorfalium pennarum icapi nigricant : Caud<e 
quoque & alarum tegetes & fufco cinerafcunt, ut in An+ 
Jeribus. Roflrum versus caput coloris plumbei eft, ex- 
• ^ tremitate flavkante ; mandibula fuperior lata & deprefla, 
afice incurvo feu adunco : inferior velut dua? longa; co- 
ftx, altera extremkate jun&a?, intercedente membrana 
craflafeu cuce lutea, quam burfam vocant, quam ita 
nonnunquam roftrum versus retrahitut ampliiis fere non 
fit cpnfpicua. ; eandem poftea ica dilatari fibi permittic» 

uc ni Synopsis Methodica 

ut plurirnarum etiatn aquae libraruni, ad 30 ufque, ca- 
pax fir, Lingua caret. Nares ad fupremam roftri par- 
tem juxta plumas capitis fitae, rotundae. ln capitis verti- 
ce elevatae quaedam penna emicant, crijlatn aemulantes. 

Singulare in hac ave eft, qu6d offa peliucida folida 
omni omnino medulla carent inquit Aldrovandus, de quo 
qu.ult. DuTertres concava effe fcribit, medulla tamen 
carere. 

Invenlturm IndiaOricntali, inque America Meridiona- 
li copiose ; olim in Italia circa t\avennam : unde Martia- 
Us eum R^avennatem vocat, Turpe F^avennatis guttur Qno- 
crotali, Manb & vefperi ranrum pilcantur ; tota die qui- 
eti fedent. Quamvis palmipedes funt, & mole corporis 
maxima, arboribus infident in iiique nidificant, tefte du 
Tertres, in Wjl. Nat. Inf. Antill. quod & Corvi acjuatici 
§c Gractilus palmipes, noftra experientia, faciunt, & re- 
liquae fortaffe hujus generis aves. 

Onocrotali Mexicani dentati iconem & defcriptionem 
vide apud $0. Fabrum Notis in Animalia Nova HiJpanU 
Recchi. Ego equidem dari ejufmodi Onecrotalum roftro 
dentato a?gre inducor ut credam, cum pra?ter Fr. Her- 
nande^ nemo rerum Americanarum naturalium fcriptor 
ejus meminerir. 

A i.Anser Baffanus, The Soland Goose. 
Magnitudo Anferis. Rgjlrum longum, re&um, obfcurfe 
cinereum, extremo nonnihil incurvum feu hamatum, 
non procul ab unco appendicuJa utrinque, ceu dente quo- 
dam, donatum. i^'#w ingens ; nares nullae ; litiguaex- 
igua, Os intus nigrum ; fyftri mandibulas ferrata?. Co- 
lor in adukis & fenioribus undique albus, exceptis alarum 
remigibus majoribus qux nigricant, & vertice qui aetate 
fulveicit, AU longiflimae, ut cum in terram deciderit a?grfe 
fe levare poffit. 

In infula Baffa in medio Edinburgi aeftuario fita, mag- 
no numero quotannis nidificant, in rupibus nec alibi uf- 
quam, quod fciam, in Britannia. 

A. 3. Corvus aquaticus, The Cormorant. 
Magnitudo paulo infra Anjerem. Color in fupina parte 
fufcus curn quadam obfcura viroris tifldura fplendens. 

Petlus AVIUE 113 

Beftus & venter albicant. Cauda longior quam in aliis 
Avium palmipedum generibus. Rofirum 5 j digitos Ionr 
gum, extremo aduncum. Lingua exigua & pene nulla. 
mres nulhe; Crura valida breviffima. 

A Gr*c«/o palmipede praner magnitudinem in eo differt, 
quod bafin Roftri membrana kncutis nuda flavicans ob- 
veftit, ad eundem fere modum quo Cygni feri nobis di&i. 
Arboribus infidet, & in iis nidificat. 

A. 4. Corvus aauaticus minor, Graculus palmrpes 
diBus. The S h a G G E, in the North the C R a n v. A 
prxcedente differt i.Magnitudine, qua ab eo multum 
deficit. 2. Pron* partis feu ventris colore, qui m hoc 
fufcus eft, in illo albicans. 3. Numero pennarum cauda, 
quann hoc 12 tantum funt, curn in lllo 14. 4. Quod 
cutis ad bafin roftri non ufque aded nuda fit, ac m 1II0, 
nec ejufdem flavi coloris. 5. Tandetn tenuitate & longi- 
tudine roftri, ad 4 ufque digitos extenfi, quamvis avis 
minor fit. In mari Cornubiam alluente, & Hbermco ad 
lnfulam Monam & alibi invenitur. Sevenhufie m Hollan- 
diain arboribusjiidificat cumaliismultis avibus aquatt^ 

cis. 

5 S U L a Hoieri Cluf. Anferi Bajfano affinis, fi non ea- 
dem. Ab Anfere Bajfano differt Roflri acumine, & colore 
circa ociilos nigro, crurum exilitate, & mgro mediarum 
cdud* pennarum colore ; in reliquis cum eo convemt. 

6 AvisTropicorum noftratibus nautts, item 
Du Tertre Hift. des Antilles. Thc Tropick BiRD. 
Magnitudo Anatis, Roftrum rubrum i. dig. longum, non- 
nihil incurvum, acutum. Venter albus : Dorfum album, 
tranfverfislineolis nigris undantibus pulchemme vanega- 
tum. Remiges aiarum pennae partim albae, partim m- 
grs. Cauda ( fi vel pelli fuffulta.% vel eis qui Avem mi- 
ferunt fides fit) duabus tantum pennis longiffimis, ; 8 ici. 
digitorum, anguftis, acutis conftat. [ Prater has pennas 
alias breves adfuhTe fufpicor} In Mufeo Rcg.Societatis Lon- 
dini vidimus. ■ 

Du Tertre Pedes hujus Avis roftro concolores, hoc eft, 
rubros CoralU inftar facit, verum in Ave ficca quam nos 
defcripfimus, Crura alba fuere, pedes mgri. Avis Tro- 
*■ .- : " ' ffCPz 1^4 Synopsis Methodica 

ficorum dicirur, quia nullibi niff intra circulos Tropicos di- 
cftos invenitur ; qua nota ab aliis omnibus Laris diffevt. 

7. Anhinga Brafilienfibus Tupinambis Marcgr. 
Mergi aquatki fpecies, Anatis magnitudine, rofiro redo 
acuro, utrinque ferrato duplici dentium ordine : capite 
parvo, collo tenuipedali ; cruribus brevibus. Color in capi- 
te & collo fuperne e grifeo fubflavefcens, infernc & iub 
gutture grifeus ; reliqua pars prona argentea. Initium 
dorfi pennis fufcis tegitur fed quarum quadibet in lui me- 
dio maculam habet oblongam ex albo pallide flavam, ita\ 
ut pun&ulatum appareat .- reliquum dorli nigrum : I{e- 
miges pennse nigras ; fequitur ordo pennarum ab uno la-? 
tere nigraVum, ab ab akero canarum. Crura & pedes ex 
obfcure flavefcente grifei funt coloris. Palmipedes tetradaByU digito poftico foluto, & 
primo Roftro reclo angufto acuto, hrachypterfc 
& urfaatrices, Colymbi dicl£. 

r~*OLYMBlS Roftra angufta re&a acuta, Capita 
^ 4 parva ; Ala etiam parva?; Pedes retrorfum fitijus- 
ta caudam, ad expeditius natandum & urinandum ; C/k- 
ra fata, plana, &compreffa; Vngues lati, humanisfimi- 
Ies. Digiti ad latera membranas extenfas obtinent, in 
nonnullis in aliis membranis connexi funr. 

A. i . Colymbus cinereus major. The great Afh- 
cohured Diver, orDoucKER. Icon hujus quam 
tranfmifit D. Brown caput criftatum exhibet. 

A. 1. Colymbus major crijlatus £? cornutus, The 
greater crefied 1 v e R. Criftatus cornutufque eft, plumu- 
lis circa verticem & collum fupremum eminentibus, fupe- 
rius nigris, ad latera ruffis. Mentum & fpatium circa 
pculos album, cui ruffus color conterminus. Peftus & 
ventcr alba ruffo rinCta. Ala fufbe : remiges minores 
aibs : Dorfum nigricar admixris plumulis cinereis. Ex 
a|ro Eharaccnji rranfmifla eft a D. JeJJop avjs accifae pellis. 

Acitli A V I U M. iz S 

"Acitli Hernandez abhac Ave pariim differt. Eadem, in- 
quit, prorfus effer, nifi caput majori infigniretur crifta. 

A.3. COLYMBUS five Podicipes minor, The Didap- 
PERcrDlPPERorDOBCHCKor DOUCKER orfma.ll 
L o O n. Corporisfigura QgerqueduLc fimilis eft, tertia fere 

Sarte minor. Color in dorjo fufcus, in ventre argenteus. 
ientum album. PeBus ventre obfcurius. Diffcdti vmtricu- 
lus gramine & herbis repletus erat. Bellonius eum piici- 
bus lubentiflime vefci fcribit. 

Has tres fpecies cauda prorfus carent. 
A. 4. C O L Y M B U S maximus caudatus, Mergus maxi~ 
tMS Farrenjis five ArBicusClus. Thegreatcft tailedjDi v er 
pcLoon. Magnitudine adAnferem accedit ; figura corpo- 
ris longiufcula eft, Cauda rotunda.capite parvo. Cofnr in fu- 
pina parte tota fufcus feu obfcure cinereus, macnlis albis 
in collo rarioribus, in dorfo crebrioftbus piiftus. Singu- 
Jas fci. t>lumul<£ duabus maculis feu lineolis albis prope 
apicem, hinc inde una\ notantur. Guttur & cojiunz pro- 
' num canefcunc : petlus 8c venter alba. In alia ave cafut 
nigrum fuit, ite^mque collum, in cujus medio torquis al- 
bus digitum latus, pundtulis albis crcbris conftans. For- 
te hasc mas fuir. Afperitate hyemis compuifus interdum 
huc advolat/ 

A. 5. MERGULUS melanoleucos roftro acuto brevl 
D. Brown. ^oftro eft brevi, modice infiexo. Supina 
pars cota praeter Iineam in alis tranfverfam albam nigncat. 
Mentum, gula, peBus ad medium ufque ventrem alba» 
Palmipes eft & caudatus. Pofticum digituia pictura non 
exhibet. 

6- C O L y mb U S major Aldrov, quem in cranfmarinis 
multoties vidimus, magnitudine excepta, quse illius du- 
pla eft, a Colymbo minore in paucis differc, utdeicrip- 
tione nova non indigeac. . 

7. Colymbus ArElicus Lumme Wormio ditlus. A 
quarta fpecie differt, qu6d minor fit, Anatis nimirurrt 
magnitudine. qu6d in illa maculae pauciores fint in cetvi* 
ce, plures in dorfo, cum in hacvice verfft pauciorcs fint 
in dorfo, plures in cervice : quod in illa quajlibet plumula 
duas habeat maculas, in hac unam tanram 1 item macu- H6 Synopsis M e t h o d i c a 

la quadrata nigra fub*o//o, undique variegatis ex albo & 
nigro plumulis inftar zona? cincta. 

Lumme Friderici Martens diverfa ab hac Avis eft, & 
ad quintam noitram fpeciem propius accedit. 

8.COLYMBUS maximus Gefneri. Ein groffc %ee fla- 
deir. In Acronio lacu capitur Anfere major ; Prona pars 
corporis alba eft, fupina cinerea & nigra. Si a. quarta 
fpecie diftinctus fit mihi incognitum fateor. 0. Jobnfon 
Avem hujus generis in Anglia fibi vifam fcribit maculis 
in dorfo nullis, quam tamen a quarta fpecie diverfanv 
non efle opinatur. II. falmipdes Roftro angufto, acuto, non adunco, 
wacroptera & volaticA L a r 1 dtila, An- 
glice Guls or Sea*Mews, ejr alicubi Sea- 
Cobs. 

T Arorum nota? funt, %oftrum validum, oblongum; 
**-* anguftum, acutum, ac parumper In extremo ;ncur- 
vum, in minoribus tamen ipeciebus reclius : Nares ob- 
longa? ; Atce oblongae & valida? ; Pedes parvi : Corpus 
leviffimum, multis & denfis plumis indutum. Clamo- 
fos effe, volaticos, famelicos, & pifcivoros. 

L a r 1 tndz&yli, feu pcftko digito carentes. 

i.DATHS-HERR i. e. Senator Friderici Martens. 
**• Avis eft Spit^bergenjjs, roftro angufto, acuto, te- 
nui, nigro ; fedibus nigris, tridadylis, nam digito po- 
ftico caret. Corfus totum Cygnei inftar niveum. Al<e 
longas, cauda etiam longiufcuia, lata, Larirtee inftar. 
Candore hivem ipfam fuperat, eftque avis admodum 
fpeciofa & decora. Aquas non libenter innatat, verum 
in fieco potius moratur. Solitaria plerunque eft ; Ad 
praedam tanien magni greges con volant. 

2-Stkundt AVIUM. 127 

2. S T R UN DT - J A G E R i. C Kczf©>8«$ H(. AviS SpjtZ- 
bergenfis Friderico Martens defcripta & depidta, Roflrum 
habet obrafiufculum, nonnihilincurvum, nigrum(quan- 
tum meminit Autor) Pedes trida&ylos ; Crura non lon- 
ga : Caudam ut in aliis L a R 1 s, in qua tamen penna in- 
fignis pra; aliis in longum exporrigitur. Summum caput 
nigrum : Collum circulus fett torquis obicure luteus am- 
bit. Supina pars reliqua brunnea feu leucophaja, prona 
alba. Cur Strundjager vbcetur, videin Laro cinereo 
Bellonii. 

3, BURGHER-MEISTER Spitsbergenfis Frid. Martens 
in omnibus fere cum Laro noftrp cinereo maximo conve- 
nit, praterquam quod poftico digito carear. 

Lari tetradatfylzfeu poftico d/gito domti. 

A. 1 . T A R U S maximus ex albo (3 nigrofeu cceruleo ni- 
■*-' gricante varius, marinus ingens Cluf. Tbegrcat 
blac\and wbiteG ULL; Anferina» fere magnitudinis eft.i^o- 
ftro luteo, ad latera comprelTo, extremo nonnihil adunco. 
Mandibula inferior versus apicem in angulum inferne; 
extuberat, macula utrinque duplici, inferiore nigra, fu- 
periore rubra tindlum. Caput (quod. grande eft) collum, 
fcEius, venter, cauda alba. Medium dorfum & Ala pra> 
ter apices remigum nigrae. Crura pedefaue alba • ungues 
riigri. Nos e difiecTti ventriculo Paffcrem pifcem inte- 
grum exemimus. Ceflria hunc na&i fumus. 

A.2.L A R U S cinereus maximus,Tbe Herrin G-G UL-l 
Magnitudine ad Anatem domefticum accedit : Roflro 
flavo,prajcedentis figura, cum prominentia angulari in in- 
feriore mandibula, litura ampla rubra utrinque notata\ 
Pedes nunc lutei, nunc carnei coloris : ungueS nigri. 
Caput, collum, uropygium, cauda, totaque prona facies 
alba. Dorfum, alarum tegetes & re&rices, exceptis % 
extimis (albo maculatis) obfcure- cinereae. In maritimis 
frequentiffima eft hxc avis. 

A. 3. L a R U S cinerev.s minor,The commcn S e a M a l L 
er M e w, Pordere eft Iibrali : Praecedenti firoilis, fed %/ tiB Synopsis Methcdica 

longfeminor. Protuberantia in inferiore mftritnandibute 
longe minore : Pedes pallide virides. 

A. 4. L a r u S cinereus Bellonii, T a R r O C k Cornubi- 
enfibus. Coiumbce domefticae magnitudine eft, nec figura 
multum difpar. Pronae partis totius color niveus. Ca- 
fut & collum luperius album, nifi qudd ad r aures utrinque 
macula nigra . inferiorem colli partem nigredo occupat. 
Dorfum medium & fcapuU cinereae. Cauda alba, 
apicibus pennarum nigris. Rj>ftrum digitale, nigrum. 
Pedes Hvidi, ungues nigri. Digiti poftici quoddam ru- 
dimenrum obtinet potiuts quam digitum, tuberculum fcL 
carneum xmllo tmgue munitum : qua notaabaliisomnibus 
Jpeciebus facile diftinguitur. 

Avis haec Friderico Martens nomine Kudge-ghef a* voce 
feu clamore quem edit impofito, defcribitur ; ejus autem 
excrementis Larus Strwij-jager di&us inhians, eam per- 
fequi & infedari non defiftit, donec alvum dejiciat 5 
ut fimo velcatur ; quem antequam in aquam decidit inter- 
cipit & avidiffime devorat. Hoc (inquit) cgo ex aliorum 
relatu nOn credidiflem nifi ptopriis orulis ipfe fepius vi- 
diffem. Eandem nobis hiitoriam rerulerunt Cornubien* 
fes. 

A. 5. L a R U S cinereus, Omithologi Aldrov. item cine- 
reus tertius Aldrov. Cepphus Turneri & Gefneri. The Peve- 
it or BlacJ^cap, called at Chefter The Sea-croxv. Magni- 
tudo Columbae, ftyftrum fanguineum modice inflexum, 
Pedcs etiam obfcure fanguinei, Vngues nigri. Vertex 
niger, in nonnullis totum caput & gula ad medium ufque 
e nigro cinerafcunt. Medium dorfum cinereum, iterri 
alarum tegetes : Collum, cauda, pcBus, venter alba. Gre« 
gatim nidificant& pariunt. 

A. 6.Catarractes nofter, Skua Hoieri Cluiio.' 
The G a nn e t, ut puto, Cormibienfwm. Anati domeftico 
par eft, vel eo major. B^flrum validius, majus, brevi- 
us quam in aliis Laris, nigrum, extremo aduncum, ad 
wm\f ufque membrana tectum, Accipitrum inftar. Pedes 
nigri, unguibus aduncis validis, quales in nulla ha&e- 
nus Ave pahpipede obfervavimus. Color dorfi Buteonii 
iimiiis e cinereo feu murino ferrugineus. Venter & reli- 

qua AVIUM. ttj 

giia pars prona dilutior. Cauda & remiges alar um pennse 
nigrae, fundis albis. Tota facies Avem rapacem referr. 

Pellem fuffultam in cobnacUlo cujufdam Generofi fuf- 
jpenfam nobis defcribendam impetravic Vir Clariff 
D. Gualterus Needham non ita pridem defundlus. 

7. Catarracta Aidrov. quam Accipitrem Pa^ 
Iumbarium adeo exadte exprimere fcribit, ut vix difcer- 
tias, a Catarrdcla noftra praecipue differt t. Corporis par- 
yitate. i. Vnguibus minoribus ; quibus non obftantibus, 
eandem ffciecie avem fuifle exiftirrio : Pi&ura eriim fal- 
Jax eft, ur re6fe Plinius ; Aldrovahdus autem Avem ip^ 
fam non vidir, fed imaginem ejus piclam tantlim. 

8. L a R us major cinereus Baltrier. cui, ni pictura fal- 
lat, corpus totum obfcure cinereum fupiria parte; ex- 
ceptis alarum renfigibus majoribuS, qua» nigricant, & w- 
tice fdu fummo capite, ei vif idi obfcuro nigricante % 
fy/lrum, fedum miniaceum, pedes nigricantes. Excep- 
to pedum colbre accedit ad Cepphum Gefnefi & Turneri 
i e. Pewittam feu Melancoryphon noftratem; 

9. L arus albus major Belhn. l^ivis.inftar carididus 
eft, fub alis rarhen aliquid habet cinerei. Oculi nigrd 
ambiuntur colore, Pfope aurium regiones utrinque ma= 
cula eft nigra, in reliquis' ad Pewittam noftram accedir. 

10. LaRUS majot A.ldrov. hybernUs Baltner. A Laro 
ttoftro Kyberno differt iridurn oculorum, rofiri, & peduni 
colore 5 cum in hac ave roftriim & pedes lutefcant. Curri 
kutem Lar\ hujus^ defcriptio apud Aldrovandum exacT£ 
refporideat avi illi quam Leon. Bahner, auceps & plfcaror 
Argentinenfis, fub titulo ein tVinder Meb. i. e. Lari hy- 
berni defcripfit, & depinxit : ab hyberno noftro Lard 
Coddy moddy dl<Stq Avem diverfarii exiftimo. 

i x. C E P p ri u s Aldrov. ^oflriim mediocre, colore car- 
neo, ad mandibularum Jatera ruffo, in extrerno (quod 
aduncum eft) nigro : Oculorum trides albicant. Caput 
(quod paulo minus eft quarh iri Larfs) cum prona parte 
rota- ex albis & fufcis, intercurrente eriam colofe Bceti- 
co & luteo, maculis variegantur. Al<e riigfefcunt, perii 
nis in fine lutefcentibus^ Caud<e pennae majores etiarri ni^ 
irefcunt. Crura & tibijs viridefcunt : Betkt & membra- ijo Synopsis Methodica 

na digitos intercedens fufcefcunr. i\o(lro & pedum tibia^ 
nimque forrna Larum refert, in cajteris potiiis Anatem. 

12. Larus Brafilienfibus GUACAGUACU diiius, 
Lujitanis Gaviota Marcgr. Magnitudine eft Gallinse ; 
rojiro re&o, longo craffo, flavo. Caput fuperius nigrum, 
ut & ultima medietas alarum & caud<e .- prona pars tota 
& initium alarum alba. Ova ponit in arena, figura, 
magnitudine, & colore Gallinaceorum. 

A. 13. WaGellus Cornubienfium. Martina^o 
Venetis. Amftelodamenfibus The BurGO-Master 
of Groenland. Malkmucl^ Spitzbergenfis Frid. 
Martens, ut nobis videtur. The GreatGreyGull. 
Pondus 22 unciarum. Color tam in prona quam fupina 
parte ex albido feu cinereo &fufco varius, (gray Angli 
vocant,) qualis in Anate vulgari vel Numenio ave cernitur. 
Qii3e uropygio innafcuntur & caudae incumbunt fenncs 
maximam partem albae, in medio duntaxat maculis fuf- 
cis majoribus pi&ae funt. Alarum remiges nigra?. Pen- 
t\x cauda, areolis alternis albicantibus & nigris tranfver- 
fis variae • prope fummam partem du&us feu annulus la- 
tus niger, fupra quem apices pennarum albent. t^ojirum 
3 digit. longum. totum nigrum. Collum breve, Caput 
grande, quod femper ad armos contrahit inter ftandurn 
& ambulandum, quod & alii Lari faciunt. A capitis: 
magnitudine (ut conjicio) Amftelodamenfes hunc Burgo- 
maficr vocant. Circa Comubiam frequens. 

Alia avis eft quam Fridericus Martens fro Burgermeijier 
defcribit, rymirum Larus nofter cinercus maximus ; Ve- 
rum pedes ei trida&yli. 

A. 14. L ARUs/w/cajfivehybernus, The W 1 N T e r« 
M E w, -in agro Cantabrigienfi the CoddyModdy 
dictus. Pondus 17 unciarum. Caput aibum maculis 
fufcis varium. Collum & ingluviei regio nonnihil fufceicir r 
alias prona facies tota alba eft. Medium dorjutn dnere- 
um ; fcapulares pennx maculis f ufcis varia? ; Vropygium 
album. Caudce pennarum extremi apices albenr, fucce- 
dit area nigra fefcunciam lata ; reliqua parte alba. ^p- 
firum duos digitos Iongum, a naribus ad extremum £' 
fufco albidum. Eminenriam habet in inferiore mand ibu- AVXUM. l]t 

hl Circa prata humida, paludes, fiuvios mukis millia- 
ribus a mari remotos hybctno umporc verfatur. 

A. 15. S T E r n a fufca D. Johnfon, The B R o w N 
TeRN. An Larus cinereus minor Aldrov. ? Pars prona 
tota alba, [upina fufca. Ala partim fufcae, paitim ci- 
nereae : Caput nigram, Gregaria; funt hujus generis aves. L a r 1 mtnores cauda forctfAta % 

A.I.UIRUNDO marina, Sterna Turneri, The 
" SeaSwallow. Pondtu y unciarurn . c>- 
pus tenue longmfculum ; Cauda forcipata, unde fflrjtndi- 
nis nomen indepta eft. Prona pars tota, (excepto pe&o- 
re medio quod nonnihil cinereum) ut & uropygium alba. 
Dorfum & fupina alarum facies obfcure cinerea. Caud<e 
pennae extimae femipedales & majores, limbo exteriore 
ex cmereo nigricant. Qpftrum longum, re&um, rubrum 
extremo nigricans. Pedes rubri. Circa Caldey infu- 
Jam WallU Meridionali adjacentem Spunes dicuntur 
alibi Scrayes a iono vocis quam edunt, func enimimpro- 
fee clamolae. r 

A. 2. L a r u s pifcator Aldrov. & Gefn, The L e s s e r 
SeaSwallow. Ala, cauda, & velocitas Birundinis ; 
iXoJlrumnxbrum- Vertcx mgx ; Dorfum & ai* cinere* ; 
Cauda briurca, fex pollices longa. 

A. 3. L A R u s niger Geineri, The S C a r e- C R O W. 
Homines perquam ^verfatur. Caput ei, collum, vsnter 
nigra ; Ala cinereae ; Cauda partim forcipata ; Pedes mi- 
nimi, rubri. Mas fub mento maculam habet albam. 

4. L A R U S nigerfidipes alis longioribus Aldrov. Alis 8c 
pe&ore plane rinereis. eft feu leucophaejs ; Alis etiam 
longiffimis & finem versus nigricantibus : Cauda brevi- 
nfcula cinerea; podice albo ; pedum digitis fatis lonpis, 
& mfignibus mucronibus armatis, nigris; tibiis brevibus, 
etiam nigris ; capite infuper, collo, necnon & roftro, (quod 
longiufculum eft, cVin extremo Ieviter aduncum) nigra. 
5. L a R U S niger fidipes alter, alis brevioribus Aldrov^, 
Magnitudo prxcsdenris i, e. Meruk par, ied clis longe 
K 2 brevi- i%% Synopsis Methodic^ 

brevioribus, & cauda e contrario multo longiore i colo? 
cinereus ; caput nigrum, uc & fyftrum, quod gracile Bd 
aliquantulum recurvum. Penna fub cauda candicant: 
Pedes rubefcunt, parvi ut Birundinibus j digiti 4 menx* 
branuIa?quodam rudimento interje&o. 

Duarum fequentium Aviura notiriam & deferipriones 
D. Johnfon debemus. 

A 6. L a R U s miuorfidipes noflrasfLhefmallblackcloven* 
footed S e a-S w a l l o w. Hirundine marina minor eft." 
Roftrum fefquidigirale, actitum, liigrum. Caput ni- 
grum ; Dorfum & alarum fuperior facies obfcurfe cine r 
rea : Gula & pe&us nigricant : inflmi venrris perinae fub 
cauda niveae. Cauda forcipata, extimis pennis 3 \, me- 
diis 2 \ digicos Iongis, extimae utrinque albas funt, refi- 
quae dilute cinereae. Pedes exiles <i ruffo nigricantef, 
digitis aliquoufque divifis.infima tantum parre membrana 
connexis. Vox ab Uirundinis marina voce vix poteft 
difcerni. 

A. 7. L a R usfidipes alter nofiras D. Johnfon. Meru- 
lae par eft, aut ea paull6 minor. Roftro tereti, tenui, 
acuto, nigro, Vertex niger feu obfcure ruffus ; ad col- 
li latera & fub collo rubet. Prona pars tota alba, Dor- 
fum, alse fufcae, maculis fubflavis. ln alis tranfverfa 
linea alba in apicious pennularum. Alae longae, cauda 
brevis. Digiti pedum non connexi, fed membranulis ad 
latera utrinque extantibus finuofis8c elegancer ierratis in- 
ftru&i. Avis haec fingularis eft, iriter Fulicas & Laros 
ambigens. Apud D. Johnfon ficcam vidimus. 

8. Larus minor ex albo & nigro varius Muf. Leyd. An 
fcova Lari fpecies fir, an aliqua ex defcriptis nos latet ? 

9. Larus einereus minimus Muf. Leyd. 

10. Larue Americanus minor ftolidus, corpore fufcp- 
rubente, verdce albo. D. Sloane. A Noddy, PafTer 
ftultus Hernandr^ Nieremberg, Defcriptionem vide ifl? 'Aves A V I U M, 133 \Aves Palmiped.es roftro in extremo adttnco, non 
ferrato. 

liAVIS D I O M E ifE A Aldrov. & Gefn. Magni- 

■*"*■ tudine eft galJinae, collo & cruribus longiufculis ; 
colore fufco feu cinereo obfcuro, ventre candicante : 
Ifyftro luteo, praeter uncum qui nigricat. Laros cum to- 
to corpore, tura alis potiffimum refert. De Ave hac, 
fquaj in infulis Diomedeis Tremiti hodie diclris invenicur) 
diligentius inquirendum. Defcriptio enim quam ejus ha- 
bemus apud Gefnerum & Aldrovandum mutila eft & im- 
perfe&a. Caeterum ad. Avem Diomedeam Aldrov. au" 
potius ad Puffinum Anglorum, nam Diomedea mkor eft, 
jaccedit Avis. 

A. 2. She arwater, i. e: Aquae fuperficiem ra- 
dens ClariiT. Viro D. Thoma Brown diclra, cujus ico- 
nesn pi6fcam nobis communicavit, Magnkudine Ana- 
ti cedit, caput grande, ut in Laris. Pars fupina, capuc 
nimirum &dorfum, fufcafeu oblcurebrunnea : mentum, 
gula, pe&us alba : Pedes carnei. Roftrum teretiufcu- 
lum, oblongum, extremo hamatum ad Corvi marini m*. 
dum, nigricans. Ala; longas complicatae ad extremam 
caudam pertinebant. 

Avis ftulta frior Du Tertre efle videtur : notaj enim 
plerajque conveniunt. Stulta autem appellatur, qudd 
cum navem appropinquantem videt, ftatim advolat, & 
velmalis, vel antennis infidet, feque interdum vel mani* 
bus capi permittit. 

3,Maiague Braflienfium Pifoni. Magnitudo & figu- 
gura Ariieris: 'Roftruminextremoaduncum, ad modum 
Corvi aquatici Ge/n. quo cum etiam fufco feu fubnigri- 
cante colore convenit ; Golli tantum pars interior flava. 
Caput craffiufculum eft & rotundum. Circa fluviorum 
oftia in mari vivit : in littore autem nidificat & ova po^ 
nit. Velox eft, natatrix & urinatrix, 

K 1 A. 4; 534 S YNOPSES MEf HODiCA 

A 4.Puffinus^/otw,T/;?ManksPuffin: 
Reperitur etiam in infulis Sorlingis Sillyes dictis, Magni- 
tudine Columbam domefticam fuperat. Color in fupi- 
na parte tota fufcus aut niger, in prona albus. Roftrutn 
fefquidigitale aut Jongius, anguftum, nigrum, Vannellr» 
figura. Mandibula fuperior^extremo adunca. Corvi 
marini modo, ad bafin carne nuda obducitur in qua na- 
r£s, Aladongas; cauda palmum longa. Digitum po- 
fticum habet. In cuniculorum foraminibus nidificat ; 
unicum ovum ponit & pullum edueat. Tota die pifca- 
tur, nec ante crepufculum ad nidum & pullum redit, 
quem iterum fummo mane deferit. Talmifedes rojiro angufto, in extremo adunco 
ferrato ; feu Merg l. A,i.|L|ERGANSERAIdrov. The Goosander 
A '" 1 Harle Bellon. Pondus 4 librarum, Dorfo eft 
lato & plano. Caput & colli fuperior pars e viridi fplen- 
dente nigricat. Supina pars corporis ex albo & nigro 
pulchrevariegata eft. Cauda cinerea. Prona pars cor- 
poris (feclufis alis quae fubtus albicant) gilva. Roftrum 
anguftum, ferratum, aduncum, digiti manus medii Ion- 
gitudine, partim nigrum partim ruffum, Pedes coloris 
miniacei elegantis. AmpuIIam feu Labyrinthum in tra- 
chea habet magnum, ofleumi atque infuper Arteria ip» 
ia in duplicem ventrem turgefcit, Cirrum in capite pro- 
prie di&um non habet, plumae duntaxat Iaxiores funt & 
furredtiores folito, undfe & Caput juftomajusapparet. 

A. 2. MERGUS ferratus longirofier major Gefn. AI- 
drov. Merganfer faemina ut puto. Ihe D u n D 1 V e R 
orSPARLiNG Fout. Sexus in hoc avium genere, 
coloribus mirum in modum inter fe difterunt. Huic caput 
iordide ruffum Capitis plumae nonnihil extare videntur 
& retrorfum vergere cirri in modum ; Mentum album, 
Dorfum totum cinereum ; Prona parsgilva utin mare. 
Alas in utroqne fexu pro eorporis mole cxigua?, quas in- 
■:.■.-.'.> + ■..: !-.•."'; ter AVIUM, 13? 

ter volandum celerrime rnovet, & paulo fupra aqua? fu- 
perficiem mira celeritate fertur.|Haec etiam ampullam feu 
labyrinthum in afpera arteria habet ; quod maribus pro- 
prium opinati fumus. 

A. 3. Msrgus major cirratus Gefn. Albellus aher 
AIdrov.T/>e White N u N.Magnitudine ad.Anatem fiftu- 
larem accedit, 24 unciariurrpondere. Vertex, caput, 
collum alba, excepta macula, fub crifta feu cirro a ver- 
tice retro dependente, nigta, cirrum ambiente, & in a- 
cutum angulum definente, aliaque utrinque ab angulis 
oris ad oculos prorensa. Prona corporis facies tota ni- 
vea. Dorfum nigrum. Torquis dimidiatus niger du* 
plex a dorfo versiis gulam defcendit. Alae varia; funt ex 
albo & nigro. Cauda ex cinereo nigra. Roftrum ci- 
uereum feu plumbeum ; cujus coloris funt & pedes, di- 
■gitis membrana fufca connexis. 

Fxmina hujus generis Mergus Glacialis Gefnero dici- 
rur, cui Caput totum & gen» rurTae, gula albet. In 
fummo pedore fupra prolobum coloris obfcurioris veluc 
torquis quidam cernitur. Crifta nulla. Supina pars to- 
ta, alis exceptis, h cinereo fufca. 

A. 4, Merg us cirratus fufcus. A Merganfere f«- 
mina differt i.Magnitudine qua illi multum cedit. 2. 
Colore in dorfo ohfcuriore, & fufco potiiis qukm cinereo; 
3.Criftaincapite oblonga retro dependente. 4. Macu- 
la alba in alae bafi. Ob criftam a capite longarn retroD- 
fumdependentem, forte haec faemina fuerit Mergi cirrati, 
aliae tamen notse repugnant. 

5. Mergus fyeniGdriQW Aldrov. T. 3- p.27S;Excep.ta 
magnitudine qua eam accedit, & cirri abfentia, Avem 
Albellum di&am per omnia refert, ut ego fane eandem 
putem : eq magisqu6d Leonardus Baltner auceps & pif- 
cator Argentinenfis, diligens fane & induftrius, qui ayes 
omnes Rhenum trequentantes fedulo obfervavit, defcrip- 
fit, & delineari fecic, non aliam hujus generis avem pr#- 
ter Albellum exhiber, quam Nonn* alh titulp infignivit. K4 'Avis s$$ SynopSis Methodi e? r Aves Tdmtyedes latirofte raajores^ fe$ 
^NSERiNUM "Genus. 

•'ANferini generis notae^unt i. Moles corporis major, 
** %. Collum oblongum. 3. Alae ampla»; caudaquo- 
que ampla & in circularem circumferentiam terminatal 
4. Annuluscirca uropygium albus. 5. Dorfum elathis 
& rotuhdius, nec acleo planum & depreflum ut in Ana- 
tino genere. 6. Roftrum ad bafin craflius, versus api^ 
cem tenuius cYmagisrefimumquam Anatibus. 
_ A. i , C y G n u s man/uetus, T^TameSwan. Mag- 
nitudine qua omnes hujus generis aves fuperat, colore 
undique niveo, Icbo carneo nigro antrorfum flexo ad 
bafin roftri, a reliquis hujus generis ihfigniter differt. 

A.2. C Y G N XJ S ferus, The Wild S w a N, or E LK, & 
alicubi, The Hoo p er. Non tantiim feritate fua.fed & 
aliisaccidehtibus, quae fpecificam, ut vocant, diftin&io- 
nem arguunt, a praecedente diftinguitur. 1 . Maghi- 
tudine & pondere ei cedit. a. Cblor non undique niveus 
eft, ut inillo, fed medium dorfum & minores alarurh 
jpennae cinerafcunt, fufcis etiam pennis interdum albis 
antermixtis. 3. Roftrum ad bafin cute nuda pulchrfe 
lutea obducitur. 4. Afpera arteria mirabili toodo fter- 
num ingreditur inibique reflectitur. 

A. 3. A n s e R domefticus,The TameGoose Cygno 
sninor eft, Ariate major. Collo breviore quam Cygnus, 
longiore quam Anas. Color ut in aliis avibus dome"- 
fticis varius, vel fufcus fci. vel cinereus, vel albus, 
vel ex fufco & albo mixtus. Mas plerunque albus 
eft. Roftrum & pedes in junioribus lutei, in adul- 
iisplerunque rubrii Ciim irafcitur, fibilum edit Ser- 
fentis inftar. 

A.4. A-NSBRjlaw, Magnitudine Anferem domefti- 
cum aequat, eftque figura corporis ei perfimilis, nec co- 
lore mukum abludic ; in univerfum fupinae partis color 
bbfcurfe cinereus feu fufcus j pronae albidus, fenfiin luci- 

dio| AVIUM. 137 

j&ior ad caudam ufque, ubi prorfus niveus^ Caudae 
"etiam fupernb incumbentes pennae albae. Roftrum bafi 
fic apice nigrum, media parte croceum. 

A. 5 . B E R N I C L A ieu Bernacla, The BERNACLE,or 
C t a k 1 s. Anfere domeftico minor eft, Roftro nigro,An- 
ferino multo minore & breviore. Mentum, maxillas, 
& quod roftro contiguum eft, albet, excepta tamen a r 
ireola a rbftro ad oculos nigricante. Collum ad fternum 
ufque fupra fubtiifque nigrum. Prona pars corporis alba 
cum aliqua cinerei mixtura, infimae tamen femorum 
'plumae paulo fupra genua nigrae. Cauda nigra. Alae 
jfpennae coloribus abicante, nigro, cinereo tranfverfim 
fitis diftindae) pulchram fpeciem exhibent. Dorfum ni- 
gro & cinereo va # rium. Maritima Lancaftrise fre- 
quentat. 

' A.6. B R e N t A, The B R e n t-G o o S e, Anas torquata, 
BelJonii. Anate paulo major eft, & figura corporis longi- 
bre. Caput, collum, & pars fuperior pecloris nigra. 
Ad medium tameri colli utrinque macula feu lineola alba 
torquis fpeciem exhibens. Dorfum coloris Anferini feu 
fufco-cinerei; versus caudam nigricat magis, verurn 
penna? caudae proximae albefcunt, Roftrum fuperioris 
■fimile. Pedes nigricarit. 

D. fohnfon hanc fceminam fuperioris efle exiftimat, 
qudd cum Berniclis congregetur & una volitet. ln ma- 
ritimis Septentrionalibus. 

In Suffexiae 8c Hantoniae maritimis frequentem effe a 
D. Tancredo ^obinfon habeo. 

A. 7. BRENTHUS,X6e Rat, or Road-Goose. 
Anfere domeftico dimidio minor eft. Roftrum v|x unciale, 
higrum uti cV pedes. Vertex & pars coJIi nigricant. 
Plumae ad imum roftrum, gula, pe&us fufca. Reliqua 
£>ars prona alba ; iupina caefia feu fubfufca. Pennae a» 
larum rectrices, ut &-cauda2, nigrae: Haec tamen utrin- 
que albas aliquot habet. In maritimis Dunelmenfibus & 
alibi in Septentrionalibus. D. Johnfon. 

Infigniflimus Vir D. Martinus Lifler, M.D. Literis 
Septembri menfe, Anno i68j. ad nos datis, duas aut 
forte tres adhuc fpecies fuperaddit j Eae funt. ij8 Synopsis Methopica 

A. I. Anfer Hijpanicus parvus, Brentae magnitudinej 
figura & colore, ad Anferemdomefticumaccedente. Cur 
Hifpanicus diiius fit me latet, nifi gued ab Hifpania ad 
nos advolare credatur. 

A. 2. Anfer maximus niger,The Wh i t Kdictus, ineunte 
Bruma primum adveniens: Raro alibi quam in pratis 
pafcuifque obfervatus, ubi herbis vefcitur. 

A. 3 . Anfer paluftris nofier, GreyLaGG dictus. Huic 
magnitudo Anleri domeftico fuppar. Caput ex fufco 
pigricat, & ad medium collum infufcatur. Dorfum ex 
cinereo Jivefcit ; ipfae autem alae & earum Remiges ni- 
gricant. Uropygium albefcit, ejiifque pennae externae 
albidae funt. Venter cinereus, is verq imus fenfim fit 
■niveus. Roftrum k, capite ad mediam fere partem ni- 
grum, deinde fubpurpureum, ipfo etiam apice nigro: 
infuperiore mandibula nonnifi unicus denticulorum ordo, 
atque idem fimplex in inferiore ; item huic lingua uno 
denticulorum ordine armatur. Pedes fubpurpurei five 
carnei coloris, ungues fere albidi, excepto medii digiti, 
qui ex majori parte nigricat. Pendet libras i\ fere. 
In paludibus agri Eboracenfis nidificant : ipfi & eorum 
PuJJi menfe Maio pinguefcunt, & in deliciis habentur. 
Ha&enus D. Lifier, qui tamen hanc fpeciem ab Anfere 
fero vulgari nobis defcripto diveriam efle non fjdenter 
affirmat, quoniam defcriptiones in omnibus fere ? excepto 
Roftri & pedum colore, conveniunt. 

8. A N s e r Cygneus Guineenfis, nonnullis Anfef Hifpa- 
nicus. The Swan-G oose. Linea e fufco nigricans 1 
capite per collum fummum ad dorfum exrenditur. Ro- 
ftrum, nigrum a cujus radice tuberculum exurgit eidem 
imminens, qui in maribus & fenioribus major eft. Tor- 
ques albus inter oculos 5c roftrum caput ornat, Pedes 
riibefcunt, & in nonnullis etiam Roftrum. Collo de- 
center ere&o incedit haec avis. 

9. Anser Gambenfs. The GaMBO-Goose, or 
S p u r-W 1 n G'D Goosf. Anati mofchatae figura fimiiis 
elr,3< magnitudine par ; pedibus tamen longis rubentibus ; 
Roftrum etiam rubefcir, Maxillae, mentum, & venter al- 
bent. Dorfum purpureoobfcuro colore fplendet. Caput ca- A V I U M. 139 

iunefcla rubra donatur. Veriim nota rnaxime chara^eri- 
iftica eft validum calcar a primo alarum articulo prodiens. 

l o. A N S E R Canadenjis, T/;sCaNaDaGooSE Figu- 
ra corporis Anferi domeftico refpondet, nifiqu6d p<iuI6 
longiorfit. Dorfum ex fufco cinerafcit Anferini inftar, 
uropygium nigrum eft, verum infimae pluma: fupra cau- 
dam albas funt ; infima etiam pars colli albicat, reliqucs 
nigro, Ab occipite fuboculis per mentum femkorquis 
albus extenditur. Venter albus : Cauda nigra, ut & 
majores alarum penn* remiges, minores & veftitrices 
& fufco cinerafcunt, ut jn Anferibus. Pedes nigri. In 
Ornithotropheo Regio S. Jacobi vidimus & defcripfi- 
mus. 

rr. ANSERlive Anas montana Spit^hergen/is Fride- 
rici Martens. Magnitudo ei mediocris Anferis : Ro- 
ftrum Anfeiino quam Anatino fimiiius. Pennis veftitur 
ex albo & nigro variis, eftque Avis pulcherrima. Ana- 
tum more urinatur & fub aquas fe demergit. Foemina. 
Perdicis eft colore. Gregatim volant In infulis humi- 
lioribus nidificant, & quatuor fere una vice ova ponunt, 
pallide coerulea, noftratum Anamm ovis paulo ma= 
jora. Talmtycdcs UUrofir& minores, feu Anat X* 
num gentts. 

' A Natini generis notas funt. Pedes quam pro corpo- 
*"*■ ris ratione majores ; Corpora minora quam Anfe- 
ribus ; crura breviora & pofteriiis fita ; Dorfum latius 
& planius, adeoque corpus magis compreflurn feu de- 
preflum ; Roftrum denique latius, magifque refimum. 
Sunt autem vel Fera, vel Domejliae feu manfuet». Fera 
itidem duorum (unt generum 1. Marina, quaeinaquis 
falfis vidum qiuerunt, & plerunque circa mare verfan- 
tur, roftris Iatioribus magflque reJimis. Digito poftico 
amplo, tenui, feu membrani au&o - 7 cauda longiuf- 

cula, %qo Synopsis MethodigS 

cula, non tamen acuta. i. Fluviatiles feu aauamm 
dulcium, Plajk-Ducks. ^ ■ Anates Marin^. 

A. i.TTADORNA Bellonii, Vulpanfer quibufdam, Tbe 

A SHELDRAKE,orBURROUGH-DuCK,C*/- 

led by fome, Bergander. Magnitudine inter Anatem 
& Anferem media eft. Roftrum ei breve, latum, nonnihil 
recurvum, rubrum, praeter nares & i;nguem extremum, 
cjus nigra. Gibbus prope bafin fuperioris mandibula? 
exorkur oblongus, can.eus. Captit & colli fuperior 
pars e viridi obfcuro fpJendenre nigricant, Reliquum 
coJIi,& prolol^i regionivea. Pectus Bz Scapul* pulcherri- 
mo leucopha;o ieu mali Aurantii ouore imbuuntur, qui 
velut annums quidam totum corpus anterius cingit, Re- 
liquum pe&us 8c venter alba, arca tamen nigra ad anura 
ufque prcdu&a nigrum medi.um dividic ; pone anum 
pennae leucophaea;. Dorfi pennae ut & alarum, prseter 
eas quae in extremo articulo fuot, alke : Scapulares 
Iongae dorfo incumbentes nigrse. Caudae pennar alba? 
apicibus nigris. Breviter : Avis h-ec pulcherrimis colori- 
bus, albo, nigro, leucopha*o d; ain&a & varia e longin- 
quo fpectabilis & cognitu faciliima eft. 

In mantimis Cambria & LancafirifS plurimas vidi-? 
mus: quin & Orienrale Anglke latus magno numero fre- 
quentanL 

2. AnaS capite rujfo major. Capo roffo maggiore 
Romae. Magnitudine Anatem vulgarem arquat fupe- 
rizve. Roftro fanguineo, ad caput crafliore ; pedibus, 
rubris, membranis digitos conneclentibus nigris. Capite 
plumulis denfis extanribus grandiore. Vertex pluma- 
gine fericea peramoena dilutius rufta, velut in criftam 
aflurgente veftitur. Irides oculorum miniatae. Collum. 
totum, fcapulae, pe&us, venter totus, nigro colore im- 
buuntur : laterales fub alis, & quae alas fubtus veftiunt 
plumae albae rubore dilutae ; uc & alarum remiges, fu- 
pina parte, apicibus nigris j Corpori tamen proximae 6, 

ut AVIUM, 141 

fk & veftkrices, cinerea;, excepris iis qua» in fumma ala* 
cofta exiftunt, quae lineam aibam efficiunt. Hanc a- 
yem Roma? na&i futrms. 

A.3. A n a s S. Cutberti feu Famenfis, An Eider plumis 
molliflimisWormii? T/jeCuTBERT-DUcK. Anatem 
vulgaruui magnitudine fuperat Mas ex albo & nigro 
varius eft. Dorfum album, cauda & rectrices alarum 
pennae nigrae. Pedes nigri. Roftrum Anatino longitu- 
dine fuppar, mandibula fuperior extremo nonnihil in- 
curva. Fcemina colore ad Tetrabnem foeminam accedit. 
In utroqae fexu plutrmla* latera roftri conveftientes, iti 
angulurri utrinque ad medias ufque nares [ fub naribus] 
procurrunt ; quod huic generi peculiare eft, nec me iri 
iilla alia Anatis fpecie hadrenus obfervalTe memini. 
Kfullibi apud nos quam in infula Farna parit autconlpici- 
tur : Pullos recens editos ad mare lecum deducit, ciim- 
cue eis difcedens terram nunquam refpicit : gu6 abeat 
incognitum. 

A.4« A N A S niger Aldrov. The great B £ A C K D U, C k. 
Anate vulgari major eft. Roftrum Iatum & breve utrin- 
que flavefcit, medio nigrer, cum ungue rubro. Capufc 
8c colli pars fuperiorin nigro virefcit, Corpus reliquum 
totum nigrum prster lineam uncialem tranfverfamalbam 
in medio alarum, & maculam pone- oculum utrumque 
albam. Crura & pedes externa parte rubra, interna ci- 
trina, membrana & ungues nigerrimi. In inteftinis ad 
fectum fere. cochlearum & teftarum minuta fruftula 
indigefta reperi, at vero in inteftino redto fatis conco&a 
& quafi in arenulam comminuta : quod notatu dig- 
num. 

A. 5. AnaS niger minor, Eboracenfibus Scoter,- 
Anate tantillo minof eft, fed figura» rotundioris. Color 
totius corporis undique pullus feu niger, plumis in mento 
& pedtoris medio admixtis cinereis. Roftrum circa nares 
lutefcit, alias nigrlim. Pedes nigricant In mare Ro- 
ftrum prscipue eft norabile, 1. Qu6d nullum habeat in 
fuperiore mandibula Iigulam feu unguem, prxter nof- 
fnam aliarum omnium hujus generis Avium. 2. Quod 
fiip/erior mandibula fupra nares juxta frontem in infig- iq$, Synopsjs Methodica 

nem magnirudinem extumefcat, in binas velut nates di- 
vifum, quas linea flava intercurrit & diftinguit. In vadis 
Lancaftrentibas frequens eft. Galiis Macreufe audit, 
yid. Tranfad. Philotoph. N. 171. 

A.6. F u l 1 g u l a forte. Gefneri.T/je ScaupDuck: 
Anate vulgari paulld minor eft ; Roftro lato, coeruleo, 
lamina fuperiore multo iatiore. Caput & pars colli e 
nigro virelcit Pe&us nigrum. Venter albus, afperfe» 
ima parte fubfla\ o ■ circa podicem fubnigra eft. DorfJ 
pars fuperior fuliginofa, media alba, lineis fufcis tranfr 
verfis cymatili duclu varia. Alae fufcae maculis albis 
cum linea tfanlverfa alba varias. Verum colores, pra?» 
fertim capitis & colli in hoc genere in infinitum variant. 
Pedes una cum membranis & unguibus e fufco coeru*- 
leicunt. 

A. 7. Anas criflata, An Vuligula frima Gefneri 
Aldrov. ? Mergus cirratus minor Gefn. Querqiiedula criftata 
five Colymbis Bellonii, The T U F t e d D u c k. Anate mi- 
nor eft, pondere bilibrali ; corpore brevi, craffo. Ro~ 
ftrum latiufculum, praeter apicem (qui niger eft) pallide 
coeruleum. Pedes iividi feu obfcure coerulei; mem- 
brana? digitos conneclentes nigrae. Caput e purpureo 
nigricat, cirro felcunciali ab occipite retrorfum depen- 
dente. Color in fupina parre rota, lnque collo & fum- 
mo pe&ore fufcus obicurior & propemodum niger : 
imum pe&us & venter ad anum ufque alba aut ar- 
gentea. Mediae alae pennae remiges niveae. 

A. 8. AnaS platyrynchos mas Aldrov. ClanguU Gefn.' 
Quattf occhii ltalis. Tbe GoldEnEy ?,i. e Anas chry- 
fophthalmos. Anate minor eft, corpore craflb, breviuf- 
culo ; capite itidem crafTo, obfcure viridi, leu e viridi 
aut purpureo nigricante. Ad angulos oris macula ma- 
jufcula fubrotunda alba, unde nomen ltalicum Quattr' 
ccchii. Irides oculorum aureae unde Gclden Eye nomen. 
Collum totum, tam pronum quam fupinum, fcapulae, 
peclus, 8c venter totus alba. Interfcapuhum & inferior 
pars dorii tota nigricat. Alae ex albo & nigro variae 
funt. Cauda penitus nigra. Crura perbrevia crocea, 
membrana; digtcos conne&entes fufca; feu rugricantes. 

Anas A V I U M. i 4 2 Anasfera capite fubruffo minor nobis Will: Ornithohg. 
fag, 282. defcripta hujus foemina eftj ut aucupes nobis 
retulerunt. 

A. 9. A n a S platyrynchos altera five clypeata Germanical 
r Ana$ latiroflra Schw. latiroftra major. Gefn. Aldrov. The 
Shoveler. Anate vulgari aliquanto minor eft. Roftro 
oblongo, nigerrimo, versus apicem multo latiori quam 
ad bafin, clypei inftar excavato, extrema circumfcripti- 
one fubrotundo, ab aliis congeneribus facile diftingui- 
rur, (i aliae norae deeiTent. Crura & pedes miniacea, 
minora quam in aliis Anatibus. Caput & collum ad 
medium ufque pulchre coerulefcunt, item minores tege- 
tum ala? pennarum ordines. Media? alarum penna? re- 
miges notam viridem faturatiorem fplendentem obti- 
nent. Prolobi regio albicat : reliquum pe&us & venter 
totusad podicem ufque rubent : infra anum nigricar. 
Dorfum fufcum viridi aut cceruleo purpureove fplen- 
dente colore dilutum. Cauda ex albo & nigro varia. 
Uno verbo Avis eft pulcherrima. 

A. 10. A KASferafufca Gefneri Aldrov. item Rgthalfs. 
Gefneri Penelops Vetemm Aldrov. An fera 8.feu Erythroce- 
phalos 1 .Schevench. The PocHARDcr great Redhead- 
edWidgeon. Penelope vulgari, \The Common Wgeon, 
or Whexver} didti major eft, & pro magnitudine brevior 
eraffiorque. Caput & collum fere-totum fature fulvum 
aut ruffum ; inferior pars colli, & pecloris iumma ni- 
gra ; media pars pectoris alba, inferior lineoiis fufcis 
varia, Medium dorfum & alarum veftitrices cinerese, 
lineolis tranfverfis fufcis undulatis puichre variegatse. 
Cauda tota nigricat. Alarum remiges e fufco cineraf- 
cunt, apicibus mediarum 1 1 . albis. Roftrum extremum 
aliquoufque nigrum, media pars ccerulea, bafis iterum 
nigra, In maritimis frequens habetur. 

Nota hujus avis characteriftica eft unus ide^mque per 
totas alas eolor, fine ullis diverfi coioris pennis in mediis 
aiis. 

11. A N a S fera fufca minor, An Anas Fuligula aftera 
Gefneri Aldrov. p. 227 ? Glauciumfive Morillon BeSon ? 
Gapo joifo Venetiis, Magnitudine eft inter Penelopen & 

Quer, 144 S YNOPSIS METHODlck 

Querquedulam media: Roftro obfcurfe cceruleo, acl 
margines pallidiore, Apice feu ungue rotundo nigro : 
Gculorum iridibus la&eis aut ebufneis. Capite fatis' 
craffo, toto ruffo ieu ferrugineo : in angulo tamen man- 
dibulse inferioris maculaexigua alba cernirur: collo bre- 
vi, cujus meriiumtorquisfulcus ambit. Supina pars fu£ 
ca ; exceptis alarum remigibus, quae albae fummitatibus 1 
fufcis, aded ut cum ala extenditur lineam latam tranf- 
verfam albam efficiant. Pe&us infra torquem ad armos 
tifque ruffum, qui color ad medium prope fcapularum 
pertingit. Reliquum pe&us & venter furr.mus albidus, 
imus ad orificium ufque excremenrorum fufcus. Piumae 
fub cauda nivese, ad femora longibres rufffc. Crura & 
pedes nigricant. 

Glaucium Bellonii huic fimilis & congener Avis eft, fi 
rion eadem. Differt magnkudine qua excedit, & torques 
circa collum albo. 

1 2. A N A Sfera capite fuhuffo majort An Arias Schet- 
/e«f didfa Gefnerd Aldrov. p. 223 > Penelopi par eft, aut 
major ; roftro 2. dig.longo, media parteultra nares for- 
dideflavicahte: Ocolorum iridibus pulchre flavis : Capi- 
te fordide ruffo ; collo cinereo, fupina parte reliqua ob- 
fcure rufca feu nigricante. Macula lata alba in fltfaque 
ala media. Prona pars corporis ad caudam ufque alba 
linea tranfverfa ad podicem fufca. Pedes obfcure: flavi* 
cant, articulis & membranis digitos incercedentibus ni- 
gris. Verilm colores in hac & aliis Anatibus Varianc 
nonnihil in diverfis individuis. 

13. AnaS flatyrtynchos pedibus luteis Aldrov. Platy- 
rhyncho vulgari paulo major eft ; Roftro partim fufco, 
partim fubluteo. In toto corpore coloris ex (ubluteo ci- 
rierei maculae fufcae funt diffeminatae, denfae & exiguse 
in capite, majores fed rarioresin colio, dorfo, uropygio 
& cauda; mult6 adhuc majores & crebriores in toto 
dorfo. Alas fufcas medias linea alba tranfverfim fecar, 
poftquam macula ccerulea tetragona. HanC altera Iinea 
alba excipit. Crura lutea ; digitos fufca membrana cort- 
ftngit. 

Asiseftfemina, cobis nondum obfervata; AVIU M. 14? 

A. 1 4. A N A s caudacuta, HaveUU Wormiifimilisfi ncn 
eadem- Tbe Svoailovo-taifd S H LDRAKEp/Mr. Johnfori; 
Penelopes minoris magnitudine eft, Roftro brevi refimo, 
ad bafin, & extremu± nigro, media parte rubro. Ca- 
put, collum, &anterior pars peifroris alba, ur& dorfum 
anterius ufque ad fcapulas.verttm pone aures fufci mixtU- 
ra quaedam habetur. Doriufn reliquum, ata?, pe&us ad 
medium ventrem nigra ; rpliquusventer albus. Efcapu- 
lis utrinque defcendunt plumae longae^ acuminatze, albas. 
Cauda 16 habet pennas, extimam utrinque totarri albam, 
medias^totasnigras, quarum duae reliquis, tribus unciis 
longiores funt, & valde acumiriarae ; reliquae penna? ex- 
teriore margine alba?, interiore ni^gra?. Pedes pallide cce- 
rulei, cum membranis mgris. 

AnateS fluviatiles, aquas dulces frdvifiie 
frequentames. 

A» 1. A N ArS torquata milur, Aldrov. Bofchas major, The 
** cmmon Wild D^CK. A. 36. ad 40uncias 
pendet. Roftrum ex viridi flavum, %\ digitorum. Pe- 
des crocei, ungues fufci. M ari Caput & collum fummum 
puichre virelcunt. Succedit torquis aibiis, qui tamen 
pofteriore parte a circulo deficit. A torque gula ad pe- 
&us ulque caftanea. In alis mediis eolor purpu- 
reo -coernleus fplendens, & niger eminent. Vemm reli-*- 
quae piumaginis colorum defcviptionem vide in D.lVil- 
lugbbeii Ornichologia. Fcemina magis decolor eft, ne- 
que enim capur ei viride, neque collum torquatum ; 
vertim utrumque ut & totum corpus ex albo. fufco & 
ruffo nigricanre varium ut in anate fcemina domeitica. 
Media? 4 caudas penns refleiftuntur in mare. 

A. 2. A N AS platyrhynchosroftro nigro & plano,Pi.ldrovl 
The GaDWall, orGRAY. Magnicudine Penelopen 
majorem asquat fuperdtve & ad Anatem proxime. accedir^ 
Corpore eft longiufculo. fyftrum quale Anati vulgari, 
aut potiils Querquedula;. cujus larera crocefcunt, media 
pars nigra eft, uropygium tocum nigrum* Dorfum fuf- 

t, cura 146 Synopsis Methodica 

cum fimbriis plumarum ex albo ruffis. Mentum & ma- 
xillae albae, maculis parvis fufcis pun&ata». Caput ex 
cceruleo nigricat. Inferior colli pars, iuperior pe&oris, 
& fcapulae plumagine pulcherrima, ex albo & nigro va- 
ria, veftiuntur. Latera itidem lineolis & nigris pulcher- 
rime vatiegantur. PeBus albet; ventet fordefcit ma- 
culis tranfverfis nigris. Cauda brevis alba 16 pennis 
compofita i quarum mediae dule fuperne fufcse. Pennse 
alarum remiges fufcae : habetur tamen macula alba in 
media ala, quem colorem fuperius terminat color e ni- 
gro purpura nitens : in tertio veftitricum ordine ma- 
culae ruffae feu rubta» fparfa». Hac ergo velut chara&e- 
riftica nota haec Avis ab*aliis omnibus fui generis diftin- 
guitur, quod tres in fingulis alis, aliam fuper aliam di- 
verfi coloris maculas habeat, albam, nigram, ruffam. 

Anas mufcaria, Muggent Gejnero Aldrov. Iib. 19. cap." 
41. Sic dicitur quod mufcas fupra aquam volantes 
captet. Magnitudo & figura fere domeftica* Anatis. 
J^ftrum latum, fimum,_ croceum. Color plumarum per 
rotum fere corpus varius eft, ex nigricante, charopo, 
albo & muftellino alicubi mixtus, alibi diftin&us. Pe- 
dcs flavent : digiti membranis nigricantibus cohserenr. 
Colium tam fupina quam prona parte ^ycr eft quibus 
diximus coloribus. Vertex magis nigricat ; qui color 
etiam in aiis haberur. 

A. 3. Penelope Aldrov. An Anas fiftularis ? frhe 
Wigeon, or Whewer, or Whim. Anare minor 
eft, Caput Sc collum fuperius rubia, maculis nigricanti- 
bus confperfa. Vertex roftrum versus dilutiore eft colcre. 
ex ruffo feu luteo albido, quae hujus generis nota chara- 
d:eriftica eft. Petloris partem fuperiorem, ut & latera 
ad alas ufque, vinaceus color pulcherrimus ornat cum 
lineolistranfverfis nigris creberrimis. Pe«w^fcapulares, ut 
& Jaterales lub alis, lineolis tranfverfisnigris & albis per- 
belle pinguntur. Medium dorfum fufcum ; Cauda» tegetes 
nigrae. Cauda? pennae 14 fufca». In alismacula eftpukher- 
rima caerulea Roftrum plumbcum, ungue nigro. Pedesex 
fufco aibicante ccerulefcunt. Avis eft frequentiffima. ad 
mare 8c in paluftribus, 

A. 4 . A V I U M. 147 

A. 4^ Phafcas forte Gefnero D. Johnfon. Eboracenfi- 
fibus, The Wigeon. Praecedentem magnitudine a> 
quat, e^ftque corpore depreflb aut plano. Caput & col- 
ium totum pallide fufca, faturatioribus feu nigricantibus 
maculis triangularibujs crebris relperfa. Corpus totum, 
al<e, cauda obfcure brunnea feu fufca ; marginibus pen- 
narum extremis dilutioribus, & interdum albentibusj 
Alas lineae duae tranfverfae albae diftinguunt, fpatio inter- 
medio incano. Pe&us & latera dorfo funt dilutiora, ob- 
fcurioribus maculis varia. Venter niveus, nifi qu6d fub 
cauda maculae aliquot obfcurae appareant. fyftrum & 
Pedes fubccerulei. 

A. 5. Anas caudacuta Aldrov. Tfo Sea - Phe a- 
SANT, or Cracker. Corpus huic gracile, collum 
Iongiufculum, Penelopes vulgaris magnitudo, l(oftrum 
ex cceruleo & nigro varium. Color capitis ferrugineus : 
retro aures leviore purpura tingitur ; ab occipite utrin- 
quelineaalba incipitquae ad gulam tendir. Prona pars 
tota, collum, pectus, venter, adufque excrementorum 
exitum alba, exinde nigra fub cauda. Corpus fupinum 
variis & pulcherrimis coloribus ornatur, verum caiuiae 
pennae mediae 2.-* digitis producliores reliquis huic pro 
defcriptione & ab aliis omnibus diftinclione fufikiunt. 

In maritimis Suffolciae circa Aldburgh, & Orford obfer- 
vavimus. Habetur & alibi in Anglia. 

A. 6. Querquedu!a fecunda Aldrov. Toe Common 
Teal. Minima eft in Anadno genere (excepta ie- 
quentej 1 2 unciarum pondere. Bfftrum latum, nigruin, 
iurfum nonnihil reflexum. Caput fummum & fuperior 
pars colli ruffa feu fpadicea. Ab oculis utrinque ad oc- 
ciput duclus obfcure viridis, ferici inftar fplendens. Du- 
&us hofce fub occipitio macula nigra intercedit. Sub 
oculis linea alba ruffum colorem a viridi feparat. Quae 
collum inferius, dorium fummum & latera fub alis ve- 
ftiunt, ttanfverfts lineolis nigris & albis alternis undula- 
tis perbelle pingunair. Prolobi regio in nonnullis flave- 
fcit maculis nigris velut fquamis pulcherrime ptcta. Pe- 
8us & venter canefcunt. Sub uropygio macula nigra. 
4j<e fufcae : medias macula viridis illuftrat. Cauda 16 
L i petrnis 148 Synopsis Methodica 

pennis compofita ; tota fufca. Pedes pallide fufci ; 
membrana digitos conne&ens nigricat. Carne eft irr 
Anatino genere laudatiflima. 

7. An a s Ci.rcia Gefn. T^SummerTeal. 
Omntum Anatutn minima eft. ^Softrum ei njgricat; 
tota pars fupina fufco-cinerea : in Dorfo pennarum ex- 
tremitates albicant : in alk linea uncialis partim atra, 
partim fmaragdina, utrinque alba. In cauda pcnna? acu- 
minantur. I'ota pars prona ex albo dilute flavefcere 
videtur. In petlcre tamen & ima ventris parte macube 
majufculae nigricantes dense admifcentur. Crura dilutk 
ccerulefcunt ; membranae digitos intereedentes nigra?. 

8. Querquedula frima Aldrov. f. 209. varia 
Gefner. Garganey MedioIanenfibus,Kernel Argcntoratcn* 
fts Gefner. Figura corporis Querqucdula? fimillima eft : 
Nota maxirne charadteriftica qua ab illa differt eft linea 
lata alba ab interiore oculi anguJoutrinque inchoata, & 
fupra oculos aurefque ad medium fere cervicis extenfa. 

• Vertex autem fere totus nigricat, ctim in Querquedula 
noftrate vulgari obfcure ruffa fit. 

9. Anas fe;a 16. feu minor 4 Schvoencl^f. Anas 
parva muflelaris, Vulpanas, magnam habet cum Quer- 
quedula limilitudinem. Capicis rubore muftelam feu 
Vulpem referr. Anates exoticse Brafilienfes. 

U A N A S fyheftris Brafdienfls magnitudir.e Anferis'. 
Marcgr. i\oflro eft pigro, pedibus fufcis : Tora 
nigra excepris alarum principiis, qua> alba, nigiedini 
tamen illi viridis color tranfplendet. Crifla in capite ni- 
gra, & fupra rcftri exortum maffa corrugata nigra. Cir- 
cum oculos cutis rubra. 

2. Anasfylveftris Brafdienf. Aprca ApOa diEia. 
Marcgr. Magnirudo Anferis cctimeftris ; figura Anaris 
noftraris. a quadiffert, i.Qudd major fic. a. Roftrum 
nigrum & in extremitare aduncum. 3. Supcr Roftrum 
criftam gerat carneam, latam & rotundam fere, nigram, 

ma.- A V I U M. 149 

tnaculvs albis infignitam. 4. Pedum & crurnm color 
non ruber, fed h cinereo fufcus. In fummitate roftri 
foramen tranfverfum magnitudine Pifi obrinet, ab utro- 
que latere confpicuum, quod vice narium fungitur. Re- 
peritur pafTim ad fluvios. 

j. Ipeca Quacu Brafilienfium Pifoni. Dome- 
ftica eft, ob carnis bonitatem celebris. Mole & figura 
corporis med^a eft inter Anlerem & Anacem. Hpftrum 
ab extremo ad medium ufque flavefcir : mox rubra ma- 
cula mediam parcem capiris egregie tingit. Totum cor- 
pus a vertice ad caudam albo colore. Cyjrni inftar nite- 
fcit. Pedibus eft Anatinis e flavo rubefcentibus. Pin- 
guefcit aequfc in terra ac in ftagnis. 

4. Anas fyheftris Brafilienfis Mareca diiEla, prima 
Marcgr. Roftrum ei Anatinum fufcum, ad cujusexortum, 
in utroque latere macuia rubra. Caput fupeme grifei 
coloris, ad latera fub oculis album. Totum peiius & 
jnfimus venter ligniquemifeclii colorem obfcure aemula- 
tur punctutis nigris variegati. Crura & psdes nigrt. 
Cauda grifea. AU in exortu ex grifeo fubfufcefcentis co- 
loris. ^emiges autem in uno latere ejuidem coloris, in al- 
tero dilute brunne.fce.ntis (qualis in pedibus effe folet) 
rnedio autem coloris viridis tranfplendentis cum fimbria 
nigra. 

5. AnasfylveftrisBrafilienfislAAKEQA ditla, fccunda. 
Marcgr. Eadem cum praecedente magnitudine 8; figura ; 
s^oftro nigro fplendente. Supina parte tota Umbra: co- 
loriscum fufco mixti. Sub gutture albicat. Anre ocu- 
lum utrumque macula parva rotunda, ex alboflave- 
fcens : ?e£tus & venter obicure grifea aureo admixto, 
C/tuda nigra. Alamm pcnnae fufcae quibus viride tran- 
(plendet ; & mediae aiarum pennae eximia viriditate & 
cqsruleo in fufco tranfplendent, hic ck undam nigram ha- 
bent ; extremitas ^uteni Remigum KJta alba eft. Crura 8c 
tedes infigniter rufayi (eu miniati coloris funt. Affata avis 
apprehenfa manus fy linteamiria ringic colore miniaceo 
Canguineo. h 3 r Anatej i£o Synopsfs Methodica,^, ' Anates Dcmeftica?. 

I. A NAS domeflica vu/garis, The Common Tame 

-**• Duck. Notior eft quam ut defcriptione indi- 
geat, Anfere minor, gallinae fuppar, corpore depreffiore, 
dorfo lato, latoque roftro, cruribus brevibus, retrover- 
fus difpofiris : colorum mira in diverfis avibus varietate ; 
ut in aliis domefticis evenit. Mas plumas«in uropygio 
eredtas 8c c,aput versiis reflexas habet. 

a. A N a S domeftica roflro adunco, The H OOK BILL'D 
Duck. Anati domefticae vulgari fpecie externa fi- 
millima eft, rojiro praecipue differt quod latum eft in ex- 
tremo, longius pa u I5 quam in vulgari, deorfum modice* 
inflexum. Capit quoque minus & gracilius efle yidetur. 

3. AnaS mofchata, an Cairina Aldrov. ? Maxima 
eft in hoc genere omnium quas ha&enus vidimus. Color 
tum maris tum fcemina plerunqueex nigro purpurafcens. 
Circa nares & oculos rubras habet carunculas. Vocem 
edit raucam, & vix audibilem nifi quando irafcitur. 
Anglice, The Muscovy-Duck dicitur, non qu6d h 
Mufcovia huc tranflata eflet, fed qu6d fatis validum 
mofchi odorem fpiret. 

Qpa;rendum annon Anas Cayrina Atdrov. Anas Li- 
byca Bellonii, & Anas Indica Gefneri una eademque 
Avis fpecies fint, mihi fane eadem videntur. 
APPEN- ( i5i ) 
APPENDIX. 

N Joan. Nieuhoffi Itinerario A- 
vium fequentium nomina inve- 
nio : Defcripriones apud Auto- 
rem vide, necenim egolinguam , 
Belgicam calleo, unde nec Aves 
locis fnis difponere valeo. _ 

i . Vogel l^iibus. Pafferis circi- 
ter magnitudine eft j roftro & 
pedibus cceruleis, dorfo & cauda 
rabra ; alis verficoloribus ex albo & nigro ; capite fum- 
mo viridi. Dua? e cauda exeunt pennse praelongae ad in- 
ftar Avium nonnullarum Paradifearum. 

2. Guira: Hanc duum generum effe fcribit. [Apud 
Brafilienfes plurima? occurrunt Aves Guira dicta^ Hanc 
ergo vocem lingua Brafilica avem fignificare exiftimo ] 
Una inquit fpecies pedus (buchj habet rubrum, altera 
caudam cceruleam cum longa in ea penna. 

3. Poero, Avicula eft longa, non tamen craffa, & 
fummo roftro ad extremam caudam plus fpithamam ex- 
tenfa. Roftrum Iongum & ^romachtigh. Cauda ut in 
Guira. Plumis veftitur ccerulefcentibus flavo notatis. 
Pedes parvi. Formicis vi&itat. 

4. Wijtbel^en. Leucorhynchi. 
Strantloopers. Gallinaginis minoris fpecies funr, 
Quackels. 
Hjis vogels. 
Penne vogels. 

9. Lorj. Pfittaci fpecies efTe videtur. 

10. Geel-vinck: Ghloris. 
II» %iis mojfem 

L 4 11, 1{eiger 3, 5- 
6. 

7- iSz APHNDIX. 

n. Rcigcrs. i. e« Ardeae. 

1 3» Springers. 

14. Hofch- duiven. i. e. Co!um,ba fylv '&U.C&. 

15. Gout-vink$n : Aurivittis ieu Carduelis. Avcs exotice qvarum titulos e Mufei Ley- 
denfis Catalogp tranfcr/pjit ejr ad nos mfftt 
D. fAN pKiiDUb RoBIWSON. 

A Vicula ^eylanica, melliyora, Iucida ; rcflro nigro 
^* longifiimo, adunco, acuto ; Tuttica ZeylanenuDUS 
a fono. Muf. Leyd. nigra eft, peclore flavo. 

Eadem roflro breviori. 

4w s %cylanicu eleganti crocato colore, K^il^akumlla 
Zeylanentibus, i. e. Avis crocea. Muf. Leyd. 

Avicula Z^ylanica mortem praenuncians, Polidfcha 
Zeylanenlibus a fono. Muf. Leyd. 

Avicula Africana melUvora, floribus Leonuri infidens.' 
Muf. Leyd. Du Tertre Hift. Nat. Jnf. Antill, 

THCA Antillarum. fyflro eft & pedibus rubris* 
•*- coilo ccerakp torque alba cin&o • Crifla feu galea in 
capite alba lineis nigris ftriata, quae ~k roflro ulque ad 
dorfym extendkur, quod plumis Jeucophaeis {jannees] ve- 
ftitur ad uropygium, quod totum flavum eft : unde exic 
fiuda magna, 8 pennis compofita, coeruleis albo ftriatis, 
quarum duaereliquas 8 aut 10, pollicum longiradine ex- 
cedunt. Alarum veftitrices leucophaeae ftiat nigris lineo- 
lis radiatae; remiges cceruleo & viridi coloribus mixtis 
variae funt. Vpx Picarum Europaearum fimilis. 

Idem Du Tertre aliarumetiam Avium meminit, quas 
Grives, i. e. Turdos pilares, & Gros hecs, i. e. Cocco- 
thrauftes, & Bout de petun 3, yoce di&as; nominar • itern 

*? ^prinns. A P P E N D I X. i$i 

"Serinos, & Cbadonneret di&as, & Luicinias. Hxc po- 
ftrema iatis fimilis eft Rcgulo Europseo, verum paiilo ma- 
jor, ^ftque foJa ex Avibus Indicis(inquit)mihi vifis, quae 
canora eft. Mufcis & Araneis parvi* vidVitat. 

F R e G a t a avis Rocheforrto & Du Tcrrre / > Fregate : 
Habihorcado & t\iboforcado Hifpanis & Lufiranis dicitur, 
qudd caudam bifurcam fartoriae forcipis inftar nunc ex- 
plicat, nunc contrahit : Eregatc Gallis ob pernicitatem 
volams. Corpus gallinaceo non majus, veium ventricu- 
lus valde carnofus eft. Marium plumae omnes nigrae 
velut Corvi. Collum mediocris longitudinis, Caput par- 
vum j Oculi nigri, acie acutiflima & Aquilina. fyfi<um 
fatis grande, totum nigrum, mandibula fuperiore unci 
inftar recurva. Pedes breves ; ungues Vulturini, toti 
nigri : AU magnkudinis fere prodigiofa?, ut fpatium 
extenfarum ab extremo ad extremum commenfuratum 
feprem inrerdum vel o&o pedum fit : nec fine caufa, ciim 
enim ad rrecentas inrerdum leucas a litonbus in akum 
pvovoient, tanta aiarum longitudo eis omnino neceflaria 
eft. ' A ramis a.borum in quibus refident difficuker ad- 
modum fe levant : verum cum iemel in fublime evola- 
runr, motu placido abfque ulla fere alarum agitatione 
aerem tranantes videas velut fluxu aut lapfu quodam, ad 
inftar Milvorum. Mas fub gutture palearia dependentia 
habet admodum Galli gallinacei, fi anate provedtior fit : 
Juniores enimiis carent. 

. Si quando pluvias impetus aut ventorum vis urgeat, 
nubesipfas tranfcendunt & in mediam aeris regionem e- 
nituncur, donec pr« akirudine vifibushumanisfe fubdu- 
cant, & inconfpicua? evadant. 

In mfulas quauiam parvas defertas fecundilm oram 
Americanam vefperi fe recipiunt, ut internocln quiefcant, 
ibidetn etiam nidificant & pariunt, ut alias mukae Aves 
marinae. 

MemorabiJeinprimis eft quod de hac Ave refertOvie- 
dus, Cu.n Oce<mo intumefcente & ad Panamam appel- 
lente mgens pifcium Sardorum acervus & aJluvies fimul 
eongregatur, infinita Onocrotalonmi mukitudo aerem 
Sbnubilat, qui in mare fe modo prscipites dant ut pi- 

fcicuios iH APPENDII 

fciculos fufFurenrar, mod6 in aera fe fublevant, ut illis 
tut6 velcantur, idque toties repecunt, donec dirae fuse 
fami fatis parentaverint. Sed quod adhuc magis ad 
fpe&atorum voluptatem facit, hoc eft; qu6d aliae ibl- 
dern grandes admodum & rapaciffimae volucres dimor 
rentur, Caud.e infwcata di<5taj, quae, mirum eft, quam 
Onocrotalos hofce perfequantur, ut coadti etiam fint pi- 
fcium praedam evomere, quam Aves rapaciflimae illae 
priufquam in maredecidat inter volanduminaere pifcan- 
tur. Joan. Faber Notis in Animalia Novae Hiipaniaj 
Nard. Anton, t^cchi j ex Oviedo. Aves fufpetftf, nimifque hreviter aut minns 
accurate defcripta. 

B. Joan. Eufebii Nierembergii Hiflorm 
Natur<e Lihro Di cimo ; qnarum defcripti- 
ones e Franc. Hernandez Traclatu de Avibus 
Mexicanis mutuata funt. 

Passer Stultus. 

ME RUIT famam & nomen infignis ftultitia Avis 
hujus mitiflimae. Manus apprehendentium non fugic 
aut timet ; admiratur foliim aut ftupet. Vefcitur pifci- 
culis; Voce imitatur Graculum, magnitudine Picam, 
forma Larum, prseter frontis partem roftro adjacentem, 
quse cinerea eft ; palmipes, roftro tres uncias longo, 
tenui, obrotundo, re&oque, fed propfc extremum non- 
nihil incurvo : pedibus quoque, qui caeterorum palmipe- 
dum funt, & cruribus nigrisj pupilla etiam nigri, & 
membrana oculos tegente in ambitu cinerea. Marina 
Avis eft. Caeterum manfuetudo avium infulae Cerna no* 
bilis eft : appellantibus nautis perinde infident ac arbori- 
•' bus. Eadem fecuritas venatus eft 5 accedunt ac fubeunc 
manus. APPENDIX. 15? 

\ ln injulis defertis ant incohrum vacuis tion mirum efi 
Aves homines frimiim confpeHos non formidare, verum 
audatler accedere, iifdemque fortajfe infidere, ut aliis anh 
malibus folent ; antequam capta, ccefie, fugatcc aut aliquo 
tnodo territce fuerint. 

Avis ovimagna Daie ditla. Quadam ovorum ac pul- 
lorum infolentia celebris eft avis Daie di&a, non exce- 
dens Columbam, & commode edulis. Nidum cauda ac 
pedibus excavat, locis fabulofis, quatuorakum fpithamas, 
ubi ponit ova per imbres Anferinis majora, & pugnum 
fere lata, Tapun incolis dicta, quinquagena plurave & 
citra ullum aIbumen,cra{Taj ac pinguis fubftanria; ,• quae 
aiTa coiftive boni funt & pinguis alimenri, frixa vero 
craffi malique & conco&u dtfficilis. Mirum eft [imo 
falfum] Avem tam parvam tanta; magnitudinis ova 
tamque numerofa edere; eadem tam profunda in fcrobe 
collocare, Sc collocata cirra incubantis opem atque te- 
porem excludi; & ftatim evolare pullos inde ex- 
clufos. 

Hifioria ifthac froculdubio fabulofa & falfa cft. Quam- 
vis enim Aves nonnulU maxima ova pariunt, ut v. g, 
Alka?, Lomwiae, Anates Ar&ica?, &c. Hujufinodi t.imen 
unum duntaxat, nonplura ova tonitnt antequam incubsnt .- 
nec ullam in rerum natura avem dari exifiimo cujus ova 
albumine careant. Ciim albumsn pr<ecipua ovi fars fu, 
quodque primum fcetui alimentum fubminifirat. 

Guitguit Avis corvipeta. Magnam audaciam exiguum 
capit corpufculum. Minima hsec Avicula Regulo fimi- 
lis eft, viridi colore & fuavi nucrimento. Ea eft Na- 
tur» rerum vis, ut haec tantuia avis, ac fere nulla aude- 
at perfequi corvorum examina, eofquecogat ubilibetla- 
titare, & feadverfus eam in Arundinetis tueri. 

Hcec fitia ejfe puto ad imitationsm sorum, quce a Veteri- 
bus de Regulo traduntur, quodfci. magno animo cum Aquila 
pugnare audeat. 

Maia. In infula Cuba praecipue gregatim volitat hoc 
genus, & Ryzi (cujus faminis maximus eft apudeasgen- 
tes proventus atque ufusjdevaftat fata. Muki & grati 
nutriment-i eft, & facilis conco&ionis, colorifque fulvi ; cui i"$* A P P E N D I X. cui eft in eolli poftica parte, (di&u admirandum, & 
nulli alii Animali conceffumj vencriculus, primiimque 
receptaculum nutrimemi. 
Credat Judaus ApeUa. 

Tuputa feu Avis verminofa. A cantu nomen ufurpa- 
vit. Viva tota farcitur vermibus : hos pro carne habet, 
his iingula membra imbuta : praeter hos & pellem nihil 
carneum. Cutem non perforant denfis exornatam pen- 
nis. Verfaturincare&is & herbofis locis: proceras ar- 
bores non amat. Phafiano forma fimilis eft, fed minor. 
Qnatiiter impudens fuerit oportet qui mendacium hoc con- 
fvnxk ; nimis ftolidus aut infanus efi qui credit. 

Anatcs quasdam A,fiaticae funt, non immerito Qornici- 
nes didtae, ita voce cornuum fonitum imitantur, quae in- 
fiar: folent per diipofuos equos iter facientium duces. Eft 
ea Avis, quamvis inermjs, audax & ftenua : quametiam 
maiosdaemonesterrere rurcjsperfuafum eft : certeliber- 
tatis ade6 retmens, ut eriam per totum ttiennium incorte 
nu rr 'ta, facultatem nacla libertatem faginae anteponar, 
fedefque naturales & fuetos alveos voiatu repetat: Buf- 
%. Epfi i. 

Tiiton a icula fuaviffimi cantus Hifpaniolam incolit." 
Tribus vocibus canitj fci. pene indivjfibilibus modulis 
variat cantum, ab acuta yoce in alias fubito delapfa, ut 
videatur una omnes edere unpque fpiritu multos formare 
tonos, tanquam fi a tribus gutturibus formarentur. 
Anonymus MS. teftatus fe audiviffe : cenfet nullam 
avem jucundioris cancvis, & oppidd praeftare Lufciniae 
jnexplicabili propemodum dulcedine. Negat a fe vifam 
hanc avem, foliim auditam ; fed aliorum teftimonio 
pulcherrimam prodit, & rnirificp colorum ornatu varie- 
gatam, 

AcbalalaEW S. Avis pifcium vibratrix. Columbina eft 
magnitudine & forma ; roftro nigro acuminato, 3 dig. 
longo & pro corporis proporcione craffo. Caput crifta or- 
natur, e colore cyaneo in nigrum tendente, longaque. 
Venter candidis tegicur plumis |k collum corque candenti 
i.nfignitur. Alae inferne albefcunt, fed poftremis parti- 
fous videntur fufcae. 8ccandicandbusmaculis inrerftindlae, 

fuperne A P P E N D 1 X i S7 

faperne ver6, ficut reliquum corpus funt cyaneae, ear 
tremis partibus nigrae & albis undiqne refperfa maculis» 
€auda partim nigra, partim cyanea eft, fed inaculis albis 
per intervalla quoque variata. Crura rubea funt, pedes 
divifi in digitos, in atrbs ungucs definentes : Oculi nigri 
8c iris candefcens. Advena eft Mexicanae regioni, & 
circa aquas verfatur eftque edulis. 

Qyet^altototl feu Avis plumarum. Criftata eft, & Pa- 
voninis magna ex parte ornata flumis, Picae Colum- 
baeve magnitudine, roftro incurvo Iuteoque, & pedibus 
nonnihil luteis. Cauda T^anatl plumis praelongis veftira, 
atque virentibus nitidffque & Pavonini coloris, Iridis 
foliis forma fimilibus, opertifque aliis fnperne nigrican- 
tibus, infeme vero & qua parte Pavoninas attingunr, 
quae in medio funt inclinantibus in virorcm, quafi cavente 
natura meliorum pulchrirudini. Crifta conftat plumis 
pulcherrimis atque fplendentibus : Pe&us colliimque in- 
ferne rubris & micantibus, ac Pavoninis fuperne ; quali- 
bus etiam tegitur dorfum, necnon eae partes quae fubter 
alas funr, interque crura fed dilutis, exiJibus & molli- 
bus. Plumae alarum pradongae funt, virore tinelje diluto, 
& in acumen definentes. Pennae tegentes humeros vire- 
fcunr, fed fubter funt nigrae : quse vero alas interftanc 
nonnihil incurvae funt ac unguium colore. 

Plumae hujus avis magni aeftimantur, atque ipfi auro 
praeferunrar, longiores z& criftas, reliquae ad imagines 
texendas,vivuntin Provincia/ TccoloiLmi ukra. Quaubte- if/ 
mallum verfus Honduras, ubi magna cura cavetur, nfc 
quifquam eas occidat, tantum licet eas deplumare, nec 
omnibus fed tantum dominis : funt enim opimorum 
praediorum loco, & tranfeunt adbaeredes. 

Arbores excavare dicunrur, & in earum cavitatibus 
educare fobolem, lcca aprica amant, rec cicurari volunt. 
Vox Pfittacorum non difiimilis. Quae de harum Avium 
venatione ex Hernandez adfert, vide apud ipfum vel in 
Append. ad Ornithologiam D. Willoughby. 
^ Turdi Chiappae, Pajferes Fabri dicli. Nigri funt, fo- 
lum in pcdore & capire rubri, Fru&u Querciuo dun- 

saxat 158 APPENDIX. 

taxan vefcuntur. Roftro perforant corticem Pinuutt^ 
glandem fingulis forasninibus aptiffime accommodant, ut 
manu extrahi nequeat : fic omnem Pinum ornatiflime 
cingunt glandibus incifis. Mox pedibus haerentes cor- 
tici, tundunt roftro glandem & vorant. 

Boitlalloth feu Avis longa, a roftri acumine ad caudx 
ufque exortum, (quae fpithamam quoque Ionga eft) do- 
drantem prolixa confpicitur. Roftrum defuper nigrum, 
fubtus vero cinereum, quadrantem Iongum, ac medio- 
criter cratfum, cauda virens fed Pavonino fplendore. 
Plumae totius corporis ex aibo fulvefcunt, fulvefcuntque 
prope caudam e nigro ; fed quae corporis veftiunt fupe- 
riora nigra» funt, maculis candicantibus confperfae. Hu- 
mipeta avis eft ac modici volarus, fed adeo pernici curfu 
ut equorum velociifimorum agilitatem Ionge excedat. 

Cotumicss Indkce Colin di&as, noftratibus funt fimiles, 
etfi ad Perdicum fpecies fint fine dubio referendae. Multa 
genera apud Novos Hifpanos reperiuntur : nonnulla 
fufca & criftata, quae Quauht^onecolin nuncupant, me- 
diocris magnitudinis ; alia fufca quoque fed criftarum 
expertia & paulc minora ; alia omnium maxima ful- 
vaque, fed capite albo & nigro colore variato, extremis 
vero alis dorfoque carrdentibus : pedes vero & roftrum 
nigra funt. Omnia bono gratoque conftant alimento, 
male habentibus convenienti. 

Coyolco^quc feu Coli fonalis, Coturnicibus Europaeis fi- 
milis eft, magnitudine, cantu, nutrimento, volatu ac 
moribus, fed diverfo colore, qui fuperne eft ex fulvo 
candidoque commixtus, inferne verb tantiim fulvus ; 
etfi verticem ac collum nigricantes albajque plumae occu- 
pent, & taenias ab utroque latere, adeoque a" collo ad 
utrumque oculum conftituant atque efforment. Oculi 
funt atri ac fulva crura. Indigena avis eft, campeftri- 
biifque locis, velut & noftras, frequens, & fimili etiam 
alimento. 

Colcuicuiltic feu Coturnicis fimulacrum, Coturnicis 
quoque noftrae fpecies eft, albis nigris coccineifque va- 
riata plumis, & protra&is defuper potius lineis quam 
circumfcriptis maculis, fubter vero 'potius maculis fre- 

quentibus APPENDIX: x S9 

qiientibus qukm lineis. Pedes cruraque cyanea furtt ; 
fed cantu, magnitudine, moribus caeterifque cun&is 
pracedenti omnin6 fimilis. 

Cenot^qui leu Avis nivis evocatrix, Antequam ningar, 
clamitat, poftea filet. Color illuftris variegatione : 
pe&ore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre 
permixtus notis candidis & atris ; fubtus alas candidus & 
cinereus ; fuper, fulvus, niger -, paul6 poft, cinereus infe- 
clus atris maculis : fub finem confperfus albis noris ; 
cauda fubtus niger & candidus, fuper fulvo nigrove 
maculatus. Caput nigrum eft, fafcia cincftum cine- 
rea" : roftrum parvum, cinereum fuperne atque inferne ; 
fed fuperne juxta exortum linea ambitur lutea. Oculi 
nigri funt, & palpebra? pallentes. Montana colit, & 
veris tempore educat fobolem. Ita convolvit huc Sc 
illuc caput, contorto in varias partes collo, ut ecdem 
licu immota perftans cun&ra circumfpiciat. 

Eft & alia ejufdem avis fpecies, quibufdam diftans co- 
lorum varietatibus, capite fiquidem fulvo & cinereo 
coilo partim nigro & partim candefcente : funt qai Loccto 
vocant. 

• Picicitli poft imbres apparer, ignobilitate quadam ori. 
ginis nobilis. Nefciunt adhuc Tetzcoquenfes ubi fcerifi- 
cet. Muta eft ; educat domi, brevi perit. Palato i & 
Stomacho eft acceptabilis. Cinerea tota eft, nifi capite 
ac collo, quorum utrumque nigrum : folum oculos ni- 
gros candens arnbitmacula. 

Cencontlatolli, i.e. Quadringentse Iingua?, Avis poly- 
glotta, totius melodia? regina, cujufcunque vocis arbitra. 
Sturnum non fuperat, fubtus aibefcit, faperiore parte 
fufca, puliis & candentibus intermixtus pennis, maxime 
ad caudam & caput, quod imagine quodam corona? ar^ 
genteae redimitur In caveis ad blanditias audirus, ad 
oftentum & miraculum natune affervatur. Vincir om- 
nes fuavitate & arbitrio guttnris., nuliius non imiratur, 
nuliius non fuperat: PhilomeJse longiflime pra?ftar. Con- 
tenta eft quovis cibo : calidas amat regiones, temperatas 
tolerat. 

Huk. 1*0 APPENDIX 

Huic fimilis eft T^aupan ; Aliqui fufpicantur fdemi- 
nam efle ejufdem (peciei, paribus magnitudine, cantu, 
forma, nifi qn6d plumae infernae albae funt, cinereae & 
nigrae ; fupernae pullae, mgrae, aibae. Nofiu<e Mexkand Francifci Hernandez. 

*\fOclua Mexicana Chichi&li di&a. Plumis induta 
•^ \ Gallina; magnitudine effe videtur ; pedibus pen- 
natis, plumis univerfi corporis fulvo, albo, fufco, ni- 
groque refperfis colore. 

Tobaltccototi, Bubo Mexicanus non auritus, No&uae 
magnitudine & colore. 

Poxaqua, Genu» Oti aut Afionis a noftrate forma 
diverfi. 

Tccolotl, Bubonis auriti fpecies, nigro ac fufco colore 
varia ; iridibus oculorum aureis. 

Tolchiquatli feu No&ua junceti. Roftro eft nigro 
brevi, pedibus impenfe hifpidis, unguibus atris j plumls 
circa roftrum albis ; alis inferne nigris admixto fulvo, 
fuperne nigris pallidis candidis ac fulvis, eifque & cauda 
longis Licet parvo (it corpore, plumis veftita Gallinae 
magnitudine effe videtur. 

Tlalquipatli, Oti fpecies parva, roftro refimo *c brevi ; 
plumis fulcis & cinereis ; pedibus hirfutis, unguibus a- 
tris ; iride Oculorum ex luteo rubefcente. 

Cbicuatiifeu No&ua canora, Rufticulae par eft,roftro, 
longo, tenui ac pullo, ac taeniis juxta utrumque oculum 
luteis & incurvis. Inferiora corporis pallida kinc, nigris 
quibufdam plumis circa colium mterfertis : irides oculo- 
rum luteae ; caetera ex fulvo, fufco, & cinereo permixta. 
In montibus verfatur ; inque caveis enutrita haud vul- 
gariter garrit. B^Jlrum hngum £2 tcnue Avem rapaccm 
non ejje arguit, Avet A P P E N D I X, i6t Jves rafaces diurn* Francifci Hernandez. 

YZjjuauhtli, Aquilae criftatae genus, Arietis magnitu- 
dine, roftro ad radicem luteo, deinde nigro, pedi- 
bus pallidis ; ventre colore e nigro 8c candido permixto j- 
collo, dorfo & cauda nigris autfufcis. Ferocium Ani- 
maliurh audaciam imitatur, & cicurata fi irritetur levi 
de caufa aggreditur & involat hominerh ipfum ; mitefcit 
tamen & ad aucupium facile inftitui poifet. 

Tlacoquaubtli, feu Aquila virga?, Afturis eft magnifu» 
dihe, colore fufco & cinereo, 

Tlaquauhtli, Aquilae genus mediocris magnittidinis fu*-* 
pinacorporispartefulva& fubnigra, prona pallidiofe & 
fubfulva, occipitio pallido. An Balbufardus feu Haliaze- 
tu$, an vero MilvusSruginofus? Pedes lutei. 

Hoinetli feu Avis incurva, Afturis eft magnitudine ♦ 
roftro nigro, cruribus luteis ; cauda fpithamam longa, 
lataque : colore fubtus candente, fulvo variato ; fuperne> 
atro fufco fulvo atque candente : iride oculorum iutea. 

Tlotli, Falco columbarius Nebbi dictus, niger totus 
excepto roftrock pedibus quae lutea. 

Ceceto, Tinnunculi fpecies a voce nomen habens. 

Co^cacoauhtli, iive Regina Aurarum Nieremberg, Ac- 
cedit magnitudine gneliis Aquiiis. Corpus univerfum 
praeter eas partes qux juxta pedus funt ex nigro purpu- 
rafcens, fulvum eit ac pullum : alaj fubtus circa exor- 
tum nigre, cxtera cinereae, defuper vero mixtim fulvae, 
nigrae, & nonruhil in purpureum vergentes, Crura ru~ 
bra, Scunciungues. Roftrum PlittacL extremo alburrv 
caetera fanguineum. Irides oculorum fulva?, palpebra: 
rubea:, frdns fanguincus ac plicatilibus rugis torva, quas 
nonnunquam explicat ; pilis quibuidam retorridis rarff- 
queveftita. Cauda Aquilae, infernc cinerea, forisnigra, 
Anguibus, muribus & lacertis vi&itat, fed morticinis 
maxime & humano ftercore. Vi incredibili obfiftit ven- 
tis, contranititilrque adverfantibus, iiidem fedibus per-» 
ftans immobilis. 

M Garagaj, *62 APPENDIX: 

Garagay, magniradine eft Milvii, capite & extremt- 
tate alarum albis ; brevis volatus, Crocodilorum &Te- 
ftudinum ovis infefta, qnas fub arena in ripis fluminum 
condita odoratur & vorat. Aurae eam infequuntur ue 
potiantur furto : alias (olivaga eft. Corvini generis Aves Franc. Hernandez. 

TLI Oitqamtl, Monedulis perfimilis, corporis tamen mag- 
•* •* nitudine eas vincit, & prolixitate caudae vel Picis 
pari : colore etiam njgro in coeruleum fplendentem ver- 
gente a noftratibus differt. 

T^anahoei feu Pica Mexicana Uerri. Picae noftrati fi- 
milis eflet ni tota nigricaret, prseter caput cVcollum, qu# 
inclinant in fulvum colorem. Vox queruja eft velut mi- 
jiorum Sturnorum. fici MartU, Mexicani Fr. Hernandez. p I C I Martii genus maximum Ocononetl dietum, 
Quatotomomi, Picus imbrifoetus biieremb. Upupaf 
magnkudine,nigro fufcoque colorevaria. Caput parvum 
eft, & rubeis conte&um plumis, crifta etiam rubra, fed 
fuperne nigra, tres uncias longa infignkum. Roftrurri 
candens 8c inferne brevius. Alterutro colii latere fafcia 
candida defcendit ad peclus. Pedes lividi. 

Tlauhaue chultototl, Merul& major, roftrolongo nigro, 1 
mandibula inferiore multo breviore j verticeSc toto pene 
collo defuper rubeo; alis ac dorfo nigris, lineis tranf- 
verfis albis variis, infernis cundtis cinereis. Pici Martii 
ipecies effe dicitur Hernande^, quia fci. arbores per- 
rorat. 

Qiiauhtotopotli, Sturno par, colore nigro fed candidis 
plumis maculato, prccipufe circa caudam, poftremas 
alarum partes, roftrum ac ventrem, qui totus pene can- 
diduseft. Mitefcitalitiirquedomi. 

Occsolin^ APPENDtK i$j 

ftcocolin, Sturni magnitudine, colore nigro & luteo 
|mlchre variatum, cirea dorfum verS crura ac ventrem 
cinereo : roftro Ibngo & acuto. 

Qttaffhcbochopitli feu Avicula ligna excavans. Cotur- 
hicis forma & magnitudine eft, plumis nigris aut pullis, 
lineis albis tranfverfis diftin&is, ventre pe&ore minii co- 
lore. 

T%init%ian, Avis cft parva, Colurtibae paene par, plu- 
mismultbrum cdlorum veftita.quibusimagines miraefub-* 
tilitatis texunt indigenae. Roftrum breve eft, incurvum 
& pallidum ; columbinum capuc ac collum, fed qus 
plumis virentibuS ac nitidis veftiantur. Pedrus venterque 
rubra func, praecerejus partem quae eft proxima caudae, : 
Illa ertim cyaneo cartdentique promifcufc tingitur colore : 
cauda fuperne virente, ac nigro inferne : Alae partirri 
albo, & partim fubnigro .- iris oculi futeq, fed in cocci- 
fteum vergente ; crura ac pedes cinereo. Vivit in eaiidis 
juxta Oceanum Auftralem. GdlitiAcU Mexkam Fr anc, fcfernandez. 

f^HachalacathetU Color ffifcus : pe&us ad caudam uf- 
*-* que fe candido in pullum vergens ; pedus roftrumqj 
cyanea : Magnitudo Gallinae vulgaris ut & vox : Avis 
eft ^ admodum ftrepera & clamofa, unde nomen quod 
Avis vociferang & clamitans fignifkat. 

HoaU\in altera, fufca avis eft, Gallinae magnitudine, 
Calandrae cantu, quae homine confpe&o ridere auc eum 
irridere videtur. 

HoaB^in ^ vocis fohitu fimili di&a, G^Ilinae Ihdica? 
fere magnitudine eft, roftro incurvo ; pedibus fufcis„ 
unguibus nigris ; peclore candido in luteum inclinante ; 
alis caudaque maculatis, per intervalla pollicis, eolore 
candido & pallenti : dorfoacfuprema parre colli fulvis, 
in fufcum inclinantibus, ut & temporibus ad roftturh & 
bculos. Criftam geftat cohcinnatam e plumis e candido 
ih pallidum colorem vergentibus, feddorfoearum nigro. 
Vefdtur anguibus. Vivit in £alidis regionibus, ufu$ i<5 4 APPENDIX. 

in medrcina vidc apud Autorem ; nobis enim fufpe&I 
funt. Aves Qohml& magwtudfae MexkAna 
JFranc. Hernandez. 

YAcatopil feu Roftrum fudis, Columbi fylveftris mag- 
nitudine ; roftro 4 dig. longo, tenui, pallido, fed 
magnaex parte nigro, pedibus luteis, &c. Gallinulae fpe* 
cies effe videtur. Color univeru* corporis, alarum & 
caudaz ex albo, cinereo, nigro & fufco permixtus eft ; 
fed inferiora fimul cum cauda album raagis participant 
colorem. Circa aquas verfatur. 

Nexton, Columbae eft magnitudine, corpore magna 
ex parte cinereo, ventre ae collo inferne aibo, roftro & 
pedibus nigris. 

Nextototl, Columba pauI6 minor, coloris fuperne cine- 
rei ventre colloque inferne albis ; roftro & pedibus ni- 

S ris * 

Ocot^initqcan, Avis eft formofa, Columba? magnitu*' 

dine, roftro 2 circiter dig. longo nigro ; capite & pe- 

cT:ore purpureis, necnon pedibus, reliquo vero corpore 

ex Juteo virefcenti. Alibi colorem cyaneum ei attribuit, 

partim etiam album & cinereum, pedes nigros; nifi 

fortfe alia avis fit ejufdem nominis. 

Tlarnjuiquizfototi feu Paffer (ibilans, Columbajpar, ro- 
ftro craflb, acuminato & nigro ; irioculorum lutea ; Alis 
caudaque albo & nigro colore variatis, tcenia nigra &. 
roftro ad extremum ufque pedhii procedente ; alis tamen 
anrerius luteis, ac univerfim reliquo corpore pallenti ; 
pedibus fufcis. 

Qliaxoxotlototl, Magnitudo circiter Columba? ; Ro- 
ftrum magnum, nigrum, Iatum, & in acumcn con- 
tortum tendens ; vertice eft cyaneo, & reliquo corpore 
cyaneo pallido, virideque promifcue ac nigro. 

Momct. Irides oculorum coccinex : Roftrum in- 
cuvvum. fubnigrum 3. penc digit, longum, acuminatum, 

infern^ APPENDIX. 155- 

inferne brevnis, mperne ferratum. Pedes fufci. Caput 
caeruleum & pavoninum, reliqui corporis color virens. 
Rarum eft caudae inefle pennara unicam caeteris longio- 
rem, & quae extrema tantum parte plumata fit. Hoc 
efuidem rarum, imb ut fufpicor falfum : nam in caudis 
avium omnes fenna geminafunt, h. e. ejufdem generis bi- 
na, hincinde una, Vcriim & in Spit^bergenjibus, Frid. 
Martens hujujmodi avem invenio, 

Aves qutdam exotka & anomdtz, Turdi mag- 
nitudine, Marcgravii & Franc. Hernan- 
dez. 

i.pITANGA GUACU Brafilienfibus Marcgr; - 

■*■ Bemtere Lufitanis. Magnitudo Sturni : Roftrum 
craflum latum pyramidale, acuminatum, digito longius. 
Caput depreflum & latiufculum ; collum breve, quod 
fedens contrahit. Pedes fufci. Supina pars tota e fulco 
nigricat ; prona fiavet. Superiiis tamen juxta caput co- 
rollam quafi monachicam habet albi coloris. Quaedam 
ex his Avibus in fummo capite maculam' habent fla- 
yam. 

2. AxiNGA guacu mucu Bra/il. Marcgr. Turdehe 
fere magnitudine eft : Capite fatis craflb ; Roftro pau- 
lumadunco, coloris ex viridi & flavo mixti: pedibus 
cinereis; cauda longiffima 9 digitorum. Pars corporis 
fupina tota cum alis & cauda brunna feu fuliginea : -Ex- 
tremae caudae pennae albae ad lemidigitum ; prona pars 
cinerea. In capite longiufculas habet pennas, quas in- 
ftar duorum cornuum furrigere poteft. 

3. M atu it u 1 Brafil. Marcgr. Magnitudo Smrni : 
Collum breve, ut & crura. Roftrum reclum, forte, co- 
lore cinnabarino. Supina pars tota fufca pallide. flavo 
maculata : Gutcur flavum, reliqua pars prona alba, fufco 
purj&ulata. Crura obfcure cinerafcunt. 

M 3 4. Guir 166 A.PPENDI'X 

4.. GuiRaPun^a BrafiHenflbus Marcgr. Turdq> 
major eft.Coiumbae fere par Roftro. digitali ? laro, nigro ; 
ore amplo ; oculorum irides ccerulelcunc. Sub ^utcure 
& in tollo inferjori multa< digitum lon?as prcpen ientes 
parriculas carneas nigras habec. ngura fpiculi haftae. Ca- 
put obfcure brunnum : Totum collum, pectus, venter, 
dorfum, & crura fuperiora leucophaeis pennis teguntur, 
quibus, potiffimum in dorfo, nigncantes admixtse, ac 
versus caudam etiam virefcenr.es. Alae nigricanr, vire- 
fcentibus pennis admixris. Crura nigucant, Alta voce 
clamat ut ejus fonus e longinquo audiatur. Cauda tres 
digicos longa. 

5. GuirarU NheengetaBrafllienflsMa.rc.gr. Me- 
rulaj aquaiicae magnitudine eft, aut pauld majpr : Ro- 
ftrum reclum, nigrum, compreffum : irides oculorum 
fapphirini Pedes nigri Totum caput, collum, pe- 
ctus, venter inrlmus albogrifei : Dorium leucophaeum 
leu cinereum. A roftro utrinque per oculos adocciput 
macula oblonga higra tendit. Alae & cauda nigra. 
Caudae pennarum-excremitates albae, & fuperius quoque 
albis plumis tegitur. 

6. Aolchichi Mexicanorum feu Sturnus Mexi^ 
canus humeris rubeis Hernand. Magnitudine, colore & 
forma Sturnis pares funr, cum quibus eciam verfantur. 
Humeri actate in rubeum mutantur colorem. Sata inqui- 
bus confedere vaftant & depopulantur ; quo a Sturnis 
difTerunt. ln caveis inclufa; & edo&ae humanas voces 
imitantuv, & Jepide garnunt. Ex humerorum rubeo- 
rum argumento Hiipani Commendadores vocant. 

7.T zanatltototl. Hernand. Dodrantem longa, 
Sturni magnitudine; Roftro brevi craffo, cinereo, 8c 
nonnihil incurvo : prona parte rubefcente, capite nigro, 
reliquo corpore pennis nigris, albis & alicubi lulvis 
vario. 

8. Mocotototl feu Avis qu* alitur herba vo- 
cata Mocoquitl Hernand. Sturni magnitudo : color fuf- 
cus, pallido permixtus. Pe&us cander, 8ccaudafubms. 
Pedes roftrumque coccinea funt. Canora eft. 

9. Chietototl. Tutdo vifcivoro forma & magnitudinq 
fimilis eft, fed cinerea tota praeter ventrem poftremum 8$ 
nientum, quae candicant. 10. Tet^ 'APPENDIX H7 

ioi Tet^onpan. Sturni magnitudine, dnereo, candi" 
do, pullo atque nigro colore. 

ii. X-chitototl, ventre, peetore 8c_cauda magna ex 
parte croceis, non fine mixtura coloris atri ; alis fubtus 
cinereis, fupernfe atro & candenti colore permixtis ; re- 
Jiquo corpore cum capite atro. Rznc cap. i8. Coztoroti 
feu Avem luteam vocat, & magnitudinem PafTeris Ca- 
narii ei attribuit, erat enim juvenis feu pullus. Eandein 
etiam eodemnomine cap. i^o.defcriberevidetur. Quae au- 
temhoc nomine cap.i^. defcribitur,tota erat lutea.capite 
nigta macula infignito ; caudaque ac ali* pallido ac ni- 
gro variatis colore, forte tamen prajcedentibus eadem. 

12. Xochitototl altera feu Avis florida, Pafleri forma 
& magnitudine fimilis eft, veriitr. colore differt, plumis 
partim pallidis, partim nigricantibus, partim albis, ac 
partim fufcis, Nidum conftruit ex arborum ramis pen- 
dulum. 

13, Toxcaco^tic, Turdi vifcivori magnitudine & forma, 
fed collo 8c pedore luteis ; & fafcia ejufdem coloris 
frontem prsecindta. 

.. 14. Chiantototl, Sturni magnitudine, roftro mediocri 
& nonnihil incurvo, cinereo, pe&ore & ventre candenti, 
fed fubfufcis plumis maculato, dorfo fubfufco & cyaneo ; 
alis ver6 candidis atque fubnigris ; capite cinereo line& 
candida juxta akerutrum oculum infignito. 

1 5. Nopaltencol, Sturno paul6 ma jor, roftro fubin- 
curvo & prolixo ; iri oculorum rubea ; fubfufca & cine- 
rea tota. 

1 6. Caxcaxtototl. Avis eft tota cyanea fubnigraque, 
Sturni majoris longttudine, oculorum iride lutea ; Roftro 
longiufculo, acuto, nigft». 

17. Ahuatototl, Smrni magnitudine & forma, fed alis 
& cauda coeruleis, csetero corpore e fubalbido vergente 
in fufcum. 

18. Pitqmalotl, Sturni genus dodrante pauI6 majus s 
lato roftro nigroque. 

19. Tayauhquitototf, Sturni magnitudine, viridi, cya- 
neo fulvo & cinereo colore ; duabns pennis ab extrema 
cauda pendentibus, cxteris longioribus, fcapis aliquouf- 

M 4 que i68 A P P E N D I X. 

que nudis, extremis cyaneis & nigris pilis veftitis. Guira 
guainumbi Marcgravii effe videtur. 

20, Cochitotoil feu Avis florida, roftro tenui acuminato, 
paulum inairvo, lupina parte promifcue cinerea ac nigra, 
ca?teris luteis : pedibus cinereis. An Xochitototl eadem ? 

ar. I^anatl, Colore, natura, moribus, voceSturnum 
refert : A roftro extremo ad cauda; exortum fpitha- 
mixa, ad extremam caudam dodrantalis. Penna? nigrae, 
Pavonino colore fplendenies. Roftrum tres digitos lon- 
gum nigrum, ut & pedes. 

22. Teauix quiacat^anatl feu Sturnus falfus, quia juxta 
laciis falfos veriatur. StUrno forma, magnitudine, co- 
!ore perfimilis eft, cauda tamen prolixiore & pauI6 ma- 
jori corpore. Pennse omnes, exceptis qua? collum & 
caput veftiunt (nam hse pullse funt) nigrefcunt cum quo- 
dam fulgore. Gregatim volant, & fata devaftant. 

23. Tolocat^anatl feu Sturnus junceti. Sturno fimi- 
lis eft forma & magnitudine, fed paulo minor : totus 
rriger, fi caput excipias, quod fufcum eft. 

24. Txonyayauhi tertia, Magnitudo Sturni : color 
fubtus albus fulviifque, defuper ver6 ex viridi palle- 
fcens. Dextras z\x exortus candet, fulvefcitque ; caput 
ver6 parrim virefcitacpallet, partim nigricat. Parscolli 
dextra nigra eft, fed roftrum atrum. Pedes ex albo ru- 
befcunt. 

2 5 1 . Txama^catl, Stmn\ eft magnitudine, roftromedio- 
cri & nOnnihilincurvo, cinereo, if ide oculorum coerulea ; 
plumis e fufco virefcentibus, pe&org luteo, ventre albo, 
& fubfufcis pedibus. 

%6. Elco^tototl, Merulae par, Iuteo pedtpreac ventre,' 
cauda nigra ; alis ex nigro fulvefcentibus ; fupina parte 
einerea roftro fubnigfo longiufculo, oculorum iridibus 
luteis, pedibus ciriereis. ' : 

27. Caca/ototl feu Avis Corvina, Sturno noftrati par 
eft, univerfo corpore e nigro vefgente in cceruleum, atro 
roftro, cauda prolixa, & iri ex luteo rubelcente. ; 

'28. Chi/coauipaltototl, Magnitudo MeruJa?; roftrum 

e cyaneo nigrum, crura virefcunt. ' Caputnigricat, veh- 

ter pedufqiie pallefcunt, reliquum yero corpus Iuteo 

* ; • *" ~ " "' " .yiridiquei A P P E N D I X, 169 

viridique, necnon albo & nigro variatur colore. 

29. Chiltototl, Praecedenti fimrtis eit roftro, magnitu- 
dine, colorum varietate, necnon moribus, fed capite 
coccineo & fulvis pedibus. 

30. Tlaubtototl. Merulae eft magnkudine, tota rubra, 
uigrisquibufdam plumis alis interfertis. 

3 1 . Xotlapecb, Magnitudo Sturno minor : fuperne. 
fulva, infernfc cyanea: Crifta in capite fulva fed humilior, 
cujus extrema versus roftrum pennae fubnigrae atque fub- 
re&ae excipiunr. 

• 32. Olotototl. Praecedenti par, fed tota pene cyanea 
pavoninique, quamvis circa collum albi rnbrique colo- 
ris fir. 

33. Yacatlil feii Avis roftri nigri, anigroroft.ro, digf- 
tum tranfverfum Iongo, & e craffiufcula origine definente 
in acumen, nomen accepit. 

34. Ceoan feu Avis nivea, Turdo vifcivoro paulo ma- 
jor, imitatione humani fermonis nobilis, circa pe&us 
ventrem & alarum exortum fulvefcens, permixtis ad. 
caudam cinereis plumis. Alarum excrema caudaque 
ipfa inferne cinerea funt : fuperne totum corpus fe fufco 
pigrefcit. Roftrum (quod exile) & pedes fulvefcunt. AvicuU Mexican* Franc. Hernandez Pajferis 
vel forma & magnitudine, vel magnitudint 

fola. 

f^UiltototU Pafleris eft magnitudine & forma ; differt 
'^ 1 roftro nigro, incurvo, tenuiore & longiore j ventre 
& capite flammeis, caudaque nigra. 

Chiltototi altera, nigra avis eft, fed alba quoad pectus 
atque humeros, fronte (qua parte depilis eft) nigra ma- 
cula jnfignis. 

Chiltototl quarta, tota fere coccinea eft, fed nigrls 
juxto alas admixtis, maculis vero prope oculos candenti- 

|?us. ~~~ '" "~ ' 

Elotom} i 7 o • A P P E N D I X. 

Elotoml feu Avis Ipicae Mayzii, Magnitudo Pafferisi 
Roftrutn breve, tenue, color partim albus, partim pu|- 
lus partim cyaneus atque cinereus. 

Elotototl fecunda, fefquidodrantem longa eft, 8c variis 
eoloribus decorata, & criftam quandam in pe&ore ha- 
bet ex nigris pennis compofitam. 

Elotototl tertia, Coturnicis eft magnirudine, roftro ut 
Rufticul» longo, Colore totius corporis aibo, fulvo 8c 
nigro promifcue. 

Elotototl quarta Cardueli pene par eft, fed albo aut 
cyaneo colore, caudaque pene tota nigra, Pro Elotototl 
quarta aliam avem defcribit, cap. 227. 

Hoauhtototl, PafTere noftrate major eft, pedibus ac ro- 
ftro fufcis, caeteris coccineis, demptis capite, dorlb ac alis 
dilute viridibus. 

Hoextototl feu Avisfaligna, quia drca Salices verfatur, 
Pafiferis parvi eft rnagnkudine, fufca & pallida promif- 
cuetota; roftro & pedibus nigris. 

T^cuicuil fcu Oculus pi&us, Pafferis eft magnitudine 
& coloie, fuperioribus tamen piumis magts fulvis : non- 
tmllx circa caput & roftrum nigrefcunt, ahae ex alba 
paliefcunt. 

Yexixouhqui feu Avis cyaneorum pedum, Anclari® 
HifpanisTpktani regni incolis didlo perfimilis, ledcaput 
candicantibus tegitur plumis, nec roftrum ade6 eft in 
fuperiorem partem contortum. 

Ytlamotototl feu Avis vetula, PafTeri fimilis, paulo ta- 
men major, cauda infernfc fulvefcente, ventre albo, pe- 
(ftoreque & collo infeme ruflSs. 

Xochiltototl altera feu Avis florida Pafferis forma 8c 
magnitudine eft, varjat tamen plumarum colore quae par-^ 
tim pallent, psr.tim nigricant, partim aibae funt, ac par- 
tim quoquefulcae. Nidum conftruitex arborum ramis 
pendulum, Hanc ob nomen commune inter SturnoS; 
etiam recenfuimus. 

TeoAuhtototl, Pafleris magnitudQj roftrum breve, 
pronae partis color albus jn luteum vergens, fupinae 
cyaneus, alarum niger. 

7xamat%° A P P E N D I X. tft 

Y$amat%catL f ototf, Pafleris magnitudine ac voce, co 
lore fubtus pallente, circa alas vero & caudam albo, 
partibus eirca oculos candentibus,quod nomen fignificat, 
Roftrum ac pedes cyanei. 

Nochtototl, Pafteri par & fimilis, fed caput, mentum, 
& defuper exortus ipfe cauda; coccineo colore tingitur; 
reliquum corpus magna ex partefufco, alias vero nigro 
atque candente. 

Quauheilni, Pafferis magnkudine, roftro unciali tenui 
nigro, collo & ventre candentibus, reliquo corpore pro- 
mifcufe albo fufco & nigro. 

Tlalchinoltototl, Pafleri noftrati magnitudine forma & 
colore fere fimilis. 

Tohualtototl, PafFeri pene par ; avis nodfcurna dicitur, 
vel quoniam nodtu vi&um quamt, vel quod nigra rota 
fit, paulifper vergens in fulvum, iride tamen & inferiore 
roftro £ luteo rubefcentibus. 

Ayo quantototl tiltic, Paiferemajor, roftro parvo fufco 
ac nigro, reliqui corporis colore h luteo vergente in can» 
didum. 

Txte^catototf, Pafferis eft magnitudine, variata tamen 
cinereo, fufco & nigro colore. 

Ayo quantototf, Praecedenti magnitudine par, luteo, ni- 
gro, fubalbidoque eolore varia. 

Tatac, Magnitudo Pafleris, fupina parte tota cinerea^ 
alba, & e nigro in cinereum tendens : collo 8c pe&ore e. 
luteo rubefcentibus, ventre albo, femoribus albis & ci- 
nereis ; pedibus e fufco virefcentibus ; lineis albis & ;n- 
curvis fuperne circundantibus oculos. 

Coltotl, Magnitudine eadem, ut & forma atque ali* 
quatenus etiam colore Pafferis. Canora eft, & voc? 
.i^arduelem imitatur, defcribitur pleniiis, ca^. 20. Avictih 7*1 A P P E N D I X. Avicute Mexican£ Fr. Hernandez Carduelis 
magmtudine, nonnulU etiam forma ; cum 
aliis Aviculis minimis. 

"KAlacatototl leu Avicula germinis Mayzii, qu6d ei 
+ VJ " infidere folet, ventre pallente, alis & cauda in- 
ferne cinereis, reliquo corpore nigro, pennis tamen can- 
dentibus interfertis. 

Coco^tli, Avicula lutea Carduelis cantu & magnitu- 
dine, verum e luteo in fufcum inclinans colorem. 

Qyatotfli, Carduele minor, pullo ac nigro colore con- 
fperfa, fed poftremo corpore & circa caput pallente, Eft 
& alia cognominis avis longe diverfa. 

TechiSlli, feu avis fe fcalpens ad arundines, Carduele 
paulo minor eft, defuper e fufco virefcens, fubtus vero 
ex albo pallefcens. Pedibus rubris, roftro brevi, acuto, 
fuperne nigro, inferne albo, plenius defcribitur apud 
Hernandez. cap. t i o, 

Tlapalchichi feu confricatrix rubra, Cardueli par,' 
mille coloribus vi(u jucundis varia, cceruleo, viridi, 
rubeo, flammeo : Roftro brevi crafliufculo, fuperne ni- 
gricante, albicante inferne. 

Cocoehatl, Carduele paulo major, luteo alboque & 
fulvo colore variata, ac macula juxta alterutrum oculum 
infignis ; ; , in mare majore. 

Coco^ton, Carduelis magnitudine, luteis cyaneifque 
pennis varia. 

Techiftli, praecedenti pene par, fed cinereo & fufco 
varians colore. 

Cacatototl, Acanthidi par eft, infernis omntbus candi- 
dis, fupernis vero fubnigris atque fubfulvis; pedibus 
cinereis. 

Axoyatotoil, Magnitudo Carduelis; Color inferne 
fubalbidus, fuperne fubfufcus & luteus. Crura ex lu- 
teo rubefcunt, criftdque quam capite geftat. 

Xompan- A P P E N D I X. 173 

Xompantototl, Cardueli pene par ; Colore albo, jpur- 
pureo, luteo, candentique diftinguitur. 

Cuitcuit^catototl, Prxcedente major. Inferna coccinea 
funt, capitis fuperior pars.fulva ; reliquum corpus cya- 
neo, candido atque fubnigro diftinguitur colore. 

Cbiltototl Carduele paulo major, tota fere coccinea? 
fed nigris juxta alas admixtis plumis; maculis' propfe 
oculos candentibus ; roftro parvo ac higro. Superi&s 
ponitur ob nominis identitatem inter Pafferinas. 

Xiquipiltctotl, Avicula eft minima, nigra macula ro^ 
ftrum colhimque confperfa, cajtera cyaneo cinere6que 
tincta colore. Canora eft. 

Quauhchichil, feu Avicula capitis rubri, Boit^it^iUin 
paulo major eft, infra candens, fuperne e fufco virefcens r 
capite coccineis ornato plumis, femoribus nigris : roftro& 
pedibus atris.c/f/>. 17.& 170 eandem defcribir. 

To^cacoyli mas, feu gutturis pallidi. Cardueli pene 
par, pedibus ex albo rubelcentibus, roftro brevi, tenui, 
acuminato, fuperne nigro, inferne pedibus concoIore« e . 
Inferna corporis lutea funt, fuperna partim lutea, par- 
tim cyanea : Afce inferne cinerea:, fuperne- ex fufco pai- 
lefcentes. Fafcia nigra ab ortu roftri per utrumque ocu- 
lum ad pectus ufque procedit. 

Co^tototl feu Avis Iutea, fufco, nigro, cinereo & luteo 
colore varia eft. Canora eft, ac colorem in nigrum can- 
didum Sc luteum mutare viciffim folet. Aliam fub hoc 
nomine defcribit luream rotam, fed capite nigra macuia 
infignito, caudaque & alis pallidonigroque variatis. 

T^it^iquilotl, Avis eft fufci coloris dilutioris.quaj imbri- 
busdecidentibusappaiere folet & exultare, pedibus lon- 
gis nigtis, collo tenui & longo, roftro prolixo nigrtSque. 

Tlaquilotototl feu picla avis. Pulcherrimis coloribus, 
luteo, coccineo, viridi, purpureo variatur. Pedibus eft 
cinereis, oculorum iridibus luteis. 

_ Tlauhtototl feu Avis coccinea ; Iifdem variatur colorum 
differentiis, fed paulo minore conftat corpore. 

Coyoltototl, Aviseftmediocris, roftro crafiiufculo brevi, 
eodemque &cruribus fufcis, pectore & ventre eoccineis, 
reliquo corpore lubrubro & nigrefcente. 

pafai- *74 APPENDit 

Tlapaltototl, Cardueli par aut pauI6 minor ; foftro te- 
nui, iride oculorum lutea, alis caudaque e nigro rubete 
centibus, & reliquo corpore coccineo. 

Chachavatototl, Gardtiele pauI6 major, pedibus fufcis, 
roftro parvo & nigro, infernis parribus luteis, reliquig 
ver6 cceruleo, nigro atqne cinereo colore vafiatis. 

Chichiltototl, Magnitudine eft praecedentis, infernis ta- 
jmen partibus rubeis, fupernis ver6 cinereis & nigris, fed 
in purpureum colorem vergentibus roftro paulo acutiore 
8c longiore. 

Xoiotlapech, Pafferis pene magnitudine, inferne lutea, 
fufca ver6 (uperne, 

Caquantototl, Magnkudo Pafferis, color cinereus, fedi 
extrema cauda lutea, & ab extremis alarum pennis, coc- 
cineis quibutdam filamentis dependentibus parvo capite 
criftato, roftroque parvo. 

I S P I D AZ. 

Ifpida Mexicana maxima TolccmcHH di$a, "tres circf- 
terSpithamas longa eft, ventre ac pe&ore albo, kd fuf* 
cis quibufdamundulato pennis j alis defuper fufco candi- 
doque & coeruleo variantibus colore. Pilcium rapins 
vivit. 

Axoquen, Avis eft iclGs fatis noxii, cinefeo, Iuteo,- 
ac fulvo colore variaj roftro nigro acutoque & 8 uncias 
longo, collo vero duas fpithamas, ac pelle laxius depen- 
dente cavo ; cauda ver6 fefquidodranterh prolixa, ac pro- 
du&is cruribus. Hsec Avis quidem aquatica eft & pif- 
civora, verum ad /Ucyonum genus minime pertinet, u£ 
vult Fr. Hernande2. 

Acaca cahoaBH Ifpida> fetiam fpecies eft^cujus defcrip- 
tionem integram aiibi damus) Anate fera paulo minof, 
collo & roftro fpithamiseo, &cv 

Hoxoconauhtli, Hujus generis Avem vide ihter Aves 
ierreftres roftris oblongis aquas frequentantes pifcivoras, 

Quafachtototl, i.e. Avis fulva, a colore alarum, collf 
ac capitis di&a. /Emula risfis humanieft, atque idcirco 
inauipicati Ominis infamia Indis infenfa : O&o uncias 

longaj- A P P E N D T W ift 

tonga, ac totidem cauda. Roftrum e cyaneo nigrum, 
longiufculum & incurvum : Oculorum irid es aJbae". Pe- 
cT:us cinereum, ac inde ad caudam ufque venter niger t 
Cauda ex nigro fulvefcens. Caro non ingrata. Anates Me*icatt£ Francisci 
Hernandez. 

MEtqcanauhtli, Anatidomefticae pareft, &iifdemva2 
riata coloribus. Vivit circa Mexicanam paluderrfr 

Ecatototlien Avis venti, Anate domeftica paulo minor 
eft, Roftroatro, tenui, fubtereti, prope extrema contor- 
to, plumis inferne candidis, fuperne vero juxta femofa 
fulvis : capite nigro & criftato, fed ab occipitio tsniae 
candicantes utrinque procedunt ad oculos, quorum iri- 
des luteae, Abe iubtus cinerese, fuperne vero fufca?, ni- 
graj atque albae. Exfigura ^oflri ad Mergos ptius quam 
Anates pertinere videtur. 

Ecatototl altera, Praecedentisfaimina eft, eique fimilts, 
fedcriftamajori, orbiculari, & corona; modo eminente, 
pauluhimque alba. Differt edam coloribus, ut in hoc 
genere fieri iolet. 

Colcanauhtlicioatl, Anatis fylveftris genus eft, fupernl 
fufca, inferne alba ; cruribus pallidk rubentibus ; roftro 
fuperne nigro, inferne & ad. latera fulvo. 

Concanaubtlii Anatis magnaj genus Lavanco Hifpanicd 
fimilis. 

Tacatexotli, Anas fera Iacuftris, domeftica; magnitudi- 
ne, roftro lato, fuperne cyaneo (quod & nomen fignificat) 
fupina corporis parte fulva, prona ex argenteo nigricante, 
alis fubtus cinereis, fuperne: nigris. 

T%it%ihoa mas Anati noftrae caudacuta* Phafianus.man- 
nus di&ae, eadem avis eife videtur. 

To ItecoloHli feu Met^canahdchtli i.e. Avislunaris. Haric 
Avem Clangulam eife, Qgattr ochii Italis di&am, macu- 
lae candidae inter oculos & roftrum, reliquaque defcrip* 
tio fuadet. Q an Primag eadem fir ? 

Ttqpnjh 176 A P P E N D'IX 

T^onyayauhqui & T^taH^onyayauhquu Magnitudine do* 
mefticas Anati pene par ; Roftro laco, fuperne cyarieo, 
juxta extremum feu ligula macula alba diftindto ; pedi- 
bus etiam cceruleis. Corpus albo ful\6que variac colore } 
capite eft cratTo, colore Pavonino, vertice nigriore. 

Xalcuani feu Avis arenam deglutiens, Anate domeftiea 
pauld minor eft. Roftro fuperne livente, inferne nigro, 
modice lato ; cruribus pullis : fupina corporis & alatum 
parte virenti, candido, nigro, & fafco coloribus varia ; 
prona candida : txnia viridi ab occipitio ad oculos ducta j 
pe&orefulvo cum lineiscandidis tranfverfis. 

Colcanauhtli feu Anas Coturnicum Mexicanarurh colo- 
re, Magnicudine eft mediocri, roftro lato & nigro, ful- 
vis pedibus : caecero corpore albo, fulvo, nigroque, & 
cinereo colore vario. 

Nepapantototl, Roftro eft in acutum quadantenus defi- 
nente, quo ab Anatino genere differt. Nulium (inquit) 
eft genus coloris alias Anates ornare folitum, quod huic 
loli non contingat ; unde nomen. 
^ T^taR^on yayauhqui feu Avis varii capitis, Roftro eft 
nigro, mediocriter iaco ; univerfo pene corpore canden- 
ti, nigro acque cinereo, {ed circa collum & caput purpu- 
reo, albo, cyaneo, viridi, & ad Solis repercuflus lapi- 
dis auc veftis heliocrophiae inftar vario acque pavonino. 
Pedes rubri, ad natarum folum non ad inceffum compa- 
rati, ut qure extremo adhxreant corpori ut in colymbis. 
Lacui Mexicano advcnaeft. 

Tacapatlahoac feu Avis lati roftri." Anatc domeftica 
pauld minor eft, pedibus & roftro inferna parte ex palli- 
do rubefcente ; fupernaia ambituex fufco rubefcit, cir- 
ca extremum ex fulvo nigrefcit. Corpus univerfum tegi- 
tur pennis femicirculos quofdam imitantibus, iulvis, ni- 
gris & candidis, ventre tamen omnino fulvo. Alae fuper- 
ne partim alba?, partim virides fplendentes, maximam 
partem fufcs, fubcus albicanc. 

Tempatlahoac, Anas fera Domefticse magnitudine, un- 
de idem apud Indos nomen ufurpavit. Roftroeft lato & 
longo, undiquenigrante, pedibus ex pallido rubentibus ; 
collo & capite viridibus purpureis, & nigro coiore fplen- 

dencibus A P P E N D I X. 177 

tibus, prout varie objiciuntur Iuci : iris pallida ; pe&us 
candens, reliquum corpus inferne fulvum, & binis ma- 
culis juxta caudam utrinque candentibus infignitum ; 
fuperne vero femicirculis quibufdam in ambitu ex albo 
fufcis intus e nigro viridibus. Mtt inirio cyanea? funt, 
mox candidae, tandem virides, extremo vero altero latere 
fulvae, altero viridi fplendentia, 

Opipixan, Roftro eft fubrubro, pedibus fulvo & canden^ 
ti colore variatis, reliquo corpore cinereo & nigro. 

Quapach canauhtli, Roftro eft lato, eoque ut & pedi* 
bus cceruleis : Capite, collo, pecTrore ac ventre fulvo ; 
cauda brevi, alba & nigra : alis cum dorfo e fufco ful- 
voque tranfverfis taeniis variatis. 

Querquedula latiroftra Mexicana Arapalcatl diEta, Colo- 
re ctt candente & fulvo, roftro latiffimo ■ csetera Quer- 
ejuedulas vulgari fimilis. 

Cbilcanauhtli feu Avis Chilli colore, Querqnedula» fpe- 
cies eft, paulo minor vulgari, roftro latiore anguftiorg 
tamen quam praecedens : colore totius corporis fulvo, 
alarum tamen vario ex coeruleo, candido & nigro viref- 
cente. 

Tacapit^ahoac feu Avis roftri mucronati eadem effe 
videtur cum Colymbo noftrate minore. 

Xomotl, Dorfo eft & alis defuper nigris, pe&ore fufco. 
Criftatum iracundia facic. Pennas ejus Indi veftibus fuis 
intexunt. Avzs aqttatica MEXiCANi fifflfedes 
Frano Hernandez. l.f^OMALTECATL, Avis eft Iacuftris, Columbsj 
^ fylveftris magnitudine, pedibus rubefcentibus tri- 
da&ylis, digitis longis : Roftro palmum longo, tenui, 
acuto, nigro : plumis univerfi corporis candentibus ; fu- 
perna parte capitis nigra ; alis fuperne inferneque nigra 
colore variatis. 

N Ghosk* *?8 A P P E N D I X, 

2. Chocbopitli, Corlito i, e. Arquataj perfimilis, fefquifpii 
thamam Jonga, a fumrno roftro ad excremam caudam ^ 
roftro palmari, ad exortum virente, extremo nigro • 
Candentibus tegitu-r pennis, infertis tamen circa alas qui- 
bafdam fufcis : quas cum collo & capice albas nigralque 
potius fortitur. 

3. Cbiquatliteu Nocftua ; cap. 1 68.fub Cbiquatotl nomv 
nc andem paulfr aliter defcribit. Rufticulse noftrati par» 
roftro longo, tenui & pullo, ac tasniis juxta utrumque 
oculumlureis & incurvis : inferiora corporis pallida funt* 
nigns quibufdam plumis circa collum interfertis. Tris- 
lutea ac nigri oculi i caetera ex fulvo, fufco, & cinereo 
permixta. 

4. Taca cintli (eu Roftrum (picae Ma?zii,Ternos circiter 
dodrantes longaeft, virencibus cruribus, capire & ventre 
c/aneis, fed vergenribus in purpureum, alis promifcu& 
fulvis nigrifque ; oculis Iuteis, ac roftro, fed in coccine- 
um propt- exortura vergente, quod 3 paene dig. longum 
eft : anteriore capitis parte ut in Fulicis & Gallinulis,. 
quarum fpecies eft. 

5. Tohual qmchilifexx Caput ChilH nocturnum,faIforuni 
lacuumalumna, Sturni fere magnkudine ; capite parvo^ 
collo tenui Iongo ; roftro longo luteo ; cruribus icidemr 
3k pedum digitis longis cinereis ; unguibus luteis. Ab 
esorcu roftri affurgit corona tricufpis, e luteo rubefcens - 
& ab interiore alarum parte bini aculeicontorti feu incur- 
,vi. Gallinulas fpecies eft Marcgr. defcripta. 

d, Xochitenacatl tercia, Avi-s (inquitj lacuftris eft.fefquP 
palmam longa li roftrum excipias, quod 8 paene uncias eft 
prolixum, ac tres latum, ferratum coccineum juxta ex- 
tretnum. circa alias vero parres cyaneum & ex albopal- 
lefcens, fed fingulis pssne momentis (quod fide paene ca- 
ret) mutans colorem. cxtera vide, nam Picam BrafiH- 
ca-m Toucan di&um defcnbere videtur : quamvis alibf 
de ea loquatur ut de Ave fibi non confpedta. 

7. Acoiin feu Coturnix aquatica a magnitudine pari &i~ 
6ra, Avis eft fufca; Roftro prolixo & curvo in inferiora,pe- 
cV.bus Iongis. Juxra aquarum fummitatem curritcelerri- 
me, nunquam fers yoiar. t ad lacunf Mexicanum, AH- A P P E N D I X; t79 

bi AcoUn Sturno magnitudine parem facit ; pedibus ex 
viridi pallefcentibus, in digitos 4 prolixiores divifis. Cui 
Roftrum luteum, tenue, mucronatum, pro corporis 
proportione longiufculum : irides oculorum fulvas, capur. 
parvum. Inferna corporis candida funt, lateribus fufco 
maculatis cdore : fuperna verd & cauda, quse breviuf- 
cula eft, fulva funt, & maculis nigricamibus diftm&a, 
& candidis lineis quafvis pennas circumambientibus, 
ejufdemque coloris pundis nonnunquam confperfis. Ca- 
put mira colorum varietate micat, cujuS medium atra 
linea fecar, ac veluc cinereae aliae latera, maculae ver6 
parvas & candenres canthos externos. Coll um pedtiiique 
cinerea funt. Mexicani lacus indigena eft. 

8. HoaBH leu Avis ficca, Gallina; magmtud : ne, ternas 
fpithamas a roftri acumine ad caudam poftremam longa 
eft. Crura prolixa pedem, Roftrum cum uncia trien- 
tem, pollicem craffum, fuperne nigrum, ad fytera pal- 
lens, inferne nigrum & fubfufcum. Ocuii magm, iiis 
lutea, palpebrae rubrse : Vertex niger, crifta etiam nigra 
infignis. Collum, venter, corpulqueuniveriumcander; 
fed cauda cinerea eft, velut & defuper alae, nam infer- 
ne lunt albidiores, Superiores alarum partes virore quo- 
dam fplendent. Dorfum etfi candidis tegatur j>lumis, 
pennis tamen nigris in virentem fpiendorem inclinantibus 
veftiri folet. Alba fafcia circumcingitur caput a roftri 
exortu ad oculos ufque ptocedente. Pedes 8c crura pal- 
lefcunt Lacus Mexicani advena eft, & pilcium captu- 
ra vidtitat, & gravem vocem edit. 

9. Amaco^qiie feu Avis rubefcentis colli : paluftris eft, 
Turturi noftrati magnitudine par: Pedibns in digttjos 
fiffis, ex albo rubefcentibus, nigrisunguibus : roftrome- 
diocriter longo. exiii & nigro ; iridibns oculorum rub is» 
Pedtoris, ventris & alarum inferna alba funt, fed cauda 
(qu« mediocrem magnitudinem nancifcitur) fulvo & ni- 
gro colore eft infperfa. At collum pecfhifque torques 
bini, minimi feredigitidiftantesintervalio, nigrique rfn- 
gunt, quarum anterior undeqdaque circuit, poftrrior 
fuperna deficit ac difparet parte. Ex utroque latere ma- 
cute bin» candenres, pari amplkudine fupra oculnrn 
N 2, ver; i8o A P P E N D I X. 

versuis collum, illud fere attingentes difcurrunt. Superna 
corporis, adeoque ipfa cauda albo, nigro,fulvoque funt co- 
lore ; alae vero defuper fulvo & fufco. Indigena eft & 
lacus mexicani alumna .- vefcitur infe&is & pi(ciculis. 
Caro edulis eft, fed qualis aliarum Aviuin aquaticarum, 
Vehementiiis perftrepit quam pro corporis rarione. CATALOGUS 

Aviura JAMAYCENSIUM 

guAS t cim in InfuU illa commoraretur, ohfer* 
vavit & dtfcripfit Eruditiffimus Amicus 
nofter & totius HiftorU Naturalis fcien- 
tiffimus O. Hansius Sloane, ad- 
ditis earum qu£ in pr<ecedenti Synopfi defide* 
rantnr defcriptionihus contrAftis ex ejufdem 
Schedis manufcriptis, 

ULTURI affinisBrafilienfis, Urubit 
Marcgr. pag. 207. Tzopilotl five Aura 
Hernande^ quoad defcripr. Tbe Carrion* 
Crow, noftratibus colonis. 

2. Tinnunculus five Cenchris, eive 
yalde limilis Accipiter. The t%eftrel, or Stannel. 

3, Guira querea Marcgr. Caprimulgi fpecies. A TVood- 
Owl, or Goat-fucker. Noftrates a fono quem edunt hoc 
genws Aves, Chum-Owls, eas vocant. Sylvas frequen- 
lanttaminjamayeaquamin Anglia, praefertim montofas. 

4. Caprimulgus feuNo&ua fylvatica Jamaycenfismi- 
nor. Tbe fmall Wood-Ovol. Infigni nota ab aliis hujus 
generis avibus differc, qu6d nares, velut tubuli quidam, 
ad \ digiti alritudinem fupra roftri fuperficiem extent. 
Farva admodum avis eft, a fummo roftro ad extremam 
eaudam feptem non plus digitis longa, ab alarum exren- 
farum terminis decem Jata. Figura capitis, ore & roftro, 

cum 
APPEND-IX. 181 

cvim Caprimulgo convenic. Supinas ut & pronse parcis 
color varius e xerampelino, cano & nigro, alis tamen 8c 
cauda dilucioribus, 

5.Pfittacus maximus cyanc-croceus Aldrov.lib.i i. pag. 
661. Ararauna Brafilienfibus M.ircgr.' Premier efpece 
d'Arras Rpchefort. The great Maccaw: 

6. Pfittacus minor macrouros totus viridis Aldrov. 
Ornithol. lib.11. /wg. 678. Tui fpecies fecunda, Tuia- 
putejuba Marcgr. Tne grtcn Paral^ect. Pfittacus viiidis, 
alarum cofta fuperna rubenre Aldrov. lib. ri. pag. 668. 
The moft common green Parrot, voith the ridge of the Wir.g 
red. This is brought from the Spanifh Mainfrcquently ih- 
to Jamaica. 

7. Pficcacus leucophcephalus Aldrov. Iib.n.p.670. Pa- 
pagayos verdefque tienen un flueco de plumas blancas en 
elnafcimencodelpico de Oviedo, lib. 14, cap. 4. E Cu- 
ba & Hifpaniola in Jamaicam inferuntur. 

8.Pfittacus minor,co!lo miniaceo. An Xaxabes Oviedi ? 
The common Parrot of Jamaica. Collo eft rubente, a- 
lias undique viridis : cauda brevi lata. Articulate lo- 
quitur. 

9 Cornix nigra garrula. A Chattering Crow, or, A Ca- 
cao-walk. Loca montofa frequentat, Avis eft garrula 
admodum, voce a Cornice Europaea multum diverfa : 
alias nihil video in ejus defcriptione quo dilcrepet a no- 
ftrace. 

10. Pica luteo-nigra varia. Thc Tellove and BlacI^Pie. A 
fummo roftro ad extremos ungues novem digitos Ionga 
erat, totidem fere ad ultimam etiam caudam. Ro- 
ftrum digitale, re&um, acutum, nigrum ; quo colore 8c 
pedes, & ungues imbuti. Color capitis & gulae niger, 
dorfi etiam aliquatenus & cauda? : Alaj albo & nigro va- 
riae : totum corpus reliquum pallido Aurantii colore tin- 
clum. IncefTu faltatorio Picam variam noftratem imi- 
tatur. 

1 1 ,'Picus varius medius Jamaicenfis. Tj? Middle-Jj^ed 

farti-colouredWood-Peckpr. Longitudo 10 dig. latitudo 

inter extrema alarum extenfarum 14. Roftrum & lin- 

gua ut in noftrar,e vario j nec caucU multum difpar, 

" Nj Qzfm i8x A P P E N D I X. 

Caput fufcum feu leucophaeum, vertex tamen & colluni 
fuperius coccinea Dorfum, alae, cauda nigra Iineis 
albis tranlveriis varia. Gula, pedfcus, venter inter Au- 
1'antium & fufcum colorem ambigunt. Pedes e viridi 
flavicant. In fylvis paflim occurrunt. 

i2.Picusmajor leucophaeus feu canefcens. Pluviae Avis 
& fenex didfcus. An Oid Man, or t{ain bird. Abinitio 
roftri ad finem caudse 1 8 digit. longa erat, tantundem 
lata inter alarum extrema. Roftrum uncia longius, le- 
niter incurvum, teretiufculum, acuminatum, fuperne 
nigrum, fubtus albicans. Cauda dodrantalis. Ca- 
put plumagine fufca mollicella veftitum ; dorfum & alat 
pauio dilutiores : caudanigra, apicibus pennarum albis : 
Mentum & gula alba, molli & velut holofericea lanugine 
tedta : reliqua pars prona e rubro xerampelina. Pedes 
e coeruleo nigricant. 

Omni annitempore infylvis&fepibus invenitur. Voce 
folito clamofiore piuviam praefagire creditur. 

A canefcente lanuginofa plumagine Senes feu vetula 
dicuntur. 

i ?.Picus feu Pluviae avis alia canelcens Senex di&a ro- 
Jlro longiore & redfciore. In omnibus cnm prajcedente 
convenit praeierquam roftro, quod huic redfcum, dimi- 
diodigitolongius. tenuius, feu gracilius, 8: albidius. 

i^.tfpida ex atro & albo varia. Jaguacati guacu Brafi- 
Iienfibus Mircgrav. An Pefchcur Du Tertre. The Crab- 
ciitchcr. 

' t 5.GaIIus gallinaceus & Gallina. Thecommon Dunghill 
Cock nnd Hen. Per totam Americam, in calidifiimis 
regionibus optime fe habent, adolefcunt& vigent. 

; 1 6. Gallo-pavo,feu Numidica avis,»quibufdam Melea» 
gris, The Turkey. Hxc eriam Avis calidis Americae re- 
gior.ibus gaudet, ibid^mque mirum in modum proficit, 
& fe multiplicat. •' 
• i7.Gallina Guinea,Veterum Meleagris.Poules Pintades 
Ifychcfort ■. Toe Gub<y-T3cn\. Gregatim incedunt, funtque 
ihSavannis di&is frequentes* Earum caro optima 8c 
J autifiiuaa habetur, \ . - i , - ;. - • 

Pavo^ APPENDIX. 185 

jS.Pavo. The Peacock. and tfw. Hxc etiam Avis.in 
calidis hifce regionibus non infrequens. 

1 j.Mitu velMutu alia lpecies,Mituporanga Brafilien- 
iibus Marcgr. Teperatotl Nieremberg. Gallus Indicus a- 
Kus Aldrov. A Qgiri^ao ; quoniatn ex infula Quiri^ao in 
Jamaicam illatus eft. 

lo.Perdix monfana.T/jc Mountain Partridge.Longimda 
a fummo roftro ad extremam caudam io unciarum : 
latitudo inter alarum extenfarum apjces 1 6. Roftruiu 
Columbinoperfimile. Caput parvum : Cauda duos di- 
gitos loqga. Supina pars tota colore xerampelino fen 
purpurorubente cuprj azmulo tinda : Prona dilutior, &c 
fub ventre albicans. OcuJorum irides flava; - 3 palpebrae 
pulchrfe coccineaj. Crura & pedes duos digitos longae, 
& ut in Columbis rubrae. 

In fylvis montofis inveniuntur, & baccis vi&itant. I11 
ajfboribus humilioribus nidificant, nidis e virgultis tenui- 
oribus tranfverfim pofitis conftru&is, quibus pilos &c gof- ., 
fipium fuperimponunt, ut ova mejius foveantur, & pulli 
mollius cubent. 

ai. Columba vulgaris. The common Wild Dove, or P/- 
gson. In coiumbariis aluntur frequentiffima». 

zz.CoIumba cauda fafcia fufca notata,veIut annulo cin- 
£&.The ^ing-taiN Pigeon. Quindecim uncias longa erat, 
viginti lata, Longitudinem ab initio roftri ad fincm cau- 
das fumimus : latitudinem ab extremo ad extremum a- 
larum extenfarum ; qnod Le&orem femel monuifle fuf- 
ficiac, ne eadem faepius repetere cogamur. Roftrum -| 
dig. Iongum, ad bafin & circa nares duplici protuberan- 
lia elatum. Oculorum irides coccinea*. Cauda 4 aut 5 
digitos longa. Corpus craffum. Caput, colium peclus 
purpurafcentibus plumis veftita ; venter albicantibus. 
Collum fuperius virefcebat ex purpura, pennis pro va- 
fio ad lucem obje&u verficolorjbus, i\ ferici inftar fplen- 
^entibus. Dorfum & cauda pallide ccerulea, excepta 
jlla quam diximus fafcia leu area tranfveria nigra. Aia? 
fufcae. 

2-3.,CoIumba minor ventre candido: The Ptfiite-bellis l 

poye. Novem digitos longa crar, 16 lata, Roftrum :■ 

N 4 unciae 184 APPENDIX. 

uncia: jequabat cum totidem quot in prajcedente protube- 
rantiis. Oculorum irides alba?. Vertex & prona pars 
tota alba, unde nomen : fupina colli e caeruleo & pur- 
pureo verficolor. Dorfum Sc alae e fufco purpurafcunt 
cum aliqua rubri tindura: Cauda ccerulea cum linea 
in extremo alba. Menle Januario in Savannisfeu campe- 
ilribus planis inveniuntur ; & in cibis commendantur. 

24. Columbaminor leucocoryphos. Goritas de Oviedo, 
lih. 14. cap. 2. Thc Bald-pate. Longitudo huic 11. digi- 
torum, latitudo 18. Roftrum femunciale, ad bafin ru- 
brum & protuberans, infra naresoblongasaibum. Ver- 
tex in adukis albus, unde noaien. Supina pars colii e 
cceruleo feu yiridi fplendente colofe varia: totum prae- 
terea corpus obfcure cceruleum. Oviedo Hifpanise com- 
rnunem effe fcribit, ubi grandior evadit. D. Sloane Oe- 
nadi eandem efife fufpicatur veriim notae non refpondent. 
Qenas enim ob verticem album infignis non eft. 

2 s.Turtur minimus alis maculofis : an Turtur minimus 
Barbadenfis. Picuipinim a Brafilienfibus M.zrcgrav. Quin- 
que digitos Iongus erat, 8 latus. Roftrum femunciale ? 
fingulis ad fingulas nares protuberantiis fungofis, in- 
curvum, apice nigricante, ad bafin flavum, ieu mali 
Aurantii colore infedum. Oculorum irides duplici cir- 
culo akero flavo, akero coccineo diftinclae. Vertex 
cceruleus : Dorlum fufco dilutiore, alae & cauda obfcu- 
riore colorata : Ake autem ccsruleis vel purpureis maculis 
notatae. Pe&us purpura diluta, & Abdomen adhuc pal- 
lidiore tinclum, Humi plerunque refident & vi&um 
qua?runt, & fiquis eas excitat Perdicum more breves vo- 
latus faciunt ; fiintque gregariae. 

26.An Ear-Dcvc, i.e. Turtur auritus. Palomas Torca- 
ras Qviedi, lib. 14. cap. 2. an Turtur vulgaris noftras ? 
Turtur auritus dicitur, quia in alterutro colli Iatere ma- 
eulam habet nigricantem auris quodammodo aemulam. 

27,'lclerus minpr nidum fulpendens. An Jupujuba feu 
Japu Brafilienfium Marcgrav. The Watchy Picket, or 
Sganifh Nightingale. The Arperican Hang-neft. Avem, 
hanc quia ex extremis arborum furculis feu viminibus ni- 
dum fufpendit, cum. Junujuba Mmgrav. fpecie eandem 

eflfc A P P E N D I X. 185- 

effe fufpkor, quamvis colores don conveniant. Aves 
cnim nonnullse cjuidem fpeciei, ut v. g. Loxia, colori- 
biiL- plurimum variant, necdiverlam puco Avem Lufcinia 
Virginiana capite non criftato diflam, cujus meminit 
D. Joan. Clayton in apiftola ad Regiam Societatem Lon- 
dinenfem mirta, cujas exemplar extat in Philofoph. 
Tranfad. N. ac6. /Mg.993. 

28. Monedula tota nigra. Thefmall Blacl^bird. Longa 
eft it uncias, 16 lata. Roftrum unciale, redtum,acutum, 
non in arcum affurgens. Gmda 5 digitos longa. Tota 
nigra eft. abfque uiia colorum diverfitate. 

29. Ani Brafiiienfibus Marcgr. Tbe greatBlac^bird. D.' 
Sloane in hujus Avis defcriptione a Marcgravio diffentit, 
quod digitos ufitato firu tres antrorfum, unicum retror- 
fum extenfum ei attribuat. 

30. Merula fufca. The Thrufh. Longitudofeptuncialis ; 
latitudo ro unciarum. Roftrum digitale, reclum, tere- 
tiufculum, Aurantii colore cum linea ad apicem nigra. 
Cauda 3 digicos longa. Supina pars tota obfcure f ufca ; 
fub mento macula alba : inferior pars colli & pe&us di- 
Jutius fufca : venter albicat. Crura & pedes Aurantii 
coloris. Sylvas montolas frequentant, eariimque caro m 
cibis laudatur. 

31. Turdusminor cinereo albus non maculatus. Cen- 
contlatolli Hernand. Tbe Singing-bird, Mock;bird t or Night- 
ingale. Virginia?, ubi frequens occurrit, colonis Tbe 
Grey Mockjng Bird, dicitur. 

gi.TaperaBraiilienfibus Marcgrav. An Hirundo apus 
noftras ? Vencejos Oviedi, lib. 1 4. cap. 2. Thc Black. 
Martin, w Sw>ft. 

33. Sitta feu Picus cinereus major, capite nigro. A Log- 
gerbead. Sex digiios longa erat, ulata. Roftrumni- 
grum, digitale, compreffum, triquetrumj nanbus ro-' 
tundis, ad bafin undique ietis nigris cin&um, Cauda 2^ 
digitos longa : Caput grande vertice nigro & velut cri- 
ftato. Dorfum dilute fufcum feu cinereum aut cane- 
fcens. Aiae & cauda obfcure fufca; feu nigricantes, & ad 
eorum extrerna lineae tranfrerfae albae. Prona pars tota 
glba* Avis eft ftolida, nec hominern appropinquantent i8* APPENDI X. 

fugit aut refprmidat ; fed tandiu moratur donec baculq 
percuti & occidi poflic : unde Log^erhead nomen ei im- 
pofitum. 

34.Sitta feu Picus cinereus major roftro oxxvo.Another 
fort of Logge head. Prccedente pauld major erat : Ro- 
ftro \ dig. longo, mandibula fuperiore media parte ela- 
tiore, re&a, acuta, extremo incurva ■ naribus rotundis, 
& firnilibus circa bafin fetis. Capuc & dorfum cinerea 
feu incana • Ahe & cauda obfcure fufca ; aurantii co- 
lore fecundum margines virgata. Cauda tres uncias 
longa. Mentum incanum, pedus & venter albida. Pe- 
des fufci. 

35. Mufcicapafirafilienfibusjapacani di&a Marcgr, 
Ihe fmall Ttlove and Browi Bird. 

36.Mulcicapa e fufco & albo varia. The fmall blae\ and 
whiteBird. Longa 4 digitos, 7 Iata. Roftrum re&um, 
teretiufculem iuperne nigmm, inferne album, * dig. 
longum. Cauda iefquidigitalis. Supina pars tota co- 
lore eft nigncante, lineis albis varia ; prona alba cum 
aliqua nigri mixtura. Pedes e viridi fuici j unguesfub- 
lutei. 

3 7. Mufcicapa e cceruleo, cinereo, fufco 5c Iuteo varia l 
Magnitudine praecedentem aequat aut excedit. Roftrum 
par, nigrum. Vertex, collum, fupinum dorfum cinerea 
aut incana & lanuginofa : Al« & cauda (x dig. longaj 
e fufco 8c albo varia. Mentum 8c gula flava : Colli la- 
tera utrinque alba 8c nigra. Pedus 8c venter alba nigris 
«quibufdam ad latera maculis. Pedes fufci. 

^ 38.Mufcicapa pallide fufca. IheWorm-eater. Quinque 
digitos Ionga erat, latitudine longitudinis circiter dupla. 
Roftrum femunciale, redum, tereriufc'ulum,acutum,pal- 
lide fufcum. Supina pars tota dilutius fufca. Per ocu- 
!um dudus obfcurior : mentum etiam obicurius colora- 
tum. Pe&us 8c venter e nigricante 8c terreo colore 
mixta feu varia, fere ut in Afaudis noftratibus. Crura 
i^dig.longa. 

39.0enanthe fufco Iutea minor. Quatuor digitos Ipnga 
erat, duplo latior. Roftruhi redum, TeYetiufcuiuni, 
Kon admcdum acucum, fufcum. ' Caput ' fummum & 

dorfum A P P E N D T X. 187 

tlorfutn hiteo-fufca : Mx & cauda fufca cum ftriis ali- 
quor albis j cauda r £ dig. longa.Mentum, pe&us, ven- 
er flauicanr. InfecTis vefckur. 

^o.RubecuIa viridis elegantiflima. Ihe Green Sparrowl 
cr Grecn Humming Bird, 4 dig. longa erat, 8 lata. Ca- 
put pro corporis proportione majufculum : Roftrum 
compreffum, latum, mandibula inferiore rubra, fuperi- 
ore e fufco rubente, linea elata, recta fecundiim longi- 
tudinem ejus decurrente. Caput fupinum, dorfum & 
aise quatenus vifui apparent, colore viridi vivido & pul- 
cherrimo tinguntur. Sub mento macula coccinea ele- 
gans diametro femunciali. Venter e luteo albicat, pe- 
&us dilute virefcit. Pedes e fufco rubent. Digiti an- 
teriores omnes aliquoufque jun&i, extimi duo ad ungues 
fere cohaerebant : ungues longi & adunci. Plumago 
mollis & Januginofa. Cauda fefquidigitum longa. E 
pulcherrimis quas unquam vidi Aviculis erat. , 

41 Guainnmbi terria fpecies Marcgr. forte etiam fe- 
cunda ejufdem Nam has duasaviculas fpecienon differre 
fufpicor.Tjbe long-taiN Humming -J3/W.fPennis duabus in 
canda pralongis Manucodiatas feu Aves Paradifi imitatur. 
4X. Guainumbi prima fpecies Marcgr. Thelarger Hum- 
ming-Bird. 

43. Guainumbi quinta fpecies. Marcgr. Tbe largeftar, 
llackefl Humming-Bird. 

44.Guainumbi feptima fpecies Marcgrav.Tbe leafl Ham~ 
ming- Bird. 

45.Lufcinia feu Philomela e fufco & luteo varia.-rf hlack. 
and yellow Bird. Longa erat 4* dig. 8 lata. Roftrum 
iemidigitale, acutum, nigrum. Caput e nigro fufco va- 
rium, excepns lineolis duabus fupra oculos albis. Men- 
tum & major dorfi pars obfcure. fufca. Uropygium fu- 
pra caudam flavicat. Cauda ipfa & alas fupinae obfcure> 
fufcae, lineolis quibufdam aibis ad apices virgata?. Pe- 
&us & vcnter totus flavent. Crura felcunciam ionga. 

46 Paffercceruleo-fulcus.TA/' Bonana B/W,Quinque circi- 
ter Jigitos longitucinisobtinet.Cauda 'efcuncialis.Rortmm 
breve ( j dig ioogum) craflum, fubrorundum, Caput pro 

i . . : / ■/-•'-- > * - ■ corpo- i88 APPENDIX. 

corpom ratione grande. Latitudo 9 uncias explet. Pe^ 
des nigrj, unguiculis acutis pariter nigris armati. Dorfi 
pennae ad. caudam ufque lanuginofae, obfcure coeruleae"; 
pectoris dilutius ccerulefcunt : Apices pennarum in ven- 
tre luteae. Alae & cauda e coeruleo obfcuro virefcunr. 
Arbores Bonanas diclas frequentat, unde nomen. 

47. Alia hujus fpecieseft,capiteminore,coloribusetiara 
dilutioribus varians. 

48.Paffer niger punctis croceis notatus/T^e black. Sp ar ~ 
roxv. Longus erat 5 dig. 8 Iatus. Roftrum breve, craffum, 
nigrum, acutum, narium foraminibus rotundis. Cauda 
a digicorum. Tota avis nigris ad coeruleum tendentibus 
integebatur pennis,maculis duntaxat nonnullis fupra ocu- 
los, fub mento & cauda aurantii colore picfta. Pedes 
longi nigri, unguiculis brevibus acutis. 

49.T/3C Savanna-Bird. Quatuor uncias longa erat,7 lata 
Roftrum breve, crafTum, acuminatum. Vertex, fupina 
pars colii & dorfum colore ex obfcure fufco albicante & 
xerampelino mixto : prona pars colli feu gula & peclus 
dilutius fufca & ad Iuteum tendentia. Venter albus : 
ped.es etiam albicabant. Alarum apices & fupercilia lu- 
tea. In campeftribus humi fedent & currunt Alauda- 
rum more. 

5o.Serino affinis avis e cinereo Iuteo & fufco varia O&o 
digitos longa erat, 12 lata. Roftrum f dig. longum, 
breve, craffum, fuperiore mandibula e cceruleo fufca, 
inferiore dilutiore. Caput plumagine canefcen:e veftie- 
batur, dorfum e luteo fufca. Ala; & cauda obfcurb 
fufca lineolis albis ftriata. Mentum canefcens, pedtus 
& venter lutea j fub cauda tamen alba. Pedes fubcoe- 
rulei. 

5i.Serino affinis.e croceo & nigro varia. Afmali Blac^ 
andOrange-coloured Bird. Longitudine ad 4 digitos ex- 
tendcbatur, 6 lata erat. Roftrum i dig. longum, la- 
tum ad bafin : Cauda fefquidigitalis, Caput & collum 
nigra, quibus & dorfum concolor cum levi Aurantii tin- 
&ura. Ate & cauda fufca, Aurantii coloris virgis 
ftriata. Pe&us 8c Alarum veftitrices eodem Aurantii co> 
lore tin&a?. Venter albus ? Pedes nigri, ^micis ve- 
fcitur. #^ A P P E N D I X. 189 

Aves aquas frtquentantesfiffifedes & in aqucfis 
viffptm qu£rentes. 

1. /"^Uiratinga Brafilienfibus Marcgr. Ardeaalba rriajor 

^ 1 noftras.T/rc largeft White Gaulding. 

1. Ardea coerulea, an Ardeola Marcgr. Cccoi 3 Pifon. 
An Heron. 

3. Ardea coeruleo-nigra. The Black.or Bleve Gaulding. 
Longkudo fefquipedalis, latitudinis fubdupla. Roftrum 
z\ dig. longum, ad bafin circa ocuios cute viridi re- 
d:um, acutum, apice nigricante, reliqua parte fubcce- 
ruleum. Criftam plumarum longiorum in fummo ca- 
pite geftat. Collum 6 dig. longum, plumis raris vefti- 
tum, colore e cceruleo nigricante ; quo & reliquse to- 
tius Avis pennse imbuuntur, excepris iis quae pedtori, 
ventri & partibus fubalaribus innafcuntur, quae dilutio- 
res funt. Crura 7 uncias longa, fquamis virentibus 
tedta. 

4. Ardea ftellaris minor. A fmall Bittern. 14 digitos 
longa erat, 20 lata. Roftri bafin & oculos membrana 
lutea nuda cingit, ad nares ufque extenfa. Roftrum 
duos digitos longum, acuminatum, angulofum, mandi- 
bula fuperiore nigra, inferiore lutea. Collum 5 digitos 
longum in formam S literae infiexum, rigidum. Cauda 
digitum longitudine non mukum fuperat. Plumse m 
vertice obfcure fufcae, & apicis in modum elatae ; eodem 
colore imbuuntur quae collum fuperius, dorfum, alas & 
caudam veftiunt, maculis duntaxat quibufdam albican- 
tibus & leucophaeis hic illic infperfse ; quae Mentum, 
collum inferius, pe&us & ventrem, dilutius fufcae ; albo 
& xerampelino coloribus intermixtis. Crura 4 digitos 
longa, anterius obfcure fufca, pofterius flava. 

5. Platea incarnata, Tlauhquechul Hemande^. Aiaia 
Brafilienfibus, Colherado Lufitanis, Belgis Lepelaer 
Marcgr. The American Scarlet Uekcant, or S])oon> 

m. 3 flu - ipo APPENDII 

6.Pluvialis major Aldrov , I itnofa Gefneri. The great 
Vlover of Aldrovand, called here, Tle Cu iew. 

7.Himantopus Plinii Aldrov. lib, 20. cap.^^o. Long- 
legs. 

8.Totanus dorfo fufco, albis maculis notaro. The Sea- 
Vlover. Defcripcio hujus A> is in omnibus ferc excepta 
magnitudine Tringaz majon Europxa* convenit. 

9. Pluvialis "viridis. Pluviers fychefort & Du Tertrel 
Gorriones 6 Pardales de Oviedo. The Green Plover. 

lo.Pluvialis ex fufco & a!bo varia cauda longiore.T^e 
greateji Snipe. Magnitudine cum Arenaria noftra San- 
deriing & Curwillet dictaconvenit, quddque poftico di- 
gito careat : nec colore multum abludit, nifi qudd cir- 
culum feu torquem habeat in fummo collo album, & fu- 
pina pars corporis magis fufca lit. Differt caudae longt- 
tudine digit. 3 J & pedum colore albicante. 

11 . Gallinago minima ex tufco & albo varia. The teaft 
Snipe. Avis haec a noftro Stint f Gallis Alauda marina 
di&o, Bellonio Schoeniclos feu Junco, non multum dif- 
fert. Magnitudo & forma eadem, nec colores admo* 
dum diverfi. 

(2. Rallus aquaticus Aldrov. Ortygometra Belhn. An 
Gallinula chloropus akera Aldrov. > The Water-J{ail. 

13. Charadrius five Hiaticula. Matuitui Brafilienfibrrs 
Marcgr. The Sra-Larl{. 

1 4. Colymbus five Podicipes minor. The Didapper, or 
Dohchicl{ t orfmall Loon 

1 5.GallinuIa chloropus major Aldrov. The moft commoZ 
fVater-Hen, or More-Hen. Aves apis innatantes falmtyedes a 

Y. T>Hoenicopterus,T&<? Flamingo. 

*• 2. Hirundomarina minorcapite albo. Pafferftul^ 
tus Nierembergi A Noddj>. Oosa* A P P E N D 1 X. i 9 t 

3.0riocrotalus fivePelecanus fufcus. Grand gofier Eo- 
'chefort & Du Tertre. Tbe Pelecane. 

4. Avis Tropicorum. Feftu in cul ou TOifeau de 
Tropic du Tertre. Tfo Tropick. Bird. 

5. Anferi Baffano affinis Aviscinereoalba.vfBoo^. AI-J 
bo & cinereo colore varia eft ; Anaris Mofcoviticae mag- 
nitudine, tetrada&ylos, digitis omnibus membranis 
connexis, Aquis imminent Miivorum modo, abfque a- 
larum agitatione aerem tranantes, ex alto praedam fpe- 
culantes, &Pifces quamprimum propeaquae fuperficiem 
apparent rapientes. Roftnm longum teretiufculum, fla- 
vicans. Caribbeas infulas frequcntant; numerofis gre- 
gibus infulam quandam parvamnon Iongea Nieves, i^e- 
dondo dictam, incolis vacuam & defertam advolitant, ibi- 
demque nidificant & pariunt. 

6\Anferi Baflano congener fufca Avis. An Fuves Rpche- 
fortii ? Avi praecedenti perfimilis eft. cum qua plerun» 
que capitur. DifTert colore faltem obfcuriore. 

7. Hirundo marina major. Patines de Oviedo, lib. 14I 
cap. i. The greater Sea-Sxvallow. Columba vulgarn 
majorerat, colore in dorfo obfcure einereo feu grifeo 
quem vocant, inferne albo .- Alis acutis, volatu pernici ; 
Hirundinis more Aquae fuperficiem ftringere feu radere 
videtur, praeda: intenta. Sub vefperam volacu continuo 
delaflatae congregantur multae infimul, & aquae fuper- 
ficiei infident. ln alto mari 50 circiter leucis ab ex- 
tremo Occidentali Angliae promontorio, tbe Lands dnd 
diclro prim6' occurrunt, & abinde in Boreali Atlantid 
Oceani parte ad Maderas ufque infulas frequenres cer- 
nuntur. A quibus non longe versus Canai?ias didtas de- 
iertae quaedam infube Sahages didfce jacent, in quibus 
Aves hae pariunt & fe multiplicant magno numero. 

8. Anfer domefticus. Th Tame Goofe. Ex Europa ins* 
tio huc tranflatus. 

9. Anfer Canadenfis. The Canada Goofe. 

1 o. Anas domefHca Vuigark The common tame Duck^ 
1 i.Anas mofchata,'an Cayrina Aldrov, ? Ths Mufcovy 
DucL i9* A P P E N D I X. 

12. Anas fiftularis, arboribus infidens. TheWhifiling 
Duck- Ab apice roftri ad exrremam caudam 20 circi- 
ter digiros long« erat. Voce fiftulas forium imitacur, 
unde nomen : & quod fingulare eftin hoc Avium genere, 
arboribus infidet. In hac iniula frequer.s eft 

1 3. Anas fera ventre candido. The WUtc-bellied Duc\ 
Longa erat 2,0 uncias, 30 lata- Roftrum nigrum, 
duos digitos longum, narium foraminibus rotundis. 
Cauda ad 3 digkos extendebatur, Caput plumis ob- 
lcure & dilutius fufcis mixris integebatur. Superior 
pars colli, partes fubalares, 8c venter etiam aliquatenus, 
pennis fufcis, 6V albentibus lineolis tranfverfis variis, 
integebantur. Dorfum plus fulci minus albi obtinet. 
Cauda & alae dilutius fufcae, verum e brevioribus feu 
mediis remigibus nonnulias colore viridi aurantiacum 
& aibum intercedente pidhe. Pe&us & ventris bona 
pars alba. Cvura & pedes e fufco virelcebant. 

14. Querquedula fecunda Aldrov. An Anas Circia 
Gejn. > TheTeal. 

15. Rabihorcados rcdos negros de Oviedo, lib. T4J 
caf.u Fngattei du Tertre. Av is [{abafocardo Lufita- 
nis G a z o f h yl. Natur. Petiver. Tab. 45. Fig. u 
Qatal. 182. AManof War. 
MAN- MANTISSAM HANC- 

Avium Maderafpatanarum 1 

Addidit peritiflimus Naturalis Hiftoris Cultor 

D. Jacobus Petiverus, S.R.S. 

Quarum Defcriptiones ex Iconibus elegan- 
tiffime pitfis, 

Sibi a D. Edvakdo Buckie^ 

A B A R C E 

Maderafpatana (vulgo Forc St. GeorgeJ 
miffis, defump& (unu 

i.UIMANTOPUS Maderafpatanus t nigro dl*. 

** bente, cruribus rubris ; Nobis. An Himantopm 
Plinii lib. l o. eap. 47 ? The. red iegged Grane. Fig. 3. 
Rofirum longum, gracile, rtigrum. Dorfum, Abe (quse 
ultra caudam extenduntur)' Vertex, Cervicis_ pennas. 
(ufque ad Scapulas crifpataej eodem .colore : lnde ul- 
que ad caudae finem albo. Femora nada ; Crura longil- 
fima, graciliaj Diglti tresYPoftico enim caret) membra- 
nulis eonnexi, rubro. Vngues acuti, adunci, mgro,' 
Cum Atdrovandi defcriptibne ben§ convenit. , ' 

2. GalliNAGO Maderdfpatana Perdicis colore. 
Tbe P ar* R t d G E-S ri 1 P R. Fig. *.. Coloribus vanis,. 
m»cu!ifque elegantibus undique ornatur. Venrer & 
Pe&us (qudd linea lata tranfverfa nigra dividit) al-. 
befcunt. Caput, Tempora, & margo Aiaium fupenor 
maculis nigrofufcis afperguntur. • Remiges alarum, & 
Caudaluteb, grifeo, nigroque eleganter interftinguun- 
turV Rofirum longum (apice crafliufculo) rufefcit. Dig*-, 
CN3 nrf Ip4 S YN0PSIS v METHObl CA 

tus pofticus (ungue adunco) longitudine anteriorem ' 
sequat. 

3. Motacilla Mader. nigro alboque mixta. The Blacli 
and White Wagtml. Fig. 3. 

4. Motacilla Mader, ex albo cinerea, cauda forcipatk. 
The forked WaGtail. Fig. 6. Hunc & prcceden- 
tem Marem efle & Faminam exiftimo, Utrique (prse- 
ferrim huic) cauda forcipara, quse ex 4 tanturn pennis 
conftare videtur, exterioribus albis, mediis nigris. 

5. Avk- Maderaf. major, Novacula? facie. Coddel 
Cauka, five Summoodra Cauky Malaharicis. The 
SeaCrow. Fig. 5. Nigrefcunt Vertex & Abe, qua- 
rutn extremkates Iongiffima?, tenues, recurva?. Collum, 
iPe&us, Venteralbicant, lineolis fubfufcis ftriata. Ru- 
fefcunr Crura brevia. Digiti (ufque ad medium membra- 
nulis intercedentibus jun&i) & magna pars Roftri. Max- 
illa fuperior inferiore mult6 brevior, & in eandem ut 
Novacula in Manubrium fuum incidit. Hujufmodi Ro- 
ftrum e Carolinh olim accepi, cujus Iccn in Ga^opbiL 
Wat. & Art. Tab. 76. .Fig. 2. exhibetur. 

6. Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta. Cau- 
fiangoly, Maiabarcnfibus ; Boollu Cory, Gentilibus : The 
Maderas RailHen. Fig.4. Capite, Corporis mag- 
nitudine& figura, Anati fimllis: Roftrum autem habet 
acutum, teres, longiufculum ; PeBus album, maculislu- 
nulatis nigrufculis refperfum; Pennasalarum cinereas, 
xnarginibus nigris : Caudam brevifTimam ; Digitos & 
Ungues (aduncos) longos. 

7. Pica Maderafp. fulva, atis fene nigris. Vanga 
Pandooe; Gentil. The B u F F-J a y. Fig. 9. Magni- 
tudo circa Pica glandari* noftratis. Cauda fuperior 
pars, nigfa, apice excepto, qui flavus : pars inferior 
aibaflavo mixta. Dudhisniger obliquus oculos cingit. 
Alse nigrx, apicibus, & areola circa medium, fiavis. 
Cxtera fulva, lineolis ruffo-fufcis interftin&a. 

8. Pica Madrafpatana flavicans. Vanga Pandooe 
Pedda ; Gent, 7h.e Y E t £ O w-J A*Y. Fig. 8. A pix- 
cedente diffeit colore dilutiore flavo .; Pe&ore ufque 
ad anum lineolis obliquis finuofis (pellium Arrneniana- A V I U M i9$ 

futn inftar) infigniro ; Alis incegris, & Macula ovali 
Oculos ambience, nigricantibus : Dorfo & Gutture &avo.' 

9. Pica Madrafpat. Sttinri ad iaftar maculata. Cundoi 
Vanga Pundooe ; Gent. The M O T l f p- J a y : Fig. 7. 
a prajcedenre differt Pe&ore & Dorfo mifcelli coloris 5 
Capite & Cauda in hac nigrekence, quae in illa flavo. 

10. P/cj Maderalp. vircfcens cauda tricujpide. Paflary 
Caye. Gent. The GreenJay. Fig. i o. Magna ex 
parce viridis ; Dorfo & caudi inrenfius Cauda tricuf- 
pis norabiiis, apicibus nigricanribus, cufpide media lon- 
giflimS. 

1 r . Pica Maderalp. minima e cosmleo nigrefcensl 
Peach Caye ; Geni. The fmall blew J a y. Fig. 1 1 ■ 
Caput & ^/^cceruleo inrenfiore quam Cauda. Caetera 
nigra aur cirieiea 3 Cruribus & Roftro excepris, quse 
rufefcunt. 

1 z. Pica Indica vulgaris : Ponnunlcy pirra ; Gent. 
Ponnandutry; Maderajpatdnenfibus : The MadraSs- 
Jay. Fig. 10. Noftrari Pica glandaria aftiniseft. Linea 
arcuara albida fupra oculos. Aiarum regetes vifefcunt, 
Sca^ls flavefcenribus : juxra bafin alarrim macula cccru* 
tea : Remiges & Cauda nigrefcunr : Uropygium cceru- 
leo rnaculatur : incer femora ufque ad caudam rube- 
fcit. ] , 

13. Mdnucodiata crijiata ex albo nigroque variara : 
"tella Teaco narry ; Gent. The pied BirdofPa.R ar- 
t>iSE. Fig. 13. Hanc elegantiffimam rarhTimamque 
avem ejuidem fpeciei eflfe cfedimus, ac ca quam iri 
Hollandia inrer t.^tdhiti Hermatiniana, Anno 1 7 1 1 .' pro" 
ClarilT. SlOanio emi. In D. Hermanni cataldgo.p 1 3. 
No. 184. vocatur, Avicula Paradifea ^eylanica barbata 
ex albo & nigro variegata, cauda 2, longiffimis pcnnis con- 
flrUtla: Walluhora, ^eylanenfibus, i..e. Goflypiurn ftf- 
fara : Hei Catoen Diefje ; Belgis. R-ftrurn, Crifta, St 
tocum Capurnigra., Caecera alba, lineis arcuatis, five' 
lunulatis refperfa. Cauda infignis, pennis % longiffimis, 
Apud Hollandos in magno precio haberur, & inrer rariiir- 
ma numeratur. Nec quicquam ex Ciarif, Ifcrmamri 
Kdufaeo referuflimo pluris.Vendebatur, ! 0» 196 Syngpsis Methodica 

14. Columba Maderafp. candrt 3 pcmis latis conflata". 
The Broad-tailcd MaderasDov e. Fig. 14, Pars 
maxima corporis albefcir. At alarum bafes colore ful- 
phureo, rriaculis rufefcentibus fimbriaca;: extremirates 
Remigum riigrx. In Uropygio 3 penrias miniaceas acu- 
tx. Roftrum & Crura Iucea. Huic proprium & pecii- 
Iiare, Canda tribus tsntum pennis longis laris, albis, ni- 
gro undulatis, fcapis rubris, conftiudta • quartim exti- 
xr\k breviores, feta longa nigra inter fingularri pennam 
Inrerpofira, 

15. Columba Maderafp. variis coloribus eleganttr de- 
fiBa. The Parrot-Dove. Fig. 15. Variis cblori- 
bus perfunditur : PeBus fanguiheo flavi umbra ; Capue 
8t Venter obfcurfe viride paliefcentfe • AU fufco viride 
rincto ; marginibus viride & luteo uridulatis : Remi- 
gum apices, & pars Caudaz fuperior nigro ; inferior 
rufefcente. Pcmora lanugine obducuntur. trura bre- 
viffima, craffa, rufefcentia. Pedes lottgi ejufdem colo- 
ris. Edftrum breve, cralfum, prope apicem toro- 
fum. 

i6. Columba Maderafp. e rubro alboaue mixta : The 
wi JayDove- Fig. 16. Temporibus, Pectore & 
Ventre albis ; Roftro & Verrice rubris, lineis duabits 
ejufdem coloris ; una collum cingente, akera pedhis & 
ventrem dividente. Bafes alarum cancellatae, utin Pic% 
glandarih, tantum rubro : Cjeteras Aiarum pennaj alba?, 
marginibus nigrefcentibus, Remigibus exceptis, rubfis 
albo tin&is. Cauda eodem colore, apice & lineis latis 
cranfverfis rubris. 

17. Cdumba Maderafp. mihot 1 , ex alba rufefcens : 
The fmall red fied D o v e. Fig. 17. Buccae, Pe&us, 
Venter, Femora alba : Alx, Cauda, Vertex^ fubrubra. 
Supra Oculos linea Iata riigra: eodem colore Pedes, 
Crura longa, nuda, gracilia. 

18. AvU Maddrafp. e cinereo-rubchte. MADRASS 
RinG-Dove. Fig. 18. Woorulla Ponnunltf ; Genr. 
Mignitudine Twdum aequare viderur.; cinereo colore 
pertundirur, pr^fertim capite, collo, dorfo, alis, & 
pofciuricull cavtdae : pe&ore autem, vencre, & majore 

ftftufcf A V I U JVL 197 

caudaeparte, incarnato colore: vertice, alarum apici- 
bus ; & linea tranlversa fub maxilla inferiore, nigro : 
roftri apice flavefcente. 

19. Saulary mas Mad. ex albo nigroque mixttis. The 
CockSaularv. Fig. 1 9. Magnitudo Stumi. Pedtus, 
venter, femora, pars caudae inferior, & areola in alis 
albiffima ; caetera nigricantia. 

20. Saulary fcemina Mad. fufco alboque varia, The 
Hen Saulary, Fig. 20. A Mare diftinguitur 
cauda acuminata, & colore, qui in b&c fufcus, ubi in 
illo niger 

21. Sanguillo Mad. capite caudaque nigris. Fig 20 
Gulla Cavalla > Gent. Magnitudo Pica; vari*. Vertex 
elatus, [{pftatm, collum, & cauda, nigerrima, AU> 
icapula?, dorfum, & uropygium, rubra. Venter 8c fetnora 
alba. Hujus avis nota charafteriftica eft Vertex acu- 
minatus, ScCauda 3 pennis latis, in acumen definenti- 
bus, conftru&a ; media penna ultra extimas protendi- 
tur, & Tragulae formam caudae tribuit. 

22. Tooracca Pigaiy Mad. e rubro alboque miftis, capite 
acuminato nigro. The rsiToORACCA, vpjth a b/acl^ 
Jlead. Fig. 22. Huic Avium generi nota characleri- 

fiica Serae quajdam tenues in cervice, 

Multa: funt earum Species, quae coloribus praedpue- 
inter fe diftinguuntur. 

Huic pettus,, venter, femora, & inferior pars cauda?, 
alba: ScapuU, dorfum, aiae, caudae pars fuperior, 8? 
anus, rubra. 

Haec & fequentes a Sanguillo difTerunt, Setis in cer- 
vice, & quod Sanguillo dimidio minores fint. 

23. Tooracca Miaderafp. e rubro alboque partitis. The 
Red and White Tooracca.' Praecedenti fimilis, capite 
excepto, huic rufo, iiii nigro. 

24. Tooracca Mader. albida, ano rubente. The whitifo 
Tooracca. A prascedente diftert colore, huic 
cinereo albo, ubi illi rubro. 

2f . Tooracca Mad. nigrefc^u. The black. T O O R A C- 

CA. Fig. ij. lt>tum fere corpus nigrum, apice caudae 

[ N 3 '] * exceptq^, I98 $Y NCPSI5 Methodica,^. 

excepto, albo. In hac notatu dignum, Podicem, feu 
Votiils pennulas caiidam fuftinentes, nigricare, in omni- 
bus aliis rubere. 

16 Tooracca Mad. e nigro albicans. TheMAGpy 
T o o R'a c g a. Pe&us (nigris lunulis confperfum) ven- 
ter & caudae pars inferior, alba. Pe&oris colore, &c 
ani rubicundia a prajcedente differt. 

Z7. Tooracca Mad. auribus, (2 ' macula in baji alarum 
fanguineis. The M AGPY^T 00 r acc A, with red 
$pts. Fig, 24. A praecederite differt maculis fanguineis 
fasta Aures, & hlzmm bafes» 
INDEX LNDIAH BIKDS abou l.Tied VJag-tail FQRT S T GEOHGE.TAB.L 

'vium* 
1J 8. 
INDIAN -BIRDS about FORT S T GEORGE.X4B.il. 

r .4 yfyn . ap iump. lp y, 

13 Pied Birdof ilBnadtaiidjg^ j *. ParkoTD^E 

Parawje. ^»- ^DR^ 
I N D E X NOMINUM 

A V I U Anglicorum, Wallicorum, Cornubienfmm , 
Sepcencrionalium, ccecerojumque Bricani» 
corum & Hibernicorum. 
A. 

5S LP 

WMM Arnzel 
Auk 

B. 

BAld-Buzzard 
Bald-pate 
Bee eater 
Bergander 

Bemacle Pag. 
U 

M9 — Small Yellow 
Bro.wn 

~ — Tropick 
Bittour, orBittern 

- Small 

Black-Bird Pa g : 

and 
j86 
197 
100 
189 
6% 16 

184 

49 

140 

m 

Bilcock.orBrook-Qwzel 113 
Bird.Blackand Yellow 186 
?rrr-Black and Orange i88 

. Bonana 187 

— — Humming Birds ibid. 

Savanna 188 

r— -Smali Black and White 
l%6 Great and Small of 

Jamaica ; 18 S 

Black cap 73, 128 

Black-Cock 53 

Black Game ibid, 

Booby 191 

Bottie-Nofe 120 

Bramble, or Brambling 88 

Brent-Goofe j 37 

Bnll-Finch %$ 

Bunting 9 3 

Burgo-irsafter of Grcenknd 

127, !go 

Burrough Duck 1 40 

£N 4 1 ' Buftard Buftard 
Butcher-.bird 
Buzzard 
r-«*-Honey N D E X. 

Pag. 5 «,19 
16 

ibid„ Curlew 
Curwiliec C: f^Anary-Bird 91 

'*-*' Carrion-crow 10,11.180 
Caflbwary S' 36 

'Chaffinch 88 

Chattering-Crow, or Ca- cao-walk 
Churn-Owl 
Ciakis 
Cockatoons 
Cock and Hen 
Cock of the 

Mountain 
Coddy-Moddy 
Cold-Finch 
Cole-Mbufe 
Cooc 

Cormorant 
Cornifh-chough i8( 

180 

>37 

,28, 29 

51. 182 

Wood, or 

53 

130 

'77 

73 

116 

122 

40 Pag, 103; P- 190 
109 Couktrneb, or Counterneb 
120 
Crab-catcher a82 

Cracker 147 

Crane 95. 123 

- with red Leggs 193 

Creeper 47 

Crofs-bill 86 

Crow 39 

— Royfton ibid. 

«— -Sea-Crow ibid. 

'- — Madrafs 194 

Cuckow 23 

Cuntur n "TjAker ?; Hen 58 

■*-' Didapper, Dipper, or 
Dob chick 125- 190 
Divers, orDouckers 124, 
125 
Dodo 37 

Dottereil 1 1 1 

"Dove 59. 18 i 

Madrafs 196 

Duck, black 141 

- — 'Curhberc ibid. 

■ Hook-biird 150 

— ~ Mufcovia 150. 191 
• — -Scaup. . " 142 

- — Tame 150. 191 

— Tufted] 142 

; Whiftling *92 

n — White-beljied ibid. 
Dun-diver *34 

Dunlin ' 109 EAgle, black 

11. . Golden 

• — White-tailed, 
gard ■ \ 

< Sea 

Eik 

Ear Dove 

F. 

T^AIcon, Genrile 
P — Haggard 7 

6 

or Py- 

7 
16 

136 
184 13 

_Jer- 

I N D 


^r— Jerfalcon 


Pag. 13 


« Mountain 


tbid. 


Peregrine 


ibid. 


Red 


H 


~— — Srone 


ibid. 


Tree 


ibid. 


Tunis.or ] 


Barbery ibid. 


— White 


" ibid. 


FallowSmitb 


7* 


Field-Fare, or 


Feldefare 64 


Flamingo 


190 G. 

I^Adwall, or Gray 14«; 
^ Gannet 128 

Gaulding, Black or Blew 

189 
ibid. 

105 

17 
, Igo 

105 

142 

89 

J 34 27 * White 

Gid 
Glead 
Goat-fucker 
Godwit 
Golden-Eye 
Gold-Finch 
Goofandei 

Goofe of Canada 139. 191 
— — — Gambo, or Spur- 
winged 138 

— — Soland 122 

- — « Tameand Wild 136 

. 191 
Gorcock, or Gor-Fowle 54 
18 
138 
j 30 

85 
lii 

'85 Gofhawk 

Gray-Lagg 

GreatGreyGulI 

Green-Finch 

Greenland-Doye 

Grofs.beak E X. 

Groufe,orGray-game P.53 
Grygry _ 19 

Guillem, or Guillemot 120 
Gulden-head i 20 

Gulls,Black and White 1 27 

Herring Gull ibid. 

Guinnea-Hen 182 

H. 

A Meriaan Hangneft 1 84 
-**• Haw-Finch 85 

Hawks 
Haziebun 
Heath-Cock 
Hedge-Sparrow 
Hele gug 
Henharrier 
Heron, common 

■Lefler-Afhcoloured, or 13 

55 
53 

79 
120 

VI Night-Raven 

White 

Herring-Gull 

Heyhoe 

Hickwall 

Hobby 

Hoop, or Hoopoe 

Hooper 

Humming-Birds 

I. 99 

ibid. 

127 

42 

4? 

15 

48 

136 

52. 187 40 JAck-Daw 
Jack-Snipe, or Judcock 

t Io5 

J a y : 4i — -Madras 194 Keftrel K. N D E 

Pag. Merlin X, T^-Eftrel 
•*-V Kiddaw 
King Fiflier 
Kite 

Knot 16. i8o 
120 

48 
17 

• 108 l: Mire-Drum 

Miflel-bird 

Mock-bird 

More- Hen 

Moor-Buzzard 

Moor-Cock 

Moor-Titling 

Mountain-Fincb 

Mulkt 

Murre 

Musket 

Mwyakhen y graig Pa g ;?5 
100 

H 

64. 66. 185 
113. 190 LAnnar and Lannaret 15 
Lapwing 1 1 o 

Lark, Field orSky 69 
<*— Crefted, greater and 

leiTer ibid. 

. Sea 88. 190 

thatfings likea Grafs- 'VTlghtingale 

Hopper 70 "^ 

■ Tit-Lark 69 

— — Wood-Lark ibid. 

Linnet, common 90 

— - Great and LefTer, Red- 

headed 9 1 

* — Mountain ibid. 

Loger-bead 185. 1 

Long legs 
Loon N. ■Jamaica 

• Spanipo 

* Virginian 

Night-Raven 
Noddy 
Nope 
Nun 

WhlteNun 132 17 
54 

16 

88 

120 

"9 
18 

66 78 
13$ 
184 

85 
9* 

190 
26 
74 

135 125. 190 !9o Nut-Hatch, orNut-jobber M. o. 47 f Acaos 28. 29 

Maccaw, the greater 

*8f 

Magpy 
^lan of War 
Martin, or Martlet 41 

292 
7i • — Black,or Swift 71,185 - Sand 
^avis 71 ALD Man 18* 

^ Ofprey 7 

Oftrich 36 

Owls, orHowIets 16 
-— »Brown, Ivy, or Screech 
25 
— «Grey 26 

Horn 24» 25 

Lottle 26 

— Fern, w Churn ibid. 
' -White, I N D 

s- Whke, Barn, or Church 
Pag. 25 
OxEye E X. 73- ilo p. *95 
34.181 
30, 181 

57 

193 
51. IS3 

121 TjAradile Bird 
■*■ Parrakeets 
Parrots 
Partridge 

* Mouritain 

. Snipe 

Peacock 
Pelecane 

American^c&rlet 189 

PelJicane 102. 191 

Penguin 118 

Pettichaps 79 

Pewit 128 

Pheafant 56 

Pianet 41 

Pie, yellowand black 18* 
Pigeons 59, &c. 183 

Pintado 52 

Plover, baftar4 n° 

5— Great 190 

■ Green 1 11. 190 

— Grey 1 11 

•— — Sea 190 

Pochard 143 

Pool-Sjiipe 107 

Pope 120 

Popinjay 30 

Pouts 54 

jPuffin 12©. 134 

Puttock 1 6 
7 QUeeft o; 

Quirizao 
R. Pag. 
6z 

183 >Ail 113 

•Water-Rail 190 194 
182 
J37 

39 
i, 9 

54 

107 

78 

H •— -Hen Madrafs 

Rain-Fowle 42 

Rat, or Road Goofe 

Raven 

Razor bill 

Red Game 

Red Shank 

Red Start 

Red-Wing 

Reed-Sparrow, the greater 

LefTer 
Ring- Dove 
Ring-Qwzel 
Ring Taii 
Robin-red-breft, or 

dock 
Rock Owzel 
Roller 
Rook 

Royfton-Crovt 
RufFe and Reeve 47 

62 

65 

17 
Rud- 
78 
65 
41 
39 
39 
107 S. 

CAnderling 
*^ Sand-Martin 
Sand piper 
Scare-Crow 
Scaup-Duck ic 9 

7i 

10S 

131 

Scoter I N D E X. 

Pag, 141 Stone Curlew Pag.105.108 
Stone Plover 105 

Stone SmuhjOr Stone-chat- Scoter 

Sea Crow t 28 Stone Plover 

Sea-Dotterell 1 1 2 

Sea-Lark 88. 1 12 

Sea-Mall, or Mew 127 
Sea-Pheaiant 1 47 

Sea Pie 105 

Sea-Swallow 13^,132, 191 
■ Lefier 1 3 1 

- Lefler, black,c!oven- footed 
Sea Turtle 
Shagge 
Shear water 
Sheld-apple 
Sheldrake 

. Swallow-tailM 

Shorebird 

Shoveler 

Shrite 

Silk-tail 

Siskin 

Skour, orSeaHen 

Snipe, or Snite 105. 

Song-Thrufh 

Sparling Fowl 

Sparrow Hawk 

Sparrow 

4 Black 

-p Green Reed 

Snoon-bill 188 

187 

79 

47-93 

I-o2 

Stannel, or Stone-gall 16. 

180 

67 

1 10 

66 irlet Stare, or Srarlins 

Stint 

S:oa L,ein ter 
Storks 

Swaliow 

-Sea 

Swan, tame 
— — Goofe 
— -Wild 
Swift 

Swine-pipe 
Syvigw 7$ 

97 

11 

131.i32.19r 

13^ 

138 

136 

72 

64 

80 131 

121 
123 
I33 

8* T. 

140 

145 TpArroch 128 

7£ •*- Teal 147,148.192 

143 Brown Tern 131 

64 Tewit 1 1 o 

85 Thirbe-Finch 89 

9 1 Throftle,or Song Thrufh 64 

120 Thrufh of Jamaica 185 

1 90 Tkmoufe s BIew, or Nun 74 

— — . refted 74 

-Great 73 

— - Long-tailed 74 

Marfh.or Black cap 73 

Tropick Bird 123 1 91 

Turkey 5 i, 18 z 

— Wild, of No0 Eng- 64 

*34 
18 land 
Turn-ftone 
Turtle Dove V. 51 

1 1* 

6i 9> IQ \7UJtures 
' — - Chefnut coloured 10 
Wag-ail I N D E X. w. Pag. 

75 

75 

194 

184 WAgtail, white 
Yellow 

-■ - -Madrafs 
Watchy Picket 
Water Hen 113, 190 

Water Ouzel, or Crake 66 
WaterRail 1/3,190 

Wheat-ear.orWhite-tail 75 
Whewer 143,146 

WhiJk 1 3 8 

WhimbreJI 103 

Whin-chat 76 

White Nun i 3 5 

WhiteThroat 77 

Wigeon,Whewer,or Whim 

14^. '47 

* Great red-headed 143 

WildDuck 145 

Wind hover j 6 

Wind Thruih 64 Winter Mew Pagi 130 

Woodcock 1 04 

Wood Owl 1 80 

Wood-fpite, orWood pec- 

ker, grear, bJack 42 
■ » - - Great lpotted, or Wit- 

wall 43 

Green 42, 

— — Lelier fpotted 43 
-Particoioured of Ja- 

maica 
Worm eater 
Wren 

GoJden coloured 

Wry-neck i8r 

186 

80 

79 

14 Y. ^Arwhelp, or Yarwhip Yellow Bird 
Yellow Hammer jo S 
80 
93 I N D E X Nominum Avium 
Latinorum, Gallicorum, !Belgicorum y 
Srajilianorum y Germanicorum , In- 
dicorum , Mexicanorum, Italicorum^ 
Lufitdnorum y &c. ' Gaca cahoa&Ii 174 
Acacalotl. 104 
Acatechichi&Ii 90 
Achalala&ii 156 

Accipitres Macropteri 1 3 Alaudarius 

— -— Fringillarius 

— ! Paiumbarius 

Acitli 
Acolehichi 15 

iS 
ihid. 
125 
166 

Acolui I N D E X. Acolin Pag. n5, 178 

./Egocephalus 105 

JEIalon 1 5 

Aguapecaca 1 1 5 

Ahuatototi 167 

Aiaia ioi, 189 

Ajurucurau 32 

Ajurucuruca 9 

Ajurucaringa r" 33 

Ajurupara J 

Alauda arborea 69 

• Criftata major & mi- 

nor *"£/</. 

* Congener 93 

■* Indica 70 

- ■ Marina 1 1 o 
Minima Locufts voce 

70 

* Minor campeftris/W. 

Pratorum 

~> Vulgaris 

Albardeola ioj 

Albellus 135 

Albicilla 7 

Alca 1 1 9 

Alcyon 48 

AIuco 25 

AmacoZquef in Ornithol.D. 
Willughbi AmaloZq;) 1 7 9 
Anaca 3 5 

Anas Ar&ica 120 

Campeftris 5:9 

-Circia 192 

~ - — Domeftica 150, 191 

■Bxoticae Brafil. 148, 

149, 191 

-Fera Iacuftris 175 

Fiftularis 1 92 

-Fluviatiles 145,146, 

>47» 148 -Hifpanicus Pagi 133 

-Marinae 140, 141, 

141,143, 144, 145 

Maximus niger 1 38 ■Mexicana: 

■ Mofchata 

Andorinha 

Anhima 

Anhinga 

Ani 35 

Anfer BaflanuS 

Canadenfis 139,191 

■Cygneus Guinneen- 
138 

Domefticus 136,191 175' 
1*1 
7* 
96 
124 
185 
lit 
■Ferus 

Gambenfis 

•Magellanicus 

Paluftris 

■Spitzbergenfis 
Amhos 
Apiafter 
Apeca Apoa 
Aquilae 

•Brafiiienfis 

Fulva 

■ Valeria 

11 - ^ Virgae 

Aracari 

Araracanga 

Ararauna 

Arcuata ma jor & minor 103 

Ardeas 98,99, 100,101, 102, 

— — Ccerulea 1 8 9' 

-Stellaris *oo, 189 

Afdeola Brafilienu\i 01,102 
Arenaria 109 

Arquata raajor & minor 103- 136 
138 

118 

138 

139 
8i 

49 
148 

6, m* 
7 

6 

7 
161 

44 

* %9 
28,18? I N D E X; Pag.8o 

*5 

18 

165 

, 47 
ibid 

79 

54. '55 

54 

92 
152 

ibid. 

1 Afilus Bellonii 

Afio 

Aftur 

Atinga guacti mucu 

Atototl 

Atototloquichitl 

Atricapilla 

Attagen 

Attageni 

Avicula Amadavadaea 

"■■■ -Africana 

« " "■" ■Zeylanica 

Avium divifio 

Avis Arenam deglutiens 
176 

•—-— - Canuti 1 08 

-— —— Corvina 168 

" ■ "' - Corvipeta 1 ? 5 

•■' Coccinea 173 

*- Confimilis Stoparolae 

& Magninae 8r 

^— — -Cinereo-alba 15»! 

■ — ■ — -Ccerulea feuCyanos 
66 

" Cyaneorum pedum 

170 

*~~ — -Diomedea 133 

- Florida 168, 170 

* — *— «Fulva 17^ 

-— — Fufca Anferi Baflano 
191 
180 
161 
176 

175 
173 
169 
5 1, 182 
*55 congener 
" Jarh a icen fes 
■ Incurva 

Lati roftri 

--Lunaris 

— — *Lutea 

Nivea 

— — Numidka 
— -*-Ovimagna -Paradifi P.io,2i,22 
-Pi&a 
-Pipirivara 
'-Pluviae 
-Polyglotta -* Pngnax «73 

44 

182 

65 
107 ■ Roftri mucronati 

*77 

- Roftri nigri 169 

-Rubefcentis colli 1 7 9 
-Saligna i 7o Se fcalpens ad arun- 

dines jj Z 
— - Sicca 179 
Spicae Maizii 170, 

17* 
Tarda 58 

? Tropicoru 113,19! 

Varii capitis 176 • Venti 

-Verminofa 

-Vetula Avofetta 

Aura 

Aurarum Regina 

Aurivittis 

Axoquen 

Axoyatototl 

Ayo quantototl 

Ayoquantototltiltic 

B. 175 
156 

170 

m 

10, 180 

161 

90 
174 
172 

17S 
ibid % JJAlbufardus 7, 16* 

33 Barge ^05 

Beccafigo 79 

Bemtere .1^5 

Bernacla, & Burriicla 135 
Boarina 77i8i 

BcoIItt I N D E X. Boollii Cbry 
Bbrin 

Bofch duiven 
Bbfchas major 
Bout de petun. 
Brenta 
Brenthus Pag. 194 
81 
151 
»45 
152 
ij7 
ibid. 

2 4 
Buteo ApivOrus five Vefpi;- 

vorus 16 

Vulgaris ibid. 16 

172 

168 

191 

93 

J06, 108 150, C. 

/^•Abure 
**-* Cacatototl 
Gacalototl 
Cairina 
Galandra 
Callidrys 
Ganide 
Canne petlere 
Cannevarola 
Canuti Avis 
Capella 
Gapo roffo 
Caprimulgus 
Gaquantototl 
Garacara 
Garduelis 89 
— — — Congener 
Cariama 
Caryocata&es 
Cafea"rius feu Caforis, five 
Emeu 36 

Catoen Diefje 195 

Caunangoly 1 94 

Catarra&es 128 

Catarfa&a 129 

Caxcaktotott \£j 59 

47 
108 
f 10 

143 
26,27, 180 

174 
17 

90 
96 

4* Ceceto 
Cehoilotl 
CencondatoIIi 
Cenchramtis 
Cenchris 
Cendtzqui 
Ceoan 
Cepphus 
Certhia 

Chachaladametl 
Chachavatototl 
Chadonnerec 
Charadrius 
Chiantototl 
Chichi&li 
Chichiltorotl 

Chiculatli i'eu Chiquatli 
11 6, 160, 178 
Chietototl 166 

Chilcoquipaltototl 1 <?8 
Chikototl 169,173 

Chochopitli, Corlito 178" 
Chloreus 6% 

Chloris 85,93 

ChrylaetOS 6 

- — ' — Cauda annulo albo 
ibid. 
Ciconiaalba 97 

- - — Americana ibidt 

-™ Nigra ibid; 

Cinclus 47, 1 08, 1 1 6, 1 1 z Vkg.iSi 

^3 

65,159,18? 

93 
16 

169 

12 9' 

47 
163 
174 
15$ 
108,112,190 
167 
160 
174 Circus 
Cirlus -Stultus 17 

93 

94 
99 
9* 

142 Cirris 

Citrinella feu Citfii 
Clangula 
Cocoi ; 
Coccothrauftes vulgaris 8 y 
«— — Indica* loo I N D 


E X. 
i— — Indica Pag. 85 


Coturnix 


'Pflg.58 


< -Indica criftata ibid. 


Aquatilis 


116 


Cocochatl 171 


— — - Indica 


58 


Cocoztli ibid. 


Coxolitli 


56, 57 


Cocozron ibid. 


Coyolcozque 


158 


Cochirenacatl 4 + 


Coyokototl 


J 7* 


Cocotzin 61 


Cozcacoauhtli 


161 


Cochitototl 1 68 


Coztototl 


$0,173 


Coddel cauka 194 


Crex Beilonii Gve 


Cheva- 


Colcanauhtli 176,177 


lier 


106 


Colcanauhtlicioatl 175 


Crex Ariftotelis 


5S 


Colcuicuiltie 1 5 8 


■ Indica 


m 


Colherado loa, 189 


Cuculus 


2 3 


Colin 158 


Cuircuitzcatototl 


173 


Collurio 18 


Culo bianco 


16 


Columba? $9 ad 63, 183 


Cundoe Vanga 


Pundooe 


. Groenlandica 1 2 1 
195 


— * — Madrafpatan 1 96 


Cuntur 


11 


Cokotl 1 7 1 


Curicaca 


103 


Colymbi 114, 125*1 2,6,190 


Curruca 


79 


Colymbis J42 


Curucui 


45 


Comaltecatl 177 


Cyanos leu Ccerulea Avis 


Concanauhtlt 175 
. 6S 


Confricatrix rubra 171 


" i" Tndica 


ibid. 


Coracias 40 


Cygnus cucullutus 


37 


Corlito 178 


Ferus 


136 


Cornix 3? 


— f — «Maniuetus 


ibid. 


— - — Ccerelea 42 


Frugilega 3? 


D. 
^Cinerea frngiJega. ib. 


-Nigra Garrula 18 r 


n A J* e 

■*-* Dendrofalco 


i5< 


Corn.icines - i^ 


'*4 


Corrira 1 1 S 


Diable de mer 


117 


Corvus 39 


Dronte 


37 


—— Aquaticus 104, 122, 


123 


E. 
Indicus 40 


v >.. .'Indicus Cornutus.?/>. 


"CCatptotl 
■y Eider 


•173 


^aturnice 57 


H [ 
CO^ 


hin I N D 

JEin Grofle Zee- fluder 1 2 6 

Elcoztototl 168 

Elotototl 1 7° 

Emberiza Alba 93 

— — Flava ' ibid. 

Emeu, Eme, Ema 36 

Erithacus 78 

Erythrftcephalos 143 

F. 

FAIcinellus 103 

Falco Albus 14 

■ Columbarius 161 

• Gentilis 13 

■ -Gibbofus 14 

Indicus Cirratus ibid. 

■ — -Montanus 1 3 

— — Peregrinus ibid. 

- — Rubeus 14 

— — Indici Rubri ibid. 

Sacer 13 

• Tunetanus 14 

Fedoa 105 

Feftuni cul de &c. 191 

Ficedula 79,8' 

— "— Cannoabina 47 

Flammant 117 

Francolino 54 

Fratercula 120 

Fregata 1 5 2 

Fregattes 19^ 

Fringilla 3 8 

Motana ibid. 

Fringjllago ' 73 

Fringillarius 1 8 
Fulica i\6, 117 
Fuligula 142,143 

Fuves ; 191 E X. 

G. 

r^AibuIa Pag. $% 

^ 1 Gallina Corylorun 57 

Mexicana 1^3 

Gallinago, Major, Minbr, 

Minima 
■ Madrafpat. 

■Erythra 

~ Erythropus 

Hypoleucos 

-Melampus 105 
193 
109 
107 
108 
109 
116 GaJlinula Aquatica 
— — — Brazilienfis 
■■' '" ' Chloropus 113,114, 
190 
Ochra 115 

•— — — -Ochrbpus . ibid. 

" Serica 113, 114 

Gallo-Pavo 51, 18» 

■ Sylveftris 51 

Gallus Gallinaceus 51,181 
— — - — Guineenfis 5'., i8i 

Peregrinus 37 

Gallus Indicus 51 

3 Sylveftris 53 

Gambetta 107 

Garagues 16% 

Gargane 148 

Garrulus Argenroratenfis 4 1 
Bohemicus 42, 8 5 
Garzetta 99 

Gaviaon 17 

Gaviata 130 

Geei Vinck 1 5 1 

Giarolo 70 

Giaroncello 109 

Glareano Si Clm- Glaucium 
G.lotcil 
Goifugek 
Gouc vinkeri 
Gouambuch I N D 

Pag. 143,144 106 
118 

151 

82 Graculus Palrmpes 121,113 

Grand Gofier 

Grifola 

Grinetra 

Grivesbecs 

Gros 

- — Balearica 

- ■■ Indica 

Grygallus 

Guacaguacu 

Guaiminibique 

(iuainumbi 

Guara 

Guarauna 

Guira , 

— — — Acangatara 

—- — Coereba 

— — Guacuberaba 

■ — - — Guainumbi 

-Wieemgatu 

-Perea 

*— —-— Punga 
-' Querea 

Ti>n g pirna 

— Tinga 

- — — Tirica *7 Guiraru 
Gulla Cayalla 
Gypaetos 
GyrfalCo H H. 

^Ematopus 
Ha.Iiaeetos Pag. 191 

81 

&4 

151 

95 

ibid. 
ibid. 

54 
130 

8a 

82,83, 187 
104 E X. 

Harle 
Havelda 

Hazlehun , 

Hellaleniia 

Hiaticula ,. 

Himantopus 

— -Madrafpat. 

Hippomanucodiata 

Hiragrill 

Hirnndo Americana 

Hirundo Apus 

— — Domeftica 

— ■ -JVlarina 72 . greftis -Rjpraia 
-Ruftica r 34, 

'45 

55 

6% 

1 12 

106, 190 

»93 

21 

92 

72 

ibid. 

7* 

13', 

191 190, 

five ibid. 

i?i 

45 

h 

ibid. 
49 
89 
ibid. 
166 
180 

45 

189 

8* 
166 
*>7 

8 

h 105 

7, *6 Hoa&li 

HoaCton 

HoaClzin 

Hoauhtototl 

Hoextototl 

Hoilotl 

Hoinetli 

Hoklalloth 

Hokzanatl j. 

Hokzilaztacl 

Hoitzitzil 

Hortulanus 

Hoxoconaultli 

I. 

" -;Abim. 

— - Guacu 

acamaciri 

acana 

acapu 
C0 2] 71 
A- Sinenfis 7i 

71 
5 79, 

102 

i 7 o 
. ibid, 

*l 
161 

I58 

162, 

ica 

82 

93,94- 
50» '74 9 6 

ilid. 

44 : 

llf, 

Jacu- I N D 

Jacnpema Pag.j6 

Jager-Vogel 40 

Jaguacari Guacu 49> 1 82 
Jamacaii 75 

Jambu #7 

Japacani 84 

japu 4^, 1 84 

Ibijau 27 

Ibis nigra 98 

J&erus 6%, 184 

Jendaya 54 

J]Jas ieu Tylas 64 

Ipeca Guacu 149 

Ipecu 4? 

Ifpida 48 

■* Indicamajor 50 

■■ ■ Indica Macrovrros 

ibid. 

* — - r ndicaminor ibid. 

- Mexicana 50.174 

* ex atro & albo 

varia 1 82 

Junco 47, 110, 113 

Jupujuba ' 46, 184 

lynx 44 

Izmatl 108 K, 

^Ernell 

* Kudge-ghef 148 
ia8 T Agopus 54> f? 

'*-' Lanarius 1 5 

Lanius 18, 19 

Larus tz6, 127, 128, u?, 
130, ' 3i E X, 
Lepelaer Pag. 18? 


Leimerillori 


1? 


Ligurinus 


9i 


Limola 


Jpo 


Venetorum 


lc6 


Linaria 


90 


Montana 


91 


— *— Rubra major 


minor 

ibid. 

14 


Lithofalco 


Locuftella 


70 


Lomwia 


iio 


Lory 


Mi 


Loxia 


16 


Lumme 


ll6 


Lunda 


120 


Lupus 


40 


Luicinia 78, 1! 


!J, 187 


Luiciniola 


80 


Lutea 


93 


Luteola 


80 


M. 
"JV/| Acroule 
**■* Macucagua 


117 


53 


Magnanina 


19 


Maguari 


97 


Maja 


'5J 


Majague 


133 


Mallemuclc 


130 


Mansfeny 


'9 


Manucodiata 20, 


21, 22 


— ^- Maderafp. 


I?? 


Maracana 


29 


Maraca 


i\9 


Martinazzo 


130 Matkera n*V£ Matknelrzei 
i<?9 

Ma- I N D 

Matuitui P.liJ, 165, 19° 
Mazarino 103 

Melanajetos 7 

Meleagris gri, i8r 

Merganfer 1 34 

MergulusMelanoleucos 1 2 5 
Mergus 119,125,134. I35> 
-141 
Merops 49 

Merula 65 ad67, 68, 185 Merulaj congener 

Metzcanauhdi 

Metzcanahaclli 

Miacatototl 

Miliaria 

Milvorum fpecies 

Mimus 67 
175 
ibid. 

171 
t6 

17 

41 Mita five Mutu Brafilien- fium fx, 183 

Mituporanga 51 

Mocotototl 166 

Momot 164 

Monedula 40, 18? 

Monticola 77 

Montifringilla 88 

Morillon 14* 

Morinelius * 1 1 

»Marinus m 

Morphnos 7 

Motacilla Alba 75 

-— — — — Cinerea ihid. 

— -Flava ibid. 

u ■ — -Madarafpat 1 94 

Muggent *4^ 

Mai'cicapa8i,77>7*> l86 E X. 

Nepapantototl Vzg. 176 

Nexton j-6-4 

Nextototl ibid. 

Nhandu Apoa 96 

Nhandu Guacii 3 6 

Nifus 18 

Nochtototl . 17.1 

Noduae auritje 24, z% 

Noctua; non auritaj »5 

No&ua Brafilienfis 2<> 

m — .Mexicaria 1 So 

i Minor 26 

Silvatica Jamaycenfis 

Minor 180 

Noitibo 17 

Nopaltencol 167 

Numenius < t$$ 

Indicus 104 

NydUcorax 99 O. 

OCocolin 
Ocononetl 
Ocotzinitzcan 
Oculus pidtus 
Oedicnemus 
Oenanthe 
— >Akera N. JEbbJ 
Negro i£i S7> 1*3 
\6% 
164 

l^jo' 

108 

75 

7* Oenus 
Oiotototf 
Onocratalns 
Opipisari 

OrioHs — Congener 80, 92, 
^-Fufco Lutea 186 
— Noftra fecunda -76 

Noftra tertia ibid* 

— Noftra quarta 77 
— Vitiflora 75 

61 

169 
i%\, 192 

177. ifc& I N D 

Oripelargus Pag 8 
Ortygometra 58, 1 13, 290 

Offifraga 7 

Otis 58 

Oms 1$ 

Ouriffia 8* 

P. E X. 'Ruffa feu GraecaP.57 Percnopteros 
Le Pefcheur 
Petronia Marina 
Phafcas 
Phafianus 

Brafilienfis 

Philomela 
Phoenicopterus 8 
19 

91 

147 

56 

56 

78,187 

117, 190 )AIumbus torquatus 61 Pica feu Pica varia Cau- ■■ Papagayos 181 

Paragua 33 

Paradilka Avis *i 

Pari 73-H 

PaifaryCaye 195 

Pafferes Arundinacei 74, 

•— — Fabri 1 5 7 

, ,.. ., ., . Coeruko fufcus, & 

niger 187, 188 

«~ Tf oglody tes 8 o 

— Canarienfis 9 1 

- < - Sibilans 164 

— — ■ Stultus 1 54, 1 90 

— Caetera fpecies 66 

ad 88 
Paiierculus Zeylankus 88 
Patines de Oviedo 191 Pavo 

Pekcanus 

Penelops. 

Penelope 

Pcnne Vogels 

Peache Caye 

Perdix 

.AJba . 

— — f'ra',i!i.ina 

* Cinerea 

— — Damalcena 
•— — -Mohtana 51,183 
12 i, 191 

H3 
146 

151 

i£5 

57 

5 5 

S1 

ibid. 

55. 57 

57,i83 4* 
15* 
44 
4t 
181 
feu 
42 data 

Andllarum 

«— <— Brafiliana 
-Glandaria 

Jamaicenfis 

• Indica caudata 

Japonenfis 
— — Marina 41,105,1x0 

Mexicana 162 

-Perfica 42 

Pici Martii 42, 162 

Picus canefcens feu Leuco- 

phasus 182 

• cinereus 47, 186 

• Garrulus Indicus 41 

1 Jamaicenfis Pag. 1 8 r 

lmbrifsetus 162 

- — Luteus Cyanopus 44 

• Maderafpatan. 194 

«- — Murarius 46 

t Nidum fufpendens 68 

Niger maximus 4* 

— Varius Brafilienfis 43 
Picus varius Major ibid. 

• Varius Minor 

•^ — Varius Minimus 
— — Viridis 

■ ViridisMajor 

Picicitli 

Picuipinima 61, ibid. 

ibid. 

42 

43 
159 
»84 
Pik I N D E X. Pilvenckegen Pag.io8 

Pinirolo 109 

Pitanga Guacii 165 

Pitzmalocl 167 

Platea feuPelecanus io& 
* — -Mexicana ibid. 

• Incarnata 189 

Pluvialis cinerea 1 1 1 

• ex fufco & albo varia 

190 106 

190 
190 

151 
114 

195 
ibid. 
116 

i8i 
160 Major 1 90 

— — -viridis 1 ri 

Podicipes 125, 

Poero 
Poliopus 
Ponnandutty 
Ponnunky pitta 
Porphyrio 
Poules Pintades 
Poxaqua 
Pfittacorum Marina fpecies 

28, 29>3°,3i, 3233,34>3S 
PfittacusLeucocephalus 1 8 1 
— — Maximus Cyanocro- 

ceus 1 8 1 

"*— — Minor collo miniaceo 

181 

Minor macrouros to- 

tus viridis 181 

Puffinus 134 

Pygargus 7, 17 

Pyrrhocorax flBl Quapachtototl Pag. 17^. 
Quatotomomi 16% 

Quatozdi 17^ 

Quattr' Occhii ij£ 

Quauhchichil 84 

Quauhchochopidi 163 
Quauheilni 17* 

Quauhtotopotli ifo 

Quauhtzonecolin 1 58 

Quaxoxo&ototl 1.64 

Querquedula Criftata 14^ 
■ — Latiroftra Mexicana 177 
Querquedula prima 1 48 

fecunda 147,192, 

Quetzaltototl 1 57 

Quijubacui 35 Pyrrhula o.. aUachiltd 
, Quackels 
Quapachcanauhrlt 86 11* 
177 R R. 

Abihorcado feu Raba 
forcado IJ3, 19^ 

55 
iij 

116 
53 

126 

79. 80 
I5Z 

4* 
i5s 

ibid. 
178 
164 

109 
78 

80 
78 

%i<L 

Vki- Rabolane 
Rallus Aquaticus 
— - — Italorum 

— Terreftris 

Rathftierr 

Recurviroftra 

Reguius 

Reigers 

Rhinoceros Avis 

Riis Molfen 

Riis Vogels 

Roftrum fpicas Miaizii 

Roftruna Sudis 

Rothalfs 

Rotknulfel 

Rotfchwemzel 

RculTette 

Rubecula 

■ -Indica I N D E X. : Viridis 

Rubetra 
Kubicilla 

Americana 

Kubicola 
Ruticilla 
> . Major 

S. SAhcana fei 
Sanguillo 
Saulary 

Sayacu 89 

Schellent 1 44 

Schceniclos 1 1 o 

Scolopax 1 04 

Scops f 2 5 

Scurvogel 96 

Senator 126 
Serinus 92,1 53 

Serino afHnes 188 

Sguacco 99 
Sitta 47.185, 186 

Skua 128 

Soco 100 

Sparverius 1 8 

Spinus 91 

Spipola 8o,8i 

Spipoletta 7° 

Springers 152- 

Squaiotta 99 

Stella Avis 59 

Sterna i§i 

Stopparola 77, 81 

Strantloopers *5I 

Strapazino 81 

Strix '^5 

Strix Cinerea 2.6 

Strundt Jagec nj Pag. 187 


Struthio feu Struthio Came* 


76 


lus Pag 36 


, 86 


Struthio Camelus America- 


ibid 


nus ibid. 


76. 


Sturnus 67 


78 


• Indicus 68 


68 


T *-" * jZO 


'■■junceti 100 
— Marinus ( 67 
• Mexicanus 106 
-Salfus 168 


rella 81 


Subbuteo 1 5, 17 


*#7. 


Sulfa 12,3 


tbid. 


Summoodra caltKy i'9'4 T. 

'T^Adorna 146 

-*• Tamatia 65, 116 

Tangara 84 

Tapera 7V l8 5 

Tapun 15? 

Tarabe 33 

Taraniolo 103 

Tatac 171 

Toauhrototl 17° 

Techi&li 17* 

Tecolctl I So 

Teitei 92 
Tella yeaco narry 1 9^5 

Tempatlahoac i7.6 

Tepetototl 52 
Tequix-quiacatzanad 1 6?8 

Tertiarius 13 

Tetrao 53 

Major ibidi 

Tetzompari 167 

Thraupis , 92 
tijeguacu Paroara 89 

Tijepiranga ibid. 

linnuncuhts s£, J'to I N D E X. Tlacahoilotl 

Tlacoquauhdi 

Tlalchinoltototl 

Tlalquipatli 

Tianquiquiztototl Pag.63 
161 

171 
160 
164 Tlapulchichi 171 

Tlapaltototl »74 

Tlaquauhtli 1 6 1 

Tlaquilotototl 173 
Tlauhquechultototl 162 

Tlauqucchul 102, 189 

Tlotli 16 1 

TokhiquatH 160 

Tolocatzanatl 168 

Toltecoloctli 175 

Tomineio 82 

Tooracca 1 97 

Topau 40 

Tordino 70, 94 

Torquilla 44 
Totanus 105,106,107,190 

Tottovilla 69 

Toxcacoztic 167 

Tozcacoztli 173 

Tringa 108 

Triorches 16 

Triton 156 

Trochilus 79>n8 
Tucana leu Toucan 44 

Tui 34, 181 

Tuiapara 3 5 

Tuia putejuba 34,181 

Tuiete 34 

Tuipara 3 5 

Tuitirica 34 

Tupinambis 49 

Tuputa 156 

Turdi Chiappae 157 
Turdi 64 ad 6'8, 185 

Turcures £1,62,184 Txonyayauhi 


Pag 168 


Tzanahoei 


162. 


Tzanatl 


*57 


Tzanatkototl 


166 


Tzaupan 


itfo 


Tzinitzian 


\6% 


Tzitzihoa 


*7S 


Tzitziquilotl 


17} 


Tzoniayauhqui 


176 


Tzopiloth 


10 


Tzopilotl 


180 


V. 
TTAnga pandooe 
V pedda 


; 194 

ibid. 


Vannellus 


110 


Venceios 


m 


Verzellino 


92, 


Vitiflora 


?s 


Vogel Rubus 


151 


Uiula 


26 


Upupa 


4* 


Urogallus 


53 


Urubitinga 


8 


Urubu 


10, 180 


Urutaurana 


7 


Vulpanler 


I4<a 


Vulturum fpecies 


9. 1». w. 

jellus 133 

Wegflecklirt 78 

Walluhora 1 1 5 

Wiiribek<"sn 1 5 1 

WJkurullaZeylaneafis 88 
Winder-Meb 129 

Woorulin ponnunky 169 
Wynkernell 1 1 5 

Xal- i N D E X. 

Yacatlil fag.rtfg/ 


X 


Yacatopill 


164 


^/Alcuani 

■**■ Xampantototl 


Pag. Yayaukquitotl 


167 


176 Yexixouhqui 


170 


1 73 Yllamotototl 


ibid. 


Xaxabes 


18 i Yohaltecototl 


160 


Xiquipiltototl 


17 i Yohoalcoachillin 


117 


Xochikotl 


170 Yohua lquachili 


178 


Xochitecanatl 


178 Yohualtototl 


171 


Xochitototl 


1 67 Yxamatzcatltototl 


171 


Xolotlapech 


174 Yxamazcatl 


168 


Xomotl 


177 Yxtezcatctotl 


ini 


Xptlapech 


169 Yzcuicuil 


170 


Xoxoukqui Hoadili 


1 oz Yzquauhtli 


161 


Y. 


Yzta&zon yayauhqui 


in6 


"^Acacintli 
* Yacapatlahoac 


Z: 
178 
17^ ^lyoio 


w 


Yacapitzahoac 
Yaeatexotli 


11$ 

F I N 1 Ss JOANNIS RAII 

SYNOPSIS 

METHODICA 

P I S C I U M. 
L N t> i N Ii 

Proftantapud W.Innys, fub Inilgni- 
bus Principis in area Boreali D. VauU.\ 
ClDlDCCXIIL .1 II' lll'l II IH 

u;r i trii-iirnrfnrm'.nir iTMMr , --i vrrrmir- I . i tfeft» ■ 
SYNOPS 

METHODICA 
£e P i s c £ in genere. 

I S C I S nomen a noftratium eiianj 
eruditorum vulgo latiffime extenditur ad 
Exarigula. aquatica Cruftacea, Tejiacea, 
& Mollia comple&enda, 

A nonnullis h contra nou foliim Exan- 
guia aquatica, fed ck Cetaceum genus 
feu Bellude marihas ab hujus nominis communtonc ek- 
cludtintur; nec alia Animalia pifces dicenda contendunt, 
quam quae bfanchiis refpirant, & unicum tantiim in cor- 
de ventriculum habent. 

Cum his & nos plane fentimus, Pifcis fcilicet nomen, 
fi proprie: & Philofophicfc loqui velimus, ad haec iola re- 
ftringendum. Nam ciim Animalium diftin&io a notis 
ihaximl eflfgntialibus, feu partibus & a&icnibus prxcipu- 
4 Synopsis Methodica 

h, quae & omnibus fpeciebus fub fingulis generibus 
contentis communes funt, & folis propriae, peti debeat, 
non invenientur hujufmodi notae in quibus Pifces 
Cetacei di&i cum reliquis conveniant ; nam prseterlocum 
in quo degunr.flguram corporisexternam, cutem depilem, 
& motum progrefiivum feu natatum, nihil ferfc cum Pif- 
cibus commune habenr, fed in reliquis cum Quadrupe- 
(dibus viviparis conveniunt. 

Verum ne a recepra fententia nimis abhorrere, & opi- 
niones paradoxas fectari videamur, nihil innovabimus, 
fed hujufmodi Animalia imprasfentiarum pro Pifcibus 
habebimus, Pifc^mque in genere definiemus, 

Animal aquatile fanguineum, fedibus carens, finnis na- 
tans, vel fquamis, vel cute nuda glabra & depili con- 
tetlum, in aquis ferfelub degens, nec unquam fponte in 
ficcum exiens. De Piscium divifiom. 

Y) Eje&is Pifcium divifionibus ufitatis, a Iocis in quibus 

*^- degunt pra?cipue petitis, ob rationes in Ichthyolo- 

gia D. Wtllughby * di&as, accuratiorem, ut 

*/>"&. i. putamus, earum loco, quaque natura ipfa in 

'cap.ti. iis difponendis utitur, notis Generum indi- 

cibus, a refpirandi & generandi modo, parti- 

bufque & Acckientibus unicuique propriis, defumptis fub- 

ftituimus. 

Pifces ergo in genere primaria divifione diftinguendi 
funt in Pulmone refpirantes & Branchiis refpirantes. Pul- 
mone refpirantes funt Bellua marina didri, feu Cetaceum 
genus. Branchiis refpirantes dividunrur in Ova magna 
concipientes, qui & Cartilaginei funt & Vivijari ; & Ova 
farva concipientes, ut reliqui. Alii in Cartilagineos 8c 
Offeos feu fpinofos eos dividunfc Veritm Cartilaginei 
nonnulli generationis modo cum OfTeis conveniunr, ut 
v. g. Sturio 8f congeneres. Nos etiam in Ichthyologia 
D. Wilhghby, loco modo citaro, Branchiis refpirantes in 
Vivifaros & Qvifaros diftinximus. At neque diftin&io 

iithaec PISCIUM. 5 

ifthazc adaequata eft, cum PifcesofTei feu fpinoii nonnul- 
li, quos oviparorum nomine complexi Ivmuis, v. g, Mu* 
fiela vivipara Schonezeldii, & forte etiam AngUilla, vivos 
fcetus pariant. Ut ergo omnem male feriatis litigandiaut 
caiumniandi anlam pneciderem, eos hoc modo diftin- 
guendos duxi. Ex fpinoiisenim live oifeis, nulli prorfus 
ova magna intus concipiunt, Avium ovis paria, albumi- 
ne& vitello diftin&a, neque eodem modo coeunr menru- 
lisimmiffis. Hi vel longi funt, ut Lamia, Cams, Catuli, 
Ga/ei didti ; vel lati, ut I^tia, Paftinaca, Torpedo, &c. 

Ova parva concipientes lunt velplani, quiin latuspro- 
jecti natant, feu longiores ut Solea, feu latiores ut Rhombus 
Paffer &c. vel dorfo ereHo natantes, quos pinnarum ref- 
pecftu dividimus in eos qui vel nullas habcnt neque ad 
branchias, neque in ventre pinnas, vel unum duntaxat , 

earum parw.g. ad branchias ; & eosqui duo/habent in -Zf/ 
prona corporis parte pinnarum paria. Primi generis pifces ' 
iunt vel longi, lubrici & Anguilliformes, ut Mur<en<c; 
Lampefiraf Angutthe, Muftela &c. vel corpore contra&io- 
re & alperiore feu minus lubrico, ut Orbes & congeneres. 
Pofterioris generis qui duo habent in prona corporis par- 
te, a pinnarum quaj dorfo innafcuntur numero & con- 
ftitutione diftinguuntur in eos i. qui dorfo funt tripinm, 
cujus generis, prazter Afe/los di<5tos, nullum pifcem novi- 
mus : z. qui dorfo bifinni • vel urraque pinna mollibus & 
flexilibus feu cartilagineis radiis inftructa, ut Merlucius, 
Gobius, fkTruttacei generis numerofa phalanx ; vel an- 
teriore fpinis ofTeis radiata, pofteriore cartilaginibus flexi- 
libus, ut Lupus, Mugil,Mu/lus,Draco,Trachurus,Perca, 8tc. 

3. Qyi dorfo funt unipinni ; pinna vel radiis omnibus car- 
tilagineis & flexilibus donata ; velanterioribusrididi$& 
fpinofis, pofterioribus & cartilagineis. Prioris generis 
alii pinna longa funt & per totS ferfedorfum cominua, 
ut Hippurus Rondeletii, ih'e Dor^.ia -, aiii pinria foevm^ 
eaque Vel circa centrum gravitatis fita, atque hi vel ma- 
rini maxillis afpeiis, ut Harengi & congeneres, vei fluvi- 
atiles feu Aquarum dulcium, malacoftoroi leathe>-mouth- 
ed Vifhes noftratibus dkfti, quorum multas habentur fpe- 
«ies, Cjiprini f Barbi, Cepkali, Tinca, %utib\ Gobioms, &c. 6 Synopsis Methodica 

vel in infttyo prvjte dorfo hasrente ; ut Lucii, Acus &c. Vo- 

fterions geneiis rtmk fpecies funt tum marince, twmflu- 
viatiles led praecipne marinae, ut Aurata, Sparus, Sargus, 
Mdanurus, Dentcx, Turdus, Coracinus, Salpa, Mcenas, 
Boops, Scorpms&cc. Datur enam una vel aitera fpecies 
dorfo unipiuni ladiisomnibusaculeatis. Pifces Cecacei feu Belluas mArince. 

T-f * Qgadrupedunt modo pulmonibus refpirant, coeunt, 
' x vivos foetus pariunt, eofdemque ladte alunr, parti- 
um denique omnium internarum ftrudtura & ufu cum 
iis conveniunt. 

A. i. B a L M N A vulgaris edentula, dorfo non finnato. 
Balaeria vulgaris fyndcl. Gefn. & aliorum. 

Bciluarum marinarum maxima eft : Quarfi vidit Joan. 
Vaber non procul a Caftro S. Severa maritimo, 30 circi- 
ter iP^ma milliaribus, ejedtam Anno 1 624. palmos (£{0- 
mams intellige, qui vel femipedem iuperant) 91 longa 
erat, 50 craffa. Idem Anno 1620 circa Corficam reper- 
raai fcribit, quas ad 100 pedes in longum extendebatur. 
Fotydorus Virgilius apud Tynemutham AnglU in arenas 
projedam refert Anno 1532, qu3e 30 ulnarum, hoc eft 
pedum 90 longicudinis fuiife, ab iis qui primum belluani 
viderunt, dicebatur. Vemm Fridericus Martens Ham- 
burgenlis in Defcriptione navigationis fuae ad S/»/^«^rf»« 
Ealarnas maximas quae eo Ioci capiuntur 60 pedum lon- 
gitudinem rar6 excedefe fcribit, fed plerunque infra 
fubfiftere ; quocum quod ad Iongitudinem attinet con- 
i encit Rondclitius. In Aquhanici maris litore, inquiens, 
& in WzVt immenfaBellua capkur, quam Balaenam vo- 
canr, plurimiim 36 cubitos longa, 8 alta : Oris fciflura 
ad duodeviginti pedes porrigitur, hoc eft ad tertiam par- 
tem longitudinis totius pifcis, ut & Frid. Martens afe ob- 
iervatum prodit. Quod nullam in dorfo pinnam habet 
t\l.vndelctius tradit : nec Faber uliius meminit. Bellonius 
ergo, qui pinnam ei in dorfo attribuic falfus fuit, ni prq P I S C I U M. 

Balsena Finfifh, [Phyfeterem forte] habuit\ Hac emffi 
& quidem cerriffima nota, Bahenam a Finfifh di&a diftia- 
gui afferit Fridericus Martens, qui Bal£narum capturae 
interfuit, plurimofque vid.it utriufque generis pifces, qu6d 
hic pinnam in dorfo obtineat, qua illa caret. 

Mirum interim Btrriardinum !{<idi apud Joannem Fa- 
brum, Balaenae fiftuiam denegare, Rondeletium etiam in 
eodem errore verfari ; cilm Salana vulgaris Septcntrioria- 
lis geminam obtineat, tantum abeft «t una carear, adno- 
tante praedi&o Frid. Martens, qui Batenas plurimas.cu- 
riose contemplams eft, & aquam in akum magno impe-y 
tu efHantes faepius confpexit. 

Oculi & nares ranto corpori valdfe impares quales bo- 
bus efle iolent. Polydor. Virgil. Gillius etiam oculos pro 
corporis proportione perparvulos, nimirum bubulis non 
majores extitifTe fcribit. Rondcletius h contra oculos foris 
quidem parvos apparere, intus capitis hurnani magnitu- 
dinem fuperareait, proinde falli eos qui Bubulis rnajores 
effe negant. Veriim Frid. Martens, cui potiils fidendum, 
Gitlio aftipulatur, Balaenae oculos non muko majores Bo- 
vinis effe affirmans, palpebris etiam & ciliis humanorurn. 
more inftructos; in eo tamen errare nobis videtur, qudd 
humorem cryftallinum Pifcem magnitudine non multum 
excedere fcribit. Oculos autem humili fitu pajum fupra 
angulos oris collocari nos docet. 

Casterum Balaena tuber feu eminentiam fupra oculos in 
capite habet, & quafiftuhe hincinde exeunt. 

Dsntes irHnaxillis nulli, fed eorum loco cornese Iami- 
nae nigriufculae fplendentes & oblonga?, veluti fi tot re> 
tortorum gladiorum, quos Acinaces appellare folemusy 
vaginae coriaceas effent, eo ordine pofitae, quo fiftulas illa? 
ftannese in muficis difponi organis folcnr. Harum bre- 
viffima femipalmari Iongitudine erat, caeteris paullatim 
accrefcentibus ut longiffima fex palmos etiam iuperarer, 
fed craffitie vix digiti minoris unguem atringeret, latitu- 
dine verd ad 4 vix digitos afcenderer. H<ec& fequentia 
de fifce Joanni Fabro defcripto intclligcnda funt. H* 
omnes tenuiore & fubtiliore iui parte, fccundum totam 
earum lqngitudinsm pilos etiam femipalmarj longitudine 
O 4 ade& '$ Synopsis Methodi c£ 

adeo hirtos promittebanr, ut meras fetas porcinas efle 
juraffes. Quas tamen, ut ego probe examinavi, nihil 
fcliud erant quirn mera fila, n>e produ&ae fibrx ipfiili- 
mam illam materiam corneam ((j tamen corneam appel- 
lare licet) conftituentes. Ubi enim alimentitio glutine 
Jjiec compingebantur, ibi cornea illa five coriacea fub- 
ftantia refultabat, & ubi haec finiebat, pili iidem ioli lon- 
gius excurrebant. 

Et ^uoniam natura non voluir, ut haec tam mirabilis 
dencium forma acleries, inftar aliorum oflea tota acdu- 
riffima effet, quippe ctim dentes hi fub palato fluduarent» 
iiec alvcolis ut alii comprehenderentur, ideo debuerunt 
fuperiore qu£ palatum contingunt parte molliores & qua- 
iipilofieife, inferioredura, cornea, coriacea, acquodanv 
jnodo offea utcunque appellare Iibeat, fubftantia pra> 
diti, ut aiimentum, quod devorat beftia, aliquam ibi fal- 
tem refiftentiam repenae. Sunt enim hi dentes diverfo 
{>Iane modo fitiique, quam in aliis contingic, ordinati, 
pe? oblongum videlicet palati fornicem porre&i, & mi- 
xiltne ex imo furfum ere&i. ln folo autem palato feu 
iupenore maxilla, non (ut vulc fyndeletius) in utraque, 
jnirabilem illun/i dentiumordinem, figuram &conftru&i- 
onem rnpnftrabar. Jnferioris vero maxilke iabrum orfe- 
lim, nigrum, obrotundum, maximae craffitiei fercis illis 
refpondebar,quibus murorum fummitates coronari folent. 
Haec omnia Joannes Faber ex autopfia, quae adeb exa&e, 
congruupt cum defcripcione Frid. Martens pariter twii^a, 
tirea verifljma efie nulius fit dubitandi Iocus. Adde, quod 
laminae hae in anteriore oris parte, ite^mque in pofteriore 
iive interiore breyiores funt, in media longhTimae maxi- 
rnaeque, ut interdum duorum triizmve hominum longitu- 
ciinem adaequent. 

Cutis mpilitie ac colore AvguiiU pellem aemulabatu? 
\n pifce Joanni Babro defcripto. 

\Angm 10 palmos lopga, ex nervofis craffiiTimiTque 
fibris, 'carne rubra intertextis, componitur. (Fabcr) ori§ 
^avimenro feu maxillae inferiori firmiter adnexa, id ad-. 
«otante Vriderico Martens, quo cUm Phoccence Iinguae no- 
£is ©bfervantibus, fobvj&fe: peraittpla eft, cdior^albiC 
- * ' ■ , . ' ' <kik& P I'SC I U M. 9 

«ante, ad margines maculis nigris ornata, fubftantia; 
mollis & fpongiofa?, ur difficuker admodum in frufta 
ditfecari poifit, quocirca eam rejiciunt nautx ; alias fex 
feptprave aut eciam piures olei cados co&ione ex ea eli- 
cere poflent. 

Pinnae, quas tantum binas habec, prope os fitas, ofli- 
bus intus firmantur, quae humanae manus modo in digi- 
tos expanduntur. De natatus velocitate mira narrant 
tum alii, tum praecipue Frid. Martens : Balasnam nimi- 
rum, Navem quamlibet plenis veiis ajftu fecundo ocy- 
flime invec"tam, aut etiam avium volatum perniciflimum 
velocitate fuperare : quod mihi equidem vix credibile 
videtur, cum aqua craflum elementum fit, nec facile 
maxima etiam vi tam cic6 poflit dividi, ciimque Ba- 
Ijbds corpore valde craflb fic, roftroque obtufo, nec ad 
aquas tara prompte dividendas comparato. Verum o- 
portec ut ratio experientiae cadec, frufti^que id non 
pofle fieri argumentis contendimus, quod reipfa fa&um 
videmus ; cujiifque teftes idoneos auni^ai habemus Bel- 
lonium & Martenfium. 

De Balsenarum pifcatura & capiendi modo vide quae 
jn D. fVHlughby Ichthyologia e Schonefeldk attulimus ; 
vel Friderici Martens Hamburgenfis Defcriprionem Spit^ 
berg<s, ubi de Balaenarum captnra prolixfc agic, & om- 
nia quae ad eam pertinent fusk & accurate perfequi- 
tur. 

2. BALffiNA edentula corpore (IriEtiore, dorfb pinnato. 
Tbe F i N - F I S h. Phyfecer Veterum noftra fententia. 

BaUrne praecedenci feu vulgari longitudine par^ eft, 
verum corporis mole triplo minor. A Bd<ena vu f gtri fa- 
cilfe dignofcitur ex pinna dorfo innafcente, non ionge a 
cauda ; & vehementi ex ore aquae per fiftulam fublime eja- 
culatione ; unde & nomen Phyfeteris ei merico inditum. 
Tuber in capite fecundum longitudinem bifidum eft [uc 
& fiftula, perquam aquam efflac altiiis & vehementius 
quam Bal<ena vugins"} depreflius catnen & humilius 
quam in illa : dorfum eciam minus pandum feu in- 
fiexum. Superiori labio, uc in prxcedence, pro denti- 
bus ianafcuntur lamina? ilbe cotnsx, quas Anglicfe 
F? a ■ • • .-,.... mal*- io Synopsis Methodica 

Whale-bone dicimus, qua; in hoc pifce coloris funt cae- 
rulei. CoIorTincae: figura corporis longa & angufta ; 
rniniis etiam pinguis eft quam praecedens, quocirca \ 
Pifcatoribus negligitur, ctim nec operas pretium forec 
eum occidere, iardum exfcindere 8c oleum excoquere 5 
At nec infrudtuofior ranrrim eft, fed & pericuiofior 
jnulto ejus quam Balaen* vulgaris piicatura, quod 
mukd expeditius fe moveat & circumagat, vehemen- 
tiiis etiam cauda & pinnis feriat, 

Cauda autem in hoc, ut & m praecedente, aliifqueom- 
nibus hujus generis piidbns, horizonti parallela eft, non 
perpendicularis, ut in aliis, 

3. Orca Kondel. & Bellon. an Buts\opf, id eft, 
FloundeRs-Hud, Frid. M.irtens. A vafis olearii 
feu ^inarii fimilirudine, quod rotunda eft & uniformi 
fpecie, nomen obtinuit • nam toto corpore eft valde 
cratfo 8c rotundo, extremis non multum prominenci- 
bus, vcflro & fiftula, pinnis & caud.i Delpbino fimilis, 
corpore quater aut quinquies crafliore, potiifimum circa 
ventrem : Magnitudine reliqua cetacea quae ad nos ac T 
cedunt prater BaUnam facile excedit, ut quae 1000 li- 
bras pondere interdum fuperet, pedes 1 8 longa, craffa 
per medium decem S< amplius. Bellon. %o(Iro eft fimo 
& furfum repando, cujus labri inferioris tanta eft crafli- 
tudo, ut a fuperiore fejungatur dum pifcis pronus eft, 
idque 40 truculentis dentibus armavit natura • quorum 
anteriores obcufi & graciles,pofteriores acuti& crafli func 
Bdlon. 

Buts-kopf, defcribente Frid. Martens, Caput anteriiis 
pbtufum eft, unde roftrum exit, sequalis ubique a ra- 
dice ad apicem crafTitiei, quo a Delphino diftingui- 
tur, cui roftrum ad exortum crafllus, anteriiis versus ex- 
tremum acutius eft. Pinna & cauda Balaena? quam Del- 
phini fimiliores. Aquam per fiftulam ejicir, verum non 
ea vi aut impetuquo Balajna. Oculi pro corporis mole 
minutiiTimi. A 16 ad 20 pedes kngos vidi. Supina 
pars fufca : venter albus. Abfque metu ad naves ac- 
cedunt, eaTque diu comkantur, Na,tandp contra ven- 
tum femper nkuntur. 

Alium P I SC I U M. i£ 

Alium hujus generis pifcem vidimjs, qui aequo jure 
Buts kopf dici poffet : fiquidem capuc anceriils valde ob- 
tufum erat, pinna autem qure dorlo innafcebatur triplo. 
elacior quam in prajcedente. Coloie erat obfcuriore, ve- 
riim magnitudine eadem. 

4. Cete Pot Walfifh Batavis maris accolis di&um 
Ciuf.Exot. lih. 6. Anno 1598. in litus occiduum tfol» 
iandice tempeftatibus ejecta fuit: longitudo ejus 52 auc 
53 pedum£Anno 1601 alia fimilis eje&a fuic beiiua in 
idem litus 60 pedeslonga, ambitu 36 pedum] Dsntcs in 
inferiore mandibula duplici ordine difpoficos habuir, to- 
tid^mque infuperiore alveolos, qui dentes, cum ri&um 
clauderet bellua, exciperent. Dentes autem magnicudi- 
nem pollicis alicujus viri pra?grandis&robuftihabebant. 
Reliqua vide apud Clufium, vel in Ichihyologia D. PVtl- 
lughby. Nullius in dorfo pinnae meminit, non tamenad- 
fuifie negat. Magnitudine Bxhena non inferior fuit. 

5. ALBUS pifcis cetaceus. The Whice Fifh Friderici 
Martens. Magnicudo ei Butskppf, figura Balaenae : Pinnn 
in dorfo nulla, quo ctim Balaena vulgari convenit, Cauda. 
ut Balaenae; fiftula pariter, & tuber in capire elatutn ; 
Color e Iuteo albicans, Pinguedo pro pifcis magnitudine 
fat copiofa. 

6. Monoceros pifcis e genere Cetaceo : Narhual 
Iflandis. Balaenae fpecie & magnitudine eft (inquit Tho. 
Bartholinus) verum Tulpio defcriptus 22 tantiim pedes 
longus erat, latus 12. Wormio \% ulnas in longum ex- 
porrigebatur. Fridericus Martens hoc genus pifces a 1 6 
ad 20 pedes Iongos effe icribit, ut Bartholinum in mag- 
nitudine errafle exiftimem. In finiftra parce maxilla? 
fuperioris unum folum per gompholin inlertum dentem 
effert, eximiae quantitacis, ck vulgatis cornubus longitu- 
dine craflicieque parem : in gyros volvitur & ftriacos 
flexus a majori radice ad excrcmum oblireracos j rara 
func illa cornna fine ftriis gyrifque. In pifce Tulpio de- 
fcripta, ut & in Wormiano, cornu ex finiftra promufcidis 
parte fe exferebat, in Iseva parte nullum akerius cornu 
apparebac veftigium, Erudicifiimus Vir & Hiftoria; 
Katuralis caHenriifirnus, Amicus nofter fingularis D. 

Edvardus *2J Synopsis Methodica 

Edvardus Lloyd nobilem quendam Danum fibi affir- 
mafle fcribic, vidifle fe Cerum Narhual didtum ab Ham- 
burgenfihus quibufdam circa Groenlandiam caprum, cum 
duplici cornu praeJongo, feque fufpicari monoceroces 
ejas generis vel murilos pifcesefTe, vel monftrofos, quod 
iane & nobis verifimillimum viderur. 

_ Tulpiani cornu longitudo 9 erar pedum, feprem cura 
dimidio exrra craniurn proruberantibus, fefquipede verd 
eidem eriamnum infidenre ; fVormiani 3 ulnarum. Nos 
eriam cornua hujufmodi 9 auc 10 pedes longa vidimus. 
Re preffius examinara (verba funr Bartbdini) apparebic 
non dari aliud Unicornu prserer hocosdefcriptum. Vidi 
omnia quaj paffim pro vero IVionocerote vendirantur ; 
fed & hoc fonre omnia profluxiiTe aufim dejerare. Ca- 
put Cyprino fimile, Cutis glabra, colo re Fr. Martens aii^s 
nigricanre, alias grifeo fufco. In fummocapite fiftulam 
haber, per quam fpirar, & aquam efflat, uc reliqua cera- 
cea ; pinnam in dorfo nullam, quo cum Balaena vulgarj 
convenir : fub cuce copiofum lardum ur reliqui hujus ge- 
nerispifces. Velociffime natat, ut quamvis fajpius ap- 
pareat rar6 ramen capiatur. 

Quipiura velir de hoc pifce Appendicem ad Ichchyo- 
Iogiam D. Willugbby conlular, nobis h«ec fufficiunr. 

Plures adhuc dari Cetacei generis pifces minime du- 
bito. Th. B-irtholinus Cent. 4. Obf. 24. 22. Bakenarurr* 
genera enumerat e MS. Hiftoria 'pifcium ljtandice, 
quam Vir curiofus ex IJlandia ad Wormium tranfmife- 
rat, cum fingulorurn nominibus ; verum ciim defcriptio- 
nes accurata?, & notas charadrerifticae certae quibus ab 
aliis poffint diftingui, defiderentur, eas omitto, ne fpe» 
cies praeter neceffirarem mulriplicem. 

7. Delphinus Antiquorum, The Dolpbin. In Oce- 
ano noftro haberur, fed mintis frequens quam Phocsena, 
Sunr autem hi pifces inter fe fimiles, nifi quod rofiropot- 
re&iore & Anferini ihftar prominente Delphinus fit, & ut 
plurimum gracilior, magis carnofus, minu.s " pinguis, 
major alioqui ; Phocama minor, fcd dorfo latiore, rojird 
obtufo. Rondelerius Delphinum a. Phocssna hac praeci- 
pufe nota diftinguk, quod illi rragna fit oris ad ventrem 

fcififura, V I S C I U M. 13 

fciflura, quo id eflec parentius. Phocana vcr6 poficum 
quidem in prompcu habet os, fed fine magna ad ventrem 
fciffura; 

A. 8- PhOCJena Hpndelctii Ge(n. Phocana feu 
Jurfio Bellonii & Scaligeri. Delphin ScptcntrionaJium 
Schonfeldii. Cimbris Marfuin feu Porcus Marinus : An- 
glis a Porfejfe. In mari circa Angliam ubique Septen- 
trionalibus Marfuin id eft, MarisSus & Porpejfe i.e. Por- 
cus pifcis, a copiofo lardo totum corpus undique obdu- 
cente Porci in modum, dicitur : cujus 
quis ufus fit in * defcriptione hujus Ani- * WillughJ 
malis diximus. Fiftulam habet in verti- Ichthyologice 
ce per quam refpirat. Veriim qui ac- lib.i.c.%. 
curatam dekriprionem partium omnium 
Phocaenae tam internarum quam esternarum defiderat 
confulat D. WUkghby lchchyologiae lib. z. cap. 3. 
D.^oanDaniel. Majoris Anatomen Phocaenae EphemeK 
German. Medico-phyfic An 3. obf, 20. D. Tyfon Phocaenam 
feu Porci pifcis anatomen omnium pleniffimam 8c 
accurariflimam. Hoc rantum de Ceraceis repecam, 
mirum mihi & vix crcdibile videri quod de Delphini ve- 
locitate fertur. Celeriratem Delphinornm ego ipfe (in- 
quit Beilonius) in mari obfervavi, & navem noftram ple- 
no velo & fecundis ventis ocyiTime invedram Delphinos 
celerirace vincenres animadverti : quae ranta cft, utnul- 
Iius fit major in aere voiucrium. Hujus autem velocica- 
tis caufam non equidem pinnas fecerim, quae ad tanti 
corporis. molem exiguae funt, fed corporis duntaxat pon- 
dus : imo (inquit Gefnerus) robur & vires corporis, quibus 
vibrarefeipfum, & nervorum agili contencione tanquam 
ejaculari poceft. Verum ficus caudae hujuimodi veloci- 
taci reptrgnare viderur -> eft enim ad horizontem paral- 
lelus, non perpendicularisut in altis pifcibus : nam Del- 
phinos cauda iurfum & deorfum aquam impellendo, adeo- 
que fe demergendo & exurgendo tanta celerirate velut 
provolare, mihi equidem non videtur verifimile. 

Poftquam haec fcripferam, PhaLcnohgiam novam five 
Libellum de BaUnis a Viro Clariifimo & in Hiftoria Na- 
turali verfatiffimo D. fyberto Sibbald nuper editum Au- 

toris 14 SVnopsis MetHodica 

toris munere accepi. In quo praeter fuperius traditas nd- 
vas aliquot & a nemine anre ie obfervaras fpecies propo- 
nit& defciibit, edique una cum reliquis in Genera &c 
Species/ecundiim characleres ab ipfa natura impreflos di- 
ftribuit. Earum (inquit) quae nuper a" noftris confpectae 
funr. Differentiae generaies funt quatuor. 

Prtma & _ generaliffima a quantitate dcfumpra eft ; 
Quaedam enim praegrandes funt, quaedam minores. Ha- 
rum longitudinem maximam quatuororgyisdefinit, ergo> 
qua? banc menfuram excedunt pro grandibus habct. 

Secunda dirterentia a?;«?»fro^i»»^rtt>ndefumitur: quae- 
dam enim dia* rantum pinnas Jaterales, quaedam praeter 
has tertiamin dorfo habent. 

Teitia Dm\teutia petitur ab organo relpirationis ex- 
terno : Qvutdam enim in roftro fiftulam, quaedam nares 
habent 

Qua-ta Differentia capitur ab ore: Quaedam enim iri 
ore Dentes, quaedam corneas laminas habent. 

His praemims, 7$att'ttturh in tres Seftiones dividit. 

lnp>(Ma de Balaenis minoribus agiftam in utraque 
maxilla, quam in inferiore tantiim dentatis, cum fiftu- 
lam, tnmnares habentibus. 

Injhcwida de Balaenis majoribus, in maxilla inferiord 
tantum dfenrdtis, tam bipinnibus quam tripinnibus, den- 
tes arcuatos in acutum, aut minus infkxos in planum 
definentes habentibus. 

^ In tertia denique de Balaenis quae in maxilla fupe- 
riore laminas corneas gerunt, tam de iis qttae fiftulam, 
quam quae nares habent, & tsrtiam in dorfo pinnam 
five fpinam. 

Veriim quoniam inter Balaenas, Majcres & Minores 
nullus magnitudinis limes a Natura ftatutus eft, ciim 
Majorum pulli cum Mirioribus adultis magnitudine 
conveniant, nec quis Pifcem oblatum primo vifu an ju- 
venis an adukus fit cerro poiiit cognofcere, ego mallem 
primariam divifionem ab oris parriumdifrerenriis fumere, 
BalaenaTque dividere Primo in Dentataj, & Edentulas, 
feu Dentium loco laminas corneas habentes : Dentatas 
deinde in utraque mixilla dentatas yel inferiore tamtim, P I S C I U M. i? 

$§c', Edentulas in Bipinnes Sc Tripinnes, feu Dorfo im- 
pinni & Dorfo pinn&to. Verum non mulium referc 
utro modo dividas : proinde D. Sibbaldi ordinem fequar, 
& fpecierum fub unoquoque genere contentarum lem- 
mata exhibebo. 

.. ' V i i f i ' i i i i il ' ■ i 

PriwumGenusfeu Dentat£ minores. 

(i. "D A L JE N A minor utraque maxilla dentata, Orca 
*** di&a Belhnio & ^cndelctio, Porcus marinus ma jor, 
Gefncro. Anglis, A Grampus. Scotis, A North-Caper. 
A pedibus 15. ad 25 excrefcit, akeramque longitudinis 
partem crafla eft, Vorax fupra modum, aliifque Balaenis 
infefta, ne Turfioni cui fimilis eft parcit. In lictus Scoti~ 
cum aliquoties ejedfoe lunt. Superius defcribitur. 

%. BaUna minor, in inferiore maxilla tantum denta- 
ta, fine pinna aut fpina in dorfo. 

Hoc genus ad portum Orcadenfem Kjiirfton didtum nu- 
per appulit. Ex his maximae 4 orgyas hoc eft 24 pedes 
longae erant. Caput iis rotundum, ridlus parvus. Fiftula 
carebant, fed in roftro nares habebant. 

BaUna majcres. 

3. BaUna major, in inferiore tantixm maxilla dencara 
macrocephala, bipinnis ; Clufio Pot tPa/fifh, P'urchafio 
a Trumpe, v. Autorem. 

4. BaUna major, in inferiore tanttim maxilla den- 
tata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam feu fpi- 
narh in dorfo habens. 

Anno 1689, menfe Fehruario, m portum Lym^ils di- 
&um, in Boreali latere aeftuarii Forthce verfus occafum 
fitum eje&a eft. Caput Pifcis, inciforum teftimonio, 
tantae molis erat, ut totius dempta cauda mediam Ion- 
gitudinem haberet, & craffitudine reliquam corporis par- 
tem etiam qua crafliffimum fuperaret. t\oftri inferior 
pars ultra maxillam inferiorem circa z\ pedes excurre- 
bat, fuperior autem pars fere quinque. Oculi in tanta 
capitis mole minimi, ex unanimi inciforum relatu non 
snajores oculis Afelli Badoci di&i. Parum fupra roftrum 

raedium t6 S YNOPSIS METHODrcX 

medium erat Fiftula, in duo foramina feu duos meatus 
diylfa, uno operculo te&a. Dentcs 42. forma orrihes 
Falcisquain fegete demetenda utimur, rotundS & pa- 
riim comprefsa, in medio craffiore & magis arcuata, & 
fenfim de craffitie remittente, fuperius 'in conum acu- 
tum intus verfum definente j inferius etiam de craffitie 
perdente, & in radicem tenuiorem, & quam in medio 
anguftiorem finiente. Spinam in dorfo pro pinna lon- 
gam haber. 

5. Baland rriacrocephala tripinnis, Quas in mandibula 
enferiore dentes habet minus infiexos, & in planum de- 
finehtes. 

Fifiulam £n fronre habebat, & in dorfo medioere- 
dampinnam, malum navis Jhe Mi^en.Maft di&am 
aemulantem.. Anno 1687. in infulam unam ex Orcadi- 
bus eje&a eft. 

6. Ba/ana major laminas corneas in fuperiore maxil- 
Ia habens, bipihnis, fiftula carens. 

Hujus generis" erat Joanni Fabro defcripta, de qua 
fupra. 

7. Balana major laminas corneas in fuperiore maxilla 
fiabens, fiftula donata, bipinnis. 

Hujus generis funt quae in mari Sfit^bergenfi capiuntur, 
& maximam olei copiam prsebent, de quibus fupra. 

8. Balana tripinnis, nares habens., cum roftro acuto & 
plicis in ventre. 

Anno 1690 Novemb. 17 in finum quendamad ootafum 
Portus Bruntifland di&i, in latere aeftuarii Fortha Borea- 
li ejeda fuit hujufmodi Bellua* Ab extremitate roftri 
ad caudam 46 pedes longa erat : in dorfo caudafn versus 
protuberantiam habuit inftarcornu, quam Pifcatores 
fpinam nominant. Nures in fuperiore maxilla, in partef 
roftri altiori fitae eranr, & ab extremitate maxillae fuperi- 
dris fex pedes & o&o pollices diftabant : erant. autem 8 
aut 9 pollices longae, feptoque dividebantur, era^rque 
tunc occlufae ad feptum. Csetera vide. Oculi exterius una, 
cum palpebris Bovinis fere magnitudine pares videban- 
Rur. P I S C I U M. i? 

9. BaUna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam & 
fuperiore muko latiorem habens. 

1 Anno i <592.Menfe Sep f embri in littus AuftraleiEftuarij 
Fortba juxta vetus Caftrum de Abercorn cjeda eft.^ Pe- 
des78 ongaerat, latitudine proportionata. Maxi/la in- 
ferio.r multo larior & amplior erat fuperiore, & figurae 
fenrcircularis. Nulla aderat in hac Bellua fiftula ; ied 
versusttontemcernereerat duo magna foramina, figurae 
ad pyramidalem accedentis; Bafis erat versus frontem ; 
& verfus anguftiorem orispartemcontrahebantur ardiu$ 9 
Septo autem dividebanrar. Reliqua apud Auftorem vide- 

CetzcQigeneris Pifcesfeu Balaenae funt vel, 

Dentati, maxillS. 

(Vtraque • i De.]yhmxis, Phocasna, Orca, 
1. Inferiore tantum, r Miwnr. Spe^ 

rBipinnes, feu dorfo impinni, \ cies ada2 

< Tripinnes feu dorfo pinnato majores :\ "Major. Pot; 
L dentibus m C Walfifh., 

r Arcuatis falciformibus ; Species 4ta. : 
3 Minus inflexts & in planum defmentibus : Spe-; 
£ cies 5ta. 

. \.Edulenti laminas corneas in fuperiore maxilla habentes, 
"~ Bipinnes feu Dorfo impinni. 
| r Fijiula donati : Balxna Septentrionahs Groenlan- 
,^ dica & Spit^bergenfis 
CPro Fiflula nares habentes : SpecieS 6ta. 
'Tripinnes feu Dorfo pinnato 
J Fiflula dcnati : The Finfijh. 
Ct Pro Fiftula naribus refpirantes, Roftro 
J Acuto & plicis in ventre : Species Sva. 1 
Jt MandibuU inferiore latiore. Species 9na? 

P Pifces Syncpsis Methodica Pifces Cartilaginei SeAa^u Aristotele 

dtcti. 

pifces Cartilaginei Plinio dicuntur qui pro fpinis carti- 
•*• laginem habent, qui Ariftoteli 2«*«';# & ~ii\a%Sfn 
appellantur. Nos hoc in Joco voce Cartiiaginis reftri&i- 
ore acceptione utimur ; nec Pifces omnes pro Cartilagi- 
neis habemus qui pro fpinis cartilaginem habent, ut Stu~ 
rionem, Ranam pfcatricem &c. fed eos tantum quae Ari- 
jloteli 'ica trffi ottvkoi «w %%a jj £«07wio/. Hcc eft qui in- 
tra fe ovum grande concipiunt, quod in utero fovent Ss 
excludnnt, adeoque vivum animal pariunt. Hi omnes 
branchiis refpirant, quoa Cetaceis difFerunt, & cum aliis 
pifcibus conveniunt, pro branchiarum autem aperturis, 
5 habent utrinque foramina cbJonga ; fquamis carenr, 
eonimque mares duas appendices pinnis quae anum am- 
pledhmtur adnexas obtinent; quas mentulas effe puta- 
mus. Plerique etiam, dempta Squatina, os in prona 
parte habent : & foramen fecus oculum utrumque in os 
apertum, cujus ufum effe exiftimamus, partim ad aquam 
in os excipiendam, quam per branchias iterum expelianf, 
paitim ad fonos admittendos auditus causa. 

Pifces Cartilaginei funt vel longi 1 teretiufculi, Lamia, 
Canes & CanicuU diiti j vel lati feu plani, corpore lato, 
cauda longa, ut B^aia, Squatina, Torpedo. Utrumque 
genus in plures fpeciesfubaltemasdividi poteft. Cartilaginei longi. c ' A N I S carchariasCeuLamia Rondel. Gefn. AHrov. 

' Tiburonus R^centiorum, The White ShaRK, 
Magnitudine eximia qua omnes excedit, a reliquis hujus 
generis diftinguitur. Vidimus (inquit fyndelettus) medi- 
ocrem tooo librarum pondere. fricen/es vero teftatos 
fibi eife refert Giliius, fcfe iftiufmodi pifcem ad 4.000 li- 

brarura ; P I S C I U M. 19 

brarum accedenrem cepiffe. & (quod magnam admirari- 
dnem habec) in ejufdem ventre folidum hominem repe- 
riffe. Vidic eciam ^ondektius in Santonico litore aiium,' 
cujus os & gula canca erant vaftitate, ut hominem etiam 
obefum commode capere pbtuiflent. Quamcbrem cpi- 
riatur idem, nec fane praster rationem, Lamiam fuiffe 
quae Jonam prophetam deglutivit, in cujus yenrriculo Di- 
vina providentia triduo confervatus, tandemque incolu- 
mis ejedtus eft : quod SS. Scriptura nullo modorcpugnar. 
Legitur enim Jonas in ventre magni piicis five Ccti fuifie. 
quo nomine, praeter Cetaceos prcprie dicftos, pifces omncs 
prsegrandes comprehenduncur. Senrentiam hanc, nfriai- 
rum Canem carchariam fuiffe in quem Jonas mgreffus 
eft, confirmat fabula illa poerica apud Lycophroncm, de 
Hercule trinoElc quem deglutivit Titcnis ^fjyxj© - wdv. 
qua; procufdubio Hiftoria; huic de Jona origmem fuarri 
debet. Verba Poetae func, 

Tecscsrej* mw1@-, of ■mn yvcLSmu 
, Teirav®- riiMthA-l-^ Hd?% a ?@~ *vav. 

TivQ$ \iCi{]@- d<pKoy>n W ijdcjM. 
"S.ywej.fei IfaAa^e yjihm aifa. 

Trincclis Jeonis, quem aliquande maxillis 
Heglutivit Tritonis canis carcharias. 

Trinotlem leor.erti (inquit Scholiaftcs) appellat Hsrcukm] 
quia tres dies manfic in venrre Ccti, vsfperia autem eos 
vocat, quia vencer Belluaz obfcurus & renebricoms erat. 

Vivus autem diffetlor inteftinorum, ambuflus 

Xn ventre lebetis fuper focis non ignitis, 

Jubas capitis deftiilavit in campo feit fsde illal 

'A^8>ks v$&t ^ n( V^ z idem Scholiaftes) vocat calo- 
rem Cen innacum, feu naturalem, vencriculi fcilicec 8( 
Vifcerum, 

Fi •- A.-« 20 Synopsts Methodica 

A.i.G ALEVSglaucusRonddexii & aliornm. The 
blew Shark. Hanc fpeciem in Comubia vidimus & de- 
fcripfim us. Defcriptionem vide Willugb. IcbthjologU lib. 3. 
cap. 3, Dentes in maxillis ferrati. 

3. Maltha Vjgndel Sorrat Narbonenfibus. Roftro 
eft brevi ; cre in fupina parte non multo infra roftrum ; 
Dentium Lamia limilium mulros habet ordines ; in reli- 
quisetiam partibus tum internis tum externis cum larnia 
convenit, nifi quod alba oculorum nebula careat. C*te- 
rum notse hae ad diftindlionem vix fuiiiciunt. 

4. C u cv ki Brajilienfibus Caflaon Lufitanis ex gene- 
re Tiburonum Marcgr. Longus eft 2 \ pedes : Caput in 
hyberbolam definit. Oris ficu, pinnarum numeio, figu- 
ra, fitu cum Tiburone aut Cane convenit. Cutis etiam 
fimilis ejufdemque coloris, prona fc. parte alba, fupi- 
na cinerea unicum tantum ordinem minimorum denticu- 
lorum habet. 

A. 5. Canis galeus^ Rondel. Aldrov. Muftelus lavis 
fecundus, feu Cano/a Salviani Comubienfibus ATope. A 
Muftdo Uvi primo Satviani differt. 1. magnitudine, qua 
illum longiffime fuperat. 2. Dentibus, quos ille nullos 
habet, hic plurimos. 3. Oculis, quorum pupillae minores 
funt pro corporis ratione in hoc quam in illo. Penfantia 
in Comubia hunc nsdti fumus. I{pftrum quatenus ultra 
nares extenditur pellucidum eft. 

6. V U L p e s marina Ityndel. Salv, G°fn. p. 1 248. Vul- 
pecula marina Aldrcv. 1. 3. c.39. Simia marina Bellon. 
Tbe S e a-F o x or A P e. Ad j uo interdutn libras ex- 
crefcit : corpore rotundo Ipiflbque, ore parvo, non 
mukum infra roftrum (quod acutum eft) dentibus acutis. 
In reliquis cum Cane galeo convenit, corpore autem 
fquod, ut diximus, craffius eft & breyiusj & cauda 
differt. Caudam enim muko longiorem hater quam re- 
liqui Galei, falcatam, & quodammodo enfiformem, 
quae corpus reliquum non modd asquat fed eriam fuperat, 
jnque ejus exoitu fupina parte pinnula conlpicitur. In 
Mari Mediterraneo irivenitur. 

7. Z yg e n a RondeL Bellon. Salv Gefn.de Aquatilibi 9 
p. iz$$.AIdrov, 1. 3. c, 45. Tbe Balance Fish* 

Ad P I S C I U M. ac 

Ad Cetorum magnitudinem quandoque excrefcit : mon- 
ftroia capitis forma ^ quod ex tranfverlo fitum eft, Li- 
bellae, vel mallei, vel baliftae figura) ab aiiis omnibus 
pifcibus differt : cujus frons anteriorve pars (quas utro- 
que clauditur oculo) utianterius in femicirculum quafi 
extuberat, ita in aciem acuitur. Os fubrus permagnum 
habet, dentibus vaiidiflimis planis, acutis, ad iatera fer- 
ra; inftir vergentibus, triplici aut quadruplici ordine. 
Spina dorfi longifiime procurric in caudam, pinnisutrin- 
que fimbriata ; inferius vero cornu caudae breviffimum 
cft. In reliquis cum Galeis convenic. Hxc etiam in 
Mari Mediterraneo capitur. 

8. Z Y G m N m affi.ds capite triangulo, BeJgis een Cruy- 
Jhays Marcgr. convenit cum Tiburone, excepto capite, 
quod triangumm eft, ieu prouc Cor vulgo pingiturj & 
ore angufto, tripiici ordine dentium minorum. 

A.9.G A.L EUS 7cant:.'asH\eSfimx 'Aldlv&an ] ej Gefn. 
Muftelus Sphiax BcAon.Sal\\ The PlCKED DO i, or 

HoundFish. Pinnis dorfalibus lpH,* acutae 

praefixas funt, anteriori procerior & robuftior, pofteriori 
humiiior & minor. Pinna in ima corporis carina inter anii 
& caudarn prorfus caret.quo ab aliis omnibus hujusgene- 
ri&djftert, Hoc genus frequens capitur in Oceano Britan- 
niqo & mari Hibernico. 

Galeus acanthias feu fpinax fufcus, Genuae Sagra 
didhis A pmctdente differt colore fufco prona etiam 
parce obfcuriore & afperiore quam fit fupina feu dorfum 
iptum ; -ftnfiro obtufo & naribus amplis in ipfa prope ro- 
ftri extremitate firis, Dorfum huic non acutum eft fed la- 
cius, ut in CatuHs dictis. 

io.CentriNe 1{?ndel. Sahian. Gefn. Aldrov. I. 3. 
c. 4t, Vu pecula Bellon. Pefce Porco %pm<e. A capite ad 
podicem trianguli eft figura, ventre nimirum plano lat6- 
que unum trianguli latus, partibus quae utrinque dorfo 
adjacent reliqua duo latera conftituennbus, Dorfum au- 
terri in acutum angulum affurgit. Color ei fufcus ob- 
fcurior ; caput exiguura ; os etiam parvum in prona ca- 
pitis parte, (uperiore maxilla tribus dentium orduubus, 
inferiore unico tantum munita. Nulla infra pcdicem in 
p 3 vm z 2,2, Synopsis Methodica 

tre pinna, quo cum Galco acanthia. convenit. Anteriqr 
dorfi pinna (nam duas habet) fpina verius caput inclina- 
ta, adeoque radios pinnas oblique decuffante, tranfver- 
beratur, qux paulo lupra anterius pinria; latus eminer. 
Spina autem qua; pinnam dorfi pofteriorem tranlverfim 
penetrat caudam versus incliriatur, quibus notis ab aliis 
omnibus pifcibus fatisdiftinguitur. 

A. ii. Mustelus Uvisprimus Salv. Gakus lavis 
Rondel. Gefn. Galeus five Muftelus Uvis Aldrov. Tbe 
Jmootb or unprickly Hound.A cane galeo {{ondel. quomo- 
do differat jam diximus iri pifce illo. Bmtes in hoc pifce 
proprie di&i non funt, verum urraque maxilla limae in- 
ftar afpera, ut in Raiis. In iifdem cnm praecedente lo- 
cis inverikur.' Lavis dicftus eft non a Iaevitate cutis, 
quarh hujus generis omnes fcabram haberit, fed ut ab 
Acanthia {txxfpinace diflinguatur. 

' A, 1 1. C A T U L U s major vulgaris & Salviani. Cani* 
cula Arlftotetis h ohdeletio Aldrov.T/?<? greater C at fi S h. 
Ccrnubienfibus Tbe Bfurice. A Gale.is differt dorfo latio- 
i*e, roflro breviore & obtufiore, ukra os non multum pro- 
dudo, colore rubefcente r.igris macu/is crebris puncr.atd, 
cute multd afperiore. In Mari Britannico non raro oc- 
cui-rit. ' 

A, 13. Catulus minor vulgaris. anSalviani? Mu- 
'ficlusftcilaris tertitts Belionii. The lejfer R O UG H-HoUn D 
er M R g a y. A praecedente differt 1 . Quod illo longe 
tminor fit. ! a. Quod corpcris forma tenuiore Sc Iongiore, 3. 
quod colore' dllmlore tantillo rubore perfulb, maculis cre- 
bris exiguis, partim fufcis, partim albidis, nullo ordine 
fparfis vario. 

; A. 14. Catulus maxiwius. ^oritCanicuh faxati- 
lis fyndc!. Gefn. AquatilV p. i 99 . An' Muftelut ftellaris 
i. BcHon. Gefn. p. 723 ? A prima fpecie differt, quod hic 
cincrcus fit tura ille ruber ; quod macuU in hoc majorcs 
fint, fed paueiores : Quod roftrum huic Iongius craiTmf- 
"que : Q_u6d ndres longiiisab orediftent : Qu6d pinnce ad 
nnunVnon conjuncfa: fuut ut in iJIo, fed difcretae: Quod 
pinna infra anum ano vicinior fit in fcoc guam in illo. 

1 5 G a L E u s P I S C I U M. *3 

15. G A L E U S acanthias Cluf. exot. qui ad hoc geftus 
proprie pertinere non videtur, fed pifciseft valdeanoma- 
lus. Quamvis e nim colore ex cineraceo fufco ; rcftro la- 
to, cute lam nec ullis iquamis induto : oculis velut nu- 
becula lafis, membrana ab infima parte enata furfum fe 
attoilente ; ore in prona capitis parte, foraminibus duobus 
podici vicinis, aliifque notis cum illis conveniebat, pra> 
cipue autem qu6d cartilagineus effet ; in aliis tamen ion- 
ge differebat, nimirum qu.6d os quatemis tantum dentibus 
praeditum haberet, binis in maxilla inferiore, totldem in 
fuperiore : ipinam unicam non in dorfo fed paenein cer- 
vice 6 uncias longam, infima parte latam & cavam, bi- 
nas duntaxat in lateribus branchias, utrinque unam : 
pinnasbranchiales longiores quam in Galeis : pinnam in 
dorfo longiflimam, ad extremam fere caudam ufque in- 
aequaliter porrectam, h. e. ad eam ulquc caudas partem, 
quae tenuiffima & 7 uncias longa, muris caudam quo- 
dammodo semulabatur. In Oceano Septentrionali captus 
erat, ab iis qui halecibus irretiendis operam navarunt. 

16. P R 1 S T I S five S e R R a fifcis Cluf. Exot. 1. 6. c. 9; 
H$ndcl. 8c aliorum. The S a w-F i S h. Corporis forma 
& colore cum Galeis convenit. Os edentulum : bran- 
chiarum fpiracula utrinque quina i Pinna ut in Tiburo- 
nibus : in eo prxcipue ab aliis omnibus hujus generis pif- 
cibus differt, quod caput in longum & anguftum, pla- 
num & firmum roftrum porrigatur, utrinque multis den- 
tibus, five offeis, firmifque ac re&is fpinis, ex adverio fitis, 
ferra? inftar, munitum, numero incerto, in aliis enim 
*5, in aliis a6, in aliis duodetriginta utrinque cernunmr. 
Reperitur ut plurimum hic pifcis in mare occidua. Ad 
Cetaceam magnitudinem excrefcit. Tifces Cartilaginei planieHati. 

I. A QJJ I L A Bellonii {£ Salviani Aldrov. Gefn. 

•** Paftinaca fecunda, Rondeletii. Capite eft magis, 

qvram Paftinaca exerto, bufonis capiti fimillimo : ocuii 

magni, rotundi, prominenres. Latera velut ai?e expan- 

P 4 fe 24 Svn ops is Methodi C A 

fe in angmum magis acutum definunt quam in Pajlina- 
ca Tpvima fyndel. Caudam mulco tenuiorem & Iongiorem 
h r bec quam Pafiinaca, ( duarum ulnarum longitudinem 
incerdum excedere fcribic B- hniui) radio muriitam quam 
in Pafiinaca propiusejusorigini, &pinnula donatam quae 
ei deeft. Magnitudine infuper Pajtinacam excedit. Cau- 
daj radius in hac nonminus venenofus eft quam in Pafii- 
naca, Maris Meditcrranei incola ett, Ruma ac Neapoli 
frequens- 

Pafiimca a reliquis planis . Cartilagineis cauda tenui 
longa, infigni lpina, plerunque limplici, interdum gemi- 
na, armata differunt. 

A 2. P a s t r n a c a marina Levis Bellonii, warina pri- 
ma Rondelecii. Tfc* FiRe-Fjlaire. P//czV hic a reli- 
quis carcilagineis planisdiffert//>/»rf in cauda infigni, Ioh- 
gkudine medii ciigiri. rigida, acutiflima, ferrara, d;nti- 
bus versus caput ieu retrcrlum ipe&antibus, una circi- 
ter tertia longitudinis cavdae parce a corpore diftante 5 A 
fpina cauda fenfim tenuatur, & in tenuem velut fetam 
dcfinit Venenum in radio infft, de cujus vi mira a 
Vetenbustraduntur. Pifcatores eriam noftri ejus ic5him 
magnopete ciment, & ab eo fibi cavent. Gnecis Tfvy»v 
5. e. Turtur dicitur, ab-alarum expanfarum rimilitudine. 

3. PaSTINACA marina. alter.i nfcfi^ajfifli, Altave- 
la Ncapo/i dicTta. Cclumu. Ec hxc la&vis eft. Camc fuperiori 
tnile, fed proporrione micut,, nec adeo» elacum & in an- 
terjorem parcem prorenfum : Coior idem : effigies 
varia, nam latitudineeftobrvliorecircaextrema, &• cau- 
da ade6 brevi ut minor fit dimidia corporis longitudine, 
aculeum eciam habente, caudae initio quam fini propin- 
quiorem, & interdum eciam dnos, dentibus ad caudam 
reflexis, ferratos. Haec non ut illa fquae cauda eft afpe- 
ra,) ita magnicudine & pondere creicit. Hujus caro non 
infuavis eft, & faciie venditur. 

4 N a R r n a R 1 Brafilienfibus Marcgr. Belgis Piiljiert 
vtlSdcle, The W h i P-R a Y. Corpus habet magnum, 
latutn, fere triangulare, conftans ad utraque Jacera Iati- 
jlima pinna triangnlari, carnofa : Caput magnicudine 
jnediocris porci, craflum, compreflum, in medio quafi 

fofiam P I S C I U M. l? 

foflam habens : Os edentulum, fed denrium loco offa 
e plurimis ofliculis compofita, v. Autorem. Oculi parvi : 
color rotius fuperne ferreus, cceruleus D. S/oane, etiam 
carnis ipfius m.iculis albls nummi Mifnici magnitudine. 
per rorum infperfis, inferius rorus albus. Cutis glabra 
lamfque. Poft caudae pinnamduos hamulos h.ibet, fibi 
invicem fuper ere&os, pifcatoriis hamulis fimiles & incur- 
varos, longitudine 3 digitorum. 

5. Pastinaca afpera Bellonii. Ha?c (inquit) rora 
Jjorrer aculeis ; arque ad caudam praefertim, quam radi- 
cis Ptftinaca longitudinis habet, permulris uncinis in gy- 
rum diipoficis lcatentem. 

6. AlEREBA Brafilienfibus : Pafiinace fpecies circi- 
nata Marcgr. The S T 1 n G-R a y. Pifcis eft planus 8c 
circinatus, tripedalis intetdum aut major, larirudine lon- 
girudinis aequa. Cauda reres, quaruor pedes Ionga eft, & 
circiter in medio fui duas fpinas offeas, cralfas, retro 
denratas habet, quibus pungit. Os parvum, edenrulum- 
Cute regitur fuperne ferrei coloris 5 & in medio dorfo in- 
fignitur tuberculis nigris parvis. Inferius corpus totum 
album - ut in caereris planis. D.Sloane in pilce hujus 
generis tirulo, Paftinac* marina: rorundae ferruginea;, 
tuberculata: Torpedinis facie, fubrorundo, 4 circiter 
unciarum diamerro, caud.e rres rantum longitudinis un- 
cias tnbuit, eique fupra pinnam in quam definit unciae 
unius fpatio fpiculum unicum innafci air. Quaerendum- 
ergo annon differat fpecie Pajiinaca illa D. Sloane ab 
Aicreba Marcgr. 

A. 1. Raia (b*t®- Gracis) laevis undulata feu ct- 
nerea fyndeletii q'sjn. The Skate, otFlaibe. 
Magnitudine eft infigni ; ad centum nonnunquam, im6.. 
ducentas iibras pondere accedir. Color in fupina parte 
cinereus, maculis nigris crebris, aut limris flexuofis va- 
rius. Lxvjs dicitur non qudd omnino nullas habeat 
fpinas, (nam nomen Gracum huic generi commune fci, 
B*t®- 8c Bctris Haias omnes aculeis quibufdam Rubi fi- 
milibus armatas demonftrat) fed quod pauciores ; fim- 
plicem enim duntaxat in cauda fpinarum ordinem ha- 
bec ; Mas eciam in laca pinnarum ambiencium parte bina 
i utrirv» i6 Synopsis Methodica 

utrinque fpinularum recurvarum agmina multis ordiru- 
bus denfis oblique fitis compofita. 

A. 2. Raia clavata Rondeletii & aliorum. The 
Thornback, Dijfert hic a praecedente, quod mi- 
«orfir, qu6d pluribus fpinis armatus, nam in Dorfo 
tinicum fpinarum ordinem habet, unde nomen Anglicum 
T h o r n-b a c K obtinuit, 8f in cauda tres : quod os 
dentmm expers, cum illi dentatum fit : Veriim maxilhe 
huic cancellatae tuberculis rhomboidibus alperae lunt limae 
inftar. Hae duae fpecies ^aia per totam Angliam fre- 
quentiffimae habentur. 

A. 3. Raia oxyrhynchos major Aldrov. RondeletJ 
Gefn. p. 93-4. Magnitudinis ratione habita tenuior eft 
quam Paftinaca. Color in fupina parte fufcus : in prona 
albidus. Vidimus qui 10 Iibras pendebat. Ore eftden- 
tato : Rfftro tenui & praelongo, in acutum mucronem 
definente, haftae cufpidi fimili ab aliis fpeciebas facife 
diftinguitur. Spinas habet in cauda clavatas ad latera 
utrinque. Romx vilimus. P^ndeletius duas fpecies 
~Rai<e oxyrhynchi diftinguitmajorem & Minorem: Mino- 
rem D. Dale Brantrias nuper in Fjro Pifcatoria obfer- 
vavit. 

4. Rai^ clavata altera fpecies Rondel. Gefn. pagl 
936. A fuperiore differt roftro acutiore, quodqueacu- 
leo illic caret. Os pariter edentulum eft. Color in fu- 
pina parte cinereus. In lateribus utrinque 8 fpinas Ion- 
igas habet, cuti fuperpofitas, quibus aliae fyU omnes 
carent. 

A. 5. R a 1 a afpera noftras, an Fullonica Rondeletii ? 
The W h 1 i! E H o R s e. Supina pars tota 1 pinulis cre- 
berrimis afpera eft. Color fimplex & unicus canitiem 
quandam flavefcentem refert, maculis aliquot parvis ro- 
tundis nigris nullo ordine afperfis. Cauda duplici acu- 
leorum majufculorum, 8c quidem denfo, ordinehor- 
ret; Dorfum ad medium ufque fimplici. Pars prona 
cota dba, abfque ulla akerius coloris mixtura. Os ut 
Lcevirairf denticulatum. 

A.6. Sq.uatina, Gracis 'Pim, Anglis The M o n k 
er A N g E l-F 1 s h, i. c. Monachus aut Angelus pifcis* 

pigur^ P I S C I U M. z 9 

Figura corporis longa fed valde depreffa eft, & media 
inter Canes & ^aias. In hominis magnirudinem ali- 
quando excrekit. Vidit Rondeletius Squatinam 160 
libras pondere aequantem. Color in dorfo & lateribus d 
fufco cinereus, in ventre albidus. Os lamm in ipfa ca- 
pitis extremitate, fecus quam in aliis planis cartilagineis.' 
Anterius pinnarum par alas bene imitatur, unde & An- 
geli nomen adeptus eft. Per medium dorfum lineatn 
afperam, nec ullas prasterea fpinas in toto corpore obfer- 
vavimus. Cauda forcipata eft, non in plures partesdi- 
vifa, ut in Catuiis. In Qceano Britannico non rar6 ca- 
pitur. 

" 7. Raia afpera. Rondel. Gefn. p. 937. Ab aliis 
differt, quod aculeis parvis latera confperfa habet, cor- 
poris ipfius truncum nullis. In cauda tres funt longorum 
& firmiiTimorum aculeorum ordines ad extremum ufque 
cauda». JHoftro eft acutiore* 

8. R aIa afperrima Rondel. A pracedente differti 
quod non prona tantum parte ut illa, fed edam fupina 
tota aculeis peracutis iti horret, ut manu tolli non pof- 
fit, nifi pinnulis caudae apprehenfis : DifFert etiam quod 
dentibus careat, cum prascedenti Os ut in Lceviraia den- 
ticulatum fit. 

9. R ai a oeulata levis: an Rondeletii Gefh. p. 933." 
Aldrov. 453. Venetiis Baracol. Duabus in dorfo macu- 
lis, medio purpureis, circum oras nigricantibus. [f$ch- 
deletio medio cceruleis, quem duplex circulus ambit, 
interior niger,exterior flavus^ ab aliis cartilagineis planis 1 
diftinguitur, a fequente quod fpinis careat, cauda excepta, 
quse tribus aculedrum ordinibus horret. 

i c. R a 1 a eculata afpera Rondel. A prascedente dif- 
fert aculeis, quos in alis expanfis e regione macularurn. 
utrinque habet, alios in lateribus capitis utrinque, alios 
in dorfo, alios in cauda majores, validiores & frequen- 
tiores. Carne eft dura malique iacci. 

11. R a 1 a ajle< ias Rondel. Gefn, /».934. Ab alils 
i\aiis diftinguiiur acuieis, quos in dorfo habet, moxa 
capite incipientes, & in priorem caudae pinnulam defi- 
Ihentes, nec alios in toto corpore, Pars fupina tbta 
' ' ■ . — . - Jiellulii 28 S Y N O p S I S M E T HOD I C A 

(lellulis pereleganter eft depicta, a quibus nomen. Cauda 
brevis ert & tenuior in hac quam in reliquis. Caput 
pritno gpneri Paftinaca quam Raiis aJiis fimilius ; eft 
enirn craifius & latius, Came eft quam reliquae meiiore, 
quod in alto mari & puriore aqua degat. 

12 Raia afteria afpera Rondel. Gefn. 935. Afte- 
rzas a ftellulis multis quas habet in lateribus & cauda; 
principio dicitur j afpera ab aculeis plmimis quibns tota 
horret, in media dorfi linea, Inque cauda majoribus, a- 
libi per totum corpus rninoribus. Pro dentibvs offa dura 
& afpera habet, Dux fpecies eiTe videtur (inquit i^c»- 
deletius) una (iclluiis prorfus candidis, paucionbus acu- 
leis : ahera fteijulis puncl:orum nigrorum circulo cinctis, 
acuhis pluribus. 

Rhingbatus five Squatino^aia. Media eft inter 
Squatinam & ^iam, S'quati#a tamen fimilior • a qua 
diff.rt, quod pro corporis mole loneior fit, qudd rvftrum 
habeat acut ;iii, ultra os lgng'us percunens, utin E{aia 
Oxyrbyncho ; adeo ut os fub roitro fit, ut in Cambus, non 
in: i eju« extremitate a, in Squatina : qn6dque mfe- 
rior ejus [uperficjes pianior fic magffque feiftJis quam 
fquatina». Cutis -aipera eft, calor fupinas partis fubfufcus. 
Vice dentium tubercula afperiuicula ut in R^iis. Nea- 
foli trequens eft. M gni.ado 4 pedes non fuperat, pon- 
dus iz libras ad fummum sequat, adnounte F.Co- 
tumna. 

1 . Torpeoo, Graecis N* s *n T^Cram p-F i S h. 
figura totius dempta cauda arcularis eft, fegmemo ad 
fummum caput ablato, Ultra fenas Ilbrks pocdere vix 
excrefcunt. Color iorJide luteus ad rubrica? iabrilis 
colorem accedens. Supina parte 5 maculis infigniuntur, 
in medio oblcure cceruleis ; in ambitu, primo aruiulo 
tiigro, deinde albicante, cinrftis. Acpbalos efle videtur 
jhic pifcis, ade6 latum eft ei caput, nec a. corpore divi- 
fum. Exirerna corporis margo in pmnam definit. Nullae 
per totum coipus fpinae funt : cutis autem laevis, Iubrica, 
& ad tadhim molliseft. DeviTorpedinis narcorica tan- 
topere celebrata vide quae e Fr. f(edi & Alph. Bcrello 
adduximus in Ichthyologia D.Wiilughb^ pag. 83, 85. 

Tos> P I S C I U M. 29 

Torpedinem autem mortuam non ftupefacere, fed im- 
pune 8e fine omni faftidio tra&ari pofTe experientia no- 
ftra certiffimum eft. Nonnulli hujus generis Pifces 
maculis carent. 

2. Torpedo Americana, Puraque Braji!ienfibus t 
Peixe Viola Lufitanis a figura Marcgr. Pedum 1 . & 
9,dig. /owgwjeft, latus 7 dig. Latera in pinnas excurrunt 
inftar Raiae. Caput in coni figuram definit. X)s habec 
in prona parte edentulum. Anterior pars corporis ad 8 
digir. cordiformis eft : reliquum corpus teres, aliquantu- 
lum tamen comprefrum. Pinnarum numero & fitu cutn 
aliis cartilagineis fere convenir. Tegitur cute moili, in 
fupina parte glutinis colore, fufcis maculis, & pundris 
ex albo coerulefcentibus variegata : prona pars anterior 
alba, pofterior incarnati coloris cum albo mixtl. Si ia 
medio tangarur artuum tremorem efficit. Pifces Cartilagintis affines anomali & 
wcerta fedis. 

A.i.jyANApifcatrix, The FROG-FiSH, cr Toad- 
*^ F I S H, or S E A D E v 1 L. i.e. Diabolus marinus. In- 
ter pifces cartilagineos & ofleos ambigere videtur, verum 
ad hos potius pertinet, quia eodem modogenerat. Gyri- 
num refert, unde t(an<e nomen. Caput reliquo corpori 
par majiifve, figura circulari, fytlus oris ingens : Os 
iurium nonnihil fpe&at, Vranofccpi in modum. In ca- 
pite non procul ab angulo maxiljae fuperioris Set& 
duae pradongae furrefcunt, quibus velut Ijneis pifcatoriis 
pifces venari dicitur. Extremas hujus pifcis margines 
ligule feu pinnulae carne.a> ad mtervalla ambiunt. 'Verum 
notas charadteniticas quibus^aiS aliis pifcibusdiftinguatUr 
exquirere non eft opus : nihil enim fere noh fingulare vx 
eo cccurrit. Hujus ^?.^a»c*accuratam vide m 
D. Wllughby Iehthyohgia. 

1. GUAPERNA BraftHenfibus Marcgr. The American 

ToAD-FiSH. pijcis eft parvus : corpore interdnm 

3 ab ^o Synopsis Methodica 

ab initio oris ad cauda? initium 4 dig. Iongo. Os habee 
amplum & elatum, minutifiimis denticnlis ; ccellos vix 
grani Milii magnitudine. Inter ocellos in medio fronte 
comiculum geritfurfum eredhim, & pauI6 retrorfum ver- 
fum, & ante illud fiLum tenue, femidigitum Iongum, ; 
versiis anteriora diredle protenfum, quod rerro in fovea 
vertici infculpta recondere poteft. In medio fere cor- 
pore, in quolibet latere brachiurn obtinet unica conftans" 
jundtura, definens in pinnam duas trierttes digiti Iongam, 
& fpinis conftantem, quae per pinnae longitudinem difper- 
guntur, & anterius prominenc, inftar 8 unguiculorurri 
acurorum. Qzrtt fquamis ; cute tegitur in ventre molli, 
reiiqua parte afpera & fcabra. Colore eft obfcure ru- 
bente, maculis nigris undata. Ventriculum inflare in- 
ftar utriculi poteft, Ut inftar orbis aut pilei pifcis ro- 
tundus appareat. Ad Orbes potius referendus vide- 
tur. 

3. Guacucuia BrafiUenfihus Marcgrav. Mond- 
ceros pifcis qui Vefpertilio aquaticus dici poffir. Corporis 
figura anterius eft inftar vomeris. Corpus 8 digitos lon- 
gum, 5 latum. Medietas ejus pofterior rotunda eft, & 
versus caudae p innam faftigiatur in conum. Caput vix 
prominet a corpore, ^ftque illi inter oculos fuper os 
cornu impofltum, durum, duos pene digitos longum, 
conicum. Os edentulum. In utroque latere medio 
brachiumin finnam definens, ut iri praecedente. Cute 
tegitur non fquamis, quae fuperius fufca eft, multis tu- 
berculis duris infignira ; & in utroque latere 1 1 maculis 
nigris Lentis magnitudine ac figura, binas & binas juxta 
fe pofitas. 

Prona pars corporis coloris eft egregife miniati. Et hic 
ctiam ad Orbes referendus. Pifcs PiSCIUM. 3I Pifces Ovipati, quorum plerique oflei func, 
& fpinas in carne habent, & primo 

fkni qui in latus projecti natant : Cerpore 
breviore & fere quadrato. 

A. i, "nHOMBUS maximus afper non fquamofus» 
•*■*■ Anglis Meridionalibus. The Turbot" 
Septentrionalibus. Tbe Brett. Maximus eft om- 
nium in hoc genere quos mihi hactenus videre conti- 
gic Hippogloffo excepto. Sauamis omnino deftituitur, 
veriim cutis granulata eft, & afperitatibus rarioribus feu 
fpinulis exiguis brevibus in fupina parte fcabra : Color in 
eadem parte cinereus, maculis nigris creberrimis vari& 
refperlus, & velut marmoreus. Ad radices pinnarum in 
circuku fpina^nulla:. Prae aliis fui generis ad Hhombum 
figura proxime accedic. 

A. 2. Rhombus non aculcatus fquamofus, An Hhom- 
loides Rondeletii? T/jcPearl Londinenfibus, Cor- 
riubienfibus Lug-aleaf. Ab aliis Bfoombis differr, qu6d 
corpore fquamoio fit; A Paffere i. Quod lineis afperisfeu 
Ipinulisad radices pinnarumambientium careat, t. Qu6d 
cculi in dextro larere ad finiftram oris fiti. 3. Qu6d pinnx 
dorfi cis oculos ab ipfo proxime ore incipiat, & ad caudam 
proprius excurrat. 4. Quod ad initium pinme quie retro 
anum eft aculeus nullus. 5. Qu6d diftancia oculorum 
irajor quam in Pafferibus. 

A. 3. PASSERBellonii, Quadratulus Rondeletii. The 
P L a 1 s e. Platejfa Aufonio. Supina: facies fordide oli- 
vacea eft feu fufca, maculis rotundis rainiaceis pi&a, 
quibus & pinnx quoque afperguntur. Nullas haber, 
afperitates ad radices pinnarum ambientium. Squam* 
C quas habet, minntiflimae funt, & in cavitatibus rotun- 
dis latent. Oculi in dextro Iatere, & ad finiftram oris 
fiti. Pifcis eft per tocarn Angliam frecjuentifilmu». 

4. P a fc \l SY|JOPSI8 MfeTHODlCA 

4. PassIr afper five fquamofus Rondeletii, ^GalliS 
Iimande Gejn. Anglis, A Dab. A praecedenre differt 
Corpore a affiore ; Squamis i» hoc genere ampiis circa 
margines afperis ; quod tuberculis in capire, quibus ille 
donatur, quouque maculis minkceis caret. Inmari fre- 
quens eft. 

A 5. Passer fluviatiUs, vulg6 Vlefus Pellonif. 
Pajferis tertia fpecies Rondeletii Gefn. T/^Flounder 
w F luk e or But. Figura corporis cum P/^e/fc con- 
venit, corpore pau!6 Iongiore, & cum adolevit craffiore. 
Color olivaceus fordidior, interdum fufcus, cum maculis 
obfcurioribus : Maculis illis miniaceis quibus Platejfa 
piugitur caret. Vidimus tamen qui maculas flavicantes 
tum in corpore, tum in pinnis ambientibus habebant. 
Ad radices pinnarum ambientium in fupina parte ordo 
fpinularum retrorfum ipe&antium. Oculi in dextto la- 
tere five ad finiftram oris firi. Fluvios fubit, inque locis 
profundioribus & quietioribus, fundo prasfertim arenofo, 
frequens capitur, etiam procul a mari. 

6.Rhombus aculeatus Rondelet. Gefn. 77 8. Aldrov. 
1.2. c. 48. Fars Jupina e viridi cinerafcit, prona albet. Squa^ 
mis carer, verum cutis dorfi lineis impreflis eodem ferfe 
modo dividitur quo pelles ferpentum. Oculi k dextra 
parte oris fiti. ln magnitudinem infignem excrefcit. 

7. Rhom bus Uvis Rondel. Gefn. p. 779. forte non. 
aculeato fquamofo fuperiiis defcripto idem. B^ombo acu- 
leato figura partibiifque tum internis, tum externis omni- 
no par eft, demptis aculeis, quos nullos omnino habet. 
Praeterea latior eft & tenuior F^hombo aculeato, carn^que 
molliore & ftjaviOre quam Pajfer. Gefnerus Hhombum 
lcevem ltalis Sua%o di(5tum fcribit, qu6 nomine »0» acu- 
leatus fquamojus nofter Venetiis vocitatur. 

8. Rhomboidss Rondel. Gefn. p, 780. Hhombo 
vel Pajferi Gmilis eft, fed a Pajfere fitu, differens ; Jqua- 
mis parvis inte&us, oculis multum a fefe diftantibus. 
Corpore eft exiguo & brevi, palmi magnitudinem non fu- 
perante. Q. Annon ^omhus nofter non aculeatus fqua- 
moiusi 1 


P I S C I U M. 33 PUni cffei, corpore produ&iore. 

A. I.UIPPOGLOSSUS Rondel. Gefner. Aldrov. 
" Anglis Occidentalibus, A Holibut, Sep- 
tentrionalibus, A Turbot, or Turbut. Nomen 
Anglicum, B U t Shombum in genere fignificarc vide- 
tur. PJanorum quos novimus hujus generis omnium 
maximus eft, I\hombum Turbotum dic~him fuperans, cor- 
fore qukm ille productiore miniifque quadrato^ Color "m 
fupina corporis parte obfcure viridis aut nigricans : 
Sqmmce miaimas : oculi in dextro Iatere feu ad finiftram 
oris. . In Oceana Britannico inque mati Hibemico repe- 
ritur. 

A. 2. BuGLOSSUs five Solea Rondd. Sofed Bel- 
lonii Aldrov. Lingulaca Varroni & Plattth. Tbe Sole. 
Corpore eft plano, tenui, longiore contraetioveque quam 
Pajfer, file<e figura, unie nomen : colore ex cinereo ni- 
gricante. fyuamis aiperi; Came cft firmiore iolidiore- 
que quam Palfer ; faporis etiam fuavkace, alimenti co- 
pia, fucci bonitate prasftantior. Tam in Qccano qnam in 
mari Mediterraneo frequens eft. 

3 Linguatula fyma:. Pola Bellonio. An Cy~ 
noglojfus Rondel. Gefn. pag. 785. An Citharus fiavus 
Rondel. Gefn. ffg- 269. Figura Soleam referr, a qua ta- 
men in multis differr. 1. Semper etiam adulta, SoJeis 
majoribus fere dimidio minor eft : 2 pro magnitudine 
hrevior : 3. Colore diiutiore & albidiore : 4. Squamis 
longe majoribus. 5. Anus in prona iuperficie eft, non in 
margine corporis. 6. Oculi in latere dextro, feu ad fini- 
ftram oris, fi pifcis fci.in ventremerigatur. 

4. AramaGa Braftlienfibus Linguado Lufitanis 
Marcgr. Piicis €ingulac<e feu Solea> vulgari fimillimus eft. 
Dijfert pinnis branchiarum in pilos tenues definentibus, 
& force etiam colore, quem lapideum vocat. 

Praeter has Soleamm fpecies, quas nos folas circa Mar$ 

Meditcrrjmeum obiervavimns, necplures Bsllonius, quin- 

Q, gfle 34 Synopsis Methodica 

que adhuc alias proponic & defcribic Hpndeletius quartirfs 
tirulos cantiim, quia fufpedtee funt, adjiciemus ; qui de- 
fcripiiones velir, Rgndeletium confulac. 

i. Solea oculata Rondel. Majflia, ubi fatis frequens 
eft, Pe^ottfe dicta. 

2. Citbarus Rondel. Gefn ^.269. Ityma ubi frequens 
F0//0 nominatur. Unicus eft ex planis cui lingua fo- 
lura. 

3. Citharus flavus five *//w Rondel. Gefn.i6$. 

4. Arnogloffus vel Solea lavis Rondel. Ge/«. pag. 786. 
Cw/wrff eft. valde gracili, pellucido, candido, mulcis 

fquamis tenuiflimis & ftacim deciduis incegicur, ut me- 
rito kvis dici poflit. Hic force pifcis eft, quem Cornu* 
bienfes noftri pifcatores a pellucidicate fua Lacernam [a 
JLantern~\ vocanc. 

m s- Solea parva feu Lingula Rondel. Gefn. ibid. Ca?te- 
ris Bugloflis fimilis eft, fed femper parvus, dodranta- 
lem magnicudinem nunquam excedens. P 1 s c e s unico tantum fmnarum pari donati, 
- Jeupnnis ventralibus carentes t & frimo, 
Anguilliformes/^ corfore Uvi t ln* 
brico & ohlongo. 

jOOrum nonnulli//w»M ram branchialibus quam vencra- 
■ ^ libus carent, ut Murana & Lampetra • alii ventralibus 
tantum, ut Serpens marinus & Anguilla. 

M u r m n a cmnium Autorum. Corpore eft quam An- 
guiUa laciore magifque compreffo : roftro magis expor- 
redto, acuto & compreffo .- Coiore vario exobfcure fpa- 
diceo feu ex fulvo nigricante, & flavo aureove : riclu 
ampluTimo. In extremo roftro apophyfes dua breves fiftu- 
lofae ; fupra oculos aliae fecundae majores fed breviores. 
Hae fortaffe audirui, illae olfa&ui inferviunt. Oculi in 
fupe -iore maxilla fici, fpacio incer excremum roftrum & 
angulos oris medio. Non procul a. capire in medio dorfo 
incipitpinna, quae ad caudam ufque extenaicur, eamque 
cwgens ad Anum continuatur. Muraj- PISCIUM. 3,- 

Muraenam Lexiagrtphi plerique Angiici, ALaMprey 
Interpretantur, ac fi eadem effet cum Lampctra, a qua 
certefpecie differr. PfLAMpiTRisw gemre. V c TOcis Lampetrcc origo incerta ; fallunrur enim qui 
velut Latinum a lambendis petrisderivant.ciim L-im* 
/><?tot? nomen apud nullum Veterum reperiatur. Lampe- 
tra autem figura oris rotunda feu ovali ; foramine feu 
fiftula in fummo roftro Cetaceorum in modum ; feptem 
utrinque branchiarum foraminibus ; pinnariimque tum 
branchialium, tum ventralium abfentia, ab aliis omnibus 
fui generis, hoc eft longis & lubricis pifcibus, abundei 
diftinguitur. 

A. i.Lampetrje medium genus Germanis & Bel- 
gis PricJ^ feu Brick di&um. Hoc genus (inquiunO pe- 
dalem magnitudinem haud fuperat, rranfverfalibus & ni- 
gricantibus lineis foJum infignitur. 

A. 2. Lampetra parva (3 fluviatilis Gefnet i & 
Rondeletii. Muftela fluviatilis minor Beiionii. A 
LAMPERN, Pride of tbe Ifis D. Plott. 

Dorfum huic e fufco feu lividonigricat ; venfer argen- 
teus eft. In medio capite foramen feu tubuluS brevis 
eminet, ut itfCetaceis, cujus ufus eft ad aquam excipien- 
dam quam per branchias irerum emittat, ore interim 
dum petris adhaerefcit exa&e claufo. Branchiarum fo- 
ramina feptem utrinque Pmna* in dorfo dua? 3 quarum 
pofterior cum cauda continua eft ciimque pinna retro 
anum. In Merfeia fluvio Ceftriam & Lancaftriam inter- 
fluente innumeri capiuntur i inveniuntur etiam in Ifide 
fluvio prope Oxonium. 

A.3. LampetRa Rondel. major Aldrov. Muftela 
five Lampetra Bellonii Gefner. A L a m P R E y, or L a U~ 
P R E Y-E e l. Praecedente mukd major eft. Gefncro de- 
fcripta longa fuit dodrantes quatuor ; ccrpore mox & 
kanehiisea erafliye, ut circuii diameter ad 5 dig. accedat, 
Q,2> Cutfs 36 Synopsis Methodica 

Cutis nigricans pallidis quibufdam angulofis maculis di- 
ftinguitur. Os rotundum eft, quo conftricto ligniim' aut 
lapidem ita apprehendit ut fugere videatur, idque tanta 
vi utargre avellatur, cucurbitularummedicinajium qua- 
dam fimilitudine. Foramen capitis un in prxcedente. 
In dulcibus aquis non generantur, ied e mari flumina 
fubeunt. i^We/e/^w.jLampetrasunicum habereductum 
longum ab ore ad ahum re&a extenfum fcribit, quocum 
Acu conveniunt, cjfa nulla, fed pro vertebris & fpinis 
cartilaginem cui medulla ineft. 

4. Lampetra cccca feu oculis carens. Argentinse 
Ein blinder Nwnoghen, i. e. Enneophthalmos cceCUS. Exi- 
lis eft & teres, iumbricis terreftribus maximis, quos 
Dcw-Worms & May-Wurms noftrates vocant vix major. 
Corpus totum lineis tranfverfis in annulos dividitur Lum- 
bricormn fere in modum : in reliquis cum congeneribus 
convenit. 

5. Lampetra flava Bikneri colore tantiim, non fpecie 
& Lampetra parva fluviatili differre videtur. 

7. Lampetra Zfylanica M. L. 

1. Serpens marinus Rondel. Bellon. Salvian. Gcfn^ 
de Aquatil. pag. 1037. Aldrov. A Sea-Serpent. 
Longitudo ejus quem J^oma vidi 5 circiter pedum erat : 
Corpore tereti, gracili, aequalis feteubique craflitiei, nifi 
qu6d prope caudam fenfim gracilefceret. Cclor in dorfo 
fordide flavicans, in ventre cceruleus lucidior. Pinnarum 
unum duntaxat par habet ad branchias. Pinna dorfalis 
paulo infra branchiarum pinnas incipiens Uno rhiniis di- 
gito ad caudarn exrenditur : Cauda autemnon definit in 
pinnam fed in acutum apicem, nec plana eft ut in An- 
guilia, fed teres. Pinna ventralis, feu imae corporis ca- 
rinse, ab ano incipit, & uno cis caudam digito de- 
finit, 

2. SerpenS marinus alter cauda comprejfa. Pro 
rnagnitudine prxcedente plus rertia parte brevior eft. 
Cauda non teres eft, fed comprefla utin Anguilla, eodcm- 
que modo pinnis cin<5ta. ReJiquas notas videfis in lch- 
thkhologia D. Willughby, 

3.MYRUS P I S C I U M. 37 

3". MYRUS Handel. Gefn. pag. <8r.' AJdrov. Jib ?.' 
cap.28. Prajcedenri fimillimus eft, fi non idem» Ora? 
pinnarum Dorli & Ani, ut in Covgro, nigne .- quod & 
iuperioribus duabus fpeciebus commune eft» 

4. Serpens marinus maculofus. Longirudine eft tri- 
pedali & majore, vix 4 digitos craffus, totus teres, du- 
plici in lateribus macularum majorum oidine e fulvo ni- 
gricantium D. Lifter. 

k. 5. Anguilla omnium Autorum^Eyxihvs Grse- 
cis. Paflim notus eft hic pifcis, nec defcnptione indi- 
get. Quae puram & defluentem aquam incolunt yentre 
funt candidiore & fplendente. Has noftrates Siiver-Eels, 
i. e. Anguillas argenteas vocanr, & in cibo falubriores 
exiftimant. 

Modus generationis Anguillarum nondum cert6 cogni- 
tus & exploratus eft. D.Franc. t\edi Florentinus in li- 
bro nuper edito Anguillas omnes fluvii Arni quotannis 
Augufto menfe ad mare defcendere utibidempariant af- 
firmat : Fcstus autem a mari certis aut ftatis temporibus 
a Februario menfe ad Aprilem fluvium fubire & afcendere 
ad Pi/as ufque. Memini me olim eandem Obfervatio- 
nem vel in libroaliquolegiiTe, vel oretenus relatum, ne- 
fcio quo autore, accepifTe, non tamen de Anguillis tan- 
tijm fluvii Arni incolis, fed de omnibus in genere. 

De Anguillarum generatione Gafpar Schveenckfeldius 
in libro de Pifcibus Silefia mira narrat. De hoc [ Al- 
burno pifce] obfervaru digniffimum Pifcatores memo- 
rantur, confirmante hmto^Iq •, Quod nimirum Albur- 
nus nofter non folum fui generis pifciculos pariat, verum 
etiam Anguillas procreet. Aprili enim menfe branchiis 
iplius innafcuntur minutiilima quasdam Animalcula, qua- 
tuor, quinque vermium fpecie, fili candidi inftar con- 
torta feu convoluta, quae cum moveri ineipiunt, in a- 
quas abfcedunt, celeriter vivunt, adolefcunt, & Anguil- 
larum formam nancilcuntur. 

A. 1. CoNGER Rgndeletii, Belionii, Gefneri & omni- 

um fere Aatorum ACONGERerCONGE R-E e l. Gra»- 

cis T'oyy!& dicirur. AnguilU corpons figura fimillimus, 

ln nonnuilis ab ea difTerr, 1. Quod magnitudine excellat, 

Q, 3 4 auc 38 Synopsis Methodica 

4 aut 5 cubitorum interdum longitudinem attingens, & 
femoris humani craffiriem adaequans. 2,. Quod colore 
fit in dorfo dikuiore ad cinereum magis accedente, in ven- 
tre candidore. 3, Quod oculcs habeat grandiores, iridi- 
bus argenteis. 4. Quod in utroque latere re&am lineam 
aibidam, latiufculam, veiut ex duplici pun&orum ordine 
eornpofitam, a capite ad caudam delatam obtineat. 5. 
Qnbdpinna corpus cingens fuprema ora feu margine per 
totamjongicudinem nigricet. 6. Qucd in extremo ferfe 
rojlro feu maxilla fuperiore duo brevia cornicula feu tu- 
buli exrent, e quibus humor facile exprimitur. 

2. C O N G e R Indicus maculofus maximus : Kjmmer- 
Eel BeJgis. Hominis Jongitudinem implet, & ex propor- 
tione craflus eft. £t corpore & pinnis maculis fubfufcis 
pingitur. , 

3 Ammodytes Gefnerl. Acus Ammodytes, an 
Cicirellus Mejfancnfis P. Boccone ? Sand-Eels or Launces. 
Piicis eft Anguilliformis, longus & fubrotundus, pedalem 
longitudinem raro excedens, Actis fere figura & colore, 
in dorfo fci. cqsruleo, in ventre & lateribus argenteo. 
Sauamis caret. Roftrum acutum ; rictus ingens : Os 
edentulum. Maxilla inferior ultra fuperiorem excurrit, 
ut in Sphyrana. Unica in dorfo/>/ra?z<* praelonga, quaeta- 
rnen cauda; continua non eft. Unicum duntaxat ad 
branchias pinnarum par obtinet, nam pinnis ventralibus 
caret. ^Subarena ad dimidii circiter pedis altitudinem 
deinerfi latitant hi pifces. Cum receffu maris arense nu- 
dantur ad oram Cornubicc & Mona infulae pifcatores, un- 
as ad id fa&is eos eruunt. Inter lautiffimos pifcesha- 
bentur, fiintque optima aliis pifcibus efca. 

Qu^rendum annon duas habeantur hujus pifcis fpecies ? 
nam qui Sandil^ Anglorum titulo a Salviano defcribitur 
& depingitur, duas in dorfo pinnas habere traditur, cum 
hic nofter unicam, tantum habeat. Prasterea ille duo 
pinnarum paria obtinet, cum hic unicum ad branchias, 
ln ventre nullas. 

4. OPHfDiON PliniiRondel.Gryllusvulgms,, Afe!l$ 
fpecies Bellon.Gefn. 104. Aidrov. /. 3. c,i6. Figura cor- 
|>oris Qangrum proxime refert, nifi quod pro msgnitudine 

brevioc P I S C I U M. 39 

brevior fit, (non ukradodranrem longus^) ad latera magis 
compreffus, & colore dilutiore, Barbuks haber fub 
mento 4. ab eadem origine binas. Pinna caudam ambi- 
entis fupremus margo nigricar, ur in Congro. Squam<e, 
jquas parvas habere viderur, figurae funt infolitx, ut 8c 
ficus, nimirum angufte, obiongse, non ut in aliis pifcibus 
imbricatim fibi invicem incumbentes, fed dilcretae, rarae, 
& nullo ordine pofita?. Plures habet notas fingulares, 
fedhae ad diftin&ionemfufficiunt. 

5.0phidion alterum flavum & imberbc RondeL 
& Schonfeldii. 

. Schoneveldius in Ophidio flavo & uxfoethi finnam dorfo 
innafcentem ad candarn ufque porrectam, afperam elfe 
fcribit, & velut ferrato mucrone fcindentem, unde vivus 
sgre tradratur nudis manibus : Dorfum autem per inter- 
valla nigris lituris, quae in pinnam terminantur, pi&um. 
In noftro nihilfimileobfervavimus. 

6. Ophidion barbatum maculofum P^pndel. & GefnZ 
Quia iccn Pgndeletii inriumeris fere maculis rotundis pin- 
gitur, quas in fua Bellonius omittit, ideo Gefr.erus Ophidi- 
on barbatum maculcfum, ab eo quod fine maculis eft fpe- 
cie diftin&um facit. Nobis obfervati hujus generis pif- 
ces omnes maculis carebant. 

Gunnellum Comubienfium vide inter fifces unica in dor- 
fo finnh aculeatk. 

7. T /eni a />nWRondeletii, Xchthjopolis fymanis Ce- 
pole ditla. In longiffimam & tenuiffimavn caudam ex- 
tenditur ; colore eft incarnato quem vocanc dilutiore, cuna 
tin&ura quadam ccerulei. Caro per totum pellucida eft, 
ut vertebra; tranfpareant, & facile poffint numerari, 
Squamis caret. Non procul a capite in medio utriufque 
lateris maculis argenteis in re&a Iinea pofitis infignirur; 
Pinna dorfi uno infra caput digito incipiens ad caudair» 
extremam exporrigitur, ubi cum pinna ventri» concur- 
rit. Eft autem huic pifci peculiare, qu5d pinna ventris 
plus rriplo altior fic quam dorfi, ejiiique initium roftro 
proximius, imo adeo propinquum, uc vix relinquatur 
fpatium pro excrementorum orificio, quod in ipfo fere 
maxillae inferioris angulo fitum eft. 

0,4 ■£»$ 46 SynopsisMethodica 

A. 2. Lupus Marinus noflras & Schoneveldii. 
The pyelf-fift), Sea-Woif or Woof. Corpus non (quamcjunt 
eft, fed Jseve, lubricum, & plane- anguilliforme, ex cae- 
fio fufcum, nigricantibus umbris tranfverfis latera deco- 
rantibus, quarnm tsmen SchonfcUius in defcriptione fua 
non meminit. Capiit grande, fupra oculos, comprefTum 
& quafi mucronatum, genaj tumids. Mire vorax mor- 
daxqueeft Animal, & dentibus rerribilis, quos plurimos 
Jiabet tnm anteriores, tum molares, magnos, validos, 
quales in Catulo femeftri Dr, Lifter in tribus grandio- 
ribus hujus generis pifcibus, quos Scarburgi vidit in mari 
vicino cnptos. dentes omnes vel frarftos vel attritos, ut 
ne- unus quidenq fanus aut integer fupereffet, obfervavit 
& miraius eft. ' Tn junioribus enim dentes integros, lae- 
ves, & orbicuiatos antea viderat. D. Merret lapides bufo- 
nios diclos, & pro gemmis habiros nihil aliud effe quam 
dentes hujus pifcis rcolares afTent, Pinna moliibus ra- 
diis inftrudta a capire ad caudam per dcrfum extenditur ; 
altera huic oppofita ab ano ad cauci?m lub ventre. Ad 
branchias pinna; dua; amplx & lubrotundae, In mari 
Eboracenfl & Northumbrico capitur. 

9. MufieU Lumpen Antverpi<e diBa. An Muflelazl- 
tera vulgaris Rcndel. Gefn. 105 ? Figura corporis huic 
teretiufcula 3 minus tamen quam Anguilla:, versiis cau- 
d^am gracilefcit. Color ex viridi fiavicans, areolis per 
dorfum tranfverfis nigris. Caud^e extremum rubefcit non- 
nihil. " Macula feu puncta obfcuriora ubique per corpus 
diffeminanmr. Pro linea punctata fulcus quidam, k ca- 
pite ad caudam dedu&us media latera dividit, infra 
quem macula; nuliae. Os magnnm ciim aperitur rotun- 
dum, unico in utravis maxilla denticulorum ordine Pu« 
pillas circulus rlavefcens cingir. Cirri feu barbula; nullae. 
In media gula cirri utrinque finguli potius quam pinna;, 
verum attenriiis intuenti in duos radios dividi videntur. 

Pifcis hic ciim finnis ventrahbus feu pecloralibus non 
omnino careat [cirri enim illi bifidi quos diximus earum 
vicern fupplenr, & pinnae redlius quam ciiri dicendi funt) 
ad pifces lasves ck lubricos dorjo bipenni transferendus eft, 
& Ajelio caliarise feu Tinc* marin*,' quocum pinnarum 

yepi P I S C I U M. 41 

ventralinm figura, fitu & radiis convemt fubjungen- 

dus. 

i o. C a R a P O BrafiUenfibus Marcgr. Corpore eft longo, 
pedali circiter, duos tantiim digitos lato, cuttri figura, 
dorfo nimirum craffo 8c obtufo, ventre acuto, pofteniis 
etiam cauda in acumen definic. Unicum habet ad bran- 
chias pinnarum par : in ima corporis carina pinnam habet 
tenuem, anguftam, ad finem cotporis aequaliter expor- 
re&am, nec ullam aliam praeterea in toto corpore. Sub 
lineis lateralibus macuU nigras per totum corpus difperfae 
feminis Sinapi magnitudine. 

i -i . Carapo fecunda Marcgr. priori timilis eft, excepto 
qu6d dimidia tantum fit latitudinis, necullas maculas ha- 
beat. Tifces pinnarttm unico dwtaxat pari donati, feu 
finnis ventralibus carentes, corpore non ad- 
modum luhrico aut Angnilliformi , [ed flerum* 
que contratfiore. 

De Orbe pifce. 

COrpore eft fubrotundo & globofo, unde nomen. Cor- 
pora fua utris in modum inflare poflunt hoc genus 
pifces, autore Marcgravio : cute dura te&i funt & pleri- 
que fpinofi. Orbibus Pi/ces triangttlares dictos annume- 
ramus. 

Hi autem a. dentium numero a perfpicaciffimo Viro 
D. Martino Lifier M. D. in trss Ordines feu Genera divi- 
duntur, LOr- 42, Synopsis Methodica I. O r b e s quihus bini dentes, injingulisfc. 
waxillis finguli. 

i . tJSIftrix fifcis Cluf. Guamaiacu guara Marcgr. An Or- 
* ■* bis muricatus primus & alter Cluf. ? Spina huic 
longae, prasfertim in lateribus bafis fpinarum induas ali- 
as breves & fub cute latentes definebat : at Marcgravio 
tribus iniertionibus quafi triquetris cuti infixi. 

Diffcrt 4 noftro Hifiricc [fequenti ut puto} qu6d noftro 
fupercilia elata non funt, nec caput compreffum, pfanum 
& exertum : quodque hic ex toto maculatus eft, nofter 
non item. 

2. Hiflrix alter capite angufto, fubrotundo & admo- 
dum ipinofo, Spinis fci. praelongis in ipfo capite & fca- 
pulis donatus, D. Lifier. 

3. Orbis fpinofus Ciuf, Guamaiacu atinga Marcgr. querr* 
Orbem muricatum Ranae rictu vocat, longitudine feptun- 
ciali, oculis magnis, Capite lato, praecipue vero maculis 
nlgris ad pinnas branchiales 8c dorfalem cum orbe fpino- 
fo Clttfii convenit. Spinae hujus pifcis compreffae func 
gladiolorum more, cum eae fuperioribus teretes fint ; item 
huic quafi latae qusedam fafciae ftriaeve fufcae fecundum 
longitudlnem dorfi deducuntur. 

4. Atinga alter minor orbicularis, Orbis fpinofus, for- 
ma fphaerica Calceolarii. An Orbis Atinga fexus mafculi- 
«/Bontii? Vix ovum majufculum Anierinum magnitu- 
dine explet. Superiori valde fimilis, differr quod huic 
caput, rotundum & minime ere&um, abfque fuperciliis 
elatis aut ftriis : quodque huic fpinae in ventre, fuperiort 
non item.Huic tamen infignesillae & Iatae macula adpin- 
nas & ad caudam non defunt, quamvis in figura Calceo- 
larii minime exprimantur, quae tamen aliasoptimepingi- 
tur. 

5. Orbis muricatus & reticulatus : Hic in maximis Or- 
bibus ponendus eft. Huicbreves admodum//>iW, quae 
fci. pamm eminent, compreifa acie : at earum radices 

trique- P I S C I U M. 43 

triquetrc ade6 turgent & implicantur, uc quafi retl quo- 
dam ex craflis maculis tegi videatur. 

6. Orbis Ranaer/fla Cluf.Uncias 16 longus erat, ambi^ 
tu 20 unciarum. Totum corpus fufcum, albicantibas ma- 
culis confperfum, ut & pinna dorfi a cervice ad extremum 
fere. dorfum exporrecla : Os latiufculum & fifTum P^ince 
forma. In fingulis lateribus bini tuberum radicum fpinaj 
$ubi semulorum ordines a vertice ad caudam ufque por- 
riguntur. 

7. Orbis oblongus Teftudinis capite Cluf. Orbis Isevis ob- 
longus, cinereis & fufcis maculis notatus D. Stoane abhoc 
non multum difTert. II. p R b e s quihus quatern*" Dentes, hoc eft, 
in utravis maxilla bini. 

1. f\^his primus RondeL Mgyptiacus Salviani. Figura 
^-J efty^W/c^ficaiidam escipias ; cute dura admo- 

dum, quam afperam efficiunt aculei parvi, quibus tora 

confperfa eft. 

z. Orbis afper maculofus. Orb. hirfutus Wormii. Huic 

per totum corpusdenfi & exigui murices. 

3. Orbis lagocephalus Grevii i^. S. Muf. Orbis priml 
Hpndeletii iconi fimilis eft, nifi quod cauda fit paulo pro- 
du&iore, nec toto corpore fpinulis afpero ut iile, fed 
yentre tantum dorfo & cauda lajvibus. 

4. Orbis fcutatus Rondel. Gefn. p. 7tf. Capite eft ma- 
gis exferto qustm prima fpecies ; oris fciflura majore. A 
capite ad caudam ufque ofia ovi figura difpofita iunt, in- 
ter quorum intervalla aculei interjacenc. Orbemfcuta- 
tum vocat ob os fcutiforme, qnod ea in parte qua in ter- 
renis animantibus pe&us eft, fterni vicem habet. Ron- 
deletius dentes phres & minores huic attribuit j verum 
D. Lifter potiiis fidendum, qui Bidentem facit. 

5. Orbis echinatus feu muricaras p\ondel. Superioris 
ordinis omnes orbes muricati bidentes funt, atque ade6 
hic ab iis differre debet, Murkatis aculeis totus riget. 44 Synopsi s Methodi c X 

Capite eft muko minus exerto quam proxime defcriptus» 
corpore magis rotundato & majore. 

6, Zee-Duif, i. e. Columba marina, Orbis fpecies 
"Nieuhof. A capite Columbino fimili, & pe&ore Columb* 
gutturofae inftar prominente nomen accepit. Squamis 
caret, veriim maculasm cute habet diverfarum figurarum. 
Rarius capitur, nec bene fapit. 

III. O r b e s quihus plurimi dentes. 

x. f\Stracion pricr Aldrcvand. an Nili Bellon ? Forma eft 
^ pentagona, pedalis interdum longitudinis, teftl 
dura contedlus, Huic in dorfo eminent quatuor parva tu- 
bercula in pofituquadrangulo. 

2. Oftracion aker gibbofus Aldrov. five pifcis quadran- 
gularis gibbofus. 

3. Ofiracion tertius rofiratus : Huic defunt fuprafcripta 
rubercula, at roftrum frve nafus admodum produciturin 
quendam mucronem. 

4.. Pi/cis triangularis Clufii cornutus. 

5. Pifcis triangularis Clufii cornibus carens. Hunc, 
D. Lifier Pifcem maximum triangularem cornibus in ca- 
pite carencem, ventre prope caudam cornuto, Jquamis 
hexagonis radiatis, & duplici aut latiufculo limbo cir- 
cumfcriptis, vccat : Praecedentem, Pifcem triangularem 
maximum cornutum, fquamis hexagonis radiatis, qua- 
rum centrum feu media pars eminet, donatum. 

6. Pifcis triangularis capite cornutus, cui in media cau- 
da cutacea aculeus longus erigitur. Mediocris magnitudi- 
nis eft ; undatis quibufdam Jatiufculis maculis fufcis ad 
dorfum & ad maxillas admodum eleganter depictus. 

In aliis multis Pifcibus triangularibus capite cornutis 
hxc notavi ; fcilicet in fumma cauda cutacea omnino de- 
effe fquamas, vel unicam fquamam, mod6 in fuperiore, 
mod6 in inferiore ejus parte, aut in utraque ejus parte 
iingulas fquamas habere. 

7. Pifcis mediocris triangularis, ad imum ventrem 
prope caudam tantiim cornutus, ex toto maculis aequa,f 

libus P I S G I U M. 4? 

libus fubruffis dense infignitus. Hujus fquatna hexago- 
riae, exiguis tuberculis, vix ullo certo ordine difpofitis 
exafperantun 

8. Pifcis triangularis parvus, nonnifi imo ventre cofnu* 
tus. Hujus fquama fiexagonae radiantur e centro pau- 
liilurh eminente ; at earum extima latera ex totidem an- 
guftis & fimplicibus lineolis conftant; 

9« Pifcis triangutaris ex toto cornibus carens. Hujus 
fquama hexagonae medise paululum eminent ; atque infi- 
nitis exiguis tuberculis ftriatim difpofitis ornantur : item 
venter huic prae caeteris fui generis maxime- latefcit, fcili- 
cet quafi bafi pro magnitudine ampliilima. 

lo. Pifcis maximus quadrangularis i. e. Dorfo plano, 
cum iuperiores illud habeant naturalirer in arcum elatum, 
non artificio aliquo depreflum, (uti perperam de aliqui- 
bus id genus pifcibus exiftimavit fVormius) quatuor 
tuberculis jn dorfo non longe a, capite infignitur. An 
Ofiracion prior A Id rov . ? 

H.Pifcis majufculus quadrangularis rqflratus. Hujus 
Dorfum & Caput denfis maculis rubefcentibus interftin- 
guuntur : reliquum corpus minus ; pinnae minime. 

1 2. Pifcis mediocris quadrangularis macukfus, Huic in 
lateribus aliquot rariores majufculae macula, quippe in 
fingulis macuiis mediis fingulae maculae circinatae rufae, ac 
earum mediae albefcunt ex cceruleo. In ventre ver6 eae- 
dem macufae exiguae, plureTque ac minores funt, utpote 
duae trefve in fingulis fquamis hexagonis. 

13. Pifciculus comutus, lcan Setang. Bontii, A reli- 
quis omnibus diverfus eft. 

Ofiracion Nili Bellonii, D. Lifier eo nomine, qu6d h 
Mari Mcditerraneo proveniat, fonge diverfum pifcem 
effe exiftimat ab ullo fui generis ex Jndiis nobis allato. 
Veriim, quod tanti viii pace dixerim, argumentum hoc 
inefficax eft ; ciim Pifces nonnullos Indico & Mediterraneo 
mari communes effe noverim. 

1. Hippocampus Rondel. & aliorum. Cavallo 
marino Italis. Hippocampus aculeatus. J^ofiro capire & 
juba equum nonnihii refert : toto autern corpore inci- 
(uras habet, ut Mmca aliudve infe&um, unde nomen. 

Doiran-' 4<5 Stnopsts MethodiCA 

Dodrantalem magnitudinem non fuperat. Pollicis erl 
crafiltudme, rofiro oblongo, tubuli modo cavo, fine 
fciflura. Ab inferiore parte operculum foramini opponi- 
tur ad claudendum vel aperiendum pro libitu. Trun- 
cus corporis ad anum ufque heptaedricus eft cum exo- 
chis aculeatis, infraanum cauda tecraedrica tantum eft. 
Unicum habet ad oculos pinnarum par, pinnam fingula- 
rem in medio dorfo. Duro & velut cruftaceo tegmine 
opericur. 

x. HippocaMpus fubatus : non jubatis quotquot 
nos vidimus quadruplo major erat. In medio ventris 
pinnulam feu merribranalum nigricantem obfervavimus.- 
Ab omnibus in fummo capite & cervice aculeis villi 
feu fetae Iongae dependebant jubaeinftar. 

3, Hippocampus Uvis five non aculeatus, incifuris ad- 
modum raris. 

4. Hippocampus parvus non aculeatus, incifuris cre- 
bris : in ipfa fci. cauda 3 5. nurrierantur. A freto Sundd 
dictolndiae Orientalis.ln Hippocampo aculeato & pinna dor- 
fali 30 incifuras numerare licuit ; in akero autem laevi ma- 
jore tantum 2 5. in terrio 3 5 . Item laevis major rarioribus 
incifuris, maculis multis exiguis nigricantibus pnn&atur, 
quae in caeteris quantum oblervare pocui, omnino defunt. 

1 . A c u s Arifiotelis five Acus fecunda fpecies ^on- 
deletii Ge/n.pag. 11. Typhle five Typhline Antiquorum 
Belfon. Hujus generis plurimos Venctiis vidimus, omnes 
tamen longe minores eo quem ^ondektius defcripfit. CV- 
fore erant hexagono ad finem pinnae dorfalis, iride ad ex- 
tremam caudam quadrato. Crufta qria integebantur 3 
capite ad anum in 18 fquamas diftinguebatur, ultra 
anumin 34 aut 37. _ Roftrum & os Hippocampi plane" 
fimile. Cauda in pinnam definir. Pinnam fingularem 
habent in medio dorfi. 

Pifcis ^ondeletio delcriptus cubicum Iongus erar, digi- 
tum craflus, praeter fflagnitudinem in omnibus cum pifce 
rioftro conveniebat. 

2. Acus Arifiotelis fpecies altera major. Longuseft 
& angukfus : pro fquamis crufta quadamduraintegitur,, 
in plures panes diviss : & capite ad anumufque hepta- 

gona 


P I S C I U M. 4 ? 

gona eft j inde ad finem pinnse dorfalis pentagona ; iri- 
fra ad caudamextremam qtiadrata. ^oftrum habetpro- 
du&um quod tubam aemulatur. 

A. 3. A c u s lumbriciformis feu Ophidion lumbricU 
forme, pueris Cornubienfibus, The Sea*Adder. i. e. Vi- 
pera marina ; quo nomine Acum etiam Ariftotelis pri- 
mam Italis pifcatoribus, nimirum Bifcia, di&am obfer- 
vavimus. Corpufculo eft tereti, nullis fauamis induto, 
colore e viridifordideluteo, inacutum cufpidem, non in 
pinnam definente : Rfftro quali Acui fed breviore. Bran- 
chia utrinque 4, pro apertura parvum habent foramen. 
Corpus lineis annuiaribus imprefTis pari modo dividitur 
quo Lumbrici terreftris. Magnitudo penna; Anferins: 
longitudo eorum quos vidimus maxima 5^ digit. Unica 
ei pinna, eaque in dcrfo, In mari Ccrnubiam alluente 
occurrit, 

Monoceros/77c>/ Clufii Exot.\. 6. c. 28. Pira- 
aca Brafilienfibus Marcgr. Ccrporc eft ad latera compref- 
fo, ab oread cauda? exortum 3 dig. Jongo ; 2 lato : ore 
exiguo figuras porcina*, & anterius in inferiore mandibula 
duos habet denres iatiufculos in morem Orbium, in iupe- 
riore plane parvulos. Supra oculos in dorfo comiculum 
eretlum fert, retrorfum incurvatum, minus digito Ion- 
gum, rptundum, craflitie mediocris fili, duplicem ordi- 
nem habens denticulorum deorfum vergenuum : per 
membranulam quandam tenuem quafi fuftentatur, quas 
tranfverfim dorfo annectitur. Non poteft autem corni- 
culum deponere, ut Cluftus putat. Pinnarum numero & 
fitu cum Orbibus pa?ne convenit. Cutem habet ad tadhim 
fcabram, coloris obicure flavi feu umbrae : Pinnis tamen 
ut & cuti ad dorfum aliquid aurei admixtum, ut in Or- 
bibus fieri folet. Orbis ipeciem eum deputo (inquit 
Marcgravius) quum ventrem aliquo modo poiiit infiare. 

CAPRISCTJS Psondeletii Gein. 214. Cafrifcus Pefce 
Baleftra Salviani, p. 207. Caput comprefTum.- cculi in 
fuperiore ejus parte fiti. Os parvum ; maxilla utraque 
8 dentihus non ferratis, fed continuis atque humanis fi- 
milibus munita eft. Branchia utrinque 4, non oifeo &: 
4earticulato operculo, fed cute conteto ' Verum(qudd 

huie 48 S ynopsis Methodi c\ 

huicpifci peculiare eft) In dorfo fere rnedio tr e s (mein- 
brana inter fe jundi) reperiuntur aculei robuftiffimi & 
magni, quorum prior reliquorum duorum triplus eft, 
quofque omnes non folum quando vult deprimit ; fed 
in fulcum etiam ofleum ob id fculptum recondit. Deprefll 
autem & reconditi, uti quam facillime omnes fimul eri- 
gunrur, ira eorum unus duntaxat erigi nequit. Et pari 
ratione ere&i omnes deprimi poffunt, cum eorum unus 
folus nequeat : (untque ea arte fabrefacti, ut cum prior 
major quantumvis impulius deprimi nulio pa&o poflit, 
poftremi tamen depreffione, quse facillima eft, itatimde- 
primitur Et qn6d majori admiratione dignum eft, fi 
poftremus aculeus non prorfus deprimitur, iicuti prior 
qucque ea proportione deprimitur ; fic ibidem etiam ita 
rurfus confiftit & obfirmatur, ut nullo impulfu uiteriiis 
deprimi poflir, nifi iterata poftremi depreflione. Corio 
tegitur fquamofo, cujus tamen fquamae Serpentis potiiis 
quam pifcis videntur ; nam praterquam qu6d eo ordine 
funt commiffae, ut lineas cancellatim fefe imerlecantes 
conftituant, firme etiam & valide adeo haerent, ut de- 
fquamari nequeant, unde ita durnm & afperum efE- 
citur ejus corium, ut vix diffecari quear, atque lignum 
& ebora eo poliri poflint. Color piicis ex livido viridis, 
parvulis notis coeruleis confperfus : dorfi ver6 & ventris 
pinnx nigricantes coeruleis & rubentibus maculis infig- 
niuntur : figura lata compreffa valde & fere orbiculata : 
duas libras varo excedit. An Verkzns-vifcb S. Meer Stoiin. 
i. e, Porcus marinus Nicuboffi ? Reliquas ipecies Clarilf, 
D. Lijisri, qui eas ftudiofe ccnquifi\ T it, & curiose obfer* 
vavitdefcripfitque, verbis exfequar. 

z. Guaperua longa, cauda fere quadrata, & mt- 
nime forcipata, capitis vertice latiufculo. A Caprifco 
Sahiani difFerr. 1. Qu6d huic dentes fuo & pecuiiari 
modo acuuntur. 2. Quod huic tantiim bina cornua dor- 
falia, eonimque primum in ficco piice majufculis denti- 
bus, duplici ierie ferrs in moduin exafperatur, cujus rei 
nec meminit Salvianus, neque icone (ua expreflir. 3. Huic 
omnino deeft cornu venrrale. 4. Hujus pinnae tribus di- 
gitis diftent a cauda. 5 , Ipfius caud<e pinna mvrh6 lon- 

gi°r P I S C I U M. 49 

gior eft. 6. Huic capitis vertex miniis conipre^us, quin 
potius latiufculus eft. Hujus longitudo 1 6 digitos, iati- 
tudo 5 implet. 

3. Guaperua lata, caudH forcipata, pinna dor- 
fali maculis quibufdam diftindta. \6 dig. longa, 8 lata 
erat : capitis vertice compreflb. Pinna? & dorfalis, & 
ventralis, z minimum digitos a cauda definunr. Finna 
dorfalis crebris maculis diftinguitur, atque ex altera 
parte in cornu 4 dig. longum producitur. Pinna?, cauda? 
cornua fubito oriuntur, tamen digitum circiter longa, 
Squamce quadratae exigua? in hoc pifce prae fuperiore, & 
miniis hirfuta?. Hujus Cornu maximum, & non tantu.m 
a fronte, fed etiam a lateribus ex media ccrte parte mul- 
tis exiguis tuberculis ' an dentibus exafperatur 

Huic pifci fat bene convenit deicriptio MarcgraviL 

4. Guaperua maxima fex his fere bipedales vidi) lata,'' 
cui extrema cauda, & pinna tantum dorfalis in longiffi-* 
ma & tenuiflima ccm/w diducuntur : item duabus latiuf- 
culis fafciis rubris, utrifque ad maxilias tranfverfim du- 
<5lis notatur. 

5. Guaperua lata, ad caudam flriata* Longitudine rr 
circiter digiros implet, & ad 5 digitos in latum excurrit» 
Huic dentes sequaliter praecifi velur humani inciforii : 
Caput compreffum cum eminente vertice. Pinnas mi- 
r.iis latas habet. Cauda bifurca, ar exigua in ea comuu 
Squamas quadratas bifecant nefcio quas afpentates, atqus 
8 utrinque lineolas ad tres digitos longas efficiunt. Cor- 
nu dorfale minutiflimis denticeliis a fronte ferrs in mo* 
dum exafperatur. 

6. Guaperua Hiflrix. Pifcis parvus eft, pauld fupra 
6 dig. longus 3 i latus. Hulcdentes minusacuti: in fu- 
perioreautem maxilla utrinque ad duos primos dentes 
finguli exigui denticuli funt, quos alii iterum latiufculi 
excipiunt : Squama quadrata? & exiguae. Ad tres digi- 
tosacaudae mediis lateribus confertim oriuntut 5 aculei 
crafliufculi, cbrnei, teretes, longitudine minimum un- 
ciali, colore vario, albido nigroque qualis in Hyftricutn 
calamis cernitur : item ad caudaminfignis prxserea bir- 

E ftttic 5o Syncpsis Methodica 

futies. Caudaz pinnam quadratam effe in vivo pifce ex- 
iftimo : ex fufco nigricat. . 

" ' Scolopax Rondel. Aldrov. p. 298, Gefn, 1008. Genu<e 
Trombetta i. e. Tuba. ^oma Soffietta i. e. Follis ob fimi- 
litudinem. The Bellows or Trumpet-fijh. Pifciculus eft 
4 dig. longus, plus digitum & dimid. latus, tenuis, fqua- 
mofas,fpamis afperis ; Hpjlro longiflimo, trientem to- 
tius pifcis aequante, cum parva in extremo apertura, 
operculo inferiori parri adnato inftru&a, quod furfuni 
attollitur ad claudendum, demittitur ad aperiendum. 
Oculi grandes, irridibus albis. In dorfo exoritur fpina 
longiffima & robuftiffima, averfa parte foffula quadam 
excavata, marginibus dentium furfum fpe&antium con- 
tinua ferie vallatis, quas [fpina] aliquoufque erigi & de- 
primi poteft, non tamen ad perpendiculum attollitur fed 
caudam versus femper inclinat. I<\oma fatis frequens eft 
in foro pifcatorio inter alios pifciculos. 

Stromateus Rondeletii lib. 5.C. 14. Callichthys Bellonii 
Gefn. 1 109. Licette Venetiis, Romae Lampuga, ni forte 
hae diverfse fpecies fint. Figura corporis lata, tenui, 
quadtata, Rhombum -pifcem imitatur, ere&e, tamen 
natat. J^pma invenimus hujus generis dodrantem longos, 
fondere fefqnilibrali. Dorfo eft dilute coeruleo, imis Ia- 
teribus & ventre argenteis,- In dorfo, & fupra lineas 
punctatas, maculis & duBibus fiavis varie & perbelle 
pingitur, infra lineas, maculis ejufmodi flavis feu aureis. 
Caitda valde forcipata eft 9 Rgftrum obtufum ; Os minu- 
tiffimum, maxillis unico ordine dentium minutiffimorum 
munitis. Totum corpus, ut in Rjpombo, pinnis dorfo 
& ventri innafcentibus fere cingitur. In Iateribus eorum 
quos Venetiis nacli fumus, Uneas duas h branchiis ad cau- 
dam dudtas, inferiorem reclam, fuperiorem in arcum 
infiexam habuit, quo a Lampuca Romae di&a diftabat. 
Hujufmodi Iineas Seferino fuo Rondeletius attribuit ; un- 
de forte Licette Venetiana, & Lampuca Romana diverfa: 
pifcium fpecies funt : nam prasterea & hi illis majores 
erant, &c pulchriiis colorati. Inteftinorum refpe&u di- 
verfus eft hic pifcis ab omnibus quos mihi ha&enus vide- 
re contigit : nam & duos habuit ventricuks, anteriorem 

carno- P I S C I U M. 51 

carnofum, & apophyfibus longis afperis crebris, pellis 
erinacei fere in modum, intus confitum • pofteriorern 
grandem, men^branaceum, ultra anum ipfum extenfum : 
Ad pylorum varios Appendicum ramos, in minutiffimos 
furculos fparfos, & quodam velut parenchymate inter* 
textos. Inteftina longiffima in varios gyros feu m^an- 
dros revoluta, fucco intus purpureo exundantia, qui 
excrementa omnia eodem infecit colore, & e podice ex- 
iens latera pifcis hilari purpura tinxit. 

Paru pifci BrafiUenJi congerter fine pinnis ventralibusJ 
A Pampus. D. Sloane. 

Quem defcnpli pifcis e minimis (ui generis erat, fex 
digitos longus 4 A iatus media fui parre. Subrotundus 
inuio erar, indeque ad caudam ufque fenfim gracilefce- 
bat. Lingua reres, carnoia, maculata. Maxilla; den- 
ticellis acutis obfitae. Oculi magni iridibus amplis argen- 
teis. Pinna> 4, una in dorfo medio incipiens & a*d cau- 
dam definens : fecunda huic oppofita ab ano ad caudaai 
extenfa : ad branchias bin.c longas ; ventralibus carebat. 
Cauda bifurca, i\ digitos longa. Linea arcuata fuperi- 
orem laterum partem percurrebat, recta mediam. Sqtta- 
mis parvisalbis obtegebatur eotus. 

Ventriculus rotundus, oflkuiis acutiufculis, peclinurn 
quibus Janam carminantdenticulis fimilibus obfitus. In- 
teftina aliquoties revoluta. In Veteri portu JamaycenS 
captus erat. 

A. M o l a Salviani. Orthmgorifcus Rondel. Tbs 
Sun-Fish. Corpore eft lato bievi: cujus pofterior 
pars pinna circulari cingitur, quajei procandaeit, ade6 
ut videatur effe caput pifcis, aut Pifcis dimidiatus, cui 
cauda aut pofterior medietas abfciffa eft : quas fola nota 
ei pro charaderiftica fufficit, quamvis pifcis fit valde a- 
nomalus, &c in omnibus fere iuis partibus ab 'aliorum 
forma abludat, Ad 1.00 interdum Hbras pondere acce- 
dere diciiur. Squamofus non eft, veriim cute dura craflk 
& afpera integitur. Ojfa omnia cartilaginea & moliia 
funt. Quod ad interiora atrinet, Hepar ei magnum, 
craffum, fubrotundum, albicans, non d^vifnm in !obo% 
in uniftro latere ficum, cui adhaeret cyftis fellea perafn^ 

Ki ' pU, fi Sy n opsis Methodi ca 

pla, cujus meatus in ipfum ventriculum, non procul k 
*uperiore ejus orificio inferitur, quod huic pifci foli ex 
omnibus quae diflecui animalibus proprium. Renes am- 
pliffimi, quorum ureteres veficam urinariam magnam 
oblongam prope ejus fundum ingrediuntur, Vrethra nori 
in anum terminatur fed foramine fibi peculiari pauio in- 
fra anum exit. Jnteftina craffa funt ut in Quadrupedi- 
bus, variis anfra&ibus convoluta. In mari Britannico 
invenitur. Penfantia in Cornubia captum vidimus & de- 
fcripfimus. 

A. X i P H I AS pj/Ss, Latinis Gladius. The S wo R d-* 
F t S h. f(oftri enfiformis in hoc pifce tam evidens eft 
nota, ut ab eodem in diverfis linguhs nomen adeptus fit : 
ctirfique ei inter pifces foli conveniat, fola etiam pro cha- 
raderiftica fufficit. Pifciseft magnitudinis refpedtu ce~ 
taccus, joo, imo ducentas interdum libras pondere ex- 
cedens, longitudine quinque ulnas : Corpore longo, tereti, 
ad caput cralTo, versiis caudam fenfim tenuiore : cute ad- 
tnodum tenui & fere laevi vel pariim afpero. Maxilla 
fuperior in roftrum Iougiffimum, gladio ancipiti fimile 
procurnt: inferior in cufpidem acutiffimum definit, ef- 
figie anguli peracuti. PinnU in dorfo unica per totam 
fere ejus Iongitudinem extenditur. Cauda falcata cre- 
fcentis Lunas in modum. Pinnarum unum duntaxat 
par habet ad branchias, quo eum Cetaceis convenit. 
Pinme infra anum inTma corporis carina duae. Ventri- 
culus longus, conoides. Ad pylorum aut pauI6 infra 
Appendicum maiTa grandiffima, vafis quodam quafi pa- 
renchymate intertextis, Pulmonis imaginem refert. In- 
teftinum recta defcendit infra Appendices, inde ultroci- 
troque pluries refle&itur eleganti fpedtaculo. Veficam 
natatoriam longam habet, Caro in cibis Iaudarur, dft- 
que apud Meffanenfes fummis indeliciis. Eodem modo 
capitur quo Cete. v. D, Willughbeii Ichthyologiam. 

Guebucu Brafilienfibus Marcgrav. Xipbia affinis. 
Lufitanis Bicuda. BeccaJJe de mer Gallis ^ochefort. Ob- 
longo & fetme tereti eft corpore : ut Dorada j capite 
pbrciho, roftrara, cauda in duo cornua diducTa ut Alba- 
rara. Bofirum acuram ofleum durum j panis fuperioris 

longi- P I S C I U M. 53 

longitudo 16 dig. inferipris io.Utramque autem partem 
movere poteft. Dsntibus omnino caret. Pinnas habet 

6, ad branchias duas trianguli acuti figura: E regione 
harum duo bacilliformia corpora jun&a, ex ofTe nigro 
conftantia, quodlibet 19 dig. longum : utrumque jun- 
clum in rima longa profunda recondere poteft, quae a 
natura fecundum longitudinem ventris fadta eft ad cau- 

1 dam ufque. lnfra anum duas pnncc. Maxima autem om- 
nium eft pinna dorfalis, a fummitate occipiris incipiens 
& in tripedalem longitudinem extenfa, fefquipedem lata 
ubi latiflima : Hanc quoque demittere poteft, & in pro- 
funda rima recondere. Cute crafla fubafpera veftitur, 
tota fubfufca fquamis carens. Galli, ut teftatur Roche- 
fortius, Beccajfe de mer feu Scolopactm marinam appeJIaac. 
Dorfo, inquit, eft nigricante, lateribus grifeis feu canis, 
ventre albo. Pifces fpinofi feu oflei finnarum Dorfaltum 
pmnium radiis omnibus molhbus & flexilibus f 
& frimb. 

Tribus in Dorfo pinnis donati. 

A'. i.ASELLUS major vulgaris, The CodFi.sh,' 
•** or K E E l 1 n G. Corpore eft craffo, ventre 
impense prominente. Linea lata alba in utroque latere 
3 fuperiore branchiarum angulo ad caudam extenditur. 
Squamce parvae j Oculi grandes, laxa & diaphana mem- 
brana obdu&i. Ab angulo maxiltee inferioris dependec 
barbula \xmca % vix digitum longa. 

A.2. A S E L L U S virefcens Schonfeld. The W H I T I N G 
Pollack. Afellum mollem [Tbe Whiting] a quo de- 
nominatus eft, magnitudine excedit, figura corporis imi- 
tatur, nifi quod latior fit & minus crafTus. Dorfum for- 
dideviret. A praecedente feu Coddo differt. 1. Quod 
minor J&t. 2. Quod corpore latiore & rr.inus craffo." 
R 3 3. Quod 54 Synopsis Methodica 

3. Qu6d capite minore. 4. Quod barba careat. 5.Quod 
inferius pinnarum par multo minus fit quam in illo. Ad 
Penfantiam & S. Ives Cornubias oppida frequens. 

A. 3 . Asellus niger, C O L E- F r s h. Septentriona- 
lium Anglorum, Ra,vt>Hn-Pollack. Cornubienflum. Valdfc 
fimilis eft prxcedenti, paulo longior tamen & tenuior. 
Ltnea laterales non curvantur initio in arcus quemadmo- 
dum in illo, funtque praeterea albae & Iatae, qua nota 
Pifcatores ipfi hunc ab illo diftinguunt. Varius non eft 
duciibus flavicantibus quemadmodum ille. Color ei ni- 
grior magifque vividus & fplendens, unde nomen Cole- 
Fijh, i. e. Carbo, Pinna nigro ad coeruleum vergente 
colore inficiuntur ; Squam<£ minores. Jnferior maxilla 
in hoc productior quam in Coddo, a quo etiam differt 
quod barba careat, quodque cW^paulomagisforcipata 
fir. Caro minus deiicata habetur quam Coddi. 

A.4. Asellus lufcus, Bib vel B linds Cornubienfi- 
bus. An A.fsllus nanus Schonfeldii ? Ab Afelio maximo 
feu Coddo, quocum barbula fub mento convenit, differt, 
1. Parvitate fua, fiquidem pedslerri magnitudinem vix 
excedit. a. Fignra corporis bveviove &lariore. 3. Colore 
dilutiore. 3. Magmtudine fquamarum, quae huic quam 
illi pius duplo majoresfunr, & cuci tenaciter adhaerefcunr. 
4 Quod fpina ad ani pinnam careat, qua ille do- 
natur. 

5. Asellus varius vel Jiriatus Schonfeldii. Ger- 
tnanis vulgo Dorfcb. Borujfis Pamuchlen. Cute eft prae 
jreliquis Afellis laevi 8c glabra, (quanquam fquamis te- 
nuirlimis npn deftituatur) longitudine pedali ut plurimiim 
& majore. Caput Hadoco minus : Ojin acumen definens : 
Dorfum fubnigrum vel obfcure f ufcum eft, ut & latera, 
& branchiarum pars fuperior : interdum color cinereus, 
fed maculis & lituris nigris paiiim pi&us, praefertim 
Lyeme. Cirrum habet carnofum fub mento exiguum. 
Praeter cirrum fub mento & colorem in plerifque eum fe- 
cunda fpecie convenit. 

6. As ellus flavefc:ns Schonfeldii. Secundas fpeciei 
perfimilis eft, nifi qucd pinn.e minores fint ; quarum 
quae fub snento flavelcunt reliquae omnes, ut & dorjum 

& P I S C I U M. st 

&^^exflavoopacantur,crebrifquelkuris croceis pi&is 
funt. Linea k branchiis in caudam definens flavefck, 
& circa abdomen nonnihil arcuatur magisquam in prJe- 
cedente fecunda fpecie. Apud Terrx fariftce iniulam 
yel HilligUndiam capitur. 

A. 7. O n o s Civ^Aftnus Antiqworum Turn. Epift. ad 
Gefner. Afellus tertius feu Mglefinus Rondelctii Gelh. 
Alglefinus vel Algrefinus Bellonii. The Hadock. In- 
tec Coddum & Whitingum magnitudine media eft. Colore 
in dorfo nigricante, fquamis parvis. Linea nigra a. fu- 
periore branchiarum angulo ad caudam produckur. In 
mediis lateribus fub linea paulo infra branchias maculh 
utrinque nigra Iatiufcula, ceu nota chara&eriftjca, infici- 
tur. Sub maxiila inferiore barbula vix digitalis. Cauda 
ei forcipata. In mari Boreali frequens eft. 

A. 8. Asellus mollis major (eu Afel. albus. An 
Merlanus Rondeletii Gefn. ? /i WhitinG. A conge- 
neribus differt, I, Qa6d magnitudine omnibus cedat, 
excepto Mollo Venetorum. a. Qiiod maxilla fuperior 
inferiore longior&t, quodque dentes extra os cum claudi- 
tur cadant. 3. Qudd firma ventraies in hac fpecie an- 
teritis fitae fint quam in reliquis. 4. Quod barba ca- 
reat,quo cum fecunda& tertia fpecie convenit. 5. Qu6d 
pinna ano contigua plures radios obtineat. 6 Quod 
carne admodum tenera fit & friabili. A Dorfi colore di- 
lutiore & albidiore Whiting nomen obtinuit. Hic pifcis 
apud omues gentes a falubritate commendatur. 

A. 9. Asellus mollis latus. A Whiting- 
P O U t, Londinenfibus. Huic infignis latitudo prae lon- 
gitudine j qua fola nota fatis differt ab omni hujus gene- 
ris pifce. Extremo & cauda Scpinna nigricant : item ad 
radices pinnarum branchialium utrinque macuU fingulae 
majufculae nigrae. Pifcem autem quem pingi curavit 
D. Lifier a capite ad extremam caudam Ipngus erat 1 1 
digitos, (nec temere majores inveniunturj) latus citra pin- 
nas dorfales 3^ dig. Prima pinna dorfalis, fci.triangu- 
laris illa in Iongiufculum cornu producitur. Caeterum & 
Jfiuam<e exiguae, 8c argenteus ubique color qualis in 
R 4 Afellis 56 Synopsfs Methodica 

Afeiiis mollibus. Huic oris ridusmuko anguftior quam 
casteris fui generis. D. Lifter. 

i o. Asellus mollis minor, feu Afellus omnium rm- 
nimus. Anthia fecuuda fpecies Hpndel. Gefn. 6a. An Mer- 
iangus Bellonii ? Mollo Venetiis. Minimus eft omnium 
quosnovimusin hoc genere : quem^defcripfimus 6\ di- 
gitos longus erat. A maxillae inferioris angulo barbuia 
ciepender, ut in Coddo. In branchiis & maxiUis utrinque 
funcla novem. Rondelctius iaevem effe icribit & fine fqua- 
tnis, Belionius Merlango fuo fquamas ita tenues attri- 
buit ut vifum fugiant. Nos zn fquamas haberet necne non 
adnotavimus, quanrum tamen meminimus, fquamis ca- 
ret. Dnrjum diiute fufcum eft, venter fordide albus. In 
JAari Mediterraneo frequens capitur. Venetiis & MaJJi- 
ti<£ multos vidimus, nec ullam praeterea aiiam Afelli fpe- 
ciem. An a praecedenti fpecie differat, collatis inter fe 
pifcibus diligentius examinandum. II. Pjfces fpinofi, &c quilus duae in Dorfo 
pinnse erigmtur. 

A. A SELLUS primus Hpndeletii five Merlucius. 
*-"•* Afellus alter five Merlucius Aldrov. The Hake. 
Qu<cr> An fpecies illa Salfamenti quam noftrates, Poir 
foim, vocant ex hoc Pifce fiat. Cubitali eft longitudine 
fk majore, Lucii vuigaris figura, (unde Meriucius quod 
Mar sLucius dicitur)aut potiusWaitingi : colore Afmino : 
jquamis parvis; Dentibus Iongiuiculis & acutis ; 
oris fciffura magna, ut in Lucio. Finna dorfi pofte- 
rior longifiima. Coft<e in hoc pifce praecipue notabiles 
funt, iatae, breves, obtufae, cartilagineae, exterius con- 
vexa?, interius cavae. In Oceano Britannico & Germanico 
paffim. 

A. ASELLUSk^a;, Ling Anglis a hngitudine di- 
ctus. Et figura corporis & coiore Merlucium refert, nifl 
qnod longior (it ; fauamis minoribus, arclc adha;renri- 
bus, Cdj/ite plano eft & depreffo ut Merlucius. A quo 

d iffert P I S C I U M. 57 

differt i. Quod major lic .- 2. quod longior, pro magnitu- 
dine inteliige. 3. Quod cauda ei rotunda, non forci- 
pata fit. 4. Multitudine radiorum in pinnis dorfi. 5. Saua- 
mis (ut diximus) minoribus. 6. P^adiis fecundi pinna- 
rum paris produ&is, & pinnis ipfis minoribtts. 7. Qiiod 
in Merlucio maxilla inferior paulo longior fit, in hoc fu- 
perior. 8. Quod Merluc. barba careat, qua hic dona 
tur. 9. Quod hic appendices multas habear, (ad 40 
numeravimus) ille nullas. i o, Quod caro hujus longe. 
fapidior & lalubrior fit quam illius. Salita & ficcata aliis 
omnibus falfamentis jure prxfertur. Capitur in noftro 
mari circa Penfantiam & aiibi, quamvis nonnulli AfeU 
lum IJlandicum eum vocent. Genus Thynninum, quihus frtter ftnnas 
duas irSigniorzs, pinnube aliquot exiguas 

frofe caudam fummo dorfo ejr im£ corforis ca- 
rina innafcuntur» 

HO C genus pifces redius fortaffe ad aculeatorum dor- 
fo bipnni claflfem retulerim : anteriores enim dor- 
fi pinnas radios rigidiufculos & quodammodo aculeatos 
obtinent, membranis radios connectemibus, ut in illis te- 
nuibus & pellucidis. Certe inter pinnis aculeatis & mol- 
libus iuftruc~tos ambigere videntur. 

A, 1. TH YNNUS five Thunnus Bellonii Gefn. Aldrovl 
Orcynus Rondeletii. The T U n n y- F i S h or S P a N I S h 
Mackrell. Hunc in Mari Cornubiam alluen?e cap- 
tum PenfantU vidimus. In Cetaceam magnitudinem 
excrefcit, ut iou nonnunquam libras pondere multum 
fuperet : queni defcripfimus 7 pedes iongum erat.: Cor- 
pore tereti, a medio ad caudam fenfim tenuiore, ut tan- 
dem perquam gracilis evaderet : Dorfi nigro, quod ta- 
men prouc varie Iuci objicitur vel cceruleum vel viride 
apparet : Ventre & lateribus argenteis. PinnuU aliquot 
exiguaj prope caudam fummo dorfo fk imo ventri innaf- 

cuntur, 58 Synopsis Mbthodica ( 

cuntur, quae hujus generis nota eft characteriftica. Bre- 
viter, in ommbus fere, excepta magnitudine & macula- 
rum abfentia, cum Scombro convenit, ut non immerit6 
SpanishMackr?ll, i. e. Scomber Hifpanicus no- 
firatibus dicatur. Harengos minores praedatur, fiquidem 
yentriculum diffe&um iis repletum invenimus. 

2. Pelamys Bellcnii Gefn. 1 1 48. vera feu Thunnus 
Arifotelis Rondel. ejufdem etiam Amia, ni multum fal- 
limur. A Thynno hoc praecipue diftat; quod Thynnus 
lividis eft lateribus ; Pelamys ver6 undantibus maculis 
tranfverfis atque obliquis diftincla gerat iatera. Praete- 
rea Pelamydes omnes nobis vifae Thynnis etiam mediocribus 
minores erant. Scaliger corpuientiam in Thynno & Pela- 
myde diverfam effe aliquantulum fubtilius intuenti, fcri- 
bit. Produtlior enim Pelamys, & linearum filamentis tx- 
niatim varia, quae in Thynno funt nulla. 

Caeteriim Pelamys per y in ultima plerunque a do&io- 
ribus fcribiiur ; dicSta autem eft m-e^ 1* ly tJwma^^W, 
quod in coeno fefe occultet : quae Etymologia illi alteri 
quam Pmarcbut affept praeferenda, Palemides fc. di&as 
effe, SicL 70 7Khw &txa, quod gegalesfint. 

3. Pelamys Sarda vel Sarda fimpliciter fyndel. 
Gefn. p. 11 fi. A praecedente, cui alias perfimilis eft, 
differt ; quod fquamas habet ea parte quae a pinnis quae 
ad branchias funt tegitur : qu6d dentes majores magifque 
in os recurvos habet, quodque carnis teneritate inferior 
fit. 

4. Thynnus Lijfa velGliffa Cretenfium vulgo di- 
Bus Bellon. Gefn. 11 58. Bicubitalis longitudinis. & hu- 
mani corporis craffitie eft. A majore & vulgari Thynna 
differt, quod teretior fit, branchiafque Pelamydis habeat, 
ac dentium loco rugofas atque afperas maxiUas ; pinnif- 
que lateralibus caudae ac tergoris ad Synagridem accedat. 
Caudam tamen non ufque adeo Iunatam gerit, fed magis 
bifurcam. 

5. Scomber Rondel. Bellon. Gefn v Aldrov. The 
Mackrel. Parvitate fua, & lineis nigricantibus in 
lateribus, re&is aliis, aliis incurvis & flexuofis, a Thyn~ 
no diftinguitur. Pifcis eft paffim notiifimus, nec uiteri- 

©re P I S C I U M. S9 

bre defcriptione indiget. Caro, quicquid de falubritate 
fit, certe guftu delicato fe palato commendat, & princi- 
pem, me judice, locum meretur inter pifcium lautiflimo- 
rum carnes. 

6. C O L i a S five Scombrus minor Bellonii. Inter hunc 
pifcem & Schombrum quoa interlit nihil aliud obiervari 
poffe puto, quam quod Colias minor fit, quo prsecipue 
ialito uti folenr. MafliliaCcgwe/nominat. 

7. Coli AS Rondel. (fefn. 304. A Scombro finquit ) 
differr, qu6d major fit & fpiflior, fquamijque inregatur 
parvis & tenuibus, ac lineas obliquas a dorfo breves, 
fun&is nigris notatas habeat, cranioque pellucido fit. 
Kolias Bdlon. minor eft Scombro, T\ondd, eo raajor ; & ra- 
men uterque fuum Cogniol Maflilias vOcari fcribit. Utri 
credendum ? 

8.Alba Coretta Pifonis. An Albacore Nauta- 
rum ? Corett Nieuholfi. Afelli noftratum circiter magni- 
tudineeft: casruleis/^«rfw/jindorfo, argenteis in ventre, 
nnde nomen : Optimi infuper palati & boni nutrimenti 
eft. Corett Nieuhoffi. ad 6, five 7 pedum longitudinem ado- 
lefcit 3 oculis grandibus iridibus flavis ; Cauda lata, forci- 
pata, flava & virefcente. Pinn<e etiam ventrales flavi- 
cant. Fe«m-cceruIeO'viridis argenti inftar fplendet cum 
recens capitur. Pifcis eft pelagius, carne fapida, non in- 
falubri, pinnularum in dorfo & ventre nulla mentio. Ve- 
rum in icone Nieuhoffi oppinguntur. Nieuhoffi pifcis multo 
major eft quam Pi/onis : ionhfpecies diverfse funt. 

Pifcem hunc Scombrum torofum majorem appellat 
D. Sloane, & in omnibus cum Scombro convenire fcribir, 
excepta craflltudinis ad longitudinem proportione mult6 
majore, & magnitudine qua eum fuperat. Intra Tropi- 
cos plurimum inveniuntur, longius autem Septentrionem 
versus excurrunt cum Sol in Seplentrionalibus fignis ver- 
fatur, Bonetto feu Bonito nautis noftris dicitur. Verum 
Marcgravio Bonito diverfus pifcis eft, SiTrachuro fimi- 
lior. Forte hic Albacora fuerit. Nomen certe Alba Co- 
rett<e, quo Pifo eum appellat ad Albacoram accedit, 

Boniton Marcgr. feu Curvatam Pinimam D. Sloane 
fub titulo Scombri,linea & maculis luteis, defcribit in Hi- 
ftoria Naturali InfuU Jamayae M.S. propediem evul- 

9. Coor- 60 Synopsis Methodica 

9. Coorza Pifonis. Praecedenti fimillima eft fi figu- 
ratn & naturam fpe&es, veriim magnitudine multum ab 
eo differens, quippe 16 vel 18 palmarum eft hngitudinis. 
Corporis capitifaue ac caudae figura ad parvos Thynnos, 
fi ftrias nigncantes cajreraque^extema confideres, ad Pe- 
Umydas potius referri debent. Squama ex nigricante coe- 
ruleae,_ magnae, fed ita adamuflim compadse, ut laeves 
effe videantur. fyfl um acutum, venter craffus • caudct 
tenuis. lunulata : Porjum cceruleum fplendens Venter 
argenteus. _ Pinnularum dorfi & ventris in defcnptione 
non meminit, veriim eas in icone exhibet. Reliquse pin- 
nae ut in hoc genere. Caro fuavis, ficcioris Sc durioris, 
fed multi nutrimenti. 

10. Guarapucu Brajii. Lufitanis Cavalo, Belgis 
Kjnwgs vifch Pifon. Marcgr. Nieuhoff. In 7 pedum lon- 
gitudinem excreicit, crajftie corporis humani, ubique se- 
qualis, exccpto verfus pofteriora, ubi magis magifque 
attenuatur. Caput & os acuminatum : Dcntes acuti, ro- 
tundi, ordine pofiti. Oculi magni, iride argentea. Pin- 
nce@cauda ut in reliquis hujus generis. PinnuU etiam 
in fummo dorfo, & imo ventre inter pinnam dorCi pofte- 
riorem, pinnamque quae ab ano eft & caudam. Vefti- 
tur cute argentei coloris cui in ventre paulum ccernlei, in 
dorfo multum admifcetur. In quolibet latere linea fubti- 
liffimis fquamulis contorta defcribitur ad caudam ulque. Gcms Truttaceum, & pim 
edentulum. 

T.JI Vlfces pinmila parva, adiposa, nnMls radiis inftru- 
*•■* cta, in extremo fere dorfo fita ab omnibus aliis pif- 
cium generibus difFerunt. Commodiflime dividi poffunt 
in Dentatos & Edentulos. Apophyfes habent in univerfum 
omnesadpylorum plurimas, funtque carne delicata &fa- 
lubri fi rede pra?parentur. 

1 . A l b u l a nobilis Schoneveldii Pi/cis eft anadromus 
ad iequentem accedens, A. %. P I S C I U M. 6i 

A. a. G U I N i a D Wallorum, lacus Balenfis pifcis, Fer- 
?<z lacus Lemani (ut putoj idem. Albelen lacus Tigurini 
Bu% & Ftflch vulgo di6r.a Gefner. Longitudine eft pedali 
aut majore, Salmonis fere figuii : Dorfo fufco, ventre al- 
bo Iato : Ore Harengi, edentulo. Summum caput dilute 
cceruleum cum maculis obfcurioribus. Squam<e medio- 
cres. Summitates pinnarum omnium obfcure- cceruleae. 

A. 3. LAvaretus Ailobrogum, Bellon. Hpndel. Gefn. 
Aldrov. Scbelley Cumberlandis. In lacu Hul/xvater di&o 
non procul a Pereth Cumberlandiae oppido capitur. Cor- 
pre eft non admodum grandi, 2 Ib. pondus raro exceden- 
te. pro magnitudine longior quam Trutta, latus & com- 
prefius, Harengi figura : fquamis quam Trutta grandiorU 
bus. Cclor in lateribus & ventre argenteus. A fupeemo 
branchiarum angulo Iinea re&a ad caudam mediarn pro- 
tenditur. 

4. Aibula parva vel fimpliciter di&a Gefn. Caput ei ex 
glauco cceruleum eft, & inter caput & dorfum cclor viri- 
dis ceu gemma relucet : & praeterea magnitudine inferi- 
or eft. 

5. Albula c<crulea Gefn. Be%o!a Rondel. Colore eft quara 
Lavaretus minus candido, ad cceruleum inclinante, roflro 
acutiore, capite minore, ventre latiore & prominentiore. 
Harengo fimilis : carne molliore, miniifque laudabili, 
Gefnerus mediocri magnitudine effe ait : Caud* extremi- 
tate colorem ex atro coeruleum prae fe ferente, praefertim 
circa medium & fciffuram ; eundem colorem in pinnis 
quoqne, item in capite, deprehendas. Venter niveus, 
dorfum totum fubviride. Dentes nulli fed lingua fubaf pe- 
ra : Odor non ita gravis & pifcofus ut plerifque, fed fatis 
gratus. 

6. Albuia minima Gefner. Tota fpecie accedit ad Al- 
bulam parvam vel fimpliciter di&am, frd plerunque mi- 
nor eft, & capite miniis viridis. Si pifcem eredtum infpi- 
cias per dorfum, aliquid coloris purpurafcentis in Iateri- 
bus apparebit. Pinnula albent. Ore aperto fuperioris 
mandibulae extremitas deorfum tendit. Os habet Iongi- 
ufculum, dentes nullos. Denfiflimis gregibiisprae caeteris 
Albuiis capiuntur» 

Tot 6z Synopsis Methodica 

Tot Albulas fpecie diverfas reperiri aegre a me impetro 
ut credam ; quamvis Gefneri autoritati, quem pro pe- 
rito, diligenti & curiofo, fido & veraci fcriptore habeo, 
qufque iis in locis ubi pifces hi inveniuntur aetatem egit„ 
pluriumm tribuam.Ego certe Albelen Tigurinum, Lavaret 
Allobrogicum, Ferra Genevenfem, Gmniad Wallicum, 
Schelley Cumberlanduum, Weifs-fifh Conftantienfem vi- 
di &deicripfi. Praecipuse autem quasinter hofce pifces ob- 
fervare potui differentiae fuere in magnitudine,qua Ferra 
Si Albelen excelluere, inque figura corpons exter- 
na, quae in iifdem craflior latiorque & brevior ad Sd~ 
monem accedebat ; ciim in Lavareto & Schelley, fquae mi- 
nores erant) Jongior pro magnitudine, tenuior & angufti- 
or Harengum referebat. Albula autem minima Gefneri 
Weifs-fifh in Helvetia dicta, parvitate fua(fi alise notae de- 
effent) a reliquis fatis diffeiebat. 

7.0xyrhynchus [{ondeletii Gefn. p. 77 1 . Aldrov". 
I. 5.C 24 Flandris Hautin feu Outin. A reliquis hujus 
generis faciie diftinguitur figura. Roftri feu maxillae fupe- 
rioris, qua? ultrainferiorem procurrens rotundatur, pau- 
latimque contradHor facta in acumen definit, figura co- 
nica feu trochoide. Figura corporis Truttam refert. In 
Hollandia frequens cum Ajellis venit. Hinc forte occafio 
errandi in numero pinnarum Dorfi Hcndeletii & aliis, qui 
tres ei atrribunt. 

8. Curimata Brafilienfium Marcgrav. Ferr<e lacus 
Lemani perfimilis pifciseft, finonidem. 

A. 9. Thymallus Rondeletii. Gefn. Aldrov. The 
GraylinG and in fome places The U M B E R. Vmbra 
fluviatilis Rondel. & BelJon, ut Gefnero & nobis videtur 
Corpore eft longiori & compreffiori quam Trutta; ventre 
plano, feiquidigitum fere kto 5 dorfo repando & in acu- 
men contraclro ; pondere feiquilibcae. A capite ad cau- 
dam linece parallelae obfcuriores in commiffuris ordinum 
fquamarum extenduntur; undeVmbra nomen. Latera 
maculis nigris nulio ordine pofitis 57*7«. Cranium peliu- 
cidum : 0$ mediocre, nonJongo, led quadrato fere hia- 
tu. Grayling a colore cinereo dicitur. Thymallus a Thy 1 - 
mo, quod recens Thymi odorem referr, .ut volunt. Car- 
ne eft laudaiiilima. In fiuviis Septentrionalibus mtti 
montes. Gsnut P I S C I U M. 63 Genus Truttaceum dentatum, 

A.I.CALMO, A Salmon. Magnitudine eft Ceta- 
^ cea, pondere^ aut 40 librarum, corpore longo, 
fquamis exiguis induto, capite parvo ; ^ofiro acuto, max- 
ifii inferiore coitus tempore in maribus furfum recurva 
& in uncum inflexa ; caudci forcipata ; Dorfi fubcceruleo, 
reliquo corpore candido, interdum maculofo i, e. cum 
diutius in aquis dulcibus morati fuerint, aJias fine macu- 
lis, cum a mari recentes adveninnt: maxiJlis denique 
duplici dentium ordine munitis. Carne co.clra rubra, te- 
nera, pingui & deJicata. In fluviis natus ex iis in mare 
defcendit. 

A. a. SalmuluS, the Samlet Herefordienfibus, 
Branlin & Fingerin Eboracenfibus. Trutta perfimiJis eft, 
ab ea tamen diffeit 1, Qudd muko rnincr fit, longitudine 
tantum feptunciali, fefcunciali Utitudine, raro major. 2. 
Quod paulo latior. 3. Quod pauciores habeat maculas 
eaTque minus vividas, maculas etiam nigra minores in 
faocfint. 4. Quod albidior. f. Qudd cauda magis forci- 
pata. 6. Qu&d latera fub maculis minus lutefcann. 7. 
Quod Linea laterales in Trutta majores & rubicundiores 
fint quam in hoc. 8. Qu6d ad linefas tranfverfas areolas 
ccerulefcentes habeat, quae Truttae defunt. ]n fluvio 
VPye Herefordiam praeterfluente capitur & alibi. Hujus 
generis omnes (quod mirum) mares effe affirmant. 

A. 3 . S a L M o grifeus feu cinereus, The G R a y. Sal- 
moni magnitudine proximus eft, corpore tamen latiore & 
craffiore, maculis obfcure cine.reis crebris undique afper- 
fus, a quibus nomen obtinuit. Cauda seqnalis eft, non 
ut in Satmone forcipata. Caro delicatior quam Salmoni. 

4. T R U TT A Salmonata, The Salmo n-T R O UT, or 
B U L L-T R O U T, or S c U R F. A Saltnone ^irfert, quod 
cauda ei asqualis, fit & minime forcipata : a G-aia, 
Quod caput brevius & craffius : ab utroque quod minor 
Hk, 20 digitos, longitudine raro excedens. Caro non ra- 

bec 64 Synopsis Methodi c a 

bet ut in Salmone, eftque hircofior, graveolentior & m- 
gratior quam in Graia. Ab hoc/pifce fpecie differre vi- 
detur T R UTT a kcuftris Gefneri & Aldrov. Salmonata 
Gallorum A Sflhnon-Jrout. Qabdjnajor fir, ut qui in 
lacu Lemano ad 3 5 aut 40 libras excrefcat, in Iacu Lario 
ad 50. im6 P. fjfovio autore ad 100. Quod Caput & 
dorfum pulchre i viridi ccerulefcant : quod piunain dorfo 
mulus nigris maculis varietur : quod eauda forcipata : 
quod caro rubicunda & boni faporis fit. 

5. U m bl a prior Rondel. Gefn, p; izoi, In bicu- 
bitalem longitudinem interdum excrefcit. Cauda forci- 
pata : Linea in lateribus pun&atas furfum recurvx 
praster ahorum pifcium morem. Latera infra lineam, 
& venter flavefcunt ; fupra, maculofa funt maculis neque 
nigris, neque rubris ; fed albidis. Caput coerulefcit : 
Cranium fere pellucidum eft ; venter rubicundus. Utra- 
que maxilla dentata, fuperior duplici ferie. Dentes in 
lingua 6. Sub oculis tria aut quatuor foraminula. 

6. Umbla altera ^ondel. In infignem magnitudi- 
nerr. excrefcit. Salmonibus & Truttis Salmonatis fimi- 
lis ; maxilU inferioris extremum incurvum, in maxil- 
lam fnperiorem ejus rei gratia excavatam recipitur ut in 
Salmonibus. Maxilla; lineis multis diftin&a? funt. 
Dorjum ex cceruleo nigticat : Venter aureo colore eft. 

Speciem hanc Gejnerus non agnofcit, nec in lacubus 
Helvetids reperiri purat. 

7. Salvelin Germanis. . An Vmbla altera RondeL 
Gejh.p. 1201. Aldrov. /.5. c. 4.8. Dorfum nigricat : 
Latera maculis flavicantibus sntjd. Venter & pinna; 
ventris flavefcunt, aliis intenfius, aliis pallidius. Linea 
re6ta a branchiis ad caudam ducitur. Squam<e parva?. 
ln fuperiore maxilla a naribus utrinque ordo pundorum 
incipit, qui fupra oculos deiati ad angulos branchiarum 
producuntur, deinde refiexi in medio" occipitio concur- 
runr. Maxilla fupe rior inferiore longior; & cum os 
clauditur extimus dentium ordo ab ore excluditur. 
In Auftria circa Lint% urbem frequentes capiuntur. 
Media in palato dentium area carer, quo ab Vmbla 
priore/5p»<fe/. differt. 

A.8.TRUTTA P I S C I U M. 6$ 

A. 8. TrUtta fluviatilis, A Trout? Salmoni 
fimilis, capite eft brevi fubrotundo, rqftro obtufo, cor- 
pore fpiffo, in caudam Iatam deficiehte, rictu oris am- 
plo, maxillis in ambitu fimplici dentium ordine munitis. 
Palatoinfunt tres denticulorum areola» oblongas. Dorfum 
fufcum, maculis nigris crebris confperfum, quibus rubrai 
interdum admifcentur. Latera maculis rubris feu rtti- 
niaceis pinguntur. In fluviis minoribus frigidioribus, 
faxofis, & intermontesdelabentibusrtafcuntur&degumv 
In Caralogo Mufei Leydenfis invenio Truttam Indicam 
ftriafam. 

- y'. Trutta fluviatilis Huch. Germanis di&a 
Gffn. 1213. Aldrov. /. 5. c. 14. Viennce Aufiria vidi- 
mus. A Truttis differc 1. Magniiudine qua easexcellic. 
Nam pifcis quem defcripfimus 26 digitos Iongus erat. 
2. Figura corporis longiore & graciliore. 3. Maculis 
quas riigras obtinet, non rubras. Gefnerus autem pinnas 
omnes, prseter eas quae ad branchias funt & caudam, fuf* 
cas & maculofas effe fcribit, maculis partim nigricanri- 
bus partifn aureis. 4. Qudd dentes in palato medios 
careat. 

A. 10. Umbla minor Gefner. Aldrov. The Reo 
C h a R R E Wefimorlandici lacus Winander mere di&ifVat 
/rVToRGOCH. Germanis & Helvetiis Reutele feu Rpe- 
tele. Corpore eft quam Trutta longiore & gracilibre. Dorfum 
ex viridi olivaceum, maculis aibicantibus iubobfcuris 
pundlatum. Venter plerifque rubro colore tingitur, non» 
nuliis, maximfc fseminis, albet. Squama minutiflimze. 
Pinna prona; partis omnes rubro colore tinguntur. Ri&us 
oris arriplas : Dentes parvi, acuti, duplici in maxilla fu- 
periore ferie ; atque etiam in fingua ; in palato nulli. In 
magnitudinem non excrefcit, nec 2 Ib. fuperat. Torga- 
cho Wallorum figura Trutta ; latera fupra Iineam 
pun&atam areolis latis obfcurioribus 9, totidemque 
intermediis albicantibus varia : Plnnarum ventralium, 
& ejus quae ab ano incipit radii primi pulchre albent. 
Caro plurimilm celebratur. Quatuor aut quinque in 
Cmbria lacus hunc pifcem alunt : necnon lacus Winan- 
S dermers 66 Synopsis Methodica 

dermeve in Wcflmorlandia. JDifferre fpecie videtur S 
Reutele (eu Charra rubra. 

u; Salmarinus Sahiani nobis non alius pi- 
fcis elfe videtur quam Vmbla minor Ge/«. & ,4Wra>. i. e." 
K$telc five %/ftr/ Germancrum. Defcriptioues enim per 
omnia convemunr. 
, A ' 12 ' CARPiolacus B enaci ^ mdeL Bellm ^ Ge j- n: 

v °\ j , • I£T Charre - Trwtt* fimilis eft, 
mfi quOd latior fit mulro, & ventre prominentiore. Pe- 
dalem magnitudinem non excedit. Squamje ei valde 
exiguae. Color in dorfo minus.obfcurus quam Truttis, 
macuhs nigris varius. Venter & latera argentea : Ro- 
ftrum ccerulefcir. Cranium pellucer. In palato 5 den- 
tium areolas ; in Ijngua duo dentium ordines. Caro co&a 
rubefcir Hic proculdubio idem eft cum Charra alba, 
The Gih Charre lacus Winandermere, 

n 1 ?* ?. AURUS Sahiani, Tarantola Hpma. Teres 
eft & oblongus, Sphyr<en<c fere figura ; ad caput graci- 
lior, inde fenfim craflior ad primam ufque dorfi pinnam, 
ex quo paulatim iterum gracilefcir ad caudam ufque. 
Longitudo pedalis - 3 craflities pollicari major. Ventre 
eft fubalbido, dor/o ex viridi nigricante, maculis quam- 
plunmis virentibus, cceruleis, rubris & nigricantibus per 
dorfum, caput & latera fparfis vario. Caput fummum 
planum eft, foflula inter oculos excavatum : Oculi parvi 
extantes ; Ri&us oris amplifiimus : Bpftrum in angulum 
acutum produffcum. In maxilla utraque unus ordo den- 
tium longorum, acutorum. Pofterior dorfi pinna, non 
longe a cauda fita, parva, radiis deftitura, nihil aliud 
eft cparnappendiculaquaedam carnea feu adipofa, qua- 
lis in Truttaceo genere cerfiitur, Pifcis eft fingulari*, nee 
alium novimus e marinis ei fimilem. 

A. 1 4. Eperlanus Hpndel. Gefn. Aldrov. Spirin- 
chus Schonfeld. Viola nonnullis ab odore di&us. The 
S m elt._ Longitudine eft femipedali, latitudine unci» 
ali. Areliquishujusgenerisdifterr. 1. Quod omnium 
ionge minimus fir. 2. Figura corporis longiore & gra- 
ciliore. 3. Quod Appendicibus ad pylorum careat.' 
4. CWw* violaceo, 5. S$wmis leyi ra&udeciduis. Cra- 

mttm P I S C I UM. 67 

nium ei ade6 pellucidum eft, ut omnes Cerebri lobi 
clare & diftincie cerni queant. Carne eft molli & fri- 
abiii, fapore & odore commendabilis. Pifcis eft anadro- 
mus, in Thalmefi aliiique fluviis majoribus frequens. 

15« Epelanus Sequance five fluuiatilis Bellonu 
Alburno fimillimus eft, atque hoc tanmm ab eo difii- 
dens, quod rufas radices pinnarum Gardonis & Veronis 
modo habeat j ac lineam quae latera ejus fecat versiis 
caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quint 
que Digitorum kngitudinem, policis latitudlnem inter- 
dum exfuperar. Pifciculus eft odoratus, Epelano marino 
craflior & brevier. Si in cmnibus excepto pinnarum co~ 
lore Alburno fimillimus eft, adhoc genus non pertinet. Pifces lubrici & Anguilliformes, duabus in 
dorfo finnis, radiis mollibus feit Cartilagi» 
neis inftruclis. 

A. x. %/t VS TE L A vufgaris Rondel. Gefn. A S e a: 
*m Loche Ceftriae, WhisTle-FiSh Cor- 
nubise. Longitudo dodrantalis, Caput planum & depref- 
fum. Os velut AnguiiU, pluribus dentibus munitum. 
In iuperiore maxilla binas duntaxat barbuU, hinc ind^ 
una ; in inferioris angulo una. Oculi non longe ab ex- 
tremo roftro diftant, iridibus argenteis. Squamx minu- 
tiflimae. Caput, dorfum & latera maculis majufculis ex 
rubro nigricantibus varia. In foffula quadam medio 
dorfo infculpta pinnae anterioris ioco membrana humiiis 
cum quadam velut fimbria in margine pilorum brevium 
minutiffimorum ; qua velut characleriftica nota pifcis 
hic ab aliis omnibus differt : Nam quod ad maculas atti- 
nec variat multum. , Nonnulli maculis albis pinguntur, 
alii maculis omnino carent. 

A. 2. Mustela fluviatilis, Noftratibus Eel: 

^out, a Belgis mutuato nomine, & Burbot Galiico 

vocabulo didta. Corpus laeve, molle & lubrieum eft, 

S % nz 63 S y n o"p s i s Metho D I C A 

ut in Anguillis, fquamis vcl nullis, vel minutiflimis, o£> 
icrc h viridi nigricante. Caput depreflum & Iatum ; 
MaxilU limas inftar denticellis alperas : Cauda circum- 
fcriptione circulari. Ab extremo maxilla; inferioris 
barbula dependet femuncialis; inter nares & roftrum 
par unum cirrornm brevium. In Trenta fluvio capitur, 
Quamvis uteri his minores funt, ex uno tamen exemi- 
musovorum granula 12B000, inquit Leon Baltner pif- 
fator Argentinenfis. 

3. Lota RondeL a pra?cedente differt, 1. Quod 
nulli in fuperiore maxiila pili eminenr. 2. Qudd 
cauda mucroni gladii figura fimilis fit. 3. Quod par~ 
\u\is Jquamis corpus tegatur, quas vel noftras defuerunt, 
vel nonnifi radendo apparebanr. Bellonius Lotam & 
Barbotam ejuldem pifcis Jynonyma facir. 

4. Mustela Iacuftris, IriJfia feu Botatriffa. Hxc 
major eft fluviatili Mufiela,8< coiore varia ex nigricante & 
fiavo. Gcjnerus 3 ipecies lacuftriu diftinguit,eae iunt i.Ma- 
jor duos dcdrantes cum palmo longa,quaj praeter caruncu- 
lam teretem,mollcm,muifque cavam,pinnas in dorfo qua- 
ternas habet. 1. Luteol.i major qua? ternas habet pinnas. 
3. Luteola minor, quse binas ranriim : fi modo fpecies 
dus funt luteola?, qudd accuratius confiderandum. 
Geft/er. Bellmius duas tantum hujus genetis fpecies facit. 
1 . Primam Strinfiam feu Botatrijfam di<Stam, i. e. Mu- 
fielam lacuftrem majorem, -qua? colore varia eft. 2. Se- 
cundam minorem. Lotam ieu Barbetam denominatam, 
quam Clariam fluviatiiemnominat, qua? fuperiore minor 
eft.nigricans & unicolor, nec alia in re ab ea diflert. Nobis 
dua? tantiim fpecies cognita? funt, nimirum ea?dem cum 
iljis quarum Belloniusmeminit,utraquedu2bus tantumin 
dorfo pinnis. Sufpicamur ergo Gejnerum aliquo modo de- 
ceprum,pifcibus forte. mutiiis autmonftrofis.in numeropin- 
narum errafle (quod tamen vix verifimile efle fateor in Ob- 
fervatore adeo cauro & curioio)cum nulla ex iis,quas nobis 
variis in locis videre & defcribere contigit, plures duabus 
pfanas in dorfo habuerit : & tamen Mediolani vidimus & 
tradtavimus lacuftres illas majores, quas BotatriJJas 
ibi vocant. R.em cariofis derermjnandam relinquimus. 

5. Musteu ? P I S C I U M. 69 

5. Mustela vivipara Schoneveldii. Aelauappe & 
"4elpute Genru Pifcis eft marinus, pedalis auc paul ma- 
jor. Cutis ei glabra ; Color capitis & dcrfi e fufco ftave- 
fcens, nigris lituris fugillatus, qui versiis Iacera djlutior fitr, 
ventre paulatim obicnre albefcente." Caput quam, in 
aliis fpeciebus minus, figura ut in Anguiiiis terete. A 
cervicis initio dorfi pinna incipit, dorfo concolor, conti- 
nuoque du&u ad caudam, dimidio minus digito, ex- 
Carrit : Ab umbilico pinna fubfiava in caudam breyetr» 
mucronatam, gracilefcentem ac paulatim rubefcentem. 
Dentium loco maxiHae nonnihil' aiperae. Partium inter- 
narum numerum, figuram & fitum vide apud Autorem, 
vel in D. Willug^beii lchthyologia, p. 122, 123. 

6. Mustela foflilis Gefn. Germanis Peifstgr fcu 
Beifsker di&a. Palmi longitudine funt, crafftudine di- 
giti, quanquam majores multo reperiantur. Dorfum 
cinereum cum punflis multis maculifaue tranfverfis, 
partim nigris, partim cceruleis. In lacenbus linea u r 
trinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis, 
& punclis rubris ac nigris minimis. Ab ore carnea» par- 
ticula» eminent, quasnando extendunt. Hi videntur 
elfe quos Schonfeldius Poecilias vocat, Muftelis reliquis 
cascera fimiles, pinnis & colore diftanres : nam pinnas 
habent duas in medio ventre, & his refpondentem unam 
in dorfo brevem, (quo cum Mifgurn conveniunt) dorfutn 
coloris cinerei cum pun&is mukis maculifque tranfverfis. 
Ex fiummibus quse currunt in locis paludolis egreffi ( ut 
redle Georgius Agricola) per riparum venas longius pene- 
trant in terram ; vel in fluminum inundationibus in 
pratis reli&i, aqua in terraz rimas & foramina aitiiis 
fubfidente, piiciculi eam fequuti in venis aquarum 
fubterraneis remanent & paulatim augentur, uc inde 
egredi nullo modo poifenc fi vellent. 

' 7. Clarias Nilotica Eellon. Longitudine eft pe- 
dali, brachiique craffitie. Caput grande, carnofum. O- 
culi grandes fefquidigiti fpatio diftantes, ecdem fere 
modo quo in Callionymo fiti, iride albente. Color Mer- 
langi. Cirros duos femipedem longos ck molles gerir. \a 
maxilla fuperiore duo dentium ordines 5 inferna aurem, 
" S 3 " maxilla %6 SYNOPSiS METHODlci 

maxilla tantum exafperata eft. Cauda lata bifurca ; in 
qua forinfecus dua: funt Appendices cornea?, rotundse , 
palmum longae, quse in nullo alio pifce cernuntur. 
Pinnae branchiales fingulari aculeo ferrato muniuntur. 
Pinnam habet unicam in tergo continuam, carnofam,, 
uno tantum aculeo munitam. Foliiculus natatoriusfavi in 
modum crebris foraminibus pertufus eft, ut corpus quod- 
dam fpongiofum videatur. 

8. Silurus Rondel. Gefn. 1047, Glanis Sah ££ 
Aldrov. lib. 5. cap.5. Schaid & Schaiden Germanis. The 
Shea t-F i sh. Longhudine interdum ad 8 & amplius 
cubitos exa:e[a.t,pondere 1 50 libras ( 18 unciarum) aequat 
iuper&ve. Colore Anguillam refert, *ventrc tamen & 
lateribus, nigricamibus & albidioribus areolis feu lituris 
variis. Corpus lubricum & muco obduclum, fquamis de- 
ftitutum. Caput valde depreffum refimum & latum : 
Ridfcus oris ampliffimus. Corpus adi anum ufque craffum 
& teretiufculum, imo tamen ventre plano j inde ad cau- 
dam pro magnitudine latius eft & compreffius. In 
maxilla fuperiore ante oculos antennse feu,c/w duo 
pradongi, dnri, quos ante fe protendit ad explorandum. 
A labio inferiore dependent barbulce quaternce, tenues, 
bteviores. Dentibus proprie di&is carer, veriim Iabia ei 
infra fupraque & palatum imum limae inftar afpera, vel 
potiiis tubercuiis feu pidvillis dentibus confitis munitam, 
Pinna in dorfo unica, edque exigua,, nervorum trium. 
l\b ano ad caudam exrenditur pinna longiffima. Utri*. 
que ad branchiaspinnaeadjunetus eft aculeusquidamdu- 
ius, offeus, quibus infeftos fibi pifces arcet. 

Invenitur in Albi, Viflula, & Danubio fluminibus, ln- 
que lacubus nonnuliis in Hehetia, Hungaria, Bavaria. 
Videturautem in fundo pracipue vcrfari.nam pifcisnobis 
deicripti venrer attrkus fuit. Pifcem admodum voracem 
pffe, & eo nomine ub canque invenitur damnofum omnes 
conlenuunt. 

9. M 1 S G U R N feu Fifgurn, pifcis Lampetrifermis^ 
7\ori)iibergce & {{atisbona. In Germanica Gefneri edi- 
tione poft Pungitium depingitur. Latior eft & compref- 
§or quam AuguiJla, ejufdetn fere ubique latitudinis h PISCIUM. 71 

capite ad caudam ufque. Linea nigrae 5, una m 
fumino dorfo, du<e latiores in iateribus mediis, duce iri 
imis anguftiores a capite ad caudam du&x eum di- 
ftinguunt. Spatia intermedia & venter imus obfcure 
coerulefcunt, pun&is nigris refperfa, uti funt & pinnae 
& cauda. Os Lampetriforme, barbulis circundatum, fex 
maxillae fuperiori, 4 inferiori innafcentibus. Pinna iti 
dorfo unica, feptinervia. A Lampstris differr, -pinnis m 
ventre & ad branchias quibus illae carent .- & branchiis 
pro quibus Lampetris foramina iunt. 

10. TiENiA rubra: Genua, ubi frequens eft, Caoa* 
giro & Freggia dicla. An Tania altcra Rondel. ? Cor- 
fore eft praeiongo, tenuiore, & ad Iatera comprefliore 
«juam Anguilla, a capite ad caudam gracilefcente, & 
tandem in acuthTimam caudam definente. Tota pallide 
rubet excepto ventre qui albicat. Squamx aut nullae, auc 
perexiguae. Os amplum, furfum fpe&ans : Dentium 
exilium acutorum ordo unicus. Juxta maxillam iuperio- 
rem macula utrinque nigra. Oculi grandes iridibus ar- 
genteis. Pinna in dorfo continua ab occipite ad caudam ; 
cui opponitur alia in ventre ab ano ad caudam deducta. 
Hae in pifcibus majoribus una parte pulchre fiavent, fum,- 
mo margine purpureo aut rubello. Exuroi caudse radii 
purpurei, mediilutei. 

n. T is. N t a altera Hpndel. ab hac dirTert \.magnitu~ 
dine qua eam excedit. a. Maculis, quas habet in prona 
parte, numero5, purpureas, rotundas, certo fpatioa fe 
diftantes. 3. Colore argenteo. 

12. R EMOR A Jmperati & Aldrov. lib. 3. cap. 23.' 
Iperuquiba & Piraquiba Brafilierifibus, Lufitanis Piexe 
Pogador, & Piexe Pioltbo. Belgis Suyger. Angl. Tbe 
Sucking Fish. Digit. j8. longus eft, teretiufculus, 
4 digit. crajfus, versus caudam tenuior. Os triangulare ; 
maxilla fuperior brevior inferiore. Caput fuperius ad 
dorfum ufquexdig. longum, planurri & figuratura velun 
palatum alicujus aniroalis ftriis tranfverfis. Hac parte 
Tiburcni firmiter hazret in ventre, & capto illo fimul 
capitur. Oculi parvi, iridibus flavjs.- Dentium loco 
njultas minutifiiimae prominentiae. Cofor cinereus. A me- 
S 4 dietat© ji Synopsis Methodica 

dietatecorporis tam fuperius quam inferius pinna exten.- 
ditur angufta ufque ad caudam. •■ 

13. Blennus Salviani, an £? Bellonii > Gsfn. 147. 
'Ahbov, lib. 2. cap, 16. The Butter-flyFis h„ 
Septem aut 8 dig. longus eft, ad capuc craflior, ver- 
fus caudam tenuis. Color dilute cceruleus aut cinereus, 
ducftibus olivaceis aut fordide viridibus varius. Octtti 
fatis grandes fibi mutuo vicini in fummo capite fiti : 
fupra utrumqne ocuJum in nonnullis pinnula. Dentes 
primores longi, teretes, juxta fe proxime fiti, velut 
pedrinum denticuli, pulchro & aequali ordine. Pinna 
dorfalis initio altiflima : in qua poft quintum radium 
iumma parte cernitur macula pulcherrima, ■ oculum imi- 
rata, medio nigra, annulo albo cincfta ad radium o&a- 
vum definens, qua nota pifciculus ifthic ab aliis quibuf- 
cunque facile diftinguitur. Tota pinna varia eft, nimi- 
rum fordide-viridisautolivacea maculis cceruleis, fufcis, 
albidis, nullo ordiue pundtata, Venter prominulus eft. 
Squamisomnino caret. 

14 Gattorugine Venetiis, Pifcis gutturofus 
Gefn. Exccato frimo BcIIonii fimilis fi non idem. Saua- 
mis caret, Jubr/cus, ad lacera compreffus, pra?cedentis 
figura & magnitudine. Color ei varius* areolis ieu fa- 
fciis dimidiatis obfcure clivaceis & xerampelinis alternis; 
hafce areolas iinea? pallide coeruleae diffepiunt. Inferior 
etiampifcis medietas infra lineas laterales, areolis fimili- 
bus, fed dilutioribus & contrario luperioribus ordine h. 
e. obfcuriore e regione dilutioris, & dilutiore e regione 
obfcurioris pofitis variatur. Pinnarum Dorfi, & ejus 
quae ponb anum eft radii fupra membranam conneclen- 
rem albis apicuiis eminenr. Supra oculos cirri duo. Ab 
OLuiisad os capntvalde eft deciive. 

1 5.E x O-c oe t u s criftatus Bellon. A prcecedente vix a- 
lia in r&diffiert quam pinna in fummo capite Galli criftam 
' prorfus referente. . 

16. 'G a T t o R u-G 1 n E viridis maculofus, an Scor- 
pioides Rondel.? A fupcriore colore tantum dijfert; qui 
huic dilute viridis vejut Ran.c, maculis nigris varie & 
nullo ordine afperfus. Pinnuiis iilis fupra" oculos vel P I S C I U M 73 

omnino caret, vel parvas eas habet & ferk incon- 
'fpiaias. 

A. 1 7. A L A u d a non crifiata Rondel. the S E a- 
L A r k, called in Cornwall Mulgranoc & Bulcard. 
Pifciculus ifthic Isevis eft 8c lubricus, fquamis omnino 
deftitutus, vivaciffimus, & multas horas extra aquas 
durans; colore ex fordide viridi olivaceo ; in nonnullis 
lineae tranfverfae dilme cceruleae tum dorfum & ejus pin- 
nam, tum latera diftinguunt. Verum color in variis 
pifcibus variat. Opercula branchiarum tumida videt> 
tur. Cauda expanfa circularis eft. Ponfc verticem non- 
nihil deprefiior eft, ac fi cervicem haberer. 

A. 18. Alauda criftata pracedenti cajtera fimilli- 
ma, crifta in capite tranfversa differt. 

19. Punaru Brafilienfium Marcgr. Quatuor di- 
gitos longm eft, corpore oblongo ; capite crafliufculo, 
& anterius obtufo - 3 ore parvo j duobus folummodo in 
maxilla mferiore denticulis oblongis, acutis, inftar acicu- 
larum : Oculi fuperiuis in fronte pofiti, iride aurea, & fu- 
pra hos duo rubra fila brevia, prominula ; branchias 
amplas. Paul6 poft occiput incipic pinna, quasadcau- 
dam ufque producitur, fpinulis prominulis fuffulta : poft 
anum fimilis ad caudam pariter ufque extenfa. Tegitur 
cutefufca, ckpinnajfuntejufdem coloris. 

2,a. P U N A R U fecunda fpecies, figura corporis priort 
fimilis eft, fed mandibulas habens roliratas quafi e mini- 
mis denticulis compofitas. A fummkate capkis pinna 
latiufcula extenditur ufque ad exortum caudaj, quas 
mollibus texitur fpinis non prominulis. Colore ut pric* 
ris, fed variegatus lineis curvis obfcure purpureis. 

21. ExOCOETUS five Adonis Rondel. Gefn. p.i^l 
Sic dicitur qu6d extra aquas quiefcat, five quod in fic- 
cum fomni causa exeat,ttf Plinius • quod mdlum pifcem fa- 
cere crediderim. Semipedali eft magnitudine, forma 
terete, Mcenis jam fastis aut Gobionibus fimili, colore au- 
reo, partibus quibufdam virefcente, aliis magis rube- 
fcente. A branchiis ad caudam lineam candidam conti- 
nuam haber, Qualifnam pifcis fit, Sc an ab aliis pmni- 
bus hujus generis diftinctus ex brevi hac 8: generali de- 
• : - .. : " ■ : • fcdprioii^ 74 Synopsis Methodica 

fcriptione colligere nequeo. Hunc fyndeletius fe m 
faxis ftertentem aliquando vidilfe aifent : Forte in faxts 
aftu marino deftitutum & in loco unde facile evadere nm 
fotuit dereliclum. 

22. Pholi s fyndel. Bavofa Vrovincialibus. Paula 
major eft Alauda : dorfo fufco/ ventre pallido, cute 
laevi & fine fquamis, fed maculofa & lubrica, muco 
obdu&a, pinnis aliifque partibus a * fuperioribus non 
diiTidens, carne molliffima & glutinofa. Ex paucis 
hifce & generalibus notis an haec fit nova fpecies, 
an praecedenrium alicui eadem, nos certe determinare 
non pofTumus. 

A. 23, L 1 p a r 1 s Rgndeletii Gefn. Capite terreftrem 
cuniculum refert : ore eft paryo, fine dentibus, fed maxil- 
lis afperis. Virgam habet fatis latam a capire ad cau- 
dam. Squamis parvis tegitur. Pimam habet in dorfo a\ 
cervicis Ioco ad caudam continuam, radiis mollibus : 
Cauda forcipata. Ade6 pinguis eft, ut in oleum totus 
abeat, & nihil aliud effe videtur quam pinguedo. De 
hoc pifce nobis nondum fatisfit: defcriptio ad eumdig- 
nofcendum non multuni valet. 

A.24. Liparis neftras, Dunelmenfibus & Ebora- 
cenfibus, The Sea-Snail, i.e. Limax marinus dida.% 
an praecedenti idem ? Longus eft pifciculus ifte 5 dig, 
colore cum recens capitur undique praeterquam. in 
ventre Baetico obfcuriore; qui poft 10 aut i^horas, ex- 
ceptis pinnis, in dilutiorem mutatur. Caput craffum, 
rotundum, non planum : Os edentulum.maxillae tamen 
fubafperae. Branchiarum aperturae parva funt foramina 
vix pifum admittentia. Sub imo gutture macula rotunda 
cernitur, figilii impreffi fignum exa&e referens ; colore 
albo ccerulefcente, 1 2 aliis fufcis maculis in orbem cin&a : 
intra quam ad dimidii digiti diftantiam orificium excre- 
mentorum, & pone illud incipit pinna ad caudam ufque 
procurrens & cum eadem continua, quemadmodum & 
pinna dorfi, a fcapulis aut fcapularum loco inirium fu- 
mens j ut pofterior pars pifcis anguilliformis fit, Totus 
pifcis, tam caput, quam corpus, admodum moilis eft 
& unduofus^n Iiquorem oleofurn facilc refolubilis, unde 

Limacis PTSCIUM, 75 

himacis nomen meruit e Capitur non in ipfo mari fed 
in fluminurn oftiis, ad 4 vel 5 milliariuma mari diftan- 
tiam. An fquamofus fic necne non dicic. 

25. AsELLUS callarias Bellonii & Salviani : Tinca 
marina Aldrov, Gefn, p. 84 1 ) . Muftelae affinis eft : Lon- 
gitudine pedali, raro majori : figura quam Anguilla la- 
tiore & compreffiore ; colcre grifeo, & ad Tincam ac- 
cedente, circa capuc velut purpura tinctus. Os amplum, 
iabia craiTa, Denticuli in maxillis perexigui: iub mento 
barhula unica. Oculi grandiores, extantes, iridibns al- 
bis. Pinna in dorfo anterior triangularis, faftigiara, 
parva, fupremo margine nigro, decem nervis radiata r 
pofterior iongiffima Sc ad candam fere protenfa, cui re- 
fpondet fimilis in imo ventre pone anum. Pinna ventra- 
les feu potius thoracicae, cirri reclitis feu barbult dicen- 
dx, Iongiffimae lunt, duobus fingulae cirris compoiitae 
ima parte jun&is, fumma divifis feu difcretis. Vefica 
aerea figurae eft feu ftrudturae finguiaris, de qua confule 
D.Willoughb. Ichthyologiam^. 205. Venetiis, ^cmaSc 
alibi in Itali.i faepius occurrit. 

26. GOBIUS cafitatus lacuftris Gefn. Fluviatilibus 
magnitudine inferiores funt, raro enim ultradigiti medii 
longitudinem excrefcunt : colore magis albicant, cum illi 
nigriores fint : fpinulis circa branchias pluribus & acu- 
tioribus, brevirfimis tamen illis, & vifum paene Iatenti- 
bus horrent. Pupil/a ocuiorum aiiqua ex parce virefcir, 
& inftar gemmae refplendet, praefertim ad folem. Fifces duabus in dorfo pinnis, quorum finna 
ventrales in untrm ccalefcunt. 

'1. /""lOBIUS fecundus feu Paganellus VenerorumJ 
^ 1 Marinus maxsmus flavsfcens Rondel. A vriore 
ih his praecipue Jiffert, 1. Quod raro in parem magnitu- 
dinem excrefcat. 2. Qucd color plerunque dilutior fir 
§i pallidipr. 3. Qudd pnna dorfi anterior fumma parte 

lutea %6 $ YNOP.SIS M&THODI c a n 

lutea aut miniara fit. 4. Qnod foffula dorfo infculpta 
tiec adeo longa fir, nec pariter profunda, 5. Caput noa- 
nihilbrevius & maxiilx tumidiores. Membrana in veri- 
tris pinna exteriores radiosconne&ens humiliorfir, unde 
pinnaad Infundibuli figuram propius accedir. 6. Qu6d 
foic faxatiMsfk, ille paluflris. 

2. G O b 1 u s tertius, Iozo s\om£ Salviani : fortk 
Gobius albus P^gndel. A praecedentibus duobus differt, 
'j . Qudd utrolibet eorum mlnor fit. 2, Quod fquamas 
habeat grandiores, & ad ta&um magis afperas. 3. Quod 
colore fit pallidiore, 8c ad gl.aucum vergente. 4. Qu6d 
In anteriore dorfi pinna radii lupra membranas conned:- 
entes altitis aiTurgant, velut fetse quaedam. 5 . Qu6d 
lineapunciata (yux in hoc genere latera media dividit) 
ex lineolis nigris, non ex punctis comppnatur. 6. Quod 
oculorum pupilias argenteus ambiat circellus. 7. Quod 
pinn.-e omnes fummitatibus fuis, ventralis tota ccerule- 
feant. 

3. Aphua Cobites Mxrfio Venetorum Aldrov. Jib. 
2. cap. 32. Venetiis Pignoletti feu Marficone. Paga-r 
nello fimiilimus & foitfe nonnifi aetate ab eo differt. P/«- 
narum idem numerus, fitus, figura. Corpore eft ro- 
tundo, peilucido, ^or/o iatiufculo, co/or^ candido, nigris 
aliquot maculis alperfo. Pinnis dorfi & cauda lineolis 
tranfverfis fufcis variis : ut in Gobione fluviatili : Oculis 
quodammodo fupracaput pofitis. 

A. 4. Q o b 1 U s fluviatilis capitatus Gefn. 4ldrov. jCot- 
tus t\ondd. A B u l l-H eaD, or M il l e r's-T h u m b; 
Pifciculus eft 4. aut 5. dig. longus, capite magno, Iato 
8£ deprefTo, circumfcriptione tua fubrotundo. Pinna acf 
branchias rotundae, & in ambitu pulchre crenarae. 
Qperculo branchiarum utrinque fpinula furium recwvd 
innafcitur. Vefica natatoria carere dicitur. In rivulis 
& fluviis faxofis reperitur, in quibus propb fundum ple- 
rurnque vcrfatur, & fub faxis Iatitat. Squamis care.t. 
' A. >;. Gobius marinus niger RpndeL Gefn. 469.' 
The SeaGudgeon, or R o c k-F i s h. Lubricus ' 
cft & mollis, fquamofus tamen fquamis parvis afperis. 
Figura. corpms longa & leretiufcula 3 longitudo femipe- 

dalw • P I S C I U M. 77 

dalis : Color varius, fufcns fci. albicante vel flavlcante 
mixtus, &c. Pinna dorfi, caudae, ani, cceruleae radiis 
fnaculisnigris punclatis. Caput grandiufculum, rnaxillae 
tumidae, denticulorum intus duplici ordine afperae. Ven- 
trales pinnae (qu6d fingulare cft & huic generi proprium) 
in unam coalefcunt, ut pro dnplici pinna fimpltcem in 
medio pectore obtineat, qua pifcem rupibus adhaerefcere 
aiunt pilcatores, unde nomen R o c K-F i s h. In Cormibin 
hnnc nacli fumus : eft tamen in mari Mediterranco 
frequens. 

A. 6. L U M p U S Angtorum. Gefn. TfeLUMPFtS H, 
or S e a-O w l. Scotis, T^Cockpaddle; Craf- 
fus & informis eft. Venter Iatus, feffilis, dorfum acu- 
minatum : Color ex nigricante & dilute rubeute varius. 
Squamis caret, verum cutis tuberculis acutis, nigris undi- 
que afpera eft. In utroque latere ternos habet fpnarum 
recurvarum ordines : Summo etiam dorii ejufmodi fpi- 
narum feries innafcitur. Pinnaj ventrales feu thoraciae 
exrremitatibus fuis utrinque connexa?, in unam circula- 
rem pinuam infundibulo nonnihil fimilem, ut in Gobioni- 
hus marinis coalefcunt, cujus ope maris fundo, & rupi- 
bus marinis adhasrefcit pifcis, & fe firmat ne arftuum 
impetu rupibus allidatur. Londini in foro pifcatorio 
frequens. Pluribus in locis circa Angliam invenitur. 
Hujus Anatomen D. Tyfon Ichthyologiae D. Willugbby 
addidit. VideAppendicem. 

A.7. Cataphractus Schoneveldii. Septentrio- 
nalibus Anglis. A PoGGe. Longitudo fummum bi- 
palmaris. Caput triangulare, depreflum, angulofum 
2 poliices latum, cujus duo latera tuberculis plurimis 
in ambitu horrent: anteriora cirros multos tenuiflimos 2* 
lunt, pofteriora aculeis retrorfum fpeclantibus minacia 
funt. fyfirum refimum, 4 apiculis munitum, quorum 
duo anteriores lunulati, reliqui aculeis retro converfis 
confpicui. Os in fupina parte parvum, lemicirculare ; 
ad angulos & fub mento barbulae plures. Truncus 
proxime caput depreffior & oclagonus eft, prope cau- 
dam hexagonus. Totus fjuamis offeis contectus eft, in 
quaium. medio tumor durusaduncus erigitur,quiin om- 

nibus 78 Synopsis Methodica 

nibus continuatus corpus angulatum efficu, guod versfcs 
caudam valdfe gracileicit. Venter pknus eft. ln Mari 
Dunelmenfem DiceceCm&Eboraccnfem comitarumalluente 
invemtur. Verum prolixa defcriptione ad hunc ab aliis 
pilcibus difcnmmandum non eft opus. Squama crufta- 
cese feu ofteae quibus undique inregitur, & tubercula 
afpera ad id iufficiunt. 

3. Cataphractus Brafilienfis Mufii Societ. 
i\eg. Lond. 1 rascedentem proxima fimilitudine refert, fe- 
mipedem (ongus, capite 1 1 digit. lato. In pofteriore ca- 
pitis parte tres habet angulos, unum in alterutro latere, 
in medio tertium. F™«.rpropemodum plana, mandibula 
fuperior elliptica : Ocworum orbita: rotunda?. Proden- 
tibus iabia afpera habet. Maxilla inferior & venter 
plana Dorfum, latera, cauda fquamis capiti concolori- 
bus, fed colore minus faturo, fcabris, lineis parallelis in- 
fculptis, figurae rhomboidis veftiuntur ; Pe&us & ven- 
ter cute duntaxat molli & tenui. Pimi* branchiales ex- 
timum radium obtinent fpinofum, craffum & robuftum, 
fefcunciam plus Iongum, compreffum & incurvum feu 
hamatum falcis inftar, reliquis pinnae radiis fepties aut 
octies majorem. 

9. TamOata Brafilienfibus, Lufitanis Soldido 
Marcgr. Pifcis eft fiuviatilis ; ab occipitio ad initium 
caud* i\ digit. longus. Caput d/gitum longum, paulo 
plus latum. Caput H*na fere fimile, latum : Os haud 
amplum, edentulum, ad cujus quodlibet latus barbula 
digitum longa dependet. Oculi minimi iridibus auratis i 
Totum caput fuperius tegitur tefta dura inftar clypei, & 
univerfum corpus veftitum eft lorica, ex oblongis fqua- 
mofis corporibus compofita, per ambitam minutiffime 
ferratis, & quadruplici ordine difpofitis, fquamis in 
utriufque lateris medio, in dorfo & in infimo ventre 
coeuntibus. Color totius ferreus, prasfertim in c?pite= Pifeiculi P I S C I tf M. 79 Pifciculi varii dorfo bipinni cum radiis 
mollibus & {lexillbus, 

i\ J\K ACUNCULUS Rondel. Gefn. 9 Z. Aldrovl 
*-* 1. z. c. 51. Exocceti tertium genus BelJon. Gefn. 
16. Pifcis eft marinus dodrantali magnitudine : Nos 6 
digitos longos non vidimus. Corpre eft oblongo tereti, 
aut porius depreflb & fere quadrato. Color in dorfo ex 
viridi flavicans, venter albet. Latera utrinque maculis 
parvis cceruleo argenteis pinguntur. Notse charaFteri- 
Jiica, quibus ab aliis omnibus pifciculis marinis diftingui 
poflit, funt i. MacuU j am di(5h*. 2. Oculorum ofliculo 
tanram tenui difleptorum proximitas. 3. Foramina 
branchiarum rotunda. 4. Spina tricufpides ad extremos 
branchiarum angulos. <;. Pinna dorfi anterioris radii, 
fupra membranas connectenres altius.aflurgentes. 6. Max- 
illae denticulis minutifTimis munita;. Genua & fym* fae- 
pius vidimus. 

2. Pifciculus Anguella Venetiis didlus ; Hepfetus Ron- 
deletii. Squamofus eft, oblongus, gracilis, pellucidus 
nifi ubi fpina dorfi aut inteftima vilui obftant ; cauda 
forcipata ; dorfo n\gncautihus puntluiis vario : Oculis de- 
preflis, magnis pro corporis parvitate : Oreamplo, cujus 
clauli apertura iurfum fpeclat {j{ondeletio~\ Os ita fciffurn 
& conformatum, nt inferior maxilla protenfa major fit 
fuperiore, fitque velut oris operculum. Latera argen- 
tea. Venetiis frequens eft. 

3. Atherina fyndel. Pifciculus eft marinus, lito- 
ralis, & in ftagnis etiam marinis degens, dodrantali mag- 
nitudine, parvi digiti crajjitudine, dorjo fpiflb, ventre levi- 
ter depreflb ; Ore edentulo ; Oculis magnis : Ventre ar- 
genteo, dorfo fufco. Circa caput ex flavo rubefcit. Lo- 
cus qui inter oculos eft caelatus videtur. Majfilia &in 
ftagno Martegue frequenriflime. capitur. 

N. B. Pifcis ille quem Bellonius Arherinam vocat, & 
AngoeiUm Venetiis didtam air, Majfilienfibus autem Sen- 

cle, 80 $ ynopsi s Methodi C A 

tle, tum ab eo qui nobis Venetiis pro Angoella oftenfus 
eft, & fuperius defcriptus- tum a Rondeletii Saucle 
Mafliliae difto diverfus erat ; fiquidem in dorfo unicam 8c 
tenuem habuit pinnam, cum tam noftra Angoel/a, quam 
Rondeletii Saucle binas habuerinr. Nihilominus conve- 
nientia nominum omnes tres ^ifces unum & eundem fpe- 
cie efle mihi paene perfuadent ; neque negat Bellonius duas 
indorfo pinnas effe, duntaxat pinriulam tenuem & par- 
yam in medio tergore ei adfcribit. Pifies exotici $ Brafilienfes dttalus in 

dorfo pnnis. 

V. A MORE pixuma Brafilienf Marcgr. Magnittido 
•**■ 8c figura fere Tamoata : caput latum, Os am- 
plum 8e edentulum ; corpus obiongum : Color obfcure fer- 
reus, in ventre qui extuberatalbus: Cutis mollis. Cauda 
in ambitu circinata. 

z. Amore guacu Brafil. Marcgr. Longitudo femipeda* 
lis ; corpus oblongum j Caput crafliufculum : Branchice 
amplae minutiflimis in ore tienticulis : Oculi parvi circello' 
aureo : Cauda oblongiufcula parallelogramma, in extre- 
mitate circinata. Sauam<e pro magnitudine pifcismajuf- 
culae : Color ferreus, in ventre albicans. 

3. Amore tinga Brafilienfibus Matcgr. Ejufdem^ar^ 
eft cum praecedente, fed tantum minor, fquamis in to- 
tum albicantibus feu pallidis, fufcis undique maculis a* 
fperis, ut in Tajafica. 

4. T areir a d' Alto feu marina Marcgr. Tcreti eft 
corpore, todigitos/o?zgv?, ^craffo, versiis pofteriora jen- 
iim gracilefcente : Capite colubrino, fupra oculos in duo 
tubercula elato ; iridibus oculorum flavefcentibus : Ore 
acuminato amplo, intus flavo, dcntkulis acutiflimis muni- 
to. Pinnat omnes inftar foliorum Papaveris tenues funt, 
fpinis mollibus fuftentati. Squamula pelratae, ita affabrg 
compofitae, ut pifcis ad tactum glabef videatur. Venter 
albicat. Latem tktforfum fecundutn Iongitudinem linek 

ftavis 


P r S C I U M. 8i : 

flavis & viridibus akernatim ftriata. Orae fquamularum 
brunneae funt. Pinna dorfi iineas habet brunnas, reliquae 
flavas. Cauda brunno ftriata. 

5. PiRACOABA Brafilienfibus Marcgr. Longitudo 
pedalis : Os acuminatum amplum edentulum ; maxilla 
fuperior inferiore longior, & fuperior pars oris prominec 
in rotundum conum cartilagineum. Oculi ampli iridibus 
aureis. Sub qualibet pinna poftbranchiali barbulam ha- 
bet albam 6 pilis crafliufculis conftantem, 3 digitos fere 
longis. $quam& mediocres, argenteae, verum caput 
fummum & dorfum paulum canefcunt^ pinnae etiam 
omnes canae feu cinereae 3 poftbranchiales autem nigreine 
dilutae. 

6. Piabucu Brafilienfibus Marcgr. Pifciculus eft 6 digi- 
tOs longus, fefquidigitum latus ; vcntre paulum extube- 
rante : iridibus oculorum argenteis, fuperius rubri parum 
admixto. Cauda furcata ; Squamte argenteae, Linea 
lata alba non fplendens media latera dividitj fupra 
quam dorfum olivaceum, viridi hyacinthino tranfplen- 
dente. Pinnz albae. 

(Vid.f.73. 19.) Pifces Brafillenfes barbati & aculeati, 
Bagre di&i. ii CJfoRJMA fpecies oblongo eft corpore, pedali, initio 
-* dorfi paulum elevato, capite acuminato feu co- 
nico, quod dura tefta te&um eft ad initium elevationis 
dorfii B-trbam habet 6 cirris conftantem, quorum 4 in- 
feriores fefquidigitum longi, fuperiores duo longitudi- 
nem totius pifcis aequant. Ante quamlibet pinnam 
branchialem aculeum habet fortem, dentatum, offeum 5 
iit & ante priorem dorfi pinnam aequalis cum ea longitu- 
dinis. Cauda bifurca. Caret fquamis, fed tegitur cute 
per totum argentei fplendoris. Pinna omnes argenteo 
funr. colore, ut & barba & caput : Per medium utriuf- %i Synops is Methodi ca 

que kteris tendit linea argentea ad caudam ufque. Oculi 
ampli : Os parvum edentulam, labiis elevatis. Pifcis 
eft edulis. 

. a. Secunda/jitfcw corpore itidem eft oblongo, bipe- 
dali & majore ; capite compreflb & plano : ore obtufo 
edentulo : Caput pariter tefta dura pundtulata te&um : 
Ocuii parvi rorundi, 4 fere digitos ab invicem diftantes : 
Barba 6 cirris conftat, quarum exteriores longiores 
4 dig. reliqui breviores. Spinae ut in praecedente pinnas 
branchiales & dorfalem antecedunt. Cauda in duo cor- 
nua didu&a Tota pars fupina & latera, ad protube- 
rantiamjventris ufque candidi,cum diluto flavo & aureo, 
mixti eft coloris ; Pinnac omnes & cauda grifei. Prona 
parsalbaeft. Haec etiam fauamzs caret. 

3. Tertia, figura & magnitudine eft ut praecedens, 
fed hurbam habet 4 tantum cirris conftantem, duabus 

8 dig. longis, & latiufculis inftar ligulae, duabus ad- 
modum brevibus. Ad pinnam dorfalem fimilis ligula 

9 dig. longa, & ad poftbranchiales pinnas pariter. Cae- 
tera praecedenri fimiJis. 

4. Quarta, corpore itidem eft oblongo, lodig. ex- 
tenlb ; capite lato & compreflb, ore prarabolico 8ceden- 
tulo, Barba 6 conftat cirris, qnorum 4 inferiores unurn 
digitum, fuperiores duos longi. Oculos habet parvulos, 
cceruiefcentes, 4 dig. interftitio ab ore. In fummitate 
dorfi tegitur tefta dura ; & poft branchias in quolibet 
latere pyramidalis refta angufta regit latera. Pinna dorfi 
anterior fpinam initio habet oifeam, craflam, dupliciter 
ferratam x\ digkoslatam. Cauda forcipata. In capite, 
initio dorfi & lateribus, ubi teftaceus eft, umbrae eft 
coloris, per reliquum dorfum & latera umbrae dilutioris, 
& fufcis maculis mediocris magnitudinis variegatur. A 
teftae Iatiore fine ad caudam ufque in quolibet latere per 
lineamredam tendit ordo denticulorum acutorum pofte- 
rius verforum, qui clypeo duro ferrato in medio in- 
funt. 

5. Quinta praecedenti fimilis cft, & maculis numml 
Mipnici magnitudine maculatus. Verum caret denticu- 
lisillisin lateribus: & e 6 «>w duos habet Jongiores 
quam illa. 6<Nhamdie& P I S C I U M. ff 3 

6, t4hamdla Brafilienfibus, 'Bagre de rio Lufitanis 
Marcgr. Corpore eft 12, auci^digitos longo, 2.* alto 
ubi altiflimum : Capite compreflb ut reliqui ; ore para- 
bolico, denticulis minimis praedito ■ Oculis parvis, paulu- 
lum protuberanttbus, iride ex auro & umbra mixra. 
Barha 6 cirris conftat, duobus iupra, & totidem infra 
os ; illi 5 digit. longi, & poft cujufque exortum fovea 
eft oblonga, in quam incumbit barbae initium cum refle- 
«ftitur retro, ut fere femper ; inferiornm quilibet 1 \ 
digitos longus, nec ita craflus ac fuperiores. Anterior 
dorfi pinna magna, quadrata, multis fpinis fufluka, 
Squamis caret. Caput dura tefta teCtum, ofque fupe- 
rius totum umbfa; coloris: Dorfum & latera cinerei cum 
pauxillo cceruleo mixti. Pinna dorfalis prior prope ex- 
brtum ejufdem coloris, csetera in totum nigri Ipinis ci- 
nereis ; pofterior ejufdem coloris cum dorio & lateri- 
bus. Pinnce reliquae, barba & cauda nigra. 1 ineae la- 
terales rubrae. Capitur mfiuviis, & optimi eft faporis. Vikcs ffinoji duabus in Dorfo pinnis, ante* 
riore fpinis radiata. 

i. T U P U S Bellon. SaMan.RondeI.Gefn. Aldrov 
■*-* A Basse. Pifcis eft magnus, longitudine bicu- 
bitali, fondcre lib, 1 5, figura Trutta non multum diffi- 
mili, capite tamen craffiore. Cotore in dorfo ex cosmleo 
iiigricante, in ventre argenteo. Dorfum in junioribus 
fun&ii nigris varie. afpergitur, quae in adukis evanefcunc. 
Squama mediocres : ri&us oris amplus 5 ut & branchia- 
rum aperturae. Maxillae denticulis afperae. Circa ca- 
put etiam fpinas habet. Oculi grandiufculi iridibus ar- 
geriteis. Anterior dorfi pinnula 9 duntaxat fpinulis ra- 
diata eft. Pifcis eft admodum vorax ; carne tamen lau- 
datiflima & faluberrima habetur .- Maris incola, nec, 
<f*od audiverim, flumina apud nos fubit. 

T 2, 2. Ca- 84 Syncpsis Methodica 

a, Camuri Brafilienfibus, Lufitanis Robalo, Marcgrl 
Lupo fmilis eft, x pedeS /owgw, plus uno craflus : Ca~ 
ptt fefquipedale : os fernilunare, in medio paulutn acu- 
minatum-, 6 dig. longum, fed quod magis dilatare ac 
rotundare poteft.- Oculi magni, iridibus aureis. Squa- 
mas habet ur. Carpio, coloris argentei fplendentis, in 
dorfo autem & lateribus aureus admifcetur. Pinnazmd 
iunt coloris, quibus fufci aliquid admixtum eft. Linea 
laterales erajfe tiigra, 

3 . Sphyr^na five Sudis Aldrov. p. i oz. Sphyrana pri- 
ma fpecies Rgndcletio Gefn. 105:9. Lucius marinus Li- 
•vomi & alibi in Italia. Figura Lucium ftuviatilem refeit, 
verum pro magnitudine longior eft & teretior ad Acum 
pitcem accedens. Sauamis tegitur minutioribus. \fi.- 
rum oblongum conicum, inferiore maxiila ultra fuoeno- 
rem procurrente & in acutum cufpidem definente : ^unde 
Ore clanfo roftrum conus quidam efle videtur, fciifura 
autorislinea in ejus fuperficie paraboliformis. Os intus 
ikvum, ridus amplus : maxilla 6c lingua dentata?. 
Oculi grandes, iridibus argenteis fufco coiore nubilofis. 
Ventrkuhis anguftus praslongus : appendices ad pyJofum 
circiter 40. Intefiinum a ventriculo ad anum recla abf- 
que ulJa reflexione tendit. Cauda vaJde forcipata. Me~ 
diterranei maris incola eft : ex Oceano nuilam hadenus 
vidimus. De magnitudine nihil certi habemus : quos 
riobis Livorni videre contigit 1 6 digitos longitudine oequa- 
banc. 

4. Mugil, Cephalus Rondel. Bellon. Gefn. A 
Mullet. Figura Leucifco non multum diflimilis, 
•oentre repando,' rofiro acuto, capite plano, fquamis mag- 
nis, non corpori tantum fed & operculis branchiarum, 
8( toti capiti ad nares ufque adnafcentibus. Dorfum ex 
fufco cceruleum, venter albus. Latera lineis parallelis 
nigricantibus & albis alternis, fecundum Jongitudinem 
ducfbis varia. Oculi nulla prazter tunicas proprias mem- 
brana tecti. Pinna dorfi anterior 5/p/mV validis radiata. 
Dentes in maxillis nulli. Ventrkulus parvus, durus, ro- 
sundus, mufculofus, avium granivorarum ventriculis Ci~ 
m'ilis. Amties {ubit, Mugiles apud noftraces in pretio 

funt s PISCIU.M. $r 

funt ob .carnis praftantiam ; a medicis tamen in cibo 
graves& minus fajubres cenfentur. Botargo Italis diclus 
ex hbrum ovis falitis fir. 

Praeter Cephalum di&um 4 adhuc Mugilum marinorum 
fpecies defcribit ^ondeletius ; nobis nihil de iis intelle- 
d:um : at neque Bsllomus plures uno Mugiles habet. Pri- 
mum vocat 

5. Cefireum, quem Cephalo eundem effe diceres, nifl 
capiteeffet minore 8c acimore, Jineafque a branchiis ad 
caudam ductas brcvioreshabeiet. Caro mollior, Jaxior, 
minus candida, mimifque pinguis quam Cepha/o. I.n 
appendicern longum definit vcntrkulus cum inteftinis 
femper inanis. 

6. Myxonem, qui Cefireo omnino fimilis eft, fed ma- 
gis glucinofa. Caput quodammodo rubefcit circa Jabia 
& branchiarum opercula, unde fortaffe Bacchus didlus 
eft. 

7. Chelonem, Cephalofimilis eft, capite pauI6 minore,' 
cculis prominentioribus, fine pellicula illa moili, veluc 
pituita concreta, quam veluti palpebram habet Capito. 
Lineas nigricantes a capite ad caudam aequalibus fpatiis 
diftantes, protenfas habet [Has etiam Cepha/us obtinef} 
Labra craffa, fpiffa, prominentia ? unde Chelonis & Labeo- 
nis nomen. 

K.Mugil niger Rondel. Mugili corporis fpecie valde 
fimilis eft, fed totus ater, lineajque nigras a branchiis 
ad caudam produ&as habet. Septem o&6v« aculeos in 
dorfo gerit, a fefe difcretos, nullaque membrana conne- 
xos, quos pinna parva fequitur. Rarus (inquit) eft pifcis, 
& noftris incognitus undis. 

9. Mugil quidam Americanus, Paftor Belgis. Hardeir 
Mdrqgr. /Trurtas hjediocris magnitudine eft & fignra, ocu- 
lis ellipticis, fquamis argenteis mediocribus, & interea- 
rum ordines lineae grifeas media? funt intertextae. In 
f ummitate (inquitj dOrfi pinnam omnium irfaximam haber; 
Cauda bifurca : Pinme omnes funt albicantes. At, pif- 
cem hunc branchiis aut etiam foraminibus branchiarum 
carere, nimis facilis effem fi Marcgravio crederem. 

J | 10. Cursma 86 Synopsis Methodica 

10. Curema Brafilienfium, Tainba Lufitanis Marcgrav. 
Mugilis fpecies eft major. Ad duorum pedum longitudi- 
nem excrelcit. Defcriptio reliqua per omnia fere con? 
venir cum ncflra 7<Augilis defcriptione, duntaxat obfer- 
vavit labium oris fuperius confpicuum mobile, inferius 
tiiangulare obtufum, redu&um, & paul6 brevius fupe- 
rjore .- oculos magnos iridibus argenteis. Inlnfulaj^- 
mayca in fluviis, ftagnis, & pifcinis aquarum dulcium 
invenitur, etiam procul a mari, unde poft magnas plu- 
vias aquis exundanribus vi torrentium compulfi, ad in- 
feriora defcendunt ingenti copia, & ceflante pluvia & 
aquarum decurfu in foraminibus aqua ftagnante reple- 
tis capiuntur. D. Sloanc, 

1 1 . Parari B< afilienfibus Marcgr. Pracedenti per om- 
nia fimilis eft, magnitudine excepta, fk quod circulum 
aureum habet circa oculos. Carne eft ficciove. 

12. Guacari Brafilienfibus Marcgr. Subrotundo fevi 

pyramidali eft corpore, pedalis vel paul6 majoris longitu- 

dinis ; £ digit. crajfus. Caput inferius planum, lateri- 

bus ellipfindefcribit; Os parvum rotundum fubtus in 

plano capitis : loco dcntium in utroque latere procefius 

habet quafi feris equinis facftos. Oculi parvi rotundi, ci- 

ncrei <k fufco maculati, & juxta quemlibet foramen di- 

ftans'2 dig. ab oculo versus anteriora. Jnferius ante 

quamhbet proxime branchiam corpufculum habetur pa- 

rallelogrammum, femidigitum fere longum, quod exten- 

dere & recondere poteft, continens in extremo denticulos 

acutos fetaneos, quibus alios pifces pungit. Pinna om- 

ncs, fi eam quse pone anum eft excipias ; fpinis offeis a- 

cutis rigidis fulciuntur, anterius crafllore & duriore. 

Cauda pariter bicornis fpinis firmis fuffulta. Totum 

caput tefta veftiturdura, hifpida, corpus totum fquamis 

triangularibus, verfus anteriora majoribus, ordine pofi- 

tis omnibus ad ta&um afperis, in medio fui fingulis ex- 

tuberantiam hajbentibus quafi loricatum ; lorica quadran- 

gula, & quolibetlatere quadruplicerri ordinem tuberculo- 

rum habenre. Totius corporis, ut & pinnarum color 

croceus dilntus, in ventre faturatior ; ac per totum ma~ 

culatur maculis rotundis fufeis magnitudine feminum fi- 

napi. P I S C I U M. 8/ 

flapi. EKcipiend^ eft pinnula prope caudam quae nigra, 
fpina tamcn ejusanterior crocea & maculata. Cuculinum Genus. 

£*VCVLOS voco quotquot pinnis branchialibus duos 
^ trefve cirros fubnexos habent, quos digitos vocanr. 
Sunt& aliae notaeinfignes quibus ab aliis pifcibus difFe- 
runt ;. nimirum vocem aliquam feu lonum edere. Hinc 
Latinis Cuculi difti funt a voce Coccygis fimili - Anglis 
Gumard a, grunnitu, qudd Suis more grunniant, & Cur» 
res a vocis fono, una. eriam fpecies Piper, id eft, Fidi- 
cen appelJatur a voce tibiae aemula : %. Pinnas ad bran- 
cbias praegrandes & cutaneas habere, quibus eorum ali- 
qui ad volandum abutuntur. 3. Capita magna, offea, 
quadrata, unde Italis Caponi didi videntur. A capite 
autem corpus in anguftiffimam caudam fenfim tenua- 
, rur. 

1 . M U L L U s imberbis Rondel. Cuculi plane lpecies 
eft, nec multum differt a Cuculo Aldrov. five Gumardo 
rubro noftrate, nimirum Aculeis pinnae dorfi ferratis, & 
lineis a dorfo ad ventrem du&is. 

2. Multus afper Rondel. Corpore eft brevi, terete, di» 
giti magnitudine, colore minii vel valdfc purpureo : ca* 
pite, branchiis, pinnis praecedenti fimilis, ied fjuamas 
habet parvas, ferratas, oblique fitas : a capite ad cau? 
dam lineam ex fquamis contextam. Pinnarum quae ad 
branchias funt color eft varius ; nam parte exreriora 
candidae funt, parte interiore e viridi nigrefcunt, quem- 
admodum Milvi pinnae. Hic etiam ex noris additis Cu- 
euli fpecies effe videtur. 

3. Corax feu Corvus Sondel. Pifpem hunc Cabote & 
capitis magnitudine fuis didum fcribit. Offa branchias 
tegenria ccelata in aculeos definunt, Notae quas adferc 
diftindionis a. Mi!vo8cCucuioz coloribus Dorfi nigro, la- 
terum rubefcente, vencris la&eo, pinnarum ad bran- 
fhias parte interiore ex viridi nigricame, exteriore albe- 

T 4 fcents 88 Synopsis Methodica 

fcente cum maculis rubefcentibus ; vel a magnitudine 
pinnarum branchialium inter Milvinas & Hirundineas 
media, defumuntur, nec magni momenti funt, ut k 
fpecie quinta diverfum non exiftimem. 

A. 4. Gorntttus five Gumardus grifeus, The G R E Y 
G u R N a R D. Dorfum ei fordide viride ; depi&um litu- 
ris nigris interdum, maculis pundtifve vel Iuteis vel albi- 
dis femper. Linea punctata eminentior eft & afperior 
in hac quam in aliis fpeciebus. Caput in hoc genere toto 
grande, laminis offeis conteclum, fpinofum; in hac ta- 
men minus quam in aliis fpeciebus. I{oftrum bicorne ; 
cs amplum ; maxillse, palatum, lingua denticellis mi- 
nutiffimis afpera. Oculi grandes, iridibus argenteis.' 
Corpus a capite fenfim in anguftum tenuatur. Pinnae ad 
branchias in hac fpecie minores funt quam Birundini aut 
Cuculo. Sulcus medio dorlo infculptus utrinque fpinarum 
offearum ferie munitus eft, in quo pinnae fuccrefcunt. 
Denticuli fpinarum in hac fpecie minores funt quam in 
aliis. In mari Britanico frequens habetur. Caro firma 
& fapida. 

A. 5. Hirundo Aldroy. The Tub-Fish Comubien- 
fibus. Capite eft magno, offeo, angulofo, aculeis mu- 
nito, A Capite fenfim gracilelcit ad caudam ufque,qua2 
valdc tenuis eft. Dorfum fordide viride; latera dilute 
rubefcunt. Caput a vertice ad os admodum declive : 
interftitium oculorum convalle quodam excavatum eft. 
Mandibula fuperior in medio cienataeft, nontamenih 
cornua divifa ; $quam<e parvae. Denticelli ut in prace- 
dente. Pinnce ad branchias ampliffimae, membrana fir- 
3m, rddiis ramofis extenfae, pulchre coloratae, fummo 
margine cceruleo fplendente : in nonnullis pifcibus ver- 
sus fundum radii feptimi & octavi macult nign-e in fpatid 
ex coeruleo albicanre, alpectu pulcherrimo. Pinnis his 
fubjundi funt cirri feu .digiti utrinque tres. ' In mari 
Comubiam alluente. 

6. Lucema Venetorum, Mihus, ut puto, fiondel. Pif- 
cem hunca proxime defcripto (eu Hirundine Aidrovandi 
sion videturfpeciedifTerre : notse enirn omnes.dempta la- 
lemm divarica«orie,conveniunt. P I S C 1 U M. 89 

7. Cuculus Aldrov. & force etiam P^ndsletii Gefn. The 
Red Gurnard, or Rochet. Pracedenti fimilli- 
rrjuseft; differc 1. Quod magnitudinem ejus nunquam 
ailequatur, ciim pedalem longitudincm rar6 fuperecl 
z. Qu6d capite fit minore & oculorum intervallo angu- 
ftiore. 3. Qu6d toto corpore & pinnis magis rubeac. 
4. Quod pinna: ad branchias breviores funt & minores, 
nec utin illa coerulese, fed potiiis circa margines purpu- 
reae. 5. Vefica acre<c cornua multo breviora funt. 6. O- 
fercula branchiarum velut ccelata ftriis feu radiis quibuf- 
dam tanquam a centro prodeuntibus; tres etiam fpinas 
habent, duas fimul ex parte inferiore, & fingularem u- 
trinque, mult6 majorem fuperius. 

A. 8, Lyra prior Aldrbv, Cornubienfibus. The P ip e;R \ 
Praecedentem colore refert, veriim Caput dilutius eft & 
flavefcens ; magnitudine quoque illum fuperat. Roftrum 
in duo cornua lata, ceu fpathas quafdam, circa margi- 
nes fpinis vallata protenditur, qua infigni nota ab Hirun- 
dine prsecipue diflert. Aculei in dorfo majores longioref- 
que quam in hujus geheris aliis. Nares tubulis parvis 
rotundis prominent, ut in Cuculo ave. In Occano Britan- 
nko cum reliquis invenitur. A Jono quem edit Piper, 
i. e. Tibicen di&us eft. 

9. Lyra altera Rondel. Pifcis eft oBagonus, fquamis 
offeis totus contectus. Octo angulos ocio efiiciunt fpi- 
narum (dentibus ferrae fimilium)ordines, feu potiiis fexr, 
revera enim plures non funt : nam fuperior & inferior 
ordo ob Iatitudinem fuam, quia duplicem feriem fpina- 
rum fuftinent, minus curiose; contemplanti gemini ap- 
farent. Figura corporis cum Cuculis reliquis convenic, 
ut Sicapitis & oculorum magnitudine. R^ftrum in duas 
fpathas feu cornua praslonga definic, in quibus fpime duae 
perpendiculares. Roftri cornibus, fquamis bffeis, oclo 
/pinarum ordiriibus, & duobusduntaxat utrinqne cirris 
ieu digitis, tum a congeneribus, tiim ab aliis omnibus 
pifcibus abunde diftihguitur, ut prolixa delcriptione ei 
non fit opus. 

' 10. Milvus Salv. Bellcn, & Aldrov. I. 2. c. $. Hi- 
rurido jftondel. Gefn, p. 5 145. Pirabebe Marcgrav. The 

V. ' ' ' ' f LYIN& 90 Synopsis Methodica 

F l y \ n g- F r s h. Caput ei latum & depreffum & inter 
oculos concayum. Corporis figura /<»»£<*, teres, & po- 
fteriora versus acutior. Totum autem caput crufta oflea 
valida tegitur (ceu cranio fcabro, diverficolore, ex coe- 
ruleo flavicante & obfcure purpureo) in duas prarlon- 
gas validas dorfo incumbentes lpinas bifurcata. Squa- 
■mis duris & afperis tegitur, quarum finguise media 
parte in eminentiam affurgunt, proinde fquamarum or- 
dines tot lineas parallelas a capite ad caudatn dedudlas 
exhibent. Opercula branchiarum cruftacea in longam & 
acutam fpinam ab exteriore margine ferratam, ultra 
Utramque pionam procurrunt. Dorfi color nigricans. 
Alias notas, quas multas habet, pratereo ; alarum dun- 
taxat mentionem faciam. Has nihil aliud funt quam 
pinnae poftbranchiales, qua? ad caudam ufque proten- 
duntur, iuntque velut geminse utrinque : Alas enim ma- 
jores anrecedit pinnula 6. radiorum, humili membrana 
cifdem annexa. Alx fupina parte fordide olivacea; funt, 
circum oras maculis rotundis cceruleis pulchre depidbe ; 
i« medio partis pofterioris maculis majoribus fufcis & 
coeruleo albidjs ; versiis fundum feu exorfcum inter radios 
lituris oblongis coeruleis. 

Quod pifcis bic ex aquis alarum ope fe levet, & in 
aere volet ad lapidis ja&um, aut etiam per fpatium 
quantum fclopeto perringi poteft, nimirum ufque dum 
ficcefcant ake, oculati teftes funt Gallius, Ts^ndeietius 
Marcgravius, alii. Hoc autem facit ut falvare fe poffit 
ab hofte Dorada, qui magna perfaepe caterva ipfum perfe- 
quitur. \omce in Italia, inque Sicilia & Melita infulis, 
in foro pifcatorio venalem faepius vidimus, 

I. MULLUS Bsllon. barhatus Rondel. Gefn. 667: 
Triglia Italis & Siculis. Longitudo femipedalis: Ca- 
put ad latera compreffum, a vertice ad os valde declive, 
Dorfum non cultellatum fed planum. A fummo capite 
ubi craffiffimus eft ad caudam ufque fenfim auguftatur 
pbelifci fere in modum. Sjuamis integitur amplis, facil^ 
deciduis, colore fordide flavicante. Defquamato latera 
rubent ac fi minio velrubrica tin&aforentj unde pifcis 

ipfe PISCIUM. 5>i 

ipfe Hpuget Gallis dicitur. Oculi in fummo capite fiti» 
iri4es argenteae interdum purpurafcunt. BarbuU fub 
mento geminae praslongae, quae in cavitatem fub mandi- 
bulainferioreinterbranchiarum opercula redudbe lati- 
tann. Dsntes nulli, verum maxill» afperae limae in mr> 
dum. 

Mullus carnem habet duram, friabilem,- inter pifces 
laudatiffimi & optimi iucci, nec immerit6 apud Veteres 
in pretiohabitam, verum cur tantopere aliis pifcibus pra> 
ferretur, rationem non video. 

A. i. Mullus tnajor nofter & Salvianl iMajcr mtnoris 
duplus, 14 uncias longus. 2. Pinnae dorfi colore flavo 
& miniato perbelle pinguntur. 3. Sauamce craffiores 
funt, & cuti firmiQis adha?refcunt. 4. ln lateribus 3 vel 
4 habet lineas aureat fecundum iongitudinem parallelas. 
Penfantia in Cornubia. 

3. Mullus imberbis five ^ex mullorum, Re di 
Triglia Melitcnfibus. Quamvis rex mullorum a magni- 
tudine forte dicatur : quostamen mihi Valett* in Melita 
infula videre contigit parvi erant, longitudine vix pal- 
mari, Ventricofus eit, quo a Mullo differt, nec barbulas 
habet : Squamis tamen atnplis, corpore rubore perfufo ; 
Oculis magnis, Maxillis lima? inftar fcabris 3 pinnarura 
numero & fitu cum MuUo convenit. 

In Mari Mslita infulae circumfiuo frequens capitur. 

A. 4. DracO five Araneus Plinii fyndel. Gefn. 
Draco marimis Bellonii. marinus & Trafcina Salv. Ark- 
neus alter Aldrov. Tbe Weever. Pradongus eit & ad 
latera compreffus, falcato ventre, dorfo recto. Latera 
lineis partim luteis, partim obfcuris a medio dorfo ad 
ventrem oblique defcendentibus pinguntur. Sauama 
tenues parva?. Capit mediocre compreffum. Oculi 
juxta fe pofiti fummo roftro quam in aliis fquamofis 
propiores. In aioteriore dorfi pinna fex radii venenoii, 
ideoque pifcatores capto pifce eos ftatim abfcindunt. 
Pinna pofterior huic fere contigua, longiffime ad cau- 
dam prope extenditur. Cubiti interdum Iongitudinem 
attingit. Arenis ^mmadotis inftar feinfinuat. Sex dorfi 
finn<e venenoae ha bentur, 

A. 5. Ara- 5>£ Synopsis Methodica 

A. 5. Araneus minor, Septentrionalibus Angtis, An 
Otter-Pike. Hunc nos nondum vidimus : m - 
men rantiiin a Tboma Wiliifdlo accepimus. 

6. Aranei feu Draconismanni fpecies altera. Hanc 
fyma & alibiin Italia vidimus pukhrius coloratam, ma- 
culis amplis nigris, in eadem re&a, utriufque Iateris me- 
dio fltis infigtjem, quajque lineis in lateribus obliquis lu- 
teis caret, & priorem (ni male meminij etiam magnitu- 
dine fuperat. Salvianus & Aldrovandus duas habent fpe- 
cies, majorem & minorem. Minor magnitudine excepta 
ad priorem noftrum propius accedit; major ad pofterio- 
rem 

7. NiQ.ur Brafilienfibus, Pieterman, i. e." Araneus 
mdrinus Belgis. Marcgr. Capite eft craffo ; ore \an<e t 
amplo, edentulo ; crafsa lingua, & inferiore mandibula 
longiore quam fuperior. Anterior corporis medietas 
pauio latior eft ; pofterior angufta & teres : c%que ut 
plurimum 6 aut 7 digitos longus, fefquidigitum aut 
paulo plus latus. Ocel/i parvi, exerti, cylindracei, more 
Cancrorum. Ante exortum pinnae dorfalis duos habec 
acuieos fortes, & fupra, poft branchialem utramque, 
unum acutum, Tegitur cute : Colore eft in dorfo & la- 
teribus, pinnifque ex nigro umbra & grifeo mixtus pun- 
Hulis nigris_ undique afperfis, In arena prope litus fe ab- 
fcondit, & incedentes vulnerat. 

A.8. TrachuruS Aldrov. Saurus & Trachurus 
Salvian. l*<icertus five Trachurus Bellon. A S c & s>, 
Cornubienfibus : Londinenfibus, A H o r s e-M a c k- 
rell. Scombros colore, figura & fapora refert ; verum 
«s/«or eft, cor/jor^ minus fpiffo rotundoque, neque pari- 
ter utiilemaculato. In medio corpore lineam habet a 
capitead caudamdedu&am, elamellis ofTeis compofitam, 
non re&am fed media fuiparte deorfum inflexam.a flexu- 
ra fpinulis feudenticulis mediis Iamellis innafcentibus.cau- 
dam versus continue majoribus & erninentioribusferratam, 
undo Irachuri nomen, In mari Bmannico Cornubiam 
ajluente & alibi. 

9' Trachurl. P I S G I U M. 93 

9. Trachuro affinis Curuata P r n i m a Brafiiierr 
fibus Marcgr. Bonito Lvjitanis, Pilcis eft Cordcovadi 
magnitudine, vel etiam major, corpore oblongo, facis 
tamen lato & craflb, amplis branchiis, oculis grandibus 
argenteis. C&vetfquamis, prseterquam in medio laterum, 
quod permeat a branchiis ufque ad caudam linea lata 
aurei coloris : huic aliaa, branchiisincipiens, ad *'*' lon~ 
gitudinis parallelas ducitur, deinde eam obliqufe fecar, 
& pergic parallel«s ufque ad caudam : Hxc ante locutt» 
fe&ionis duplici fquamularum minimarum ferie infigni- 
tur, & tota eft glabra : poft vel infra fe&ionem itidem 
duplici ferie fquamarum infignicur, linea tamen ipfa non 
cft glabra, ut anteriiis, fed aculeata quafi denticulis pif- 
cium. Color in dorfo & teteribus fubvirefcens } in vcntrc al- 
bus & fplendens. 

Cum Bonitis plerunque copulari folent Albacora, quis 
iifdem in locis cernuntur, & promifcue, ut puto, natant. 
Nemo certe eft qui vel iemel in Indias navigaveric, eui 
uterque pilcis non optime notus fit. Rondelerius Amiam 
fuam h. e Pekmydetn noftram Hifpanis quibufdam Boni- 
ton vocari fcribft. Verilm quem defcribit Marcgravius, 
quemque vcrum Boniton effe non dubito, longe diverfus 
p,ifcis eft ; & Trachuro limilior qua,m Tbjnno. 

10. Tracburus Brafilienfis, G U a R a t e R e e a d icTus 
Marcgr. Septem aut 3 digitos longus eft, Capite obcufo, 
iridibus oculorum aureis. Os denticulos habec minimos. 
Cauda bifurca. A branchiis linea tendit ad mediurn 
pifcis, qua; deinde oblique deorfum vergit, & dire&e 
ufque ad caudam porrigitur. Ha?c pofterior lineae me- 
dietas hamulis. pofterius verfis armatur, & utroque latere 
triangularibus veftitur fquamulis minimis. Color ia 
dorfo & Iateribus ad lineas di&as ex hyalino ccerulefcens ; 
reliqua pars albicat cum aureo fplendore. P<»»«.vea^ 
trales alba, reliquse cum cauda aureas. 

ir. GlaUcuS Aldrov. pag. 303. Amia Salvianl 
Leccia J^pm.e & Libumi. In ingentem magnitudinem 
excrefcit : Figura Salmonem referc, corpore craiTo, longo,, 
S? caudain versus quadrato. Dorfum obfcure ccgruleum 
cum ievi purpur» tin&ura ; larera magis purpurafcunt. 94 Synopsis Methodica 

quamis minufculis tegitur. Os pro pifcis mole modi- 
c um, Maxiilse denticcliis fcabrae, ut & Lingua & pala- 
*um. Oculi mediocres, iridibus albis. Pinna dorfi at> 

erior, aculcis 5 aut 6, cmnibus caudam Ipe&antibus, 
borret, quo a Rondeletii Glaucis differt. Pifcem hunc 
Livomi primiim, poftea F{omce nacti fumus. 

12. Glaucus primus t&ukh Pifcis eft iatus, te* 
nuis, figura rhomboide : Cokre in dorfo obfcuriore, in 
lateribus & ventre argenteo, maculis in utroque latere 
fufcis tribus vel quatudr : fquamis parvis ; Oculis me- 
diocribus, hidibus argenteis ; ore mediocri intus coeruleo, 
dentibus in maxiJiis minutiffmis. Pro pinna dorii ante- 
jiore fpinarum ordinem habet nvimeroy. rigidarum, a- 
cutarum, perbrevium, quarum prima antrorfum fpec-tar, 
reliquas retro : connecluntur autem membrana, quae an- 
tciiori ,per totam iongitudinem adnexa, proxime fequen- 
tis bafin tantiim ieu pedem attingit. Infra pinnas, quae 
in dorfi faftigio& ima corporis carina ajqualiter procur- 
funt, corpus in caudam tenuatur & gracikfcit valde. 
Cauda longa, & omniummaxime in duo prselonga cornua 
ieu anguios procurrit, extremis apicibus nigris. Pifcem 
hunc tum Rgma, tum Livorni vidimus. 

13. GlaucuS fecundus ^ondel. A priore diffcrt, 
quod ejus magniiudincm nunquam attingat : qubd 7 
iiculeos in dorio habeat ad caudam fpecftantes, ciim prior 
^duntaxat : quod a fuperiore branchiarum parte ad 

rx edium corpus linea tortuofa admodum demirtatur, hinc 
Te&a ad caudam protendatur : in illo a branchiis ad. 
caudam linea recta teniat; pinnaeque pofteriores tum 
fuperna quam inferna parte maculam nigram habent qua 
hic caret : Tandem ///ecorporeeftlatiore, bic ftridliore. 

14. Glaucus terrius Rpndel. feu fmuofus Gefn. 
f. 463. A fecundo differt, Qudd dentes huic funt a- 
cuti : Linca a branchiis duda longe magis tortuofa 
flexuosaque iDorfum ex cceruleo nigrefcat ad lineam 
praedidtnm ufque, pars lineae fubjecta candidiifima fit. 
Aliis Ghucis caetera fimilis. 

15. Ceixupeira Brafilienfibus Marcgr. Magni- 
tvdinem interdum acquirit 9 aut 10 pedum ■> crafftiem 

cor- P I S C f U M. 9 $ 

corporis humani. Corpore eft oblongo, & capire atque 
figura Tiburoni haud abfimili. Caput ei deprefium 8£ 
latum ; Os pro corporis mo!e non magnum, edentulum, 
prominentiis tamen acutiffimis repletum. Ocuii haud 
magni iridibus albis, Cauda bicornis. In inrerftirio 
inter occiput & dorfalem pinnam 8 ojfeos triangulares 
aculeos obtinet, quos recondere in carne, atque erigere 
poteft atque pro armis ufurparc. Caput offeum & gla- 
brum. ^Totum corpus cxiguis fjuamulis veftitur, ira uc 
totus pifcis glaber videatur. Colore totus, eft niger ex- 
cepto ventre, qui albiflimus eft ut Creta. Pinna omnes 
nigra exceptis ventralibus quas albse oris nigricamibuF,, 
Pifcis eft marinus, & inter Brafilienfes optimus habetui, 

16. Umbra Rondel. p. 182. Gefn. 1230. Chromis 
Bellonii Gefn. p. 265. Vcnetiis Corvo. Vmbra Beilo- 
nio Cetaceus eft pifcis, 60 plerunque librarum pondere j 
4 plus minus cubitos longus. Quos nobis Roma & Fs- 
netiis videre contigit Cyprini magnitudinem non exccde» 
bant. Figura eft comprefliore. Cyprino Jatiore & tenui- 
ore magnitudinis ratione habita ; dorfo cultellato & a ca- 
pite aflfurgente. Linea plumbea & pallide Juteae viciffirn 
a fummo dorfo ad imum ventrem oblique dndae, un- 
dulats latera perbelle depingunt, Squama mediocress 
Gpercula autem branchiarum totumque caput ad os ftf- 
que fquamoia funt, quod ei cum Mugile, aliifque non- 
nullis marinis pifcibus commune. Caput modicum, nec 
oculi grandes ; Os exiguum ; Maxiila fuperior produ- 
clior .- Dentcs in maxillis &imo ore tenuiliimi. A man- 
dibulae inferioris angulo dependet barbula exigua & bre- 
vis. Cauda plana, in reclam fere lineam terminata. 
%om<e, Venetiis & alibi in Italia fjepius vidimus, unde 
conftat eum fupero & infero Marfcommunem efle. 

17.C0RACINUS Rondeletii/. 5.C. 8./>. 128. Vmbra 
Salvian. & Aidrov. p,.8i. Colore Tincam rcfert, figura ad 
Percam propius accedit. Sauamce ei medihcres : ~Os non 
ampliflimum : Dentes in maxillis .- Cauda cum expandi- 
turextremacircumfcriptione fubrotunda. Ocu ii raedb. 
cres, iridibus fufcis, Pinna ventrales & quze retro anum 
eft, nigrc&velutatramentotincftie. Feromniafere reli- 
qua cum Vmbra convenit: forteidemeft cum fequente 
^ * 18, \J°mI 9<S -5 \ n opsis Method i ca 

18. UMBRido Romae di&us; an Gcrackiis 
RondeL an fone Latus, ejuldem. Ab Vmbra diifere 
t . Colcre, lineis iubobicuris, fufcis, & ex glauco ccerr- 
leis alremis, nndulatis, fupra lineas pun&atas, a dorfi 
medio caput verstis oblique duclis, varjp: infra Iineas 
pun£taras lineohe obliquae non funt aded confpkuse. 
2. Qr6d barba careat. 3. Qpod fpina ad anum (quam 
uterque habet) major & validior fir, Add/t 4. SalvUnus 
hunc illo multo minorem efle, nec enim unquam vidiife 
fe qui pedalem magnitudinem fuperaret. j. Saporvs 
etiam fuavitate^atque carnis teneritudine iili inferior eft. 
Nares juxta oculos patulae. Foraminula etiam nonnulla 
habcr ci; ca marginem roftri, ^ptna hunc nacii funm<y 
ubi non infrcquens eft apud Ichthyopclas. 

19. Coracinis ajfinis Corocoro Brafilienfibus 
2\iarcg'-. Pedali eft lcngkudine, dorfo incurvato, capits 
& ore obtufo, dcnticulis parvis haudacutis. Pinna ven- 
traies anteriiis firma ck acuta fpirui fuffulciuntu?, ut & 
pinna pcne anum duabus. Sauamis majufculis veftitur, 
cilque totus argentei coloris, fed in dorfo ejiifque pinnis 
& cauda cum dilura umbra mixti. Inquolibet latere 
ftria? digitum Iatas e diluta umbra defcendunr. Venter 
totus ,& iliius pinnaj albae. 

2,0. Coracinus Brafilienfis GuatucUPA diclus 
"Marcgr, Corvina Lvfit. Corpore eft oblongo bipedali ; 
Acrfi pauliim, ventre minimum curvo; Ore acuminato, 
maxilia inferiore producliore ; dentibus minimis 5 bran- 
chiis amplis ; Qculis ftuferi magnitudine, iridibus argen- 
teis. Parvuiisrotundis/^t/dw/j totus veftitur, colorh ar- 
gentei fplendentis cui in dorfo aureus admifcetur. Pinna? 
& cauda, uc & venter albicant. Pinna dorji anterior 
triangularis, aka, duriufculis fpinis fuffulta. 

Pifcem huuc in infulae Jamaycte Portu Veteri captum 
defcripfit D. Sloane. Ubi Infulanis Angiis, A DRUM : 
mer-fish, dicitur. 

li. Coracinis affinis aut Cuculo,Acara pinima JBrafiHcn- 
fium Marcgrav. The Gray Grunt. • Pifcis eft Ia- 
r.us, aorfo incurvato, 6, 7 ve dig. longus, 4 tatus, Peras 
Mifitica figura j Qre haud amplo, dmiailjs minutifiimis» 

eult* P I S C I U U. 97 

hcutts grandiufculis, iridibus aibis. Pinna dorfa'is per 
totam longitudinem extcnfa & concinua eft ; Hujus ante- 
rior medietas fpinis iufiulta eft, & cam in rimam poteft 
recondere, pofterior mclles habct radios, neque ullam 
foflulam in quam recondatur. pinna wntrales, & qua; 
ad anum eft, fingula? fingulis fpinis flrmis muniuntur. 
Pinnarum omnium & caudae color lutcus leuaureus fplen- 
dens. Totus veftitur fquawults argenteis ex auro fpien.- 
dentibus. In quolibet latere 7 habet magnasjlrw fecun- 
dum longitudinem ad caudam ufque cxtcnfas, coloris 
ffufci fplendentis, in quibufdam aurei feu iutci. Irj 
Oceano infulam Jamaycam circumfluente capiur ad Pcr- 
tum veterem. D. Sloane. 

22. UranoscopuS Aldrov. pag. 264. Salviam 
Callyonymus velVrantfcopus P^pndcl, Gcjn, 159. ltym<e& 
Vcnetiis Lucerne & Pefce Prete, itcrn Bocca in capo. 
Longitudine cft dodrantali, rarius pedali ; caftte magno 
&ferequadrato, offeo, afpero ; .corpore teretiufculo: ra- 
pina parte tota cinerea, ventre albido ; fjuamis minimis/ 
Linca laterales retro primamdorii pinnam ad fe iuvicern 
accedunt, deinde defcendentes ad cauda? pinnam mediam 
definunr. Facies phna, furfum fpeclans, unde nomen, 
in qua oculi fibi vicini, protuberantes, exigui, iridibus au- 
reis. Os fatis amplum in eadem faciei planitie coelum 
fpeclans, mentum infra os humani aliquarenusa'muium. 
Maxilla dentatae : palato quoque dentes innalcuntur. 
Inferius labium barbuliscrcbris velut fimbriatum. Mul- 
tae aliae notae addi poffent, Verum hse ad diftin&ionem. 
fufliciunt. In Mari Mcditerranco frequens capitur. 

A. 23. PeRCa fluviatilis Rondei. Bllon, Gefn, fk 
aliorum. APeaRCH. Magnitudine eft dodrantali, 
aut.pedali, dorfr a roftro aflurgente Bramo in modum : 
Corpore latiufculo & fufco fiavicante, %onis feu areolis ni- 
grkantibus 5 aut 6. a dorlo ad ventrem defcendcntibus 
diftincro ; fquamis parvis, denfls, afperis induro, pe- 
Aore tamen nudo. Os amplum ; maxiilae Jcnticcilis 
afperae. Pinna ventralts & caudae bifurcx pulcbre ru- 
bent. Oculorum irides aureae. Branchiarum opercula 
in acutum angujum definunr, & fuperior lamina m acu- 
U" 3 leum. 98 Synopsis Methodica 

leum. Vorax eft pifcis, & lumbricis terreftribus avidif- 
fime inhiat. In lacubus & fluminibus apud nos frequen- 
tes iunt, in pifcinis etiam & vivariis inclufl libenter de~ 
gunt. Carne eft alba, tenera, guftuigrata & falubri, unde 
& Perdix aquarum vocatur. 

24. Lucio-perca Schoneveldii. Schilus five 
IN.-gemulus Germanorum Grfn. Paralipom. 1 288. Aldrov. 
1. 5. C. 59, Augulbe Vindelicorum Schindel. Longiffimi 
ulnam aequant, nobis defcripti lefquipedales erant : //- 
brdi 10 rariflime excedit. Figura eft longiore quam 
Pcrca, & in caudam exiliorem produfta, roftro quoque 
longiore 8e acutiore, dorfo non omnino affurgente, ventre 
lato & plano : Squam* dense ftipatae fimbriis afperis. 
Dorfum & latera, ut in Pera aurata ; ex fufco fordidfe 
fiavicant, ductibus obfcurioribus, nullo ordine pofhis 
varia : infimus venter, ut & pinnae ventrales nonnihil 
rubefcunt, minus tamen quam in Perca. Maxilla fufe- 
rior paululum prominet ultra inferiorem, utraeque denti- 
celiii afpera?. Juxta primum pinnarum par ojjiculum eftr 
1113 aculeos definens; item ad radicem pinnarum bran- 
chiarum opercula in unam validam fpinam prbcurrunt. 
Crraeeft candidiffima. Pifcis eft Danubianus : Capitur 
eriam in Ambronis lacu Bavarix, vulgo Ammerfee, fi 
raodo Nagmultts lacvts idem fit cum Schilo Danubii j 
iiam Gefnero diverfi videntur. 

25. ASPER fifciculus Rondel. Gobioni ferfimilis 
Gefn. 478. Aldrov. iib. 5. cap. 27. t\atisbon<e Strever di- 
cfus. Figura corporis longiore eft & exiIiore,praecipufe cau- 
dam versus quam Schilus, Dorfum medium ab occipite 
ad pinnam velut fulco impreffo concavum eft. Octo vel 
novem *onis tranfverfis nigricantibus, Percx fluviatilis 
in modum, diftinguitur. Dorfo eft fquamofo, fetlore 
nudo. Magnitudine excepta Sckilo perfjmilis eft j Pifcis 
pariter Danubianus, P^atisbona frequens, 

26. Perca Amboinenfis Nieuhoffi. Aquarum dul* 
clum alumna eft, fed rarius occurrit, fpithamam circiter 
iongit, Percam nojhatem natandi modo, nonnihil eriarn. 
corporis figura & fapore referens. Cclorc eft fubobfcuro 
a-ut fufco, lineis fubcceruleis, fub joftro varius, unde &c 

pinnae PISCIUM. 99 

pinnse ctiam contigua: ccerulefcunt; laterales autem feu 
poftbrancbiales fubvirides funt & maculoiae, Pinna dor- 
falis in icone Nieuboffi ncn recle pifta cfl, radiis difcretis, 
nec ullis intcrcedmtibus membranis connexis, cujufmodi in 
nullo unquam pifce vidijfe memini. lcon rcpncfentat 
areolas tranfverfas obfcurai a medio dirfo ad ventrem per 
latera dutlas, ut in Perca : unde pifcem Percis fubjunximus. 
A. 2,7. Faber five Galius marinus Rondeletii Gefn. 
Vabcr Aldrov. A Dory, or Doree, quafi Deaura- 
tus. Corpore eft lato & compreflb, ad Paflerem figura 
accedens, verum ere&us natat, non ut ille in latus re- 
clinatus. Caput ei peramplum, compreffum ; hiatus 
oris immanis. Color in Iateribus olivaceus, in medio 
utriufque macula fatis ampla, rotunda, nigra, Imjus 
fpeciei chara&eriflica. Pinna doril anterior radiis acu- 
leatis decem inftru&a, quibus fubnexi funt radii rotidem 
molles, qui paulp cis apices aculeos deferunt, & feoriim 
in altum procurrunt,££c.vid.defcript.in Wilhtgb.Icbtbplcg. 
?.294.Spinarumbrevium ordines habenturhinc inde unus 
ad radices pinnarum dorfi,& ani. Verum plures notas ad- 
ferre neceflarium non eft, cum nihil fere non fingularein 
hoc pifce occurrar. 

28, Abucatuaia Brafilienfibus Marcgr. Peixe 
gallo Lufitanis. Ob nominis Lufitanici convenientiam, 
& aliqualem pifcis ipiius fimilitudinem hunc Fjbro fub- 
junximus. Pafferis magnitudine, figura & crnflitie eft : 
ore ramen haud amplo, edentulo ; iridibusoculorum ar- 
genteis, Duohabet quafi fila in longum extenfa ab infe- 
riore corpore, & unicum tale in dorfo ante pinnam dor- 
falem. Cat-et iquamis j colore totus eft argenteo, excep- 
tis filis, qua?nigra funt. 

29. Aper Rondel. /. 5. os *6. Aldrov. 297. Gefn. 7. 
Gentiie Striva!e,Riondo I{pn?a>. Figura corporis Fabro per- 
fimilis eft, ied multis numeris minor : colore Erythrini, 
fquamis circum oras fimbriatis, ut traclanti afper videa- 
tur : roftro acuto, furfum nonnihil reflexo, quod cum 
os aperit Fabri in modum proturdit.Dentibus caret. Oculi 
grandes,iridibus albis. Prope fundu maris verfatur, & tem- 
pore praecipue procellofo, una cum Scolopacc pifcatorum 
yerriculis extrahitur. U 4 Pifee ^ ioo Synopsis Methodica Tifces non aculeati, quibtts unica in 
Dorfo pinna. 

I.OIPPURUS fyndeletii Gefn. pag. joii 'AH 
■*■ -*• Dorado, i. e. Pifcis auratus Lufuanorum • Pif- 
cis eft marinus Hifpanicus. A capite velut my?4 erigi- 
tur, contine^nfque pinna magna ad caudam ufque prO- 
tenfa : cui fimilis alia brevior a podice ad caudam uf- 
que. Pinna: ventrales podicem fere attingunt, qui in 
medio corpore fitus eft. Os mediocre; dentes exigui 
acuti in maxilJis, palato, & Jingua. Oculi magni : Squa- 
rna minutiffims. Color Glauci, figura a capire fenfim 
tenuior ftri&iorque. Carne eft pingui, fuavi & dura, 
qualis Tbynncrum Glaucorumque. 

2. Guaracapema Brafilienfibus Marcgr. Do- 
rado, i. e. Aumtus fifcis Nieremberg, La Doradc Ro- 
chefortii, cujus mas nautis Delphinus dicitur. Praece- 
dentiidemeft, vel fimiilimus, corpore lato & comprefib, 
non ira crafTo. In 6, 7 ve pedum longitudincm excrefcir, 
latitudine feu altitudine maxiina prope caput fefquipe- 
dali. Caput definit in figuram quadratam, dftque in a- 
ciem edu&um. Os haud ita amplum pro magnitudine 
corporis, mandibulae compreiTiflima», denticuli acuti. 
Paulofiipra os cc«//pofiti funt, rnagni, rotundi, iridibus 
argenteis. Pinna infignis a fumrmtate capitis per totum 
dorfum extenditur ufque ad cauda» exortum, in medio 
7 aut 8 dig. lata, conftans membrana ad radum coria- 
cea, & fpinis mollibus inrerius fuftentata. Huic oppo- 
fita ab ano ad caudam, vix digitum lata. Cauda circi- 
tcr felquipedem longa in duo cornua perampla diften- 
ditur. Squamulis minimis veftitur totus, quseque ad 
taclum vix fentiuntur, ita ut glaber videatur. Cohr in 
capite, dorfo, lateribus, pinnis ex viridi & argenteo 
mixtus. tnaculis cceruleis varise magnitudinis, Milii, 
grani hordeacei, Eivi, variegatus, In ventre vercj 

albicat, P I S C I U M. ioi 

albican Carnem habet ficcam & boni faporis. Pifcis eft 
piiagitts, velociflime natans, cmnibus cjui Indias Orienta- 
les, Occidentalefve adnavigant notiflimus. 

3. Nov-ACULA pifcis Rondel. Gefn. 741. t{omanis 
Pefce Pettine Sdfojkn. Capite eft pennagno, valdc ramen 
(gpn fecus quam toto corpore) comprelTo, & omni pror- 
lus roftro carente. Linea namque antcriorem capitis 
partem terminans a vertice ad os fere perpendiculariter 
demittitur. Os parvum, dentibus parvis acutifiimis, 
praeter 4 anteriores & longiores munitum. Oculi parvi 
jn fuperiore capitis fece Iocati. In dorfo ab ejus inirio 
fere erigitur pinna non admodum lata ad caudam ufquc 
extenia ; cui opponitur alia in imp ventre, ab ano ad 
caudam fcre producla. Cauda lata. Sauamis magnis 
regitur. Caput, maxillx & branchiarum opercula plu- 
rimis cccrulcis Uneis infignita apparent ; imi ventris <k 
cauda? pinna* fubflavis & virentibus, decentcr intcr fe 
cancellatim commiflls. Pinna dorfi rubra eft, cccrulcis 
nonnullis confperfa mdculis. Corpus rcliquum ex rubro 
flaveicit. Palmi magnitudinem excederc non foler. f{pm<e 
rarioreft, K^odi frequens & in Melita infula. Caro tene- 
ra, friabilis, boni fucci & concoclu facilis. 

4. Pompilus fyndcl. pag. 250. Gcfn.SSj. VlCds 
eft pelagius, fquamis carens. A branchiis ad caudam 
linea magna curva ducitur, a qua ad ventrem linea? mul- 
tse curvse defcendunt tranfverfa?, interpundbc. Supra 
lineam dorfum varium eft & maculatum. Os eft me- 
dium ; Dentespzrvi pro corporis magnitudine. Cauda m 
pinnam definit non divifam. Pars quae fupra 8c inter 
pculos eft flavefcit, aurique colorem imitatur. 

5. Monoceros minor Muf. Soc. B^g. Lovgitudine eft fef- 
quipedali, Utitudinis dupla, corpore valde compreffo, 
dcrfo Percae inftar affurgente ; ventre arcuato. Os angu- 
ftum ; dentes in utraque maxilla, acus modicze crafli- 
tudine ^ digiti longi. Oculi prope fmnmum csput fiti 
diamerro unciali. A vertice porrigitui cornu redtum, 
teres, conicum, glabrum in exficcato pifce nigricans, 
deorfum modice depreflum ; In ambitu ad bafin duorum 
digitomm, 3 digitos longum: NuIIo intus offe firmari 

vidciur» ioi Synopsis Methodica 

videtur, neque in os inferkur ur in Monocerote cetaceo, 
veriim cntis ipfa produ&a f ut cuticula pedum in clavos) 
in corneam quandam fubftantiam induratur. Dorfalis 
pinna a capite ad caudam extenfa fefquidigito akior 
eft. Ventralis pone anum huic refpondens & fimilis ad 
caudam parker produckur. 

6. Nhaquunda Brafilienfium Marcgr. Corpore 
eft 7, 8, aut io digitos longo, duos lato, ubique fere ae- 
quali. Caput & os fere Lucii ; Dentium loco maxillas 
afperas limae inftar habet. Oculorum irides fufcae. Ab 
initio dorfi ad caudae pcene exqrtum pinna protendkur, 
3 digitos longa, unam ferme lara, sequalis,in fine tamen 
paulo latior. CVW* tefta dura, nigra tegitur. Squama* 
mediocres ; color dorfi 8c laterum obfcure grifeus cum 
fplendore argenteo. In utroque latere ordinem habet 
macularum rotundarum nigrarum Plfi magnitudine, & 
inter has difperfa punFlula multa carulea, Pinn<e omnes & 
caudse aureae, dorfales pun&is coeruleis &tf[oi, Lineg 
laterales nigrce, & prope caudam linea utrinque elata 
& aurea, 

7. P A R u Brafilienfium M.ircgr. Latus eft & fubro- 
tundus, haud craffus, i% circiter digitos longus, 7 latus, 
Pinna dorfalis, &quae ab ano eft, duos circker digitos la- 
tas ad caudam ufque extenduntur, habetque earum quae- 
libet in fine prominentiam inftar funiculi, dorfalis 5 
ventralis 3 digkos Iongam. Capite eft parvo ; ore elato' 
angufto ; minutifiimis demibusalbis; oculorum iridibus 
flavis. Totum corpus veftkuf fquamis mediocribus, 
quarnm dimidius numerus niger eft, dimidius autem 
ffavefck, ka ut lunulas flavas in corpore nigricante ge- 
ftare videatur. Poft branchias macula utrinque flava 
habetur. Cauda if digkos longa & totidem lata. 

8. Acarauna Brafilienfium Marcgr. Magnku- 
dine exajquat Paru, fed non ka latus eft, [quamulis nigri- 
cantibus. Cauda bifida. Per totum dorfum & ventrem 
ctiam imum pinna extenditur acuta, in pcftrema parte 
digitum circiter lata. Os parvum anguitum denticulis 
minutifTimis. In utroque latere prope caudam acutiffi- 
■mum habet aculcum, digkuin fere longurn, quos in 

Iareia , P I S C I U M. 10$ 

Jatera poteft recondere & evaginart, & alios ptfces laar 
dere. 

9. Acarauna quadrata, nauris vetula di&a, in multis 
ab hac differt. Quod anterior pars covporis Jiraminei 
coloris erat, pofterior/«/« : quod fquamae lincis paralle- 
lis caelatae eflent : fuperiori maxilla* 4 utrinque Spinufa 
innafcuntur, inferiori hinc inde duo fpHula grandiora, 
rigida, acuta, digitum circker longa, & Gafii cakarium 
inftar nonnihil inflexa, deorfum oblique fpeclrantia. Dor- 
fklis pinnx^. vertice, ventrales ab ano ad caudam exten- 
fae, fibi mutuo fere parallelae decurrunt ut pifcis quadra- 
tus videatur. 

10. Acarauna exigua nigra, qtmis aliquot luteis elegan- 
ter depitla D. Lifter. . A pracedente parum differt ■ nifi 
qu6d fllius %ona coloris ferrei funt, 8c pauio aliter dif- 
ponuntur : Deinde in hoc nullae vifibiles fquamae. Dcf 
criptionem vide,D. Wiflughbeii kkhyol. Append. p. 23. 

n. Acarauna altera major, An Paru Brafilienfium 
}\larcgr. Hujusetiam dsfcriptioncm videfis/w» citato. 

12. Guarerua Brafilienfis Marcgr. Corpore eft 
tato comprefsoque, 4 digitos lcngo, tres Iato : 0,'e par- 
vulo,denticufis minutis. In fuperiore dorfo & infimo ventre 
pinnam habet longam & latam, quae ambae in acumen 
definunt figura jubula. Cauda quadrata : Squamufa ni- 
grae inftar ierici fplcndentes, fimbriis flavis. Pinna om- 
nes nigra. Circa os linea craffa eft ferrei coloris, & alia 
illi perpendiculariter fuperpofita. Ccrpus 3 Imea lata 
ceu fafcia ambiunt, quarum duae per latas & pofticas 
pinnas extenduntur. Caudam etiam talis linea fecat. 

A i.Harengus I{ondel.Gefn.Mdwv.Cha!cidis fpccies 
BeUonio. AHeRRing. Haec pifcis fpecies per toram 
Europam nunc dierum adeo nota & celebris eft, ut nGtas 
ejus characlerifticas exquirere fupervacuum foret. Lon- 
gitudo dodrantalis aut pedalis, latitudo pollicum duorum 
triumve, Caput ccmpreffum, ut & totum corpus, fqua- 
mis magais, fubrotundis, facile deciduis indutum ; dorfi 
e. caeruleo fufco, ventre albo, defquamato argenteo. Ven- 
tre eft acuto fpinofo, fquamis denriculatis, continua fe- 
rie a capite ad caudam ufque difpofiris, Mandibula in- 

feric» i'&4 S yKopsis Met hoi?ica s 

ferior fuperiore productior, denticellis afpera, uti eft & 
lingua & palatum. Gitifiime extra aquas moritur! Re- 
cens in craticuk toftus, aut in fartagine frixus, & butyro 
conditus, hon minus lalubris quam fapidus & palato 
gratus cenferur ; quamvis nonnulli ob mollitiem incaute 
utentibus facil^ febres generare fcribant. Salitus, & vel 
fumo induratus, vel muria conditus, in longinquas regi- 
ones tranfportatur, magno vendentium emolumento. ln- 
gens 5c fidem plane fuperans Harengorum multitudo quo- 
tannis capitur. Gregatim natant. 

A. i. Harengus minor five Pilchardus. Chalcis, *. el 
Celcrinus Gallorum Behn. The Pilchard. Ab Ha- 
rengo, cui perfimilis eft, in nonnullis differt. i. Quod 
tertia fakem parte minor fit. z* Corpore pro magnitudi- 
nis ratione paulb craffiore, ventre mlnus acuto. 3. Quod 
juxta (uperiorem branchiarum angulum mitcula nigrct 
noremr ; in nonnullis alias prxterea 4 aut 5 ordine in 
eadem refta caudam verius difpofita;. .4. Dsntes nullcs 
neque in maxillis, neque in Hngua, neque in palato ob- 
tiner. 5- Caro firmior & delicatior noftro paiato quam 
jpforum Harengorum. 6. Qu6d hic ab apice pinna: 
doifalis apprehenfus pendanr in sequilibrio, ille vero eo- 
dem modo tractatns delabatur pronus. Grcgatim natant 
ingentibus agminibus. In mari Cornubiam alluente circa 
oppida Penjans & S, Ives, ck fuperius etiam ufque ad 
Devoniam & Do^crjlriam magno numero quotannis capi- 
untur, fale condiuntur, & in tranfmarinas regiones de- 
portantur. Quin & D. Dile in Oceano etiam Germanico 
ad oram EJfexice capi, & Brantriam aliquoties venurn 
adferri, nobis affirmavit. 

3. SaRDINA Rgndcl, Gefn. p. 890. Aldrov. I. 2. c. 38. 
Sardina P^oma ; Sardella Venctiis. Chalcis Bcllonii, quem 
in Occano Celerinum dici putat. CoIIatis diligenter hujus 
& Pilchardi noftri feu Ccierini Gallorum dcfcriptionibus, 
cum BcHcnio plane fentio hunc ab illo fpecie non differre, 
fed magnitudine tantiim, cum paulo magis in Occano 
quam in mari Mediterranco excrefcat. 

4, Sardanus Italorum Roma?, Chakidis fpecies 
Be(lonio. De hoc quoque pifce BtHemi fentenriae acccdo, 

cundcm P I SC I U M. *o? 

eundem fpecle efle cum Harengo Oceani, quamvis m 
Qceano magis profkiat in magnitudincm quam in Mari 
Mediterraneo. 

A. 5. Spratti & Sparlingi difti nihil aliud nobisefle 
videntur quam vel Harengcrnm vel Pilcbardorum icetura: 
fiquidem collatis diligenter inter fe Sprattis & Harengis, 
nullam neque in figura, neque in partibus corporis in- 
ternis autexternis praeter magnitudinem, neque in fapore 
carnis differentiam invenire potui. Cui confonant tem- 
pus capiendi circa folftitium hybernum, diu poft edita 
Harengorum ova, quo temporis ipatio in eam magnitudi- 
nem facile poffint excrefcere ; nec alio anni rempore in- 
veniuntur. Qiiin & pifcator quidam fenior Ccmubienfis, 
quem Cuper hac re aliifque confuluimus, ncbis retulk, 
duo Spratrorum genera in mari Cornubiam alluente capi, 
alterum Harengorum, alterum Pilcbardorum ioboIem,quae 
a fe invicem facile pofiint diftingui. Ciim Pilchardi Ccr- 
nubU & Devonia tantum littora. frequentent, ulterius in 
rnari Brieannico Orientem versus rar6 progrediantur, a- 
libi circa Angliam unicum tantum Sprattorum genus in- 
venitur.. 

De Sparlingis Mcrfeienfibus & B^fternenfibus confuze 
£>. Willugbby Icbtbyologiam. p. 221. 

A. 6. Clupea Salv. Alaufa. Clupea vel TbriJJa 
Rondel. Gefn. Alofa Aldrov. ^Shad, The Motber of 
Herrivgs. Ab Harengo differt. 1 . Qu6d latior iit & te~ 
nuior, ad latera magis compreflus. 2. Qu6d major, ur. 
qui ad cubitalem longitudincm, 4 polJicum latitudinem 
excrefcat ; pondw 4 Jib. 3. Quod juxta branchias mag- 
nam habeat utrinque maculam nigram rotundam, & 
prsetereain eadem re&a caudam versus 6, 7 ve alias mi- 
«ores. quo cum Pilcbardis convenit. 4. Quod anadro- 
mus fit, & flumina fubeat, quod apud nos Harengi non 
faciunt : ni forte Sparlingi ^ofternenfes excipiendi finr» 
De iis enim nobis nondum fatis conftat; 

Sabrinam fluvium menie Martio & Aprili fubeunr^ 
€aro in cibis commendatur, verum creberrimis & mole- 
j&tis fpinulis intertexta,, ob id minus plaier. 

7, ^QONu^ io6 Synopsis Methiodica 

7-Agonus Belloni!./fgfl»w vel Chalch Rondel, Gefn. 
17. Sarachus Aldrov. /. 3. c . 58. Omnes Hiftoria; Pif- 
cium fqiptores Agomtm ab Alaufi diverfum faciunt» 
Verum Z>. Willugbby Sardellas lacus Benaci, quas Vercna; 
accuratb defcripiit, Plnnamm numaro, fitu, radiis, Bran- 
chiis, oriscrena, tnaculis lateralibus, ventriculi & veficse 
figura, & totius etiam corporis, aliifque omnibus acci- 
dentibus & partibus tum internis, tum externis, fola 
magnitudine excepta, cum Alaufis convenire obfervavit. 
Quod verd ad magnitudinem attinet, fibi a pifcatoribus 
relatutri fcribit,_hoc genus pifces Pefcbier^ primo anno 
Scarabinos dici.tecundo Sardellos,tenio slgcnos.Qxn.bus fuf- 
fragaturpifcatorquidam Lueawwfii qui Agonos minimot 
vulgo Gabianos dici Ge/nero afTerebar, majufculos Agonos, 
maximos Cepias. i. e. Ciupeas, qax e mari in Verbanum 
afcenderenr per Padum. Alios etiam in eadem fencenria 
effe video, unde Agomtn\ t SardelUm & Alaufam eundem 
fpecie pifcem eife nulius dubito. Fieri enim poceft, uc 
Alaufa (quas anadromos pifces effe in noftris etiam flu- 
minibus experimur) in alios etiam lacus, nimirum Larium 
five Comsnjem, Bmacum & Luganum, per eundem Pa- 
dum afcendanc, ibidemque parianc, irerumque in mare 
defcendanr : per byemem enim in lacu Lario non capi- 
nntur, nec ut puto in aliis lacubus. Veriim nihil fiden- 
ter affirmo. 

8. Harengus minor Indicus, Meer Bleiir: i. e. 
Blicca marina Nieuhof. Harengi magnitudinc eft, verum 
brevior & lacior, nec colore differc ; falituram etiam 
admictic Harengorum modo. Cauda eft forcipacS : capi- 
te figura» infolita? & exotica?. [Icon nihil iingulare aut 
exocicum repraefentat] rcflro & oculis amplis. Cacerva- 
tim magnis agminibus natant una cum Harengis, ad 
oram Malabaricam praecipue'. Sapor non ingrarus, non 
tamen Harcngi fimilis. lis utuntur Malabarici ad agros 
in quibus Ory^am ferunr impinguandos. 

Pifces plerique Indici, k non recens capti efitenrur, in 
farinaceam quandam fubftantiam mollefcunc. Hujus 
tamen caro firmior eft & durabilior, unde & fale (uc 
diximus) conditur,& per uniyerfam Indiam circumfertur, 

' A. ?. PISCIUM, 107 

A. 9. Encrasicholus Aldrov. Lycoftomos Kpn- 
del. Gefn. Halecul* Bel!onii. A ncho vies. Palmi lon- 
gitudinem & pollicis craffxtiem in mari Mediterraneo nun- 
quam aflequuntur. Bellonius. Nos Ceftria palmo Jongio- 
res vidimus, 8c pollice craffiores : Forte hi a Mediterra- 
nei maris incolis fpecie diverfi funt, nam Sconfeldius Ly- 
coft omos Balthicos pro diverfa ab Encraficlwlis fpecie ha- 
bet. Corpore funt quam Harengi teretiore & miniis 
compreffo, pellucido nifi ubi obftat fpina dorfi, fquamis 
deftituto. Colore ferb Spratti. Roflro acuto ; mandibula 
fuperiore longe ultra inferiorem procurrenre : rictu orit 
pro pifciculi magnitudine immani, aperturis etiam bran- 
chiarum ampliflimis : Ocidis grandibus. Schonfeldim fqua- 
mas exiles & facile deciduas Lycoftomo fuo tribuir. En- 
eraficholi faliti in quovis fere liquore prunis impofito faci- 
le diflblvuntur. 

ic.Lycostomus Occidentalis ; an Balthicus Schon- 
feldii ? A prxcedente non alia in re quam magnitudine 
illius dupla, dijferre nobis vifus eft. 

11. Blicca Schonfeldii Bramis junioribus & co~ 
lore & pinnis non abfimilis pifciculus eft, quem ad Eide- 
ram vocant Biicl{, fed fui generis, ventte ferrato, & ul- 
tra digiti longitudinem non excrefcens, nec Iato fed 
caftigato corpore inftar Harengi emaciati. Pinnas eo 
numero & pofitu habet qno Brama. Nos (inquit^) cum 
Hamburgenfibtrs pifcatoribus eundem cum Sprattis ncftris 
pifcem efle cenfemus. Spratti autem (ut fuperius diximus) 
ex fententia nofira nihil aliud funt quam Harengi juve- 
nes. 

12. Marena Schonfeldiu Lacus Plonenfis in Hclfa* 
tia, ut & Suerinenfis & ScaHenfis in Megapoli incola eft. 
Harengo omnibus fere in partibus refpondet, pinnis, bran- 
chiarum incifione ampliore, dorfi fubnigro, laterum ar- 
genteo colore, & Jquamis facilfc deciduis : fed minor eft 
aliquanto, duorum ut plurimum palmorum longitudine, 
pkniore item carrte, duriore & friabiliore ; ventre molli 
non ferrato : nifi qu6d in Scallenfi lacu Marenas cubita- 
les capi certum fit. An pifcis hic cum Sparlingo lacus 
H$emenfis idem fit, inquirendum ? 

13- PlSCi. to8. Synopsis Methodica 

13. Pisciculus Romse Argentina dictu?; 
Sphyrana parva five Sphyrcena fecunda fpecies B^ndeletio 
Gefn. 1061. Corpore eft oblcngo tereri, a fquamis nudo, 
Merlucio fimili • fupra lineas laterales e viridi cinerei,' 
infra eas, argentei coloris, ac Ci argentum foliatum e£ 
induceretur, pracipuebranchiarum opercula : l^rjlroob- 
Iongo, ore modico. Dentibus in maxillis nullis, at circa 
lingua? a.picem 6, aut 8 recurvis. Oculi grandes, iridi- 
bus argenteis. Cerebrum per cranium tranfparet. Pinna 
dorfo circa tnediam longitudinein innafcitur radiis decem 
fuftentata, Cauda forcipata. Verum nota maxime cha- 
racteriltica, qua ab aliis omnibus mihi cognitis pifcibus 
difrert, eft vefica aerea, utrinque conica, exterius pulchre 
velut argento foliato politifiimo obdutfta refplendens, 
cujus ufus eft ad Margaritas anirkialcs, quae naturales 
& genujnas mentiantur, efficiendas. %oma in foro pif- 
catorio nacti fumus. 

14. Vubarana Brafilienfium Marcgr. Trutta no- 
ftratis figuram imitatur corpore oblongo, quadrate cylin- 
draceo ; pedern longus, femipedem crajfus, capite acu- 
rninato, haud magno - ore edentulp ; pupilla duplici cir- 
culo, primum aureo, deinde argenteo cincta. Pinna ut 
i.n reliquis hujns generis : Cauda bifurca. SquamuU or- 
dine lineari ita affabre fita? fecundum corporis Iongitudi- 
nsm, ut ad tactum glaber videatur. Dorfum ex argen- 
teo ccerulefcit ; venter albet. Branchia: ita glabrae funt, 
ut laminx argenteae videantur. 

Camari Puguacu Brafilianis Marcgr. Dorfo eft 
retfto, ventre paulum extuberante ; Capite acuminato ; 
0>e ampliffimo, edentulo. Superior mandibula. inferi- 
ore brevior eft, ita ut claufum os luperius habeat. Oculi 
nummo Imperiali latiores, iridibus argenteis. Longitu- 
dinem adipifcitur 11 aut 12 pedum,'craf{itudinem hu- 
manam. Pinna dorfi elata e(t, triangulans, Iata, qua? 
appendicem habet verfus pofticam partem vergentem, 
elevatam, triplo longiorem inftar funis craffioris. Huic 
opponitur in ventre pone anum pinna triangularis, lata, 
fquamata, quae appendi.ee continua angufta protenditur 
ad caudse feik exortura, Squamis yeftitur magnis fub- 

rorandig p i s c i u M. .io^ 

rotundis, ardfe fibi impofitis, adeo ut quadruplices aut . 
quintuplices jaceant, argenteis, ut totus Pifcis argento 
obdudlus videatur, preterquam in dprfo, ubi cceruleus 
eft, argenteo tamen tranflucente. Pinna? prhnes argen- 
tea praeter dbrfalem, quae eundem cum dorfo colorerrt 
habet. 

i . A. A cus vulgarisfive Oppiani. Aciis prima fpecieS 
fyndel. Gefn. BgA.evw & e P«p/$ Graecis. The H o R N- Fis H 
or G A R - F i s h Pifcis eft lcngm , gracilis teretiufculus,' 
ventre tamen feffili, candam vershs quodammodo qua- 
dratus • Dorfo virefcente. Multis infignibus notis ab aliis 
omnibus pifcibus differt. i. Hpftro Jongiffimo, acuto, 
tenui, utraque maxilla dentibus aeutis creberrimis mu- 
nita. 2. Qu6d unus & cbntinuus du&us ab ore ad anum 
ufque», abfque, ulla Ventriculi & inteftinorum manifefta 
diftin&ione, tendar. Haec tamen nota non eft adeo pro» 
pria huic Pifci, quin uni praeterea vel alteri conveniat * 
ut Lampetfis. 3.Qu6d fpina dorfi a" codione viridis evadat* 
4. Qu6d maxiila fuperior mobilis fit,ut in Crotodilo. Ventet 
& latera argenteo colore fplendent. Dorfutn e? cseruleb 
virefcit. In Mari Britannico duae Aciis fpecies inveniun- 
tur, ut nobis retulefunt pifcatores Comubienfes, quarum 
alteri Girrockj, akeri Skjppcrs nomer> indiderunt. 

i. Acus pifcis, Naeld vifch Nieuhoff, ab Acu noftrate 
non video quid differat, nifi ventris & cauda colore pur- 
pureoi 

3. Acus maxlma fquamofa D. Lifler. Qilem defcrip» 
fit 2 pedes & 6 dig. longus erat, 3 dig. latus, fed repefi- 
untur altero tanto majores. Inferior maxilla (qua* fupe- 
rjore paulo brevior) ad 6. dig. extendebatur, ut ri&us 
ei ingeris fit. Nares in apice maxilla* fuperioris fita?. Ad 
margines maxillarum finguli dentium tenuium Iongiu£ 
culorum ordines, item alii minutorum. Pinnarum nu- 
mero & fitu cum prascedente convehit. Caiida corpori 
bblique inferitur, nam fquama? fupernfe ukerius zxien- 
duntur. Squama majufcube, validas, cuti frrmiter ad- 
haerent; funtquerhomboides, *'. e. in acumen definente^ 
ekganti ordine difpofitas - 3 flquidem a dorfo tnedio; 
2§ (cjuod iio SrNopsrs Methodica 

(quod per longitudinem fquamarum fubrotundarum or- 
do percurrk) earum ordinesfpira? alicujus in modum ad 
imum, ventrem oblique deducuntur. Color in ficco ex 
albo viridis, Jiic illic maculis diftin&us. 

4- A cus Indica mandibula inferiorein fpiculum pro- 
du&a. Elefants neufe Nieuhof. An Baiaou du Tertre. 
Corpore eft tereti, eleganrer maculofo. Linea viridis 
media latera fecundum longitudinem dividit. Mandibu- 
la inferibr in acutam fpinam procurrit. Sparlingum uc 
magnitudine ita & fapore refert. 

5. Acus altera minor BeUon. Gefn. p. 9. Magnitudine 
a prima fpecie dijfert, nunquam enim digito craffior ex- 
crefcere folet, nec pede longior evadere. Tenuibus fqua- 
r»is veftitur, linguam exilem, & dentes molares obtufos 
in ore habens ; feptem etiam fuperne & inferne, & in 
cauda propendentes pinnulas. In infula Liffa olim Phana, 
affatim capitur. 

6. A C U S Indica minor Mitf. Leyd. 
7.LACERTUSvel Saurus A cui fimilis ^ondel. Forte 

idem cum quinta prxcedente. Pedis eft magnitudine, 
Acubus brevior & craffior, roftro acutiore, fed breviore 
& furlum recurvo. Loco dentium maxill* ferrarse. ] n 
reliquis Acui vulgari fimilis, pofteriore corporis parte a 
podice ad caudam caudaque ipfa Scombris par s five par- 
tis hujus caudsque figuram.five ejufdem pinnulas fpe&es, 
Came pinguiore cft quam Acus, nec a Scombris dlfferen- 
te : & revera Scembri potius quam Acus fpecies cenfenda 
eft, ideoque hinc removendus, 

"S.PetimbuaBa Brafilienfibw Marcgr. Acus roftro 
craffo offeo anguloib Append. Hifi. Willugh. The 
Tobaccopipe Fish. Tres aut 4 pedes longus eft, 
Corpore inftar Anguillce ; ore edenculo acuminato, fupe- 
riore mandibula breviore quam Gt inferior : utraque 
autem paululum acuminata, minutifque dentibus exaf- 
perantur, Maxilla inferior vix duos digitos ionga, ade- 
6que ri&us tantum parvus; fuperior bffea five cornea 
eft, item pulchre ftriata & angulofa. Capitis Jongitudo 
in pifce trium pedum pedalis, i. e. tertia pars torius. Ca- 
pitis eraTfides poft oculos 5 digkorum, inde paulatim mi- 

fiuku? PISCIUM. n£ 

quitur ut propd os fit.trium tantiim. OciiU magnitudine 
Nucis Avellan* & fere figura, iride argentea, i'n anteri- 
ore & pofteriore parte minio notata. Pone anum duas 
habet hic pikispnnasin ima corporis carina, & totidem 
in fummo ddrfo iis refpondentes, quod fiuic proprium 
& peculiare eft. Cute eft inftar Anguiilce glabra j coloris 
In toto dor(6 & lateribus hepatici ; in capite duplici, in 
dorfo triplici, in Iateribus unica ferie macularum carulea- 
rum varii, &c. Venter albefcit. 

9. PiRA y A & Piranha Brafilienfibus Marcgr. Longi- 
tudine eft pedali, 6. dig. latus ; dorfo incurvato, capite 
obtufo, ut Dorada. Oris hiatus parabolicus, quod ex« 
adte claudere poteft, habetque labia quibus dentes tegir, 
quos obtinet rriangulatos, albos, acuriflimos, 14 in quali- 
bet maxilla, in unum ordinem difpofitos, quibus uno 
morfu partem carnis ex quacunque parr.e hominis poreft 
abripere, quafi novacula effet abiciffa. Oculi parvi chry- 
ftallini. Ab ano incipit pinna, firma fpina anteriits rrm- 
nita, csetera mollis, & maximam partem fquatnufis te- 
eta, extenditurque ad exortum caudae. Caudd bicornis. 
Colcr fupinaj partis ad Iineas Iaterales dilute cihereus: 
cum pauco cceruleo mixtus, ac fquamula quajlib et fim- 
briam habet ignei & ccerulei coloris tranfpIendentis.Prona 
pars tota coloris eft flavi obicuri una cum pinnis. Ccenofq 
fiuvii fundo maxime gaudet. 

10. Piraya fecunda fpecies magnitudine eft 8c figura 
■pracedentis, excepto quod parvulam habeat pinnam fqua- 
matam in medio dorfo inter dorfakm & caudam ; & 
quod colore difFerat ; qua parte ille cinereo-cceruleus eft, 
hic aurei ac rubri cum cinereo mixti coloris eft ; qua 
ille flavus, hic croceo-aurei. Dorfales tamen pirmae & 
cauda cinerei diluti funt cum pauco cceruleo mixti. 

ir. PiRAYiE tertia fpecies alba : Caput huic non 
ftaf obtufum ac reliquis, fed os paulum prorninens figura 
conica. Color ventris & laterum argenteus ; tiorfi & ca- 
fitis argenteus cum pauco cceruleo tranfplendente : pin- 
narum argenteus cum gryfeo mixtus. Minor eft reliqmsj- 
nec ka mordet ac illi, 

X 2 12. Matura* in Syncpsis M£thc;dica 

ii. M atur aq.ue BrafilieuilbusiWmgr. Corpore 
eft oblongo, longitudine fere femipedali, fefqui digitum 
latus ; capite latiulculo, dura tefta tedto. Mandibula in- 
ferior paulo longior fuperiore, inque ea fex dentieuix 
acutiflimi. hides oculorum aureolae exrerius fufcae. 
Cauda in iineam fere reclatn definit. Squama> magna?, 
ordine pofita?. Caput fupinum, dorfum, iatera nigra, un 
& pinnae omnes. Venter ex albo canefcit a Lacus & p*. 
ludes incolit, fluvios non ingreditur. Boni eft faporis. 

13. TAREiRAfife r/V, i. e. fluviatilis Marcgr. Oblongo 
e.ft corpore, dor/o re&o, ventre paulum prominente. In- 
ferior mandibula fuperiore longior ; dentes acuthTimi. 
Caput Lucii capiti nonnihil fimile : Oculi fatis magni 
prominuli. Iongus eft 15 aut 16 digitos. Pinna dorfa- 
lis magna, recta, parallelogramma, plus 3 dig.»longa, 
2, laia medium dorfum occupat. Squama fatis magnae 
in dorfo fufcaj, fufcis in lateribus argenteae admifcentur. 
• Caput regitur dura tefta fufca 5 venter totus albicat, 
Pitma omnes jfufpa, fed nigro tranfverfim undulata?, ut 
& Cauda. Capitur in fluviis, eftque edulis, 

A. 1. Lu-cius Rondel, Bellon. & aliorum, The- 
fiKS or Pickerel. Corpore eft tereti & oblongo, 
jaculo aut veru fimili ; capite plano ; roftro exporre&o 
& velut anferino, r/tfa.grandi, cauda bifurca, fquamk 
parvis confertfe : colore fordide viridi, maculis flavican- 
tibus undique afperfo. Pinna in dorfo unica, pofterius 
versvrs caudam fita. bentes in maxilla inferiore, iingua 
& palaro, acuti, recurvi, alternis mobiles. In infignem 
magnitudinem excrefcunt, ut 30 nonmmq.uam Ubras 
pondere fuperent. Ca.ro firma, fapida*& falubris eft. 
Stagna, paludes, fluvios incolit; voracifiimus eft, aliofque 
pifces pra. 5 datur,nec pifces tantum fed & aviculas & avium 
pu!los,autalmd quodvis animalculum obvium rapit & de- 
\Orat_. At nec fui quidem generis pifcibus parcit cum ci- 
ous aiicunde non fuppeiit. 

. A. 2. SturiO, Rondeletio Acipenfer, Safviano Si- 
lunis. The S t u r g e o n. Pifcis hic quamvis cartilagi- 
tic^ fit, ovjparus tamen eft reiiquorum more, prernde 
ad hoc genus peflaner, non ad ZsAdnn Ariftoteli dicTa, 

emas PISCIUM. iij 

*pi3e 'ieu «fy? &<rriy& nei Xjvium morc\ 'i% a Ji ^wriiy, Fi- 
gura corporis longa, pentagona, a iquamarum "oflea- 
rum ordimbus in 5 angulos tributa, ventre plano, ieffili. 
Squamce omnes in faftigio ipinam habent brevem validam 
recurvam. Ro/irum longum, latum, tenue, ultraospro- 
currens, medio inter os & extremum 4 habet barbulas 
dependentes in redra ad roftrum tranlversa. Os parvum 
edentuluni, quod ad modum cubi protrudi & retrahi 
poteft, unde patet pifcem fugendo veici Cauda Gaieo- 
rum fimilis. Color corporis in iupina parte ex caefio nir 
gricans, in prona argenteus. Magnos amnes libenter fu- 
bir, ibique ad Cetacei piicis magnitudinem excrefcir : 
Marinus cubiti magnitudinem raro excedit. lnveni- 
untur interdum 14 imo 18 pedes lcngi, 180, 200, 160 
librm pendentes. Rcliquam Sturionis Hiftoriam vide 
in Icbthyologia D. Willughby. P. 240 

3. At ti LU s mpndel Bellcv. de Aquaril. p. 126. Gcfnl 
Aidrov. Adelia & Adano hodie Italis dictus, Pado atnni 
peculiaris creditus. Attilus in Pado inertih pingucfcens 
ad miile aliquande iibras, catenato captus hamo, nec nifi 
boum jugtf cxtraBus. Plin. Calcagninus qui eum vid-it, 
quibus notis a Sturione diflerat in Epiftola ad Hpndeietium 
oftendit. 1. Sturio pelagius eft, Attilus amnicus & Pado , 
peculiaris. x. Sturio non temere vifus eft 300 libras 
aequare ; Attilus ad ioco libras interdum excrefcit. 3; 
A'ti!us ciim ad certam magnitudinem excrevit, (pinas 
quas per 5 verius difpofitas gerit ut Sturio, abjicit : cum 
Sturio eas tota a?tate rerinet. 4. Caro Sturionis callum 
habet, & mirifice palatum oble&at, Attiii contra fluxa 
eft & mollis, & palato parum jucunda. 5. Utrique 
[Sturioni §< Attilo"} os fine dentibus^ ied Smrioni fere or- 
biculatum, Attik multo majus & ad lineam obliquarm 
incifum. 6. Roftrum Sturioni refimum ac latiufcuium, 
Attili planum & pau'16 minus qua,m in mucronem defi- 
nens. 7. Attilo tergi color albicans & lanofus, Sturioni 
vergit in glaucurcn 

Pifcem hunc abHufqne Qerrnanorum non dirferre fuf pica^ 
mur. 

4. H U s O GermanorumGdn. p. 5 9. Aldrov. 1. 4. c. 1 r , 
Dodi plerique Antacaum interpretancur, fyftrum habes: 

X 3 Iongi% ?I4 S Y N O P S I S M E T H O D I C A 

longifTimum, fub roftro 4 vel 8 barbulas ; pinnam Uf 
dorlb vtnicam, non procul a cauda ; in ventre duo pin- 
jiarum paria. Figura Lucio non multiim diffimilis eft* 
Venter ei flavus ut in Cyprino, Dor/um nigricat. Squamis 
caret. Vice offium cartilagines habet. Albertus fpeci- 
em Smtionis effe ait, fed pellis alba? & lenis, abfque om- 
ni iquama 8< ipina. Caro dulcis & palato grata effe di- 
cifur, cruda alba, co&a rubra. Piicis eft Danubianus, 
nec reperitur (inquit Albertus) in aliis aquis quam Da- 
nuhio, & influentibus in eum. Nos & in Bo^jibene, & 
in Pado reperiri putamus : Boryfibenitem quippe Antacce- 
um, & Padanum Anilum non aiioseffe pifces-fufpicamur. 
Quod ad magnimdinem attinet, ipfi rinquit Vadianus) 
vidimus plerolque jondo 400, minimos 50. Aibertus 
magnitudinem Bufoni tribuit tantam ut vix biga trahi 
poffit ab equis tribus aut quatuor ; longitudinem per- 
feitis 14 pedum. 

5. lCHTHyocOLLA fyndel. & Bellon. Cetaceus eft 
pifcis fdefcribente ^ondeletic) cartilagineus, (ine oflfibus 
uliis aut fpinis, fine fquamis ; capite craflb & lato, ore 
. pagoo & in promptu pofito : e fuperna maxilla apophy- 
fes 4 carnofae dependent. Oculos habet parvos pro cor- 
poris magnitudine. Carne eft prsedulci 8c glutinofa ad- 
modum. Adde e Bsilonio ; quod obiongam & prope te- 
retem formam referat ; qudd roftro careat, fitque fub- 
lutea, dura, Jarvi ac glabra cute conveftita ; bina ante 
oculorum canthutn parva atque aperta foramina habe- 
at 5 pinnas in tergo duas ad caudam erectas ; branchias 
velut fpineo tegmine comrnunitas Sturionis modo ; cau- 
♦ dam tamen magis bifurcam : quod denique paulo fupra 
fpineum operimentum branchiarum quodam ad ejusla- 
eera impreflb foramine pervius fit. PifceS PISCIUM. ii$ 

\ 

- ■ ■ -■ : -- ■- \ ' -" 

Pifces hujus gtmris malacoftomi (Pifcato- 

rtbus noftris Leathermquthed- 
F i s h e s) flnvfatiks. 

T_T I S maxilla edentulae funt ; dentcs antem in gutture 
*■-*' feu imo ore prope. ventricuii orirkium fiii. Vejica 

natatoria huic generi bipartita. 

A. i. CyPrinuS Hondeletii, Geftieri & aliorum. 
A C A R p Magnitudo infignis. Corpus fpiffum, dorfo a 
capice aiTiirgente, & acuto : Squam.e maxima; ; color in 
fenioribus flavefcens. Pro lingua palarum carnofum. 
Primus dorfi pinnse radius offeus eft 8c robuftus, hamulis 
deorfum fpediantibus uncinatus. Centum circiter ab- 
hinc annis in Aygliam illatus eft, nunc tamen in p:fcints 
& fluviis frequens habetur. Carne moliiore, humida & 
parum glutinofa eit, fatis infipida ; magni tamen nefcio 
quam ob caufam a. ganeonibus fit. 

2. Cyprinus clavatus five Pigm Rondel. Gefn. 374. 
Cyprino ita per omnia fimilis eft, ut demptis aculeis Cy- 
prinum efTe aiHrmes. A branchiis linea curva du<fr.a eft 
pun&is notata Colore eft glauco, vmtre rubefcente. Squa^ 
mis magnis tegitur, c quorum medio oriuntur aculei 
acuti, veluti cryftallini, prominentes, pyramidis, aut clavi 
caligaris inftar, ita ut dimidium lati digiti e corpore ex- 
tent nullo ordine. Clavos hofce certo tantum anni tem- 
pore, Aprili fc. & Maio menflbus emittit, quod & Cy- 
j>rini lati nonnulli cum generant, & alii fortafTe pifces 
raciunt. In Lario & Verbanp Iacubus tantum reperitur, 
Ut afierunt Mediolancnfes. 

3. Cyprinus rninor Indicus Muf. Leyd. 

A. 4. Brama marina cauda forcipata D. Johnfon, 
Pifcis eft planus, Hjttili fiuviatilis in modum prsrenuis, 
carne compacta Si iblida, totns fquamofus : 26 unc. Idk- 
gus, 10 tatus, ad caudam valde gracilis, quam habet 
forcipatam. Dorfum nigrum, iatera paularim lucidiora 
X 4 ad jj6 Synqpsis Methqpica 

ad ventrem ufque qui argenteo colore fplendet. tnff-' 
rior msxilla duobus dentium ordinibus inftructa eft, fu- 
penor uno rantum & minimorum. Ocuii grandes, qua* 
drupedum fimiles, Branchiarum opercula perampla, 
Salmonuni aemuia. Pinria in medio dorfo wica, per tof 
tam fpngitudinem continua, cui oppofita ip ima ventris 
carina ab ano ad caudam propemodum e*xfenfa In pa- 
lude Mi^delbmgcnfi prope Tefie fluminis oftium aeftu ma- 
ris delatus, undis recedentibus deftitutus repertus eft, 
$0t, 18.16,81. 

A.> CvPRiNUS latus Cive Brama Gejn. fyndel. Al- 
drov. A B R e a m. Pifcis eft latus & tenuis, figura rhom- 
boide, capitc parvp, roftro acuto, verrice iatiore & pk- 
piore, dorfo repando, cultellato,' a capite fenfim aflurgen- 
te Porcini in modum. Dorjum ex cajrulco nigricat, late- 
ra & venter aibent. Squama grandiufculae, minores ta- 
rrien quam praecedentis. Os pro piicis mole perexiguum. 
Cametft molli, nec mukum laudata. Stagnantibus a- 
quis & fluvii» pigrioribus deleclatur, ubi in magnjtudi- 
riem adeQ proficit ; ut in Iacu quodam Arverni<z viderir. 
'ftrn d'ittius Bramas quae binum eubitorum longitudinem, 
peoum totidem latitudinem aequarent. 

6 R O t a u G. i. e. Erythrophtbalmus Germanis di- 
dlus, Rramis affinis. T^Red-Eye, Figura corporis 
$ram m refert, nifi quOd crafilor fit. Dorfum ei repan- 
dum & incurvum. Pimuz omnes rubefcunt, totumque 
corpus rubri tin&ura diluitur, maxime oculorum irideL 
Sub lingu^ macula crocea cernitur. Squama quam Ru« 
tilo maj.jres. Inteftma bi:> teVve reflexa. Ab Orjo diftin- 
guimr, oculorum rubedine, macula crocea fub lingua, 
pluribus in pinna dorfali radiis, & Inteftinorum volu- 
%\s. 

1 7. Carassius fnnpUciter di&us feu Carajfti tertium 
ge7iusGein. paranp. 1275- Aldrov, 644 Cyprinus latip 
aliui Gorais Hatisbona,- An Blicca feu Albumus iacu- 
ftris Gjn.Tp.ij. 'Balkrus Rondel l Cyprinus brevis Schon- 
veld > Quem defcripfimus dodrantaiis erat, corpore com- 
prefib dorfo acuto aflurgenre, Brama fimiJi fed paulp 
(Erafiiore 5 colore ex ^ureo fiavefcente, lineis per omnes 

fquamaruui P I § C 1 U M. ii 7 

fquamarum ordines du&is ; ventre luteo ; cre rotundo 
parvo ; oculis parvis, profundms intra orbitarum cava 
depreffis quam in aliis pifcibus. ABrama differt figura cor- 
foris breviore ; x.Colore. 3. Pinnaz dorfalis, ejuique qu« 
ab ano eft radiis utnnque hamulis exafperatis ut in Cy- 
frino. 

8. Ballerus Hpndel. non alia in re \Caraffo no- 
ftro differt quam rubro pinnarum & caudae coiore : 
Schveenckjeldius tamen diverfum pifcem facir, & Blicae 
Synonymum. 

9. Blicca feu Alhumus lacufiris Gefn. forte' cum Blicca 
Sthonfeldii fuperius defcripta idem fuerit : quem iile 
Spratto Anglorum eundem elfe pifcem judicat, fed maie, 
cum Sprattus a Brama figura corporis ionge difcedat. 

10. Pleftbya Bellon. Caraffxo noftro autidem eft, aur 
proximiis pifcis. 

11. CARASSriprimumgenus Ge/n. p. 1275. Hujus 
generjs pifces parvi funt (raro 8 digitos excedunt) tenu- 
ies, lati, colore fubaureo, cui circa dorfum fulcns ad- 
mifcetur. Dupla ejus ad latitudinem longitudo. Caput 
parvum.- pinna dorfi & cauda fufca, reJiqua* pinnas c 
fufco punicea?. Vivaces funt admodum. Reperiuntur 
in Albi, verum e pifcinis- & ftagnantibus aquis, quas 
magis amant quam fluentes & lapidofas, eb veniunt ut 
parianc 

12. CarasSH fecundum genus Gefn. Hi aliquanto 
Jongiores & craffiores funt pra?cedentibus.; fquamas fimi- 
liter ut ilJi, vel ut Cypvini, a gilvo feu flavo nigricantes 
habent. A Carajfo & Carpa velut compofiti videntur 
unde Kjrpkarafs dicuntur. Hi quoque ut primi generis 
Carafi e pifcinis & ftagnantibus aquis Albim ingreffi pa- 
riunt, inque eo crefcunt. Utrifque caro eft fubflava 8< in 
cibo vifcofa. 

A. 13. TiNCA omnium fere Autprum. TheTE-NCH. 
Cyprino minor eft,excrefcit tamen nonnunquam in parem 
fere magnitudinem, & pondere ad 20 Jb. accedit : bre- 
vjs, craiTus, longirudine ad Jatitudinem tripJa, rcftro bre- 
yi ac retufo, cauda Jata minknk forcipata ; dorfo nigri- 
cante j Iateribus e viridi fiavicantibus, feu aureis ; fqua- 

rais 1 18 Synopsis Methodica 

mis parvis, tenaciter adhaerentibus. Totus pifcis lubri- 
cus eft, & mucovifcido obdocTrns Anguiil* inftar. Tincse 
ut viles, infipidae, infalubres, difEciiis concociionis, mali 
fucci, & febricitantibus noxiae a medicis omnibus uno 
ore ^ damnanmr. Stagnantibus & paluftnbus 'aquis & 
fiuviis tarde fluentibus gaudet. 

A. 14. Rwtilus latior feu ^ubellio fiuviatilis. A 
RuDDorRouD, alicubi A Finscale. Orfus Ger- 
manorum. Rutilo fluviatili aut etiam Cyprino iatior eft, 
Bramb craflior. Colore ex fufco flavicante & fqtiamarum 
magnkudine Cyprinum refert. Cauda nonnihil ruber, 
pinnae yentrales, & quae ab ano eft, intenfius. Opercula 
branchiarum macula fanguinea plerunque notantur. 
Narium foramina gemina utrinque. Oculorum Irides fla- 
veicunt,_ pun&ulis nigris velut irrorarae. Dentcs &' pala- 
tum ut in Cyprino. Dorfi pinna mediam longitudinern 
cccupar, decem radiis inftrucia, quorum tertius longif- 
fimus, primus fecando dimidio brevior, & minime hama- 
tus, fecus quam in Cyprino, a quo vel hac fola nota di- 
verfus effe convincitur. Pinna ad branchias utrinque 
una^ radiis 19, primo majore quam pifcibus hnjusgene- 
ris, in ventre duae, e regione ei qui in dorfo eft radiis 
urraque novem, pinna* branchiarum funt aibidiores re- 
liquis, illaque dorfi lividior. Orificium excrementorum 
plus teraa longicudinis parte ab extrema cauda diftat, 
quae ei fubnec?titur pinna radios 1 3 continer, cauda forci- 
pata, lineae puncla^ in lateribus bis inflexae. Digitos iz 
& 1 6 longus invenitur. Reperitur in Rfeno, in lacubus 
in Holderntfs agri Eboracerfs, in lacubus non procul a 
Lincolnia D. Lifter, & in fluvio Chermell agri Oxonienfis, 
D. Plott. Hift. Nat. agri Oxon. 

15. VrQW-Fish pifcis i\atisbon<e dictus. Corpore 
erl quam Orfus alicuianto longiore ; dorfo fufco, ventre 
flavicante. Pinna ventris & Ani nonnihii rubefcunr^ 
reliquae fufcse funt. Sauama magnae argenteae, Irides 
oculorum ima parte macula languinea notantur. Intefti- 
norum triplici reflexione, ii ali» notae deefient, ab Orfo 
dift.ingu.itur. 

16. Nasus P I S C I U M. i!9 

}6. NASUS Alberti Aldrov. 6m 6«/&fr etiamS/- 
ptus £3» Platyrhyncbos di&us. Savetta ItaJis. &/«•* Fer- 
fiirieftfibt», Nrf/e Gernunis. Longitudo pedalis ; color & 
figr.ra Leucifci aut Capitonis. Venter & Jatera argentea. 
Pronae partis />zVm<t? cmwcj, & inrerior pars c^«^e in non- 
nullis aliquantulum rubefcnnt. Ad acctyif* rnacula eft 
nigricans. Caput exiguum ; Venter planus, latus, fqua- 
mx amplae. Linex literales ventrj quam dorfo propio- 
res funt. fyftrum ultra os aliquantulum prominet [fimum 
& obtufum eft, Gefn."} quo ab omnibus aliis hujns generis 
differt j unde & nomen Nafiei irnpofitum. Os exiguum, 
Dentes nulli : Cranium peliucidum ; Irides inter aureum 
gc argenteum colorem ambigunt. Brancbiarum carun- 
culae pe&iniformes valde exiguae. Pinna dorfi ficu & 
radiorum numero cum Brama convenit. Vefica aerea 
bipartita. Caro alba, Iaxaque & infipida eft, Spinulis 
referta. 

A. 17. Capito five Cephalus Gefn. 215. 
Rondel Capito Aufoniifive Squalus veterum Aldrov. lib. 
f.c, 17. A Chub or Chevin. Corpore eft longiore 
quam Cyprinus : Capite nigricante magno. Dcrjum 
obfcure viride eft, venter & Iatera argentea, in majori- 
bus tamen & adukioribus, praefertim obefis, aureo co- 
lore micant, & pundtulis quibufdam nigris ceu guttulis 
irrorantur. Temfora flavefcunt. Squam<z ut in Cyp>hw 
maximae, angulofae. O* non amplum, maxilla inferior, 
paulobrevior : dsntes omnino nulli. Palatum molle, in 
eo autem officulum triangulare. Nares magnae, patulae, 
foramine duplici, quorum aiterum hinc inde valvulate- 
git. Oculi mediocres iridibus velut ex aureo & argenteo 
colore mixtis. Cauda forcipata. Pinn<e omnes cqiore ex 
cceruleo nigricante inficiuntur in pifce Gefncro defcripto 
pinnae omnes ruffo colore tingebantur. Vhntar in hoc 
pifce nonnihil repandus. Lineae lateraies imae ventris 
carinae parailelae decurrunr. Ariflis in carne multis 
abundat. 

Fiuviorum alumnus eft, fub ftipitibus arborum & in 
foraminibus delitefcere amar. 

18. C A - xio Synopsis Methodica 

18. CapitO cceruleus Gefneri 1266. Aldfov. 6© 3 ; 
Germanis alicubi Scbeert cMus, alibi Jejen & Jentling, & 
Kpppen. Corporis figura eft lata & compreffa, capite 
latd, ab ore ad occiput plano, vel parum admodum in- 
curvo, verum ab occipite dorfum in gibbum affurgit. Os 
ei multo majus eft, quam vulgari Capitoni, & iurium 
a Ventre reflexum. Cauda bifurca : Dorfum ex cceruleo 
fufcum, latera argentea. Venter flavicat, Pinnce ven- 
tris nonnihil rubefcunt. Cranium pellucidum eft, ex fufco 
pallidum : Branchice 4, duplici ariftarum ordine compo- 
fira?, quarum priores duriores & magis ofTeas quarn in 
aliis fere pifcibus, jn tubercula definunt. Dentes in ma- 
xillis nuili, verum in imo ore prope orificium ventriculi 
officula dentata ut in toto hoc genere. A Capitone vul- 
gari ore & capite praecipue differt. 

19. Capito fluviatilis rapax Gefneri 12,67. «'» 
fyppe, i. e. Corvus, quocf ejus volucris inftar rapax vo- 
raxque fit. Pifcis eft candidus, argentei fplendoris : 
dorfo tamen fufco & fubccerulep. Sauamcc Jatiulculae, 
tenues & perfpicuae. Longus eft, craffus & carnolus ; 
caro ariftis plena. Dentes ei non in ore, fed in faucibus 
funt, ut aliis quoque hujus generis, longiufculi, utrinque 
fepteni. Ventriculus fkdnteftina fimul pifcis longitudinem 
non ajquant. Maximi qui apud Mifenos capiuntur, ad 
6 aut 7 libras accedunr. 

20. CaPito anadromus, quem Mfepi Lette vel 
Blike nominant, Gefn. 126*9. r° r te idem cumN^ fupe- 
rius defcripto. Squam* parvae; dorfum fubfufcum; 
Linea utrinque a branchiis ad caudam tendit, in qua 
pundra fufci coloris digeruntur. Caput craflmfculum. 
Ocu'i pulchri magni, aibicantes ; narcs magnas non prp* 
cui ab ore. Os molle prorfus, in quo nec dentes funt 
nec alia afperitas ■ fed abinitio gulae feu faurium, max- 
illa utrinque valida dentibus ienis oblongis vallata. Caro 
optimi faporis eft. 

2r. Capito lacujiris ; Alhus Pifcis Salviani, an, 
Capito cceruleus ? Albus fqualo Alburnove perfimiiis eft, 
abeotamen differt. 1. Albus paulo Jongior Alburnq. 
a. R°Jlro eft acutiore, oculrs majoribus, ac dorfo magis 

repando P I S C I U M. 12,1 

repando. 3. Subnigras Pinnas Ajbus, fubruffas vero 
Atbumus habes. 4. Amplioribus fquamis Albus tegitur. 
5. Albus Capire ac dorlomagis eft fubviridis. Caro dura, 
& infipida, ut pilcium fere omnium vlliflimus jure cen- 
featur. 

A. 22. Barbus Rondel. Gefn. 143. Myftus fluvia- 
tilis Bellon. A B a R B e l. In plerilque omnibus Jin- 
guis, ut re&e Gejnerus, a Barba nomen habet. Longitu- 
dine eft pedali aut cubirali, colore in dor/o oJivaceo, pal* 
lefcente in vcntre argenteo, Dorfum & latera pun&ulis 
nigris guttata. Figura corporis longa eft & fubrotunda. 
Dorjum acutum, arcuatnm. Squamai mediocres. Line<e 
punctorum media latera dividunt. Venter planus, adeb 
un fitu prono, ventri incumbens ofe terram attingar, 
ut reliqui fortaffe omnes qui in fundo verfantur. Caput 
declive, rojirum acutiufculum. Os non grande, edentu- 
Ium ; fuperior mandibuja ultra inferiorem procurrir. 
Bar bulas habet quatuor, duas ad angulas oris, duas fu- 
perius prope apicem roftri : Cauda bifurca. Oculi parvi, 
deorfum lpe<5tantes, hidibus vel aureis, vel argenteis, 
fufco maculatis. Carne eft molli & laxa. 

23. Leuciscus prior Ro?idel. qui Galtis Gardon- 
vocatur. Sargus & Cephalus (3 Gardo Bellon. A Capi- 
tone feu Cepba/o fluviatili cui alias fimilis eft, differt ca- 
fite minore, carpore latiore, dorfo cceruleo, cervice vi- 
renre, oculis ftavefcentibus. Pifcis eft alacris & vividus. 
Bandel. Corpore funt (inquit Bellonius) compreffiore & ma- 
gis recurvo quatn Saualus, tergore magis nigricante, & 
auri colorem referente, pinnaTque fubrubras habent. La- 
riufculisy^zwtfjwconteguntur, ipfoque capke magis ad 
Leucifcu?n quam ad Squalum accedunt. Beilonium Gar- 
donem fuum pro Rytilo habuiffe clarum eft, ciim eum 
Anglis Bofcies, h. e. B^ches didlum ait. Gefnerus tamen 
Gardonem a Rytilo diftinguit, Gardo nobis nondum 
cognitus eft, necdum plane conftat an a Bjitilo diftin&us 
fit ne^cne. 

A.24. Leuciscus Bellonii, Leucifci fecunda fpe- 
eies, Rondel. Gefn. 30. ADace, or Dare, Cepfialo 
fimilis eft, kd minor & paulo candidior, capite minore 

mi-* il.l SYNOPSIg MethodiCa 

minufqueplano; cauda magis forcipata, corpore tenmote 
& compreifiore [longiore tamen & anguftiore quam Ru- 
tilus] fquamis minoribus concefto. Albo colore nirec ' 
& veluti interfquimas ftriis redtis inrerftinguitur. Bellon. 
ex fufco partim viridis eft, partim flavus Hondel. Dorft 
color e fufco, flavo& viridi fere permixtus, Gefn. Jrides 
oculorum quam in Cephalo minus flavent .- Cauda & pinna 
dorfi minus nigficant, nigris autem maculis interdum in- 
ficiuntur, caetera pinnae mintis rnbefcunt. Dentes in' 
maxillis nulli, fed ut reliquis hujus generis in iruo 
ore. 

Dard Gallis dicitur, quod fagittse modo fe vibret, vi- 
vaxque eft, unde nomen Anglicum Dare. ] n fummis 
aquis Iudit Caro mollis. 

2,5. Dobula Schoneveldii. Ad Leucifcum finquit) 
proxime accedit omnibus partibus pifcis quem ad Albini 
& Hamburgi Dobeler, Mufebyter, &c. vocant pijcatores, 
fed corporis eft adhuc caftigatioris, & Lucii in formam 
quadrati, faporis non ingrati. 

16. Mugilis fiveCcpba/i ftuviatilis fpecies minor 
Gefn. Hakla,Hafsle five Hafslcr Tigurinorum,Afgentinen- 
fibus Schnotfifh. Squatum multo magis qusm Leucifcum fu- 
pradi&um refert 5 mollis, gracilis, duos aut tres palmos 
iongus, per dorfum in viridi nigticans, ventre & lateribus 
argenteis. Pinna dorfi circa mediam Iongitudinem fita. 
Sauama majufculae tenues. Linea punBata laterales imo 
ventri quam fummo dorfo propiores. Maximae vix li- 
brale pondus, Iongitudinem pedalem excedunt. 

Leucifco Dace didto fimillimus eft, Gefnerus tamen, cui ; 
ambo optime noti, diftinguit. Tiguri vidimus pluri- 
mos. 

27. RUTILUS five Hubellus fluviatilis Gefneri 965? 
JSellome une I{offe : RondeLPtam/Zfpecies ; eidem Van- 
ron Lemani lacus, ut Gefner, Angl aRocHE. Germanis 
fytet. Brama mjnor eft. Corpus compreffum latum. Dor- 
fum fufcum [interdnm coerulelcens] venter pallidus. 
Oculorum irides rubicundaj [Gefnero aureaf]. Color in 
cauda, pinnifque & ventre & ano fitis, cinhabarinus j 
nam casters minus rubrihabent. S$uama latx, ftriatae* PISCI.UM. 12.$ 

argenteae, levi tactu decidua*. Cauda bifurca. Supercilis 
8c juxta branchias aureus color. Os parvum. Nulli Den* 
tes nifi in imis faucibus, Caro afrftis plena. In Iacubus 
ftagnis & fluviis. 

a8. GriSlagiNE Auguflce di&us, Gohii fluviatilis 
fpecies. Figura corporis ^utilo fimilis eft, dorfo obfcure 
cceruleo, ventre & lateribus infra lineam puntlatam ar- 
genteis. Line<e ipfa» laterales citrince funt : fupra lineas 
ckrinas linea mgra hinc inde ab oculis ad caudam conti- 
nua. In reliquis cum congeneribus convenir. 

A. 2.9. Alburius Auionii, Ablet Bellonii, Alblen 
Germania. A Bleak. Corpore eft latiufculo, compref- 
fo, longitudine 6 digitos rard excedente. Caput parvum. 
Squamai argentea;, tenues & facile deciduaj. Dorfum ex 
cceruleo fufcefcit aut virefcir. Oculi magnj, iridibus in- 
fima parte macula fanguinea notatis. Cranium pelluci- 
dum eft. Parvitate fua, corporis tenuitate & latitudine, 
& colore aibicante (unde nomen Anglicum Bleahf) a con- 
generibus diftinguitut. \nfluviis. 

30. Gobius fluviatilis minor, Germanis Wapper. 
Cob'10 fluviatili Vulgari minor eft, mimifque maculofus, 
colore albidiore ; corpore ad caudam contra&iore & angu- 
ftiore, qua praecipue nota ab illo differt. Cum enim ille 
ad radicem cauda? (emidigitum latus eilet, hic vix ^ 
dig. latitudine azquabat ; ciimque iile eandem paulo nsi- 
nus latitudinem ad caudam ufque fervaret, hic in medio 
corpore latior, versiis caudam mulrd majore decremento 
anguftatur. Dorfum pallidius : Rrftvum longius acutius t 
Maxiila fuperior produ&ior : Qculi minores. Auguftce 
Vindelicorum frequens eft. 

A . 3 1 . GOBIUS fluviatilis Gcfneri, ^ondcl. Aldrov. 
A GudgeOn. Lo-ngus eft 5 aut 6 dig. corpore te- 
retiufculo, fquamis parvis, dorfo fufco, ventre albido, 
MacuU majufculae nigricantes ^aut 10, a capite caudam 
versiis in eadem recla, per media utrinquue latera dige- 
runtur, prajter quas aliae parvae per dorfum caudam & 
pinnas nullo ordine dirTeminanrur. Ad utrumque oris 
angulum cirrus unus. Carne eft folida, & palato accepta. 
In fluviis paflim, 

A. %i* k*4 Synopsis MethodicI 

3 2. Cobitis fluviatilis barbatula. The L O c h e , 
or Groundling. Fundulus Recentiorum. Gobio- 
nem fiuviatilem tum figura tum colore refert, eft tamen 
multo minor & brevior, ut quae quatuor uncias vix ex- 
cedar. Corpore eft molli lubrico ; cauda comprefsa lata 
non forcipata ; fquamis parvis aut nullis. Caput, dor- 
fum, pinna*, cauda maculis nigricantibus afpergun- 
tur. alias fordide flavicant. In , fuperiore maxilla trid 
barbularum paria, unum ad angulos oris, duo prope ro- 
ftrum extremum. Oculi parvi irid$us luteis. Caro te- 
neraeft & delicata. In fluviis prope fundum verfan- 
tur. 

33. C O 6 1 t i § barbatula aculeata, aculeata vel oxyr- 
hyncbos Gefn. 4S2. Aldrov. k 5. c. 30. A praecedente 
differty figura corpiis latiore, magifque comprefTa, ca- 
fite autem muko compreifiore & iatiore quam relicjuum 
corpus. 2. Barbularum numero ; nam hsec qmtuor tan- 
tumhabet, illa autem fex. 3. Et rnaxime, bamulis illis 
inter oculos & roftrum, feu aculeis utrinque duobus, un- 
cove utrinque bifido. 

Aliam irifuper Cobitidis bzxb&tulx Jpeciem vidimus, cui 
cs _8 yel 10 cirris cinclrum erat, fex mandibulae fuperiorij 
ihferiori quatuor innafeentibus. 

34. T^enia cornuta Scboneveldiu Palmum tongus 
eft, toto corpore valde compreffo, tranfparente, ejufdera 
fere latitudinis a capite ad caudam ufque, ad quarri lon- 
gitudo o&upla eft. Dorfum & fapiit nigricant, hinc & 
branchiis ad caudam fectus dudus pulli coloris defcen- 
dit, infra quem alius 1 6 circiter puntlis nigris diftin&us j 
ab hoc venter obfcure albicat. Os parvum eft. Supe- 
tior maxilla ultra inferiorem prominet, illudque reci- 
pit & claudit pyxidis modo. Oculi parvi funt, fub quo- 
rum anteriore parte utrinque, enatum habet aculeum can- 
didum, binis apicibus acutiffimis horrentem, quorum qui 
prior btevior eft. 

35. Cobites fluviatilis Rondel, Gefni 47?. Digitalf 
eft magnitudine, roftro fatis prominente. Corpus flave- 
fdt & maculis nigricantibUs hotatur. Subrotundum eft 
6« carnofum: Carne humida & vifcida» * P I b V; i U M. *V? 

Pifcis quem Ryferle noftri vocant, li non hic eft, ab 
eadem tamen fimilitudine rjcum Gobione fluviatili ^{/S- 
tf»] (ic 8c ipfe vocari poterit. Digiti longitudinem pa- 
rumexcedit, colore per dorfum e cceruleo virefcente, per 
fatkra & tfe»* rem * candido. Defcriptiones tum fyndeletiii 
tum Gefneri adeo breves funt & generales, ut an eundem 
an diverfum pifciculum defcribantplanenefciam. 

36. Phoxinus fquamofus mafor, Bambele Tiguri- 
norum Gefnero. An Riemling Argentinenfmm Gefn, 844, 
Sex digitos longitudine non excedit. Caput pro mag* 
nitudine craffiuiculum, nigricans. Jr/V # ocuIorum cro- 
cea, qui color etiam ad pinnarum omnium initia fpe&a- 
tUr. Pinnarum ad branchias articulus velurj carunculam 
quandam haber, in aliis paru«n, in aliis valde crcccam, 
in aliis (fi bene memini) rubcntem, pro ajtatis ratione 8c 
fexus differentia, fortaffis & aquarum & regionum in 
quibns degunt. Squamas habet albicantes, lineam fufcam 
oblique a. capite ad caudam dudlam. In principio caudae 
macula atra notatur, & aliis minoribus fingulis ad initia 
pinnarum utrinque. In fluentibus folum aquis reperi- 
untur. Gefn. 

37. Varius feu Pboxinm lavis Aldrov. Pifciculus va- 
rius e Phoxinorum genere Rondel. Gefh, /2Pink or 
M 1 n 1 u e or M 1 N O w-P I N K dicitur ~i colore. Mtnime 
a parvitate. Pifciculus eft Gobions fiuviatili duplo ro/tter, 
corpore teretiufculo 3 digit. hngo, fquamis minutiffimis bk 
vix confpicuis, barbulis nullis. ln utroque latere Hnegm 
habet auream i capite ad caudam duclam : infra quam 
color admodum variatur, in nonnullis enim-totus vsnter 
coccineus eft, in aliis albus, in aliis cozrulcus fplendens : 
in aliis denique Iatera tribus variantur Iineis fuperiore & 
inferiore aureis, medio cceruleo. lhfaxofjsvadis,auifa* 
bulofiSy-abi rapidiores funtaquae decurfus. 

38. BUBULCA Bellon. Alburno Aufonii cognatm fif 
ciculus Gefneri judicio. Pifcis eft Ssquatu: alumnus, non 
tamen ufquequaque frequens, ut qui non femper appa- 
reat, fed fero in confpe&um veniat: Eremmamfk Ca- 
Jiagnoiam marinam toro habitu aemularetur, nifi cor-pore 
eflei minimo - 3 planus enim 8c latus eft, fed & argenteo 

Y nitois 12.6 SyNopsis Methodica 

tikore refulget, atque orbicularem magis habet-formarsr 
quam in Iongitudinem protenfam. Digitos 3 longus eft, 
fefquidigitum latus. Squamis tegitur magnis & Iatis^ 
Carneum quiddam, ut Cyprinus, in fornice palati often- 
din. Reliqua defcriptio pifciculis plerifque communis- 
cft. 

39. P 1 QU 1 T 1 N G a Brafilienfibus Marcgr, Duos auc 
paulo plus digitos longus, figura pasne ut Parabucu, a 
<3uo non multum differt. Os habet parvulum, ied quod 
ample aperire ac rotundare poteft: Oculos fatis magnos, 
iridibus argentei*. Pinnarum numero, figura,fitu cum re- 
liquis hujus generis convenit. Cauda forcipata. Color 
capitis argenteus fplendens fuperius olivaceo imbutus. Te- 
gitur fquamulis albis, in dorfo tamen olivaceus color 
tranflucet. Per utriufque lateris medium tendit iinea 
redta, lata, argentea, fplendens ufque ad caudam. 

40. G u ar u gu aru Brafilienfibus Marcgrav. Sef- 
quidigito nunquam major eft, exili corpore oblongo, in- 
ftar minimi Phoxini. . Caput compreffum ; oculorum 
irides aurese. Pinnam unam in dorfi medietate pofterio- 
re fitam ; ab ano nullam, ni Marcgravius in numero pin- 
narum erret, Cauda in extremitate circinara. Caput fu- 
perius & dorfi anterior medietas fufci funt co/cw,poftcrior 
& latera aurei, fquamulis umbratis umbra. Caput inferius 
& vcnter aurei fplendentis. PinnuU flavae. Prope caudam 
utrinque maculam habet nigram. Jn lacubus & ftagnis 
capitur. 

41. Piaba Brafilienfibus Marcgr. Magnitudine eft 
noftraris Pboyini, 2 aut 3 dig. longus & major : Squamo- 
fus, ocutorum iridibus aureis. Variis coloribus, aureo, 
argenteo, viridi, indico, in dorfo, lateribus & ventre 
pingitur. Poft quamlibet branchiam maculam habet ro- 
tundam, fatis msgnam Indici coloris, & ftatim poft hanc 
ejufdem coioris aliam Luna corniculatce. figura. Capitur 
in omnibus,/?#wV dukibus currentibus, Pifces P I S C I U JVL i*7. /*//£« oflei feu fpinofi unicb in dorfo finna, ra- 
diis anterioribus aculeatis & rigidis, pofteri^ 
cribus mollibus & flexilibus. 

hPUGUPUGUACU Brafilienf.Lr/^VMe- 
m ros, Belgis Jacob Everrien Marcgr. Ingens fic pif- 
cis, 6 interdum pedes longus, ambitu 4 pedum & 8 di- 
git. akitudine pedum i£. Caput & os magnum, quod a- 
pertum in rotundum dilatat, edentulum: Oculi medio- 
cres, iridibus flavis. Caudae pinna fere quadrata. Squa* 
in<£ parva». Totum caput dorfum ac latera cinerei funt. 
coloris cum umbra mixti, & verfus dorfum paulo fatu- 
iatioris. Venter albicat. Pinn* omnes cum cauda di- 
lute brunne. Per totum caput, dorfum ac latera ma- 
cul£ parvce nigne feu punclra frequentiffima difperfa.' 
Venter vero & reliquse pinna; cum cauda his pun&is 
carent. 

Quamvis Marcgravius ? duntaxat pinnas huic pifci 
attribuat, necpinnarum ventralium in defcriptione ullarr, 
faciat mentionem, quia tamen Joan. Nieubof ejus ventri 
pinnas quamvis anguftas in icone fua appingit, huic ge~ 
neri adfcribendum duximus, nec ad pinnis ventralibus 
carentes amandandum, ut fVillugbb. lchthyol. p. 303. 
ahquando deftinavimus. Notandum tamen, maculas ni~ 
gras quibus hic piicis infignitur in icone Nieubojfana 
majores pingi, quam Marcgravius eas defcribit : fortb 
fpecies diverfse funt. 

_i._Piratiapua Marcgr. Pifcis hic ingenrem mag- 
nitudinem affequitur. Inferior mandibula paulo longior 
eft luperiore. Dentes acuti in tota mandibula inferiori ; 
in fuperiore folum in medio, qui Iongiores, quemadmo- 
dum & medii in inferiori. Os ampliare ampliflime po- 
teft in rotundum foramen. Oculos obtinet non ita atnplps 
pro corporis mole: Corpore autem eft oblongo, ddrfcr>au* 
luai incurvato verfus caput, & ventre mcdiocriter amplo, 
Y 2 Coprus 11,8 Synopsis Methodica 

Corpus pofterius quadaate extenditur. Sguamulis veftf- 
tfle parvnlis, ut ad, ta&um gJaber videatur. Co/oris eft° 
per totum ex obfcuro aureo hepatici, qui tamen obfcu- 
rjor :n dorfo & fummo capite. Huic autem colori per 
rotum reris in modum cinerei coloris licurse obtendun- 
tur. «Pinna? omnes ejufdem funt ^um corpore coloris, 
laterales autem preterea iimbrias habent aureas, reliquas 
epaticas. Carne eft fatis probata, fi juniorfit ; fm adul- 
tior 200 aut plnrimum pondo, minus proba. 

3. Bravia faxatilis Nieubojfi feu Pagrus Mcw. Pif- 
cis eft grandis, 4 interdum pedes longus.Bramsefiuviatili 
iimilis funde nomen Brafem) verum magnitudine excel- 
lit : Ocufi grandes ; rojlrum dilute rubet, ut & pinnce 
pofleriores cum cauda : HiBus amplus ; Pifcis eft pela- 
,gius. Caro inter diffecandum fe contrahit, unde non- 
nuliis Crampers, i. e. Spafmodes dicitur. Ctrne eft folida 
& non infipida. Ob defcriptionis & iconis imperfedrio- 
nem, an rede hunc pifcem hic loci difpofuerim nefcio. 
Color^ ruber quo caput & pinnae diluuntur.figura corporis 
ftmilis, & magnitudo infignis, vel Pagrum, vel Pagrofimi- 
iem pifcem efle arguunt. 

4. Stront-visch, i. e. Pifcis ftercorarius Nieu- 
hojfi. Ita dickur, quia circa latrinas, ubi vkftum quserit, 
plerunque capitur, unde nonnulli ut infalubrem rejici- 
unt, boni tamenfaporis eft feu toftus, feu elixus. Pianus 
eft & latt/s, vi-x fpkhamam longus, latitudine fere pari, 
•vmtre iubcceruleo, corpore maculis fufcis vario, Icon 
■pimicc dorjalis radius antcriores fpinofos, pofteriores mollcs 
'exbibet, ncc figwa corporis dijfmilis efl Sargo aut Sparo. 

Scarus Veterum quis pifcis fuerit dubitatur. i\ondek- 
tius duas Scavi fpecies exhiBer, Oniam & Varium. 

1. Oni AS : cujus notaj funt, Squam* magnaz tenues ; 
A Cnlor ex cceruleo nigrelcens,- ventre candido 9 forma cor~ 
tioris ad. rotunditatem accedens ; maculanigra in cauda i 
Oentes lati humanis inciforibus fimiles, & in maxiJIis 
offea tuoercula ; cauda lata, in cornua non divifa : Ocu- 
li magni cum fuperciliis coloris Indici. 

Vidimus Vjnetiis Pifcis quandam fpeciem, quara Pif- 
catcreslk Ichthyopolae Orada vcccbia/i. e, Auratam vetu- 

lam PISCIUM. V19 

lam appellarunr, rum figur:e rum defcriptioni fytyhhtia- 
yi£ per omnia refpondentem ; quam tamen Scarum Vctc- 
rum fuiffe non concedimus ob rationes Willoughb. lchthy-. 
olog. dele diclas. 

1. Varius, qui Turdi fpccics'effe videtur, vel ad 
Turdos accedere, fiquidem not«e conveniunt. Cauda 
coloris Indici, reliquum cprpus partim ex viridi, partitn 
ex nigro coeruleum ; fquanuc velut notis obfcutiorib.us 
afperfW : Os mediocre, dentes lari, (quo a Turdis dirlerr) 
in fuperiore maxilla denfi, in inferiore rari & acuti. A 
dorfb ad caudam fere aculci tcnui rrternbrana connexi, 
& sequis intervallis difpofin, in fingulorum fumma parte 
membranulapendet vexiili inftar. In medio ventris no- 
tas duas purpureas habet, cujus etiam coloris podex efr. 

3 Sca-RUS Beilonii, quem Veterum e:Te putamus. 
Corfus eiex livido rubet ut Mulhis, minus tamea florido 
colore .- Squamx lata? trnnflucidre : Pimu obtufe ut in 
Corvo. Appendices (inquit) utrinque tranfverfas atque 
eroinentes habet ad caudaf latera, quas in nullo prasterea 
pifce unquam confpexi. Dentibus eft obtufu, quorum 
inciforii noftris funt perfimiles. Unicam habet in tergo- 
re pinnam, temtibus aculeis afperam. Corporis Scariw.o- 
les vix unquam major cft quam quaj pollice & iridke 
comprehendi poteft, neque rar6 eft (pithama. longior. 

Scarum pifcem, & quidem folum, ruminare Vetcrss 
tradiderunt ; verum nobis id non videtur verifimile. 
V. D. Willughby Ichthyologiam. p. 305. 

4. Scarus Cretenfis Aldrov. Aridus pifcis (quem 
defcripfit D. Lifter) 13 dig. longus erat; caudii forcipata ; 
Capite & ad latera poft branchtas ex fufco viridis, castera 
ex flavo virefcit. Utraque maxilla in bina ojfa diducitur 
ad modum quorundum pifcium ex Orbium genere; e fu- 
periore autem maxilla oriuntur quini denticuli acuti, &c. 
videm Append. Wil. Ichthy. Item ofia inferioris maxii- 
lae dentibus multis ferraein modum dentata funr. Squa- 
ma propifcis mole ingentes .- quorum unus ordo media Ja- 
seradtvidens, velut opere foiiaceo venufle depkftus eft. 

5. S? ARUS Rondei. 1. 5. c. 3. AldrovA. 2. C 18. Bel- 
kn. G"fn. 1056, Sparo V netiis, Pro magnitudiae la- 

Y 3 lior 130 Si N opsis Methodi ca 

tior, & corporis versus caudam circumfcriptione rotun» 
dior cft quam Aurata ; a qua praeterea differt, quod au- 
reis illis pa/pcbris careat, quod cauda macula nigra pinga- 
tur j quod colore fit pallidiore & luteoviridi 5 quod ma- 
culis iJlis nigris purpureifque ad branchias careat ; quod 
dentcs primores lati fint, adeoque & figura & fitu huma- 
nis inciforibus fimiles ; quod denique non excrefcat in 
magnuudinem Aurata parem. A Sargo & Cantbaro dif- 
ferr, quod lineas feu areolas nigricantes, neque fecun- 
dum longhudinem, neque'tranfverfas obtineat. In A- 
driatico finu, Jnque Mari infero fere ubique obvius eft. 

6. SARGUS Ryidel, I. 5 c. 5. Aldrov. 1, 2. c. 16. Bel- 
lcnii Gefn. 993. Sargo Italis. Hofirum huic acutius quam 
Aurata aut Sparo, jlurfmn nonnihiJ reflexum ; Dentes 
primores ut in Sparo. Ab utroque differt, quod tuber- 
culis illis ojfeis granulofis in maxiliis caret : quodque to- 
tum corpus annuli tvanfverfi fufci diftinguant Perccs aut 
Mormyri in modum, Ab Aurata privatim, quod brevi- 
<w & latiorque pro magnitudine, & extrema circum- 
fcriptione rotundior ; quod aurca illa lunula inter ocU- 
los Awatte prcpria carct : quod denique anntilo nigro 
prope caudam Spari aut Melanuri inftar infigmatur.Genua? 
& fyrnice hoc genus na&i fumus. 

7. Jaguacaguare Brafilienfium Marcgr. huic vel idem 
eil, vei fimillimus pifcis. 

8. Ca N t H A R U S Hpndcl. I. 5 . c. 4. Aldrov. 1. 2. C 2o» 
Gefn. p. 2i 1. Hicfigurafuperioribusduobus fimiJis eft.ve- 
ram & ab eis, & a reliquis congeneribus in multis differt. 
s . Qu6d co/or ei cbfcurior & nigrior fit. 2. Squama Jonge 
minorcs. ^.Nigro illo propecaudam ^wa/o caret. 4. Dc«- 
*p/ non Jati funt, fed teretes & tf«iri| ut in Aurata. 5. Nulla 
in maxillis tubercula offea, fed illorum vice ajperitates 
av.zrhm. 6. Id quo praecipue a prxcedentibus differr. 
iunt linccc lutecc prcpe parallelae a capite ad caudam de- 
currentcsut m\Salpa, obfcuriores tamen. Inteftinum i,e- 
clum in omnibus quos diffecuimus purpureo excremenro 
plenum crat. Hic. etiam Genua & ^o?na non rarus pif- 
cis cit. ■.-...... 

?, Melanurus P I S C I U M. itf 

9. M EL ANU R USfyndef. I. 5. c. 6". BeffoniiGefn. 63 8> 
r Aldr'ov. p. 63. Occhiata, 1. e. Oculata %om<e. Figura cor" 
poris obionga a praecedentibus differt & ad Salpam acce" 
ciit. Cauda admodum forcipata eft. Longitudin". eft pal" 
mari aut fefquipahnari, pondere librali. In Mariin" 
fero circa Liburnum, Ppmam & Nenpolin frequens eft : in 
Mari fupero rarior, nec enim Venetiis unquam vidimus, 
In oceano Galiico & Britannico perrarus eft, ut redte Bel~ 
lonius. 

Pifces quinque proxime defcripti notis fequentibus a fe 
invicem facile poflunt diftingui. Aurata dentibus inci- 
foribus acutis, fuperciliis aureis, magnitudine eximia» 
Sparus inciforibus latis nuJlis neque redis, neque tranf- 
verfis in lateribus lineis. Sargus inciforibus itidem Ia* 
tis, faciis tranfverfis nigris ut in Perca, Cantharus inci- 
foribus acutis ut Aurata, lineis fecundum Iongitudirieni 
flavis. Melanurus oculis magnis, lineis in fareribus nul- 
iis, figura corporis productiore : adde etiam annuhim 
Circa caudam nigrum, qui quamvis huic fpcciei peculia- 
ris non fit fed Sparo & Sargo communis, elt tamen infig- 
■nior & faturacior huic quam illis. 

A. 1. Aurata omnium Autorum, Grascis Xf uV*?f u-r.' 
Ihe GiLT-HEADor Gilt-JPOLL. Pifcis eft latus, ad 
latera comprefTus, & Bramx nonnihil fimilis. Ad duas 
nonnunquam fpithamas longitudine accedit, ponderc&d 
1 o lb. vix uryquam pervenit. Squamce mediocres. Dorfum 
nigricat. Ad fupremum angulum operculorum bran- 
chiarum macula plerunque nigra Iiabetur, & infra eami 
non raro etiam purpurea. Inter oculos ductus arcuattjs 
feu lunidatus aereus, (unde nomen) cujus gibba feu con- 
vexa pars roftrum fpedtat, cornua oculos. Dentes m 
utraque maxilla in gyrum difpofiti, oblongi & fubt>otun- 
di. Dorfum acutum 8c cultellatum : cauda bifurca, Caro 
praecipuae ajftimationis eft, ob iaporem & falubrkatem . 
A. z. Pagrus Rondel. Bellon. Pagrus feu phagrus 
Aldrov. Gefn. T/wSeaBREam. F^ibellione, ma jor eit, 
alias fimilis tum figura, tum oojore : quomodo differat 
vide in lchthyol. D.Willugbby. p. 312. Ab Aurata, cui 
figura corporis fimiiis eft, & pondere arqualis aut chajoj, 
Y 4 coicre i]i Synopsis Methodica- 

e o!ore ruhello diftinguitur. Came cft laudabili, &. latis 
^um palaco grata, tum ftomacho feu ventriculo commoda 
&falubri. 

3. Pagrus Jamaycenfis lineis Iwcis varius D. Sloane, 
Te P a R G 1 ■<. A Pagro prascedente Europxo non mul- 
tum differt prxterquam figura anterioris partis corporis 
ferk circulari, colorc leucophazo, lineis aliquot luteis k 
capite ad caudam dedudtis ftriato. 

4. Pagrus totus argenteus D. Sloane, A Stone- 
B A s s e. In omnibus Infulae Jamaycg fiuviis capitur, 
inque mari ipfo una cum Mugilibus. Toti coloris funt 
argencei, & quamvis facis vulgares finc, inter optimos 
tamen pifces habencur. 

Pifaores nojirates Lupum marinum Bajfc vocanc. 
Veiiim icon hujus pifcis neque Lupo neque Pagro re- 
fpondec. * 

j 1. Ery'thrinus Rondel. /. 5, c. 16. Erythrl 
ffv € ^tibellio Aldrov. 154. p^bellio vel Frayolino Salvian*. 
Alboro Vsnetiis. Ab Aurata diftert 1 . Magnitudine, qua 
ei cedit. 2. Coiore, qui huic per tocum corpus dilut£ 
rubec. 3. Roftro acutiore. Oculi ampliffimi funr, iridi- 
ius argenteis cum aJiqua ruboris tindura. Opercula 
branchiarum in hoc, & inomnibus congeneribus fqua- 
mofa. 

6. Acarman Ponclel. Gefn. p. 1. Cum hic inter 
E'ythrinos & pro Erythrino Roma? vendatur fatente, %z» 
«Wez% ego fane fufpicor eum ab Erythrino non differre 
ipecie : colore eft candido ; fquamis argenteis, oculorum 
iridibus aureis ; fpatio quod inrer ocuios eft compreffo, 
qao cum Pfigro convenit. . r . 

7. Dentex five Synodon AJdrov. /. 1. c . I2 . ^ Wrf - 
*/;VRondei.7. 15. c.19. p<rw^/« five D^ex Belion 
Qefn. jjr9- Dentale />*/// Pagro non mulrum diffimi- 
lis eft, fed pro magnitudine crafilor & longiot* Caput 
ei depreffum, rofirum oblongum, dorfuhi cultellarum, 
lordide viude aut flavicans.in grandioribus fcterdutn pur- 
purafccns, maculislutidis cceruleis & nigris varie refper- 
fum, uti func & latera. Dcntium in ucraque maxilia 
bm unus, m quibus 4 hmc inde prae aliis confpicui &' 

cani P I S C I U M. 133 

raninorum aemuli, unde Pifci nomen Ocuti grandes,iY/V/- 
bus aureis. Vcnctiis & t\om# frequens eft ;in Oceano cap- 
ros nondum vidimus. Vulgarhim/ww*/tfj 3 auc 4 libra- 
rum effe folec; 1 o Librarum pondere obfcrvavic Salvianus. 

8. SynaGRJS Bellonii Gefn. 1120. Synodontem & 
Synagridcm non fpecie* fed aetate. fola difFerre t\ondc!etius 
fentic, ut Smagris dicatur minor, Synodon major ; Bello- 
nius, Salvianus, Gillius & Gejnerus eos diftinguunt A. ifio- 
telis aliorumque Veterum aucoritate. Synagridem Bello~ 
nius prolixe defcribir, notis mulcis allacis quibus a Syno- 
donte poffic diftingui ; quas quia mihi ad diftindrionem 
non videntur fufficere omitto. Videat Leftor Ichthyo- 
logiam D. VVillughly p. 3 1 3 . Gracorum vulgus (inqait) 
optimis notis Sjnagridcm a Synodonte diftinguit. 

9. Hepatus Rondel. Gefn. A colore & magnitu- 
dine Hepatis Grazcis ditlus pifcis, Pagro fimilis, oculis 
majoribus quam pro proportione corporis ; colore obfcuro, 
feu ex cceruleo nigrefcenre, cum macula nigra in cauda 
Melanuri modo. Nota haprtter figuram Pagri Mela~ 
nuro coinmunes func. Hujus ergo pifcis certiores diftin- 
tftion/s notse exquirendas funt ; nobis enim nondum fatif- 
iadtum eft. 

10. OrPheus Veterum Rondel. Gefn. pag. 752^ 
Pifcis eft marinus licpralis, Pagro quodammodo fimilis, 
colore ex purpureo rubefcente, oculis mzgms,dentibus fer- 
ratis, Podice admodum parvo, habec enim rimulam tan- 
tum, quam yix animadvertas nifi ventrem comprimas. 
Seminis meatibus carer. Q^ls hoc credat? Necaliaeno- 
tae fufficiunt ad pifcem hunc cognofcendum, & ab aliis 
omnibus diftinguendum. 

11. Orpheus Betlonii Gefn. 751. Grarcis hodie 
fc diclus. Magis compreffus eft quam reres, latior 
quam ht longus. Os parvum ; dcntes Scari, & labia 
pariter carnofa. Squamx afpera?, firmiter adhazrentes. 
Pinnx omnes variis coloribus ipedabiles : Cauda mini- 
ma bifurca • item larerrm & ventris pinna? obrufae.A me- 
dia fui corporis parte fecundum dorfum livec & nigri- 
car. Albicac fub vencre. Caput pasne rubeum eft, Herbis 
velckur uc Salpa & Sparus, 

Rorideletius Orpheum pifcem pondcre 20 libras aequare 
( Cnbi: - I2,GUAIBl 134 S YNOPSI S MfiTHODI cS 

12. GUaibi CQAra Brafilienfibus Maregr. Bui 
raco de Veiha Lufitanis. Corpore eft latiufculo ; dorfo 
elevato & a capite arcuato, \% aut i^dig. longus, 4 latus, 
Caput acuminatum ; in utraque maxilla feries minimo-» 
rum denticulorum : Oris inferior pars cum lingua co- 
loris fanguinei ; oculi grandes irifcbus aureis fufco ad- 
mixto. Pinn<e ut in reliquis hujus generis ; Cauda bi- 
cornis. Squama mediocres, argentea per oras melini 
coloris ; in occipitio & dorfo magis coerulefcunt. Linea 
laterales meiina. Capitur mari imerfcoputos, e"ftque boni 
faporis. 

13. M YSTUS marinus Bellonio Gefn. 144. Color ar- 
genteus.^ (verum dorfo candidior) corpus cblongum velut 
Mormyi, cum 10 utrinque lineis tranfverfis nigrican- 
tibus : Catida bifurca j Caput oblongum : Oculi non mag- 
ni iridibus aureis - Labia crafla, prominula, alperitates 
dentium loco, v nim in imo ore denres habet molares. 
Cirri tenu membrana maxilla; inferiori conjunguntur, 
Caro iapida. $au%m& cuti fortiter adhaerent. Nullse 
ad pyiorum apophyfes. 

14. Mormyr u sRondel. /. 5. c. iz. AldrovJ. 2 ,c. 
1 9. Figura corporis Oentiei fimilis eft, ad latera compref- 
fus, Aurata anguflior, Manade longior, dorfo acuto, arcua- 
io,>-^roexponedo& acutiufculo. Fedalem magnitudinem 
raro attingir. Dorfum & latera e viridi ccerulefcunt. 
Line<e feu zonae tranfverfe parallelae nigricantes I 1 aut 
11 ad intervalla per totam]ongitudinemdorfum& latera 
diftinguunr. Ojamplum, labiacraQa. Dentes in zngulo. 
maxilke acud parvi; interius offea tubercula. Oculi 
rnediocres iridibus aureis fufco obnubilatis. Cauda for- 
cipata. Mefenterium ut in Quadrupedibus. Pro apo- 
phyfibus ad pylorum duo tantum tubercula furfum fpe- 
Ctantia. Capitur in mari Infero non raro. 

15. S a l v a Rondel. /. 5. h. 23. Aldrev. 1, 2. c. 21. 
Bsllon. Gefn.979. Longior eft & fpiffior pro rnagniru- 
«dinis ratione quam Aurata, dorfo minus repando. Lon- 
gitudo fere pedalis, fondus iibrale. Linea aurea a capite 
caudam vecsiis dedutitae 10 aut 11, utrumque latus pul- 
chertime depingunt, Os anguftiffimum» unicurntanturn 

habens p i se i u m. 13? 

fubens dentuim ordinem,in fuperiore maxillabicufpidum,' 
Oculi mediocres, iridibus aureis. Squamce ampla? ; Cauda 
forcipata. Irireftina Quadrupedum fimilia longiffima & 
mefenterio adnexa. Ventriculus Alga repletus, unde 
pater eam herbis vefci, quod Vcteres & ^ecentiores magno 
confenfu tradunt. Pifcis eft vilis & plebeius, afpeclu 
quidem pulcher, palato minus gratus. In Mari Medi- 
terraneo frequens eft. 

16. BOOPS frimus Rondel. Bcga Italis diclus Gefn," 
1 47. Box prima Bellon. Lotigftudo fpithamiaea: Figura 
gracilis teretiulcula : Squama majufculaj : Dorfum oliva- 
ceicoloris feu flavicans: Linea: laterales objcwa latas: 
infra quas in utroque latere 4 lineas parallel» aureae at- 
queargenteaz obfcuriores a capitead caudam deducla?. 
Oculi grandes, unde & nomen pifci inditum, iridibus ar- 
genteis. Ojmodicum: dentkulis parvis. Intejlinalonga, ■ 
anfracluofa, Quadrupedum inftar mefenterio adnexa. In 
tnari Infero frequens reperitur. 

17. Boopis fecunda fpecies Rondel. Roftro eft 
ejuam praecedens acutiore, dorjo ex cceruleo rubefcente, 
cauda itidem rubefcente .- Oculorum iridibus ex aureo 
virefcentibus : corpore toto Iatiore quam Boops, fed brc- 
yiore. 

iS. Rara Boopis fpecies t^ndel. Palmi tna- 
joris hngitudine eft, totus a fquamis nudus : Ore parvo, 
oculis valde magnis pro corpons ratione. In pronis par- 
tibus pinnam habet ad caudam ufque continuam: Caw 
dam latam fpifsamque. Sapore, carnis fubftantia, oculis 
Boopem pifcem refert. 

19. MffiNAS J^pndel. I.5. c. 13. Bellon. Gefn. 612. 
'Aldrov. 1.2. c. 39. Figura corporis Percam refert, verum 
latior eft & compreffior, longitudine femipedali ; colore 
dilute viridi aur flavicante, areolis obfcurioribus tranjver- 
fis & lineis fecundum longitudinem czruieis, macuU 
utrinque nigricante magna rotunda in mediis fere lateri- 
bus. MaJJarias Gyllius & RondeUtius Maenam hyeme 
candidam effe fcribunt, vere & ajftate variam, maculis & 
lituris cccruleis obliquis toto corpore, & potiiumum in 
capite & dorfo fpariis. Cauda parum forcipata ; oculi, 
; -: ■ * * . * quata i3<5 Synopsis Methodica 

qu^m in Boope minores, iridibus argenreis. Os claufurri 
minimum apparec, fed dum hiat ri&um magnum often- 
dit. Nam iabellum fuperius tubi in modum in Iongum 
extendicur, & reducitur iterum cum os claudicur. Nam- 
que fummafui parte coftam feu fulcmm quoddam habet, 
quse in theculam recipitur in fuperiore maxilla excavatam ; 
quae nota huic peculiaris. Maris Mediterranei in- 
cola eft. 

2,0. Smaris ItondeliBcllon.Gefn.6i6. Aldrov.M,s«<« 
fimilis eft fed minor, digiti tantum magnicudine, corpore 
teretiore, graciliqre, & pro magnicudine, longiore quatn 
Mjznas, ad Boopis figuram accedenre colore obfcuriore. 
Annidis tranfverfis caret, maculam tamen nigram, utrin- 
que circa gravicatis cencrum fimilem obtinet. Pinna ad 
branchias & cauda extrema dilute rubra. Cauda forci* 
fata. Turdorum Salvianus reBe & ex natura rei duo 

^ genera frima conflituit. Mam aut minor efl 

dr latus Turdus, aut major & obiongus. Turdi minores funt. i marina Vene- A.I.TURDUS vulgaciffimus, Tinea i 

A tiis. The WRASSE, or O L D W i F e, i. e. 
Vetula. Tincae fluviatili figura fimilis eft, magnitudine 
dpdrantali ; fquamis grandioribus. Color ei varius rubris 
flavicantibus & fufcis lincis alternis 5 vel 6 a capice ad 
caudam dedu&is.' fyftrum oblongum & iurfum reftexuin ; 
Labiactzifa, carnofa, ulrra maxillas produ&a. Os exi- 
guum *. Dentes in maxillis ferrati, non admodum acuti. 
finnse lituris rubris, cceruleis, luteis varie J?i&«, 
Cauda cum expandicur fubrorunda. Turdus pifcis dici- 
tur quod Turdi avis inftar maculofus & varius fit. Nul- 
hun aucem genuspifcis novimus in quo Natura colorum 
$irjiate taiKopere ludat. Non emm fpecie .differre P I S C I U M. 137 

exiftimandum eft qui coloribus tantum variant in pifci" 
bus magis quam in Avibus & Quadrupedibus. In Mari 
Britannico & Hibernico. Oculis magis quam palato fe 
commendat hoc genus pifcis. 

2. Turdus viridis minor, per totum corpus undique tam 
prona quam fupina parte viridis. Hujus generis nori- 

' nulli versiis ventrem maculisccerulcis notantur : aliis cor- 
pus latius & craflius, finna parum maculata, purpureum 
tuberculum juxta anum. 

3. Turdus niger, Merula Salvian. & F(ondel. 1. 6. c. 5. 
a colore nigro feu pullo ad. cceruleum vergente di- 
citur. 

4. Leprasj£# Pforus Bellonii non aliter quam colorum 
yarietatea Turdo differre videtur. 

Turdi majores & longwes. 

5". Turdus perbelle depi&us, an Pavo Salviani ? Me- 
«iise eft figura:, inter lohgiores & latiores Turdos. Tres 
libras pondere interdum iuperat. 

6. Turdus major varius praecedenti fimilis. 

7. Turdus viridis major, corpore oblongo. Corporeeft 
oblongo & Lucio figura non mnlram diffimili. prona 
pars dilutior eft & flavicans maculis cinereis vel pallide: 
cceruleis varie refperfus. 

8. Turdus oblongus fufcus maculqfus: A prxcedente 
vix alia in re quam coloribus differt. 

Rondeletius Turdorum 1 2 fpecies exhibet, quas, qtiia 
ipfo fatente folo fere colore differunt, aliseque adhuc 
plures varietates obfervari poffent, omitto, & Le&orem 
qui eas fcire defiderat ad Rondeletium amando. 

1. Alphestes five Cinxdus Rondel. Gefn. 40." 
Pifcis marinus eft & faxatilis dorfo purpureo, caereris in 
partibus luteus : Corpore ftridliore quam Aurata, M.mis 
figura fimilis, majore & fpifiiore corpore, pedali mag- 
nitudine, ore rrediocri. A cervice ad caudam fpinas te- 
nui membrana connexas habet, non divifas. Turdi fpe- 
cies effe videtur, notar enim omnes conveniunt, praeter- 
quam fpitise ad caudam ufque continua?; 

2. Ci: *3% SynopSU Methodic^ 

2,. CiNffiDUS Bellon. torus Iutei'feu cerei 'cokri -° 
eft, alicubi rutilum colorem admixtum habens .- Pra?te- 
rea fquamas in gyrum crenatas obtinet, " quas multa fca- 
britie horrent. Dentes in maxillis bino ordine difpofitos 
oftendit firmos, oblongos & acutos; 

3. Julis Rondel. lib. 6 cap 7. Aldrov. I. 1. c. 7; 
Geih. 549. Julis palmum longitudine, digitum magnitw 
dine vix excedir, Tttrdo parvo fimilis, verum pro magni- 
tudine longior& teretior, dorfo mimme cultellato ; Squa- 
ma parvae, ardte adhaerentes. Coiorum pulchritudine 
& varietate vei Turdum vincit. Pars corporis fnpina a 
roftro ad caudam ufque nigricat. Media latera linea 
ccerulea a fummo capite ad caudam dedudta dividitj, 
fuccedit huic parallela croeea aureave ; imus venterfordi- 
de albicat aut cceruiefcit. Mans in hoc genere pulchrius 
depicli funt. Os medicore acutum, uno dentium ordine„ 
Labia ut in Turdis : Appendices ad pylorum nullae. Circa 
Genuam frequens eft. 

4. AnthiaS primus Rondel: Gefn. p. 61. Cokre 
fimiliseft Pagro vel Cir.ah fci. rubefcenre. Pinna a ca- 
pite ftatim ad caudam ier£ ruffa, cujus aculeus primus 
longusSc robuftus. Venrrales pinna branchialibus mult6 
jjongiores & tenuiores. Omnes autem pinnsfc, ut & cauda, 
ruffa. Cty«* rotundum non compreiTum varium : Ity- 
flrum non prominens. 

5. Anthias fecundus RondcL hkV&fpccies eft. 

6. Anthus tertius Rondel. Gefn* 64. Saxatilis 
eft, totus purpurei vel Indici coloris, corporis forma 
Scaro vario fimilis, corpore longo, cauda crafsa: ferratis 
& acutis dentibus. Labra habet : oculos admodum ro- 
tundos purpureos & rubros .- podicem magnum, e quo 
Inteftinum rubro viridique diftinctum excidit. Nota ha 
vixfufficiunt ad pifcem abaliis omnibus dijlinguendum,f\e* 
raque enim Turdis conveniunt. 

7. Anthias quartus Rondel. Hujus figu* 
ram exhibet Rondeletius, quae aliis etiam pifcibus con- 
venit ; notam nullam addit, nifi qu6d habeat fuperci* 
lia nigra oculos ambientia. 

%. Tur- PISCIUM. 139' 

B.Turdis afiinis Jurucapeba Brafilianis Marcgr. 
itemltaiara eifdem. "Longos eft 7 auc, 8 dig. zautj 
latus ubi latiflimus ; ore patulo & ex triangulari rotundo j 
denticulis minutiflimis : iridibus oculorum rubris. Pinna- 
rum numero,figura,firu,radiis, cum reliquishujus gene- 
ris^ convenii. Sqaamofus eft, fed fquamis ita complica- 
tis* ut laevis videatur. Pifcis univerfi color egregie ru- 
ber, in ventre autem ex rubrt) & albo maculatus : in la- 
teribus autem conftanter maculas habeat puniceas, ni- 
gras, varias, majores & minores. ^ Pinnae omnes rubrse 
& nigro maculatae, 

9. Carauna Brafilienfium Marcgr. Magnitu-' 
dine, figura & pinnarum fitu cum fuperiore convenit. Os 
autem obtinet lunatum, denteTque acutiflimos, fed'mi- 
nutos; Branchias amplas, quae aculeis poftica in parte 
funt munitae. Oculi prope fummum caput, fibi mutuo 
vicini, haud magni, iridibus rubris. Squamae lunularae, 
colore miniato, puncliulis nigris ubique afperfis, excepto 
ventre. 

10. Turdis affinis Pira-PIXANGa Brafilienfihus 
Marcgr. Belgis Gatvifcb. Longus eft 1 r digitos : Qs 
fefquidigitum amplum, minutis fed acutiflimis denti- 
culis praeditum. Oculi magni prominenteS, circulopro 
iride nigro cum aureo & fanguineo mixto. Branchiae 
amplae, fpinula praeditae. Pinnae ventrales unicam fin- 
gulae fpinam habent. Cauda non fedta, fed extremo 
fubrotunda. Squamis parvulis tegitur & ad tadrum 
glaber videtur. Totus ex albo flavefcitmaculis coloris 
fanguinei diluti, rorundis, magnitudine feminum canna- 
bis, in ventremajoribus, pi&us. Figuram fere Aurats 
habet. 

11. Sacchettus Venetorum. An Channadella 
JBellon. & ^ondel. quae a Channa eorundem pamm dif- 
fert. Pifciculus eft Percae auratae magnitudine, fluvia- 
tili vulg. figura, colore & annulis tranfverfis fimilis, 
Pinna ita fe habent utin Msena. Os fatis amplum : ro- 
jftrum acutum, mandibula inferior fuperiore produ&ior, 
utraque denticulis afpera. Oculorum irides-argentear. 
Cauda. forcipata, lineis tranfverfis aureis varia, Squamae 

mi- ¥46 SVNOPSIS METHoDfCA 

fninafculx. ^ Dorfi pinna poft radios (pinofos parte fupe2 
riore macula nigra lnfighitur, quod huic pifci peculiare 

6 characterifticum. 

• 12. Channadella Bshn. fi modd re&e abed 
defcribitur, diverfus pifcis eft. Dum vivus (inquk) ca- 
pitur, fpinofum quiddam e branchiis vibrat, quo ma- 
nus contre&anrium ferit. JLabiis eft magnis ; Dentes 
anteriores acutos & fere caninos habet, pofteriores autem 
obtufos. Squamae lituris viridibus, cinereis, rubris & 
interdum caftanei coloris variegata;. Extrema branchia, 
qui illi oiTea, ut Lupi crenata. 

13. Channa fyndel. & Bellon. Pifcis eft pela- 
gius, nihilominus^ faxatili fimilis, Lupum corporis ha- 
bitu & oris fciiTura referens. Maxilla inferior iuperiore 
producTior eft, unde ore fere femper^eft hiante, ut no- 
men indicat. Dentes acuti; Ociili parvi. Dorjum ex 
rubro nigrefcit : Liueae a capire ad caudarh ducTae rufae 
funt. Cauda maculis rufis notata ; item pinna a podice 
ad caudam. Pinna dorfi rufa eft. 

14. P erc a marina Rondel. /. 6. c. 8. Gefneri 819.' 
A Sea Pearch. Peda/i eft magnitudine; figura 
Percae fluviatilis, nec colore multum diverfus. Dorfum 
infuper & latera ejufmodi, fafciis tranfverfis nigris 6 vel 

7 varia. Totum caput &c anterior ventris pars ductibus 
miniaceis coerulelfque eleganter pinguntur. Pinna dorfi, 
& quse ab ano eft, Iuteaj, puncTis partim rubris partim 
croceis suflu- Caud<e, pinna: branchiales, & ventrales 
flavaj puncTis croceis vel lineis rubris pi&a?. Colores 
tamen in variis pilcibus variantpro fexu, aetate, nalcendt 
loco, &c. fyftrwn quam Percae fluviatili acutius produ- 
cthifque. Os pro pilcis mole ampliflimum, fere lemper 
hiat. Oculi ampli, iridibus luteis & interdum rubenti- 
bus. Aperturas branchiarum amplifiimaj: In angulo 
exterioris laminae operculi duae magnce latae fpinse. Squa- 
m<s mediocres ; venter prominulus. Caro delicata. Ve- 
netiis, & Mafiiliae etiam, tefte Bellonio, frequentiffi- 1 * 
ma eft. 

15. Piratiafia BrafJ. Marcgr. Turdis congsncr, 
Corpore eft obJongo & fatis craflb : inrerdum in earri 

magni- P I S C I U M. r 4 i 

niagnitudinem excrefcirut 50 libras aequer. M acfl&infe- 
rior fuperioce longior. Os inrus rubrum. Oculi prominen- 
tes iridibus rubris : Anre utrumque oculum foramen [an 
narium]. Pinnce ut in reliquis hujus generis Caudx 
fere quadrata : Squam.e parvae. Dor/um & Tnflmus ven- 
ter pinnaeque pmnes Cinnabrii funt coloiis : larera ex 
grifeo fufcefcunj. In rorum praererea macularus eft ma- 
culis ex grifeo fufcis, alicubi majoribus, aiibi mino- 
ribus. 

. 16. Piraumbu Brafil. Marcgr. Lufuanis Ghay- 
quarona ditlus. Turdis iridem congener. Cyprini eit 
magnirudine & figura : ab ore ad inirium caudae r o 
digit. longus, paulo plus 4. larus. Os habet Cyprini j 
oculos magnos circulo aureo cum albo mixro. Pinnas in 
dorfoduas fupputat Marcgravivts, veriim quia pofterior 
antericri contigua eit, pr.o una eas babeo. V.inna ven- 
trales, & quae poft anum eft, fingula? firma fpiua; rrmni- 
unrur ut in hujus generispierifque. Squamx majores, ut 
Cyprini argencei fplendentis coloris, pauxillo auieo mixti. 
Pinnce omnes dilute cinereae. 

17. ACARA-AYA Brafilienfibus Marcgr. vtilgo cor- 
rupte Garanha. Trium pedum longitudinem adipifci- 
tur: figura Cyprini. Denres acuti, parvi ; duo longj 
paulo crafiiores in fuperiore mandibula. Ocu/i magni, 
circulo fanguineo primilm, hinc ar.genteo. Pinna ut in 
praecedente. Cauda lara & paene bicornis. Squaoue 
mediocres argenteae, fanguineo colore umbratx. Venter: 
torusalbus. Pinnx omnesfanguineae, exceptis ventrali- 
bus quse albae funt ; extremitatibus tamen fanguirieae. 

l S . C H R O cA I S Rondel. lib. 1 . cap. 1 1 . Aldrev . l.t. 
c. 14. Gefn. 264. Monachelle Siculis. CaftagnoleTufcis 
& Liguribus. Pifciculus eft 4 plus miniis digitns/ow^wj-, 
& proiongitudine crafiior. Color ei fufcus, lineisfecun- 
dum longitudinem lucidioribus. Squama grandes ; Ca- 
put parvum ; roflrum breve ; Os exiguurn cum denticel- 
Jis in mandibulis : Oculi mediocres, iridibus aureis,. ar- 
genteifve, interdum obnubilatis. Pinna ut in reliquis 
hujus generis : Cauda forcipata Linea punclata in hoc 
pifce non protenditur ultra pinnam dorfe, 

Z 1. SCOR; 142, StNOPSiS MeTHOTMca 

1. Scohpius mimr vel Scorpana Rondel. Gefn 4 
p. 1018. Aldrov. /. 2. c. 24. Scorptna Salviani feu Scro- 
fanello. Pondus librale : corpus pro Iongitudine craffum ; 
caput maximum & aculeis horrens, caudam versus gra- 
cilefck: Vet&er tumidus.- Dorfum afliirgens feu arcua- 
tum : in univerfum figura corporis ad Percam accedit. 
Colore eft fordide flavicante, fufcis maculi^ vario. Squama 
parvae ferpentum fimiles. Summum caput & opercuJa 
branch,iarum fpinis crebris horrida, quas quia venenofaa 
credunt abfcindere folent pifcatores ; rugis quoque & 
afperitatibus fcabra. Spatium oculos interjacens conca- 
vum : Oculi grandes & exrantes, (fupra utrumque pin- 
nula) juxta fe mutuo pofiti : Os ampliffimum : maxillse 
dentieellis afperae. Pinna dorfo innafcens in medio humi- 
lior.elt, ita ut gemina videatur. Cauda fubrotunda. 

2. Scorpius major Qpndel. Praecedenri fimilli- 
mus; ab eo diffsrt r. Q_n6d triplo ant quadruplo major* 
2. Quod per totum rubeat, maculis tamen nigricamibus 
variusfit. %. Qucd plurimoshabeat cirros feu barbuLu, 
graecipue circa maxillam inferiorem, nonnuilas etiam in 
iuperiore, quibus ille caret. 4. Qpod color hepatis in- 
tenfidt;fitr& fere crceeus. ■ 5. Quod operculorum bran- 
chiarum anguli fpinis circumvaJIati funt. Uterque in 
JAari Mediter<-aveo copiofiflime, reperitur. 

3. ScorpiuS Virginianus D. Lijic?, qui a pinnis 
ad fuperius potius genus referendus, Longitudine efl 
ftiinimum pedali. A Scorpio Salv. differt, quod graci- 
iior & iortgiof fit : qudd fupra caput & ante & poit ocu- 
los & aiibi in capite acuUos brcves habeat, at ad bran- 
chias fingulos vaiidospradongos; Pinna dorfalis anrerior 
parva a pofteriore amplo ipatiodiftat ; pofterior inicio 
akiflima prolatim minuitur : quodque pinnae omnes ma- 
cu!is nigris tranfverfis unduJatis pulchre diftinguitur. 
Pinna caudze ampia fubrotunda. 

4 Jaguaraca Brajilienfium Marcgr. Mediocris 

Pcrcrf jnaguitudine eft,w<? acuto edentulo : Ocuhs magnis, 

, iridibus argenteis, fanguinco maculatis. Pinnas dorfo 

duas attribuit Marcgravius, quas, quia contiguasefieei- 

cic, pro una habeo. Cauda bifurca. Ad branchias in 

quo- PISCIUM. 14I 

qiiolibet Iatere duos habet aculeos, quibus, ut 8: pinna- 
rum radiis fpinofis ferit & vulnerat. SquamuU eleganter 
difpofita?, quaslibet in ambitu minutiffime. fef rata. Qdir 
totius corporis argenteus, in ventre plane^nlbus. Caput 
fuperfus incarnati coloris eft, (& hifpida tefta munitum. ) 
Pinnce dilutk incarnantur. In omnibus pr<eter cokrem ad 
Scorpium accedit. 

5. Acarapeba Brafilienf, Marcgr. Magnitudine 
eft 8c fere figura Bley Pomeranorum, corpore lato, Jqua- 
mis majoribus, in totum argentei coloris fplendentis, \on- 
gitudine pedali, 5 dig. latus .- Ore edentulo, haud amplo, 
acuminato, quod extendere & contrahere poreft : Ocu- 
lis magnis iridibus argenteis. Pinme ut in reliquis hujus 
generis. Cauda bifurca. Pinnse ornnes albi coloris 
fjplendentis. 

6.PiraJurumenbeca Brafl. vulgb Bocca molle 
Marcgr. Pifcis eft marinus in cceno degens^ 9 aut 10 in- 
terdum pedes longus t 2% latus. Os habct elatum, quod 
ampliare & rotundare poteft : ocuios rn^gnos, circuJo crx. 
argenteo & brunneo mixto. Pinna i/a fe habent ut in 
reliquis hujus generis, nifii quod pinnam dorfi mollem effe 
fcribat. Vide quas ad hunc pifcem adnotavimus. in 
Ichthyolog. D.Wiilughby /.4. c, 40. p. 333. Caudx fi- 
gura eft Pentagoni, cujus bafis /nfena in corpus-. $qu'a* 
m<e toto corpore argenteae, fplendentes, mediccres : m 
dorfo viridis & aureus color tranfplendet. Pfnna arg'?n- 
rese 8c medietate exteriore aurese. 

7. Cururuca Brafil. Marcgr. Pifcis eft fluvixt':- 
lis, fefquipedem longus ; corpore oblongo, ore (atis am- 
plo 5 oculis mediocnbus. Pi#na ut in reliquis hujus ge- 
neris. Cauda fere quadrata : Sauama mediocres argen- 
teae, cum aureo & fubfufco_pauco mixtae, prariertim, m 
dorfo & lateribus. Pinna in dorfo & Iateribus 8c cauda 
cinerea ; in medio ventre flavefcunt & fufcelcunt. 

8. SCHROLLUS Damtbianus Gefn. Paralip. pag, 
1189. SchroIIn T^atishona. Pinnarum numero, fitu, fi- 
gura, radiis tiim fpinofis, tum mollibus, JLaminis bran- 
chias tegentibus, (pinulis munitis, f.gura corpoi is ad Per* 
ejm accedente yfirimj nigris pun&is &t liturispt&is, alilf- 

Z i ' cjue 144 Syncpsis Methodica 

que omnibus notis cum Perca aurata convenit, uc vix dtS 
bitem eundem pifcem efle. 

9. S ch r a ' t s e R J{atisbonenfbus. Pifcis eft Danu- 
lianus, Ratasbonae freauens. Quem delcripfimus longus 
evav6i digitos. Cum Perca minore convenit, 1. Spinu- 
Us in margine fuperioris Iamina; operculorum branchia- 
rum. 2. Pinna dorfi unica, radiis partim fpinofis, par- 
tim mollibus donata, membranis intercedentibus macu- 
lofis. Ab eadem differt 1. Figura corporis longiore & te- 
nuiore, derfo non ita aflurgente; rejiro etiam produiti- 
"ore. x. Aculeorum numero qui in llla 14 tantum pinnaj 
dorfi irrtunt, in hac 18. 3. Lineis duabus nigncantibus 
perlatera du&is, quafom fuperior fupra lineam puncla- 
tam incipit, poftea per ipfam lineam extenditur. 4. Co- 
lore inter lineas albidiore. Cavda magis forcipata. 

A.i o. C e r n u a ftuviatilis Bellonio Gefn. Perca fluvia- 
tilisminSr, Aurata TtagiGefn Aldrov. Afpredojo. Caii 
apudGein A Ruffe. Figura ad Percam accedit, 
fed minbr eft, & ^wVillis tranlverfis nigricantibus caret. 
Squama mediocres, crenulis tenuibus in gyrum incifis &c 
velut fimbriatis/ qcx pifcem hunc fcabrum adrr.odum 
efficiunt; unde Afpredo Caio didlus eft, & Anglis Riiffe 
quafi Rough. Dorfum ex viridi fordide- flavicat, ima 
later.a cum pallore flavent. Circa branchiarum tegu- 
menta aureo fulgore relucet, unde a nonnullis Perca au- 
r-ata dicitur. Dorfum & fummalatera, cauda, 8c Pinnas 
functis & lituris nigricantibus pinguntur. In fluviis ver- 
• iatur. 

-A. 1 j . Gunnellus Cornubienfium, nonnul-lis 
Butter-fish q. d. Liparis. Pifciculus eft longitu- 
dine interdum femipedaii, latitudine vix digitali ; cor- 
fcre compreflo tenui • cohre vario ex ruffo obfcurove vi- 
tldi & aibido, tranfverfis fafciis alternis. Ad radicem 
pinnae dorfalis (qure a capite ad caudam ufque protendi- 
tur, radiis xmiveifisfpinq/is) maculce utrinque rotundas 
pulcherrzmse, nigrae, lirnbo aibicante cindfce 10 auc iz 
numero ad intervalla asqualia 'per totkm dorfi longitu- 
dinem a capite ad caudam ufque difpohuntur, quae nota 
feuic pifci peculiaris eft Sauamis roinutiifimis tegitur. 

Unus PISCIUM. i 4 y 

Unusre&us & continuus ductus, abfque ulla ventriculi 
diftin&ione exterius vifibili, aut inreftini reflexione, ab 
ore ad anum tendic. 

A. 12. Scorpjen;e BelIoniiy7w//*V. Belgis Potfheft, 
Pueris Cornubienfibus Father-Ufloer. Longitudine eft fe- 
mipedali aut dodrantali, figura Gobionis capitati, Capite 
admodum grandi^, corpore gracilefcente. Caput fpinis 
afperita|ibus horret. Venter latus & planus. Dorfum fu- 
pra lineas Iaterales fubafperas areateix tranfverfae nigri- 
cantes 3 vel 4 diftinguunt, fpatiis intermediis pallidiori- 
bus. Gpercula branchiarum non ampla apertura hianr, 
fiblque mucuo inferiiis connexa aut continua velut ami- 
culo quodam fternum fupet? induunt. Ha?c, membrana- 
cea cum fint, pifcis praefertim aquis extradrus, nervorum 
quibus intertexta func ope, ita plerumque extendit, ur. 
praetumidae, & veficae in modum inflatae videantur. Pim% 
in dorfo dua, anterior 8 aut 9 radios conrinec, qui irt 
Pifce adulciore rigidiufculi funt & nonnihil fpinofi. Cauda 
diduda? circumferentia fubrotunda. Vidimus -in Cor.nu- 
bia ad oppidum S. Ives. 

A.i 3-PifcicuIus aculeatus Rondel Gefn. Pungitius pifcis 
h\bem,Aldr.T!he Stickleback Minimuseftomnium 
quos novimus pifcium. Pinna in dorfo unica eft,quamacu- 
lei tres difcreti antecedunt. In ventre duo ajii aculei funt, 
majores, robuftiores, duriflimo offi pinniformi afiixi : 
riam pinnarum ventralium loco laminas duas ofTeastri- 
angulares obtinet. Spinas pro libitu vel arrigit vel de- 
primit. Squarnis carec. Jn rivulh invenitur. ' 

A. 14. Pifciculus acideatus minor 'Rgndel. Gefn. Pun» 
gitii pijcis alterum genus Aldrov. A praecedente differt.-- ■ 
1. Spinarum in dorfo numero 10 aut ir. 2. Earundem 
iitu, non ereclo, fed nclinaro, una dextrorfum, alterS 
iiniftrorfum viciflim. 3. Quod fit cdrpore longiore. 
4. Qu6d armatura\ illa in lateribus e tribus laminis 
compofita careat. Hic etiam in rivulis verfatur. 

15. AcULEATUS vel Pungitius marinus Iongus • 
Scboneveld. Corpore eft quadrangulo, tenero, digitum 
craffo, dodrantem vel palmos duos longo, versus cau- 
dam item quadratam valde gracilefcentCi'. Cute eft laevi,- 

z 3 h 1^6 SfNOPSlsMETHODICA 

in dorfo nigricante, ventre ex albo flavefcente : capite 
Lucio non abfimili, nifi quod tenerius roftrum eft & por- 
.re&ius, Pinnas habet ad branchias duas, in dorfi me- 
dio unam triangulam, a. qua cervicem fpe&ant redo 
ordine aculei quindecim, retrorfum nonnihii inclinati, 
difcreti, nullaque membrana connexi. In medio ventre 
aculei duo funt, ad latera averfi ; a podice unicus, & 
qua pinna quarta fuperiori ex adverfo refpondet : hinc 
tenuiffimam caudam pinna triangularis claudit. 

Jn finu Chilionenji capitur, ubi eum pifcatores vocant 
Steinbicker. Pleniorem hujus defcriptionem a D. Lifier 
fa&am vide in Appendice Ichthyologia: D. PVillugbbj t 
pag. 23. Tifces unica in dorfo pinna cum radiis ■' 
cmnihus fpinofts AmericanL 

ii ACARAPUCU Brafilienfium Marcgr. Fluvia- 
■**■ tilis eji pifcis, longitudine fefquipedali, ; 4 ■ auc % 
digkos latus* Os acuminatum haud amplum, edentu- 
lum ; Oculi magni, iridibus ex albo & fufco mixtis. 
Totus fplendet argenteis Jauamis minoribus, in dorfo 
tameh aliquid auri adtrtixtum: & in quolibet latere fex 
oblongae macul-e coeruleae rufefcentes, non ita confpicux. 
Pinnae dorfi & caudae dilute coeruleae ut & laterales. Duae 
in im6" venfre, & quae prope anum eft flavelcunt pau- 
lum. 

\y%. Guatacupajuba Brafil. Marcgr. In Ion- 
gitudinem bipcdalem excrefcir, dorfo paulum incurvato. 
Os triangulare acuminatum : Dentes parvi acutiffimi. 
Ccttii magni, iridibm rubris. Pinna ut in praecedente, 
a ibKtamcn, uii eft & venter. Caudae pinna velut ar- 
cuata. Squam.s majufculae, coloris argentei, firtvs flavis 
g^ e x argehteso rufeicentibus (ecundiim longitndinem ex- 
t enfis a capire ad caudam ufque, Caput ex argenteo, 
flavo, pfornixtum. ,, • ... 

3> Aca-; P I S C I U M. 147 

3: ACARA BrafilienJ. Marcgr. Palmum longus eft 
iorfo curvo & alto corpore ut Perca. Os anguftum, & 
dencium loco lima : Oculi haud magni circulo aureo. 
Pinn* ur in pracedenribus. Cauda oblonga in re&um 
iterminacur. Squamae fatis magna;, argentea?, fed iti 
capite, dorfo & lateribus ita umbra mixtae, ut pifcis fuf- 
cus videatur. In medio utrolibec latere magnam habec 
maculam nigram, uc & prope exorcum cauda?. Pifcis eft 
fluviatilis & aquarum dulcium. 

4.Acarapitamba Brafllienf. Marcgr. Oblongo eft 
corpore uc Barbus, in duorum pedum, auc eciam majorem. 
longicudinem excrefcens : Ore minmo, dencaco : Oculis 
amplis, iridibus miniatis. Cauda 5 dig. longa, forcipata. 
Squamis Cyprini, purpuro-cceruleis. Linc* lacerales au- 
rea; fefquidigitum lata? ab oculis ad caudam tendunr. 
Supra*has lineas puntU aurea majufcula obtinet : fub li- 
nea fubtiles lineas flavas fecundum longicudinem dudfcas. 
Dorfalis pinna & cauda? veluc auraca; func, lacerales & 
ventrales ex albo flavelcunt. Pinnx rso&u lucenc. 

5. TjRiBACO Brafilienf. Marcgr. Dorfo eft incurvq/. 
•oentre procuberance, 15 aut i<5dig. longus, y aut<5 la- 
tus. Dentes ei parvuli acuti ; branchiis amplis, oculis 
itidem magnis, iridibus argenteis cinnabrii nonnihil ad- 
mtxco. Pinna: reliquoram hujus geneiis limiles, latera- 
les & vencrales albse feu argentese-;. Dorfalis & Cauda; 
Cquae in duo cornua diduckur) plus cinnabrii quam ar- 
gentei habent. Squamx ma%n&, in tocumargentei cq- 
Ioris, cui parum cinnabrii rranflucec. Lince laterales 
rubr.e, fupra quas in pofteriore parce corporis in utroque 
Iatere macula nigramagnitudine^ro//? Miinici._ 

6. PiRA acangat\ra Brafilienfibus i. e. Pifcis t 
duro caphe Marcgr. Perc* mediai magnitudinc eft, 7 auc 8 
dig, longus ; ora haud amplo, oculorum iridibus nigri- 
cante aureo 8c rufTo mixtis. Pinna> uc in praecedentibus, 
eauda bifurca. Squamle argeutea?, aureo & igneo co- 
lore relucentes ; in ventre in arp^nteo thalalTini. Pinna 
dorfi argencea fplendens, maculis iufcis infignica : lauera- 
les albae, ventraies ccerulefcences ; cauda quoque pinna 
irt extremo ccerulefcic. 

Z 4 7* PiRA 14$ Synopsis MetHodica • 7 Pirahema Brafilienf. Maregr. Magnitudo Per* 
c<t aut Cyprini mediocris, longitudo 10 aut n dig. lati- 
rudo trium aut paulo plus. Os amplum, lubrotun- 
fium, _ edentulum 5 veriim maxillas afpera?. Oculi mag- 
tii, irjdibus albis, fuperiore parte miniaceis : BranchU 
ampiiffimx. Pibw/ ut in reliquis hujus generis dorfalis 
ab occipite ad caudae initiumextenfa ix fpinis interrexta. 
Co!or tocius pifcis argenteus laccae colore fuffufus ; in 
ventre coior iaccs: dilutior & fere albus< 

8: funuNO fre&ius Bodiano^vermelloAipimixira, 
& TetfatftifttfrLftJitahis Marcgr. Magnirudo Pm& me- 
cjiocns : lanrudo 2 digit. Caput parvum, Os acutum, 
denticulis acuris minimrs : Oculi paulum emihentes cum 
circuJo duplici, exteribre albo, interiore flavo. Pinncs 
numcro, figura, fitu cum reliquis hujus generis conveni- 
unt, nifi quod radiorum in illisjpincforum mentio nulla ; Ut 
nrjojam m fuo pifcemloco difpoJuerim } an non potius ad eos 
rcferendus fit qui unicam in dorjo finnam habentcum radiit 
i\mnihus nulHbus, Tegitur pifas Jquamis fubtilibus, \tk 
arcie compiieatis, ut ad ta&um glaber efTe videatur. 
Cvlor torius corporis flavus cum aureo mixrus, ut & to- 
tum reliquum corpus. Summum caputSc totum dorfum 
ad media utrinquelatera purpureieft coloris egregii cum 
JLacca mixti • extrema ora pinna; majoris in ventre ver- 
fus caudam etiam purpurafcit, ut & pinnseilli junc~t3e„ 
tiquae pinnae, cauda, ut Sc totum reliquum corpus & 
pars ultima pinn?2 dorfaiis flava vel aurea. 

9 PudiAno vsrde Lufitanis Marcgr. Corpore eft 
cb';>r>gc, nimirnm ab oiis extremo ad caudas inirium, 10 
digicorum - 3 tres digitos Iato, ore acuminato, haud am- 
ph; In extrema maxiila fuperiore. duodentes acuti, lon- 
gi deiri feries deriticulorum minimorum : in maxilla in- 
:e iore anrerius 4 ejufmodi dentes, & pofterius feries 
minorum candidorum. Oculi parvi, cum circulocirca 
. jjupillam interius aureo, exterius albefcente. Pinna dorji 
a urea, itriis unduiatis «cruleis fecundum longitudinem 
n ©tota. Pinhae Uteralss albicant, cum ccerulea in late- 
r a!i ambitu lineola : vsntrales his concolores : -quae ab 
„ m eit e ruffo ad brunneum tendit cceruleis itera ftriis PISCIUM. i^ 

picl;a. Cattda ruffefcit thalaflino ac coeruleo ftriata.' 
Sauama latas, lutei feu aurei coloris, linea feu fimbria 
elegantiflima azureaaut coerulea ambitae. Caput fuperi- 
us aureum eft, cum magna macula coloris ex viridi tha- 
laflimi circundata azureo, & azureis, flavis, fubviridibus 
& albicantibus ftriis variegatum. Tifces lndici de quorum gmere oh defcripioms 
imperfecJas incerti < fumtts. 

i.FAEL K O P i. e. Phalacrocefhalus Indicus Nieu- 

""* hoffi. Ita dictus quia caput & collum calva vi- 
dentur. Colore^ eft canefcente, roftro (cujus hiatus am- 
plus) rubris rr.aculis vario. Oculi grandes e capite ex- 
tant, iridibus flavis fplendentibus. Ad bipedalein longi- 
tudinem excrefcit. Ex optimis Indiarum pifcibus habe- 
tur, carne fapida & guftui graia, Anadromus eft & in 
aquis tam dulcibus quam fallis capitur 

2. Geel-STARDt i. e, Xanthurus Indicus Nieuhoffi 
Figura & magnitudine ad Bramam accedit. Roftrum 
dehtibus acutis, recta prorfum extantibus, munitur. Color 
in dorfo & veriiis caudam flavus. Cauda autem ipfa 
eo colore tota imbuitur, unde pifci nomen. Venter 
ccerulefcit ; caput verfus fufcus eft. Pinnx rubent, In 
aiuisfalfts degit, & circa rupes hamo capitur. Carne eft 
fapida & falubri. Icon unicam tantiim in dorfo pinnam 
exhibet. 

3 Raevenbeck i. e. Coracorhynchus Indicus. A' 
roftri fimilitudine nomen accepit. Spithamam circiter 
hngus eft, dorfo & cauda rubentibus, ventre flavicante. 
Utrumque latus bina: Unea fiavicantes, a. capite caudam 
verftis du&ae, & paulatimevanefcentes diftinguunt. Caro 
alba, firma, efu falubris, five igne torreatur, flve aqua 
elixemr. Dcrfo eft bifinni ; utraque etiam pinna 
molHbus (ut conjicio) radiis inftrudta. ' 

4. M e eR-a e l i. e. Anguilla marina Nieuhcffi. Ubirre 
Jo, de Laet, Totus fufcus eft, maculis tamen rhomboi- 
u ' > - ' ■ "'■"' -dihys,' i$o S YNOPSI s Methodi e A 
dibus, fpolii ferpentis in modum diftinclus. Anterior 
pars corporis renuis, pofterior duplo crafTior. Hpftrum 
longiufculum &plerunque hians. Dentes acutiffimi non 
tamen faciie- conlpicui. In imis cavernis petrofis verfatur,, 
ubi pinguelcitadmodum, & falubris cibus iit. Qui hos 
interimunt tremore afficiuntur & inrerdnm fomnolentia, 
quae tamen cir6 evanefcunt. Mucu Marcgr. congener 
eft, diverfus tamen pilcis videtur. 

«;. Wit-visch, AJbula Indica marina Nieuhoffi. 
Pifcis eft fquamofus, harengum minorem feu Celerinum. 
referens, tapite craffo, dorfo fulco ; ventre cceruleo ad 
ftavum vergente. Retibus in mariprope litus capitur, 
Caroeft. bona quocunque modo prasparetur. 

6. K n o R v e p o t. Pifcis grunniens Nieuhoffi Cuculi 
forte lpecies, An Guaibi-coara Marcgr ? Cum capitur 
grunnitum edit, alias mutus. In dorfo ftne* utrinqne 
dua a capite ad caudam decurrunt, fufca una, altera 
lutea. Corpore eft fquamofo Squamis minutis, carm 
multa, fpithamae longitudine, eapie inftar olljg. Seu 
torreamr, iive elixeturbene fapit. 

7. K N o R R e h a e n i. e. Gallus grunniens Nieuhoffi; 
Huic cum prxcedente eadem nominis ratio eft. Corpore 
craffo, tereti, cute glabra maculofa admodum & tuber- 
culis inaequali, colore fufco du&ibus nigricantibus vario. 
Caput craffiim eft tuberculofum, roftrum grande, oculi 
rubri ; cmda obtufa. Pinnce lateraies rubent. ln cibis 
laudatur. 

• _ 8. V E R K E NS-v 1 s c h, Peixe porco Lufitanis. Lon- 
gitudine Spithamam vix aequat, colore viridi obfcuro ; 
Squamis, pinnis,, & cauda nigris, oculorum iridibus Iu- 
seis. Crajfus eft &- pinguis, fapore grato. In aquis dulcibus 
capitur, 

9. B O N t-a e l, five Neegen oogh. i. e. LampetralW/c* 
feu Enneophthaltnos Nieuhoffi. Longitudine pedem fupe- 
rat, cutcdt glabra, pinguis ut Anguella, a qua tamen for- 
ma corporis differt. Color fufcus, pinnae imae purpurese; 
latera hwevnb maculis flavis varia. Caput Limacis inftar, 
cornua feu anrennas obtinet.fy/».e ut in Penne-vifch vene- 
nofa?. In aquisjlagnantibu* &pifcinisdegit, eftque edu- 
fo&guftuigrarus, 10 Kabbos PISCIUM. tfi 

Tol KABBOSfive Ael-quabben, Muftelse fpccies', 
Praecedente. nonnihil major eft, ur qui binos pecjes/oMgVttf- 
dine interdum fuperet. Cute eft glabra & Squamis nuda, 
colore fufco ; roftro pallido, maculis nigris,vario ; capite 
obtufo, oculis velut in extremo fitis. Pifcis tum hic, tum 
praecedens ambigere videntur inter Lampetras & Mufte- 
ias. 

ii. KROM-RUGH. i. e. Pifcis gibbofus Nieuhof. A 
figura denominatur. Pifcis eft glaber, fquamis deftitu- 
tus, vctttre albo, pinnis & cauda nigris. Quatuor inter- 
dum pedes longitudine fuperat. Per totam Indiam capf- 
tur, & ob carnis foliditatem & praeftantiam plurimum 
expetitur. 

12. Hoorn-visch. i. e. Pifcis cornutus Nieuhoj^ 
Cornu habet in fummo capite feu dorfi initio fingulare 
fquod nobis nihil aliud effe videtur quam pinnae dorfalis 
anterior radius praelongus & robuftus^ alia duo inferius 
pinnarum ventralium Ioco, incurva, fragilia, quorum 
I&u venenato vulnus infli&um aegre & difficulter cura- 
tur, praefertim fiqua cornu particula intus remanet,quod 
ob fragilitatem ejus non rar6 evenit. 
r 13. Zee-duivel, Diabolus marinus Nieuhof. A 
Ipecie monftrofa & terrifica denominationem accepit. 
^aia amexa fpecies eft. R»(lro bifido & velut bicorni. La- 
tera utrinque in pinnam anguftam acutam producuntur. 
Cutis caput verliis fufcis lituris pingitur. Icon fpinas cau- 
dae innaicentes repraefentat. Ad 7 pedum longitudinem 
excrefcit, & in praelongam & acutam caudam definit. 
1 14. H a Y e N Canis Carcharia aut Lami.e fpecies, 

15. Klip-visch Sive Soldaten vHch.Nieuhoff.Bra.ms: 
fpecieseft, (inquit AuUor) verum a Brama longiffime re- 
cedit, & Qrbibus affinis videtur. Spithamam longitudine 
rarO fuperar, corpore lato, coloris pallidi. Pinnae dorfa- 
lis radii aculeati vdut Percce : cauda acuta, oculorum 
irides flavse. Ex optimis Indiarum pifcibus eft, carne al» ' 
ba, firma, in plagulas dividua, faporis grati, & falubris. 
Icon hujus pifcis defcriptioni non refpondet, fed potius 
alteri pifci cosnomini.inferius defcripro. 

16, BONT: i: jfi Synopsis Methodica 

16. Bont-visch Nieuhof. Pedem circiter longnt 
eft, & admodum craiTus. Color tam corporis, quam pin- 
jiarum & cauda?-fuicus, maculis paliide cajruleis crebris 
undique refperms. Squamis caret. Oculos ffavos annu- 
lus cxruleus cingit. Sub capire ingluvies qusedam 
propendet, pulchris lineis ad caudam decurrentibus ftri- 
ata. Pinnae latcrales flavent : Ojparvum pro pifcis mag- 
mitudine. Ab incolis valde expetitur ^ habet tamen ve- 
nenati aliquid, quod caure & diligenter removendum. 

17. Pit-visch Nieubof. Sperlingo majori fimilis 
€&, cmpore rereti, fquamis carerrte, maculis cceruleis & 
iavis pulchre variegato. Oculi h capite exrant, quos pro- 
rrudere & retrahere pro libitu poteft. Pinna dorfi acu<- 
leata eft. Loca ccsnofa frequentar, boni nihilominus fa- 
pris eft : velcx admodnm, eo impetu fe projiciens, ut 
ex una foffa in aliam tranfiliat. 

18'. Zee-vleermuts Nieuhof. Aquila? marina? 
fpecies eft, capite cralTo obtufo, roflro grandi. Triius 
duRibus casruleis ad corpus tranfveriis infignitur. 

i^.Viif-oog Pentophrhalmos Nieuhof. a quinque 
maxulis oculorum «mulis in cauda confpicuis dicitur. Cute 
eegitur glabraSr fquamisdefthuta. flavicante. Corpore eft 
craffiufculo, capte parvo, roftro longo, cculis trucibus. 
Pitmar binas habet rubras, caudam cceruleam. Aquarum 
dulciumincola. eQ:,carne alba, fapore graro. lcon pinna radi- 
«j antnrioresbreviores & fpincfis reprafentat, pofleriores lon- 
giores & mollcs. Pinna vsntrales nulla appinguntur. 

za. Witfis.h feu Weel^vifch. Nieuhof. Ihixax 
fpccies effe videtur, Afetti mollis magnitudine, dorfo reclro^ 
ventre prommulo arcuato, roftro furfum ipe&anre, cauda 
forcipatar. Unicum in dorfo geftat Spicuium. A capite 
fere ad candam in ima ventris carna excurrit pinna. 
Corpus pifcis ftriatum fpinse dorfalis ad inftar. E roftro 
extremo dux barbuhe, tenues ceu filamenta, & pra;lon- 
ga? exeunr. Sapor pifcis delicatus, aiTus tamen elixo 
prasftat, 

2r. K l 1 p- v 1 s c h. Pifcis eft planus & latus velur. 
Fajfer major, cute glabra & fquamis nuda. Qauda lata ; 

Dorfo P I S C I U M. 155 

Iborfo fufco, maculis albis vario : Latera ad ventrem can- 
didiora funt & pulchre ftriata. 

22. Stip- visch, Cute eft macuiofa, carneham. 
faporis. Hamis pierunque capitur in alto ftiari prope . 
infuiam S. Vincentii, 

23. Viif -finger-visch, i. e. Pifcis pentada- 
<ffcylos Nieuhoffi. A quinque maculis nigris in utroqus 
latere, veluti notis rotidem digitis impreffis denominatur, 
Vix pedem & dimidium ionguseik, capitepio reliquicor- ' 
poris magnitudine parvo, rofiro magno, pinnis ramofisad 
caudam ufque extenfis. CoJor corporis reiiqui pulcher 
& fplendens, velut ex coeruleo & purpureo argentatus, 
Squamis caret. Sapore commendabifis eft, paulum ta- 
men ficcus. In aguis faifis degic, & per totam IndLtm 
capitur. 

24. Huic fubjungi poteft Pifcis innomin.itus Marcgra- 
vio I.4. c. 6. defcriptus, quem tetradallyium noirunare 
liceat • a 4 in utroque latere nigrkantibus maculis mag- 
nis,a cforfo de(cendentibus,in arnbitu fuo violacei coloris. 
Longitudo 7 digitorum, figura H.irder. ' Os parvum, oculi 
magni. Pinna; in dorio dua medjocres. Ventrales pinn/s. 
magnae & Iata», fingula; 5 argenteis maculis infignitar, 
Color in dotfo nigrkans, inter maculas laterales thalafii- 
nus ; reliquiim corpus argcnteum. Cute eft glabra & 
fine fquamis. 

Alias plures Pifcium fpecies defcribit Jom. Kicuhoff 
in Icinerario fuo Belgice fcripto,quorum icones non exhi-. 
bet. Horum nomina funt Fjoeffen ; Bot, i. e. Rhombi feu 
Pajferis fpecies • Plat-vifcb ; ^oot-vifch ■ Bitter-vifch ; 
Papegays-vifch ; Stompneus ; Hair-vifch ; fynt-fpiering- 
Pol^vifch ; Sineefche-vifch ; Harder ; Z^ee-egel; Z^ee-katje- 
%ee-adelaer ; Z^ee-kfit ; Springers ; Pampus ; P-cyx-^k.; 
Bla^ers ; Y^arappa of ^ont-vijch; Split-fleert ; Tongen^ 
Z^veaert-vifcb ; Siap, Siap ; Grundelings. Defcriptiones, 
quoniam linguam Belgicam non intelligo, neoeffariij 
omitto. 

In Appendhe ad Ichthyologiam D. Wilkughby. Alio- • 
rum pi/cium Indicorum nomina, & icones in aes incifae ad 
Archetypas pi&uras D. JacoH Frafier, 'exhibentur, ni- 
nnratn. i, Sfio» i$4 Synopsis Methodica 

i. Sea-Bat Belgis. An ex Acaraunis ? Color(quan- 
cum ex pi&ura conjicere licet) fubruffus, undatim dif- 
pofitus, luteus ad extimas pinnas branchiales. Oculi im 
aurea. Capitur prope infulam S.Helena. 

l. Conger Indkus maculofus ; Kommer-Eel Belgisi 
Hominis longitudinem implet, & ex proportione craifus 
eft. Pinnis & maculis fubfufcis pingitur. Boni fapo- 
ris eft. 

3. Verc\ens beck Belgis, i. e. Porci roftrum : Afellum 
vulgarem mediocris magnitudiws xquat. Pinna dorfalis 
fubrubra pingitur • ventralis virefcit : fumma; pinnae 
branchiales aureae, earum radices coerulese - Oculi iris 
aurea. _ Dorfi color qualis in Aurantio maturo, ad ven- 
trem nitidior. Caudx pinna eleganter aurea. 

^.Corcovada. Omnibus pifcibus Indicis prasfertur ; Afello 
tnajori magnitudine par : velut maculis virefcentibus & lu- 
teis pingitur. Pinna? branchiales lutea?. Caudam verfus 
infignis lineola, & aliis utrinque lineolis, ad acutos an- 
gulos pofitis diftinda. Cordcovadi mentionem fa&am 
invenio in defcriptione Boniti Marcgrav. 

5. Red-eye. Belgis, i. e. Oculus coccineus feu Erythroph- 
thalmos. Sefquipedem longus eft. Pinnarum fpina; feu 
radii, & dorfi, & branchiarum Iuteas. Oculi iris cocci- 
nea. Capitur ad S. Helenam. Boni z&faporis. 

6. Tarrot-becli Belgis, 15 dig. longus : & Caput, & 
dorfum, & fummse pinnas virides ; earum vero partes 
interiores rufefcunt, Cazterum ex albo rufoque varie 
depingitur. Optimi fapris eft. Capitur ad S.Hele- 
nam. 

7. Sand-creeper Belgis. Ammodytes Indicus. Ad mag- 
nitudinem mediocris AfeUt [Coddi] accedit. Ex arena 
ad Prom. Bona Spei eruitur. 

Praster hunc pifcem aiios duos trefve novimus qui fub 
arenis fe condunt, nimirum Ammodyten Gefneri, i*e. 
Sand-Eels Anglorum, Tajafcam Marcgr. 1, 4. c. 2. 
Araneum marinum. Vlfca PISCIUM. iss fifces Amerkani , eirca Infulas Antillas 
obfervati a Rochefortio & Du Tertre in 
Hift. Naiural. diciarum Infularum. 

i. DECUNE di&us, Lucii figura eft, ideoque Du 
*^ Tertre Lucium marinum eum vocat. Ino&o 
pedum longitudincm excrefcic, crarlirie proporcionara. Ra- 
pax ett & vorax admooum praeda vivic- animofus eft, 
nec facile quovis ttrepitu aur rumore rerretur; quin ho- 
mines invadit, & quodcunque membrum dentibus arri- 
puir aufert. Icon F^ochefortii duas in dorfo pinnas reprae- 
ienrat. 

2 TafTart DuTertre. Hic etiam (inquit) Lucii ma- 
rini Jpccies efi, 5 aur 6 pedes iongus<, Gulofus admo- 
dum, & quodcunque oblamm fueric devorans. Carns 
eft alba, nec inferior Lucii carni, fed paulo durior & 
concocftu difficilior. Capitur plerunque in Infularum 
interftitiis ubi mare vehemenciiis inovecur quam alibi. 

3. CarangueD-/ Tcrtre. Pifcis eft aibus, planus feu 
Iacus, non tamen oculos ambos in eodem lacere habec, 
fed hinc inde unum ; Duos tk incerdum cres pedes longm 
eft, 1 8 aut 20 pollices latus, fex cralTus. Pinnas ha- 
bet in dor(o inaequales, ad branchias duas acuminacas ; 
Caudam forcipatam. No&u.fluvios fubeunt. Caro fa- 
pidiifima eft, & cuivis Rhombi praefertur. 

4. Capitaine Du Tertre. Ica dicitur quia totus rubet, 
& in dorfo pinnam habec quae pennam feu plumam, ciim 
erigitur "reprxlentat, radiis tamen fpincfis acutiflimis 
munitam. Duas etkm pinnas, quibus natac fimiles, 
quibufcum cum aliis piicibus depugnac. Aliqualem 
habec cum Cyprino fimilitudinem, & pariter fquamofus 
eft, eo tamen grandior. 

5, Grands ecaille Du Tertre, Catervatim natat : 
Quinque interdum aut fex pedes longus eft, crafficie pro- 
porcionata. Squamis gtzn&xbxx tegitur, duplo majoribus 
quam Cyprinorum. ^aro pinguis eft & boni faporis, 

6. Psri 156 Synopsis Methddica 

i \ 6. Perroquetes^ de Mer Du Tertre & Rochefort. 1 Ad 
Cyprini mediocris formamaccedunt ; Squami s in dorfo e 
.viridi brunneis, ventre hilariiis viridibus, Pfittaci colore. 
. Bentium loco fquibus carenr] duo officula habent vald£ 
dura, Orbium in modum, Pinna dorfi & caudaj cceru- 
*Ieo, ffavo, & rubrocoloribusperbellevariegantur. Ocu- 
lovnm puplU duplici ciiculo, interiore argenteo, exteri- 
ore fmaragdino, cinguntur. Cocbleis vi&irant. 

7. Pilote pifcis i. e. Gubernator Du Tertre. Ad Scorri- 
Iri magnitudinem & formam accedic j Capite Iongo, 
T{ofiro ad tres digitos ultra os produdo. Pinhas habet 
prope caput parvas, in doriounicam a capite ad caudam 
ufque proteniam, & in ventre retro podicem iimilem; 
caudam minimam. Totum corpus reliquum pelle te- 
gitur lineis cancellatim du&is in rhombos divifa. Pilota. 
appellamr, quia navem cui femel occurrit comitatur, 
nec unquam deierit, antequam in portum deduxerit. Du 
Tertre fe vidifle alfitmac qui per 500 leucas navi in qua 
vehebatur praeiyit, donec tandem a Gubernatore tridente ' 
percuffus etfet. 

Hocbeforsius duas exhibet icones Pifcium de Itycbe l e. 
Saxatilium, quorum atter unicam habet in dorfo pin- 
nam, cujus anrerior pars humilior eft, & fpinis radiata ; 
pofterior elatior & radiis cartilagineis firmata : Alter 
duas habet in dorio pinnas, minores ; geminam fub 
mento barbulam, & tres in utrolibet latere maculas mag- 
nas ovatas. Color utriufque ruber eft. 

E CatalogO Mufei Lugduno-Batavi. 

1. Pifcis IndicusBhhendiiius, Mul. Leyd. 
1. Pifcis faxatitis Indicus, maculis grijeis ivfignitui. 
Muf. Leyd. 

3. Pijcis marinus Zeylanicus Seferino affinis, pallide 
fiavefcens, fufcis per tranjverfum linois notatus. Muf. 
Leyd. 

4, Idem fpadicetis, albkantibus fer tranfverfum lineh 
infcriptus. M. L. Leyd. 

ifcriptus. jLVJL. 1>. 

5. Idem Uneisfufcis cancellatim decujjatus. M« L. 

6. Idem fufcus lineis nigncant'' M.L. 7 Pifcis tMSCIUM. *57 

7". Wdifaxatilis Indicus ruben M.L. 
, 8. Anguilla marina faxatilis Zeylanica venendpxl 
Muf. Leyd. 

9. Pifciculus Indicus Iruttiformis, lineis per tranfyCr-; 
fum nigricantibus notatus. Muf. Leyd. Pifces Jamaycenfes, nondum c[uod fcimus de* 
fcrtyti, ab ern&itiffimd & amiciffimo 'Vito 
D- H a n s 1 o Sloank, M. D. olfer- 
vati, & ad Synopfin hanc Pilcium locu* 
fktandum nobis benevole communicatL 

it p A S S E R Jamaycenfis lineis tranfvcrjis nctatm* 
*■ AFtOUNDER. Sex circiter digitos longus e- 
rat, 4-i latus, jkaetenuis, ventre feu prona parte alba, 
Dorfo feu fupina fquamis minutiilimis fufcis tedfca, fex 
fept^mve lineis nigris tranfverfis diftin&a. Pinna prope- 
modum continua tocum corpus ambit. Linea curva* 
utrinque a. capite ad caudam deducT:a, Iatera dividiu 
fyentriculus non admodum craflus erat, colore rubente, 
inanis : Inteftina tehuia, aliquoties reflexai 

1. Serpens marinus comprejfus Uvidus. Lcngitudo 
trium erat pedum & feptem infuper digitorum ; lati* 
tudo prope. caput, ubi latiflimus, fefcuncialis. Capuc 
longum, acutum, in pun&um definens. MaxilLe pro- 
minenteSjUtraque dentibus multis acutiflimis & minacibuS 
munita j Inferior fuperiore Iongior ; & in callofam fub- 
ftantiam definens : Lingua longajSagittae cufpidis figura* 
Oculi rotundi, diametro uncialh \>inn<e aa brancfaias 
duar, in dorso unica, per totam longitudinem extenfa ; 
Ab ano alia* undulata prope caudam, qua? forcipara 
erat. Totusglaber erat, & fquamis deftitutus, coiore 
livido $ carne ofliculis creberrimis velut intertexta. VenJ ° 
triculus pifeieulis Uneraficbolorum fimUjbus r§ pletus. Inte<« 
A a ftina I$8 SYN0P5IS MEfHODlCA 

ftina femel autiterum revoluta : Caecum praelongum hs. 
&uit, ad anum ufque extenfum : Diaphragma membra- 
no'lum : Hepar ampium, cyftin felleam obtinens, felle 
intus aqueo. Circa Trcpicum Camri captus eft. 

3. Umbla mimr marina maxillis tovgioribus, ad Sau» 
rum accedens. A Barracada. Quindecim circi- 
£er digitos longmevat, tres Iatusme&i& pam ubi lariffi* 
mus. ' Inferior maxilla \ digiti fuperiore longior. Ab 
oculis ad extremum roftrum duo circiter digiti erant, 
sequaU fere oris fciflfura. Maxilla inferior denticellis 
ariinutis utrinque inftrucfta, unico in extremo oblongo:' 
fuperior duplici dentium ordine munita, exteriore mino- 
>'ibus, interiore longioribus conftante. lnitio angufta 
Jatitudine fenflm augebatur ultra branchias, inde «equali? 
magnitudme ad anum ufque producebatur, a quo pau- 
latim deerefcebat ad cauds initium. Golore erat in : 
dorfo obfcuro, ad lirteam ufque, a' capite ad caudarrr 
per media latera decunentem ; in ventre albo : Ptmftit 
nigris hinc inde refperfa erat, tafquamis parvis tenuibus 
fec^a.' Pinnas in dorfo duas, longitudine & Iatitudine 
uncia-li ; ad branchias totidem : inferiils etiam in ventre 
binas ; ponb anum unica, fumma 7 nervis,omnes mollibus 
radiatas. Cauda ampla, bifurca. Ventriculus %, 3 ve digitos- ; 
longus, fasci figura dependens ; appendices ad pyloruffi- 
$>Iurimce. Hepar albicabat. 

4. Trutta* congener pifcis, Uvis, flnviatilis coloreva m 
rius, Cataphra&i facie. An Amore fixwm Brafilienfi. 
His Marcgrav. ? The Mud-fish. Septem circire? 
cigitos longus eras, unum craffus prope caput uhicraifi- 
iiimus; inde ad caudam ufque fenfim tenuior evadit, 
Pinnae numero 7. fitu ufitato. SquamisundiqnQ tegitur 
minutis, omnibus praner ventiales albos partim albis feu 
fubluteis, partim nigris. Maxilla inferior fuperiore 
longior, utraque denticulorum acutorum multis ordini- 
bus confita. Iu lacubiis Sc flmiis aquarum dulcium- 
paffim inveniumur, & inier laut.iffimos pifces haberj- s*yr. 5, Ha~ P J S C I U M. 159 

§■« Harengus major, fqmmis minoribus, roftro lon- 
giore C? acutiore, A Geroom. Pedali kngitudine 
erac, latitudine z unciarum, media parre ubi UuiTx- 
mus • inde yerfus utrumque extremum ienfim anguftion, 
Dentium loco maxillaz afperae. Lingua, naribus, Ocu- 
lis, pinnarum numero & fitu cum* Harcngo conveniebar. 
Color autem pinnarum luteus nigris maculis varius. Cauda 
praelonga & forcipata pras Harengi cauda. Venter ar- 
genteus, dorfum nigricat. ' Harengus minor Indicus N ieu- 
lioffi ad bunc accedit. 

6. Harengus major, toius argenteusjquamis tnajoribus, 
mandibula inferiore longiore. A Pounder. Unde- 
cim digitos longus erar, veriim multo majores in hoc ge- 
nere inveniuntur. Laiitudo maxima z\ digitorum, nori 
longb a capite, unde versiis utrumque extremum fenfirfi 
gracilefcebat. Maxilla inferior £ dig. parte fuperiore 
longior. Squamis amplisargenreis undique integebatur. 
In reliquis cttm prascedehte fere conveniebar. 

7. Harengus minor. ASpRat. Spratto noftratl . 
adeo per omnia fimilis eft, ut ego nullam plane inter 
eas differentiam obfervare potuerim. Forte hic prasce- 
dentis aut penultimi fcerus eft. lcon latiorem, & pro 
latitudine breviorem reprajfentat quam fit Sprattus iHilgn- 
ris; quem egofanequicquidvulguspifcatorum reclamai, 
pro Harengo ^uniore habeo. Harengus Indkus minor 
Nieuhoffi figui a a 1 hunc accedit. 

8. Saurus maximus non mavulattts • The Sean fish, 
or Sea Galley Wasp. Hic 14 circiter digiros 
longus erat, in ambitu media parte 5 digitos obrinebar, 
inde versiis utrumque extremum fenfim gracilior. Maxil* 
la utraque uno denticulorum acutorum ordinearmata : 
fuperior etiam duos infuper ordines interius exteriori 
parallelos obtinet. Alius adhuc dentium ordo Jinguae 
innafcitur. Oculi rotundicinereinon plus •* digiti par- 
tes ab extremo roftro diftanr. Pinnarum numero 5c 
ficu cum reliquis hujus generis convenit. 

9. Mugili affinis flwviatilis pifciculus, dudhus in dorfd 
pinnis feri contiguis, A f RESH-WaTER Snapperj 

A a 2 "". Lori- a£o Sy n 6ps is Meth3d i c k 

Longiiudo V% circiter unciarum/f Latitudo raaxfma 

Jongitudinis tubdupla.. Os prominens, acutum , edentu- 

lum : Oculi magni, iridibus albis. A fummO roftroad 

mediam fere longitudinem fenfim grandefcebat^ deinde 

ad caudam ufque minuebatur. Dorfo innaicebantur 

pnux dux, fjanteriof radiis fpinofis extenfa. poftcrior, ei 

contmua fere, moIlibusQ ad caudse initium a medio 

dorfo produdtae. Cauda forcipata. Pinnarum namero 

& fitu cum reliquis hujus generis convenit. Linea in 

lateribus incurva, dorfo fummo parallelae. Squamis al- 

bentibus lucidis feu argenteis undique integitur • fupina 

tamen parte quam pforia paulo obfcurioribus. In omne' 

genus aquis dulcibuj, lacubus, ftagnis, fluviis per totarrv 

fnfulam invenirar. 

• io. Cuculo (Hinmdo Aldrovando dicia) fimilh jamay- 

cenfis. The Gurnard, Nibilinvenio in hujus defcrip- 

tione quod non conveniat Hirundini Aldrovandi, aut 

obftet quo minus idcm pifds cenleri poffit. 

II, Scorpio afjinis nigris maculis notatus. Longitudo 
' huic femipedalis, Utitudo maxima it\ digitorum. L*»- 
gua alba, craffa, brevis ; Mandibula afpers i B^ftrtim 
lulcis aliquoc exaratum : Oculi arnpli valdtr prominen- 
tes, iridibus xerampelinis. Caput e laminis aliquot 
oireis amplis fibi incumbentibus componitur. Pinnaj 
numero, fitu, & figura Acara-pinhn.e Piionis pinnis re- 
fpondent. Squama minufcuhe, in capite & dorio fufca?, 
maculis nigris afperfje ; in ventre albae nigris pariter ma- 
culis notataz : imus tamen venter rubefcit. D. Sloane ad 
Cucuhim hunc pifcem refert : verum redius me jndice ad 
Scorpium refertur. 

lu i z. Faber marinus fere quadratus. Tbe 1 P ILOt-Fi S H 
Figura erat cum pinnis fumptus fere quadrata ; 5 dig. 
ionga 4 lata roedia latiffima parte. Qs parvnm, dentium 
ininimoruni acutorum ordinibus aliquot inftructum. 
0/»/*\ampli, iridibus albis. Pinna in dorfodua, ante- 
rior akiffima parre fita, ligula oblonga initio donata, cui 
fuccedebant^ radii aliquot fpinofi : pofterior huic conti- 
giu ampiifiima: cuiinvemre refpondebat alia fimilis - y - 

uw&- PISCIUM. 161 

V/a-aque qiiandam quafiauriculamhabebat. Cauda fere 
quadvata. Totum corpus cinereis fquamis undiquein 
tegebatur, exceptis tribus aut 4 ^onis tranfverfis nigris 
Lineae laterales incurvae aelmodumi 

Longe diverfus pifciseft quem Bgcbefort & De Tertrc". 
The Pilote-fish vocant. 

13. §caris affinis />//cjV cctentulus, anrenteus diclus. The 
SiLver-fish. D. Sloane. An Capeuna Pifonis & 
Marcgr. ? Quem defcripfimus (erat autem is in fuo gener-a 
parvus) 4j- digic. longus erat, Utitudine maxima fdigH 
infracaputipatio) fubdupla. Inde ad caudam ufque, 
duclu arcuato,fenfim anguftabatur. Os anguftum • Dcmes 
nulli:~0r«/* nigri, hidibus amplis, Pinna dorfi a hzK- 
lima parte initio lumpto, ad caudam definit, radiis acu» 
lcatis, & fquamarum utrinque majufcularum ordine 
ad jacenre munita. Poftbranchiales binae 2 digitos longa?, 
albae : ventrales ad maximam latitudinem fita* flavae. 
Ejusquae ab ano eft radius primus fpiculum offeum. 
Cauda longa forcipata. Linea arcnata inluperiore late r 
rum parte a capite ad caudam decurrebat, Squamis ma- 
jufculis albis dorfum versus obfcurioribus veftiebatur. 

14. Dentici aut Coracino cangencr pifcis ex cinereo ck; 
fufco varius. The ROCK-FISH. 

A fummo capite ad qxtremam caudam r o digiros hvgus 
erat ; Latiflima parte prope caput, abimo veritread fum- 
mum dorfum 4^ digiti erant. Sub oculis narium fora- 
mina bina. Oculi ampli, pupilla nigro duplici circulo, 
interiore albo, exteriore luteo, cincla. Os prominens 
inferrore maxilla produ&iore - ? utratjue dentium acuto- 
rumaliquot ordinibus munita. Linguce fuperior pars ut 
& palatum Aurantii mali colore tin&a. Pinna m 
dorfo unica, elatior, Iatitudine digitali, pauI6 infra ca- 
ut incipiens, 8c per toram dorfi longitudinem 
extenfa, parte anteriore aculeis Ofleis prominentibus 
horrida. Hmc oppofita pone anum, craifo valido & 
oblongo aculeo munita. Pinnae brandiiales binos di- 
gitos ionga?, unum latae, rubentes: Ventrales fefouf- 
digitales. C^da qblpnga fe velut parallciognnrma " 
Cnns utnnque fammis ferexiguis argre vifibiiibus wl 
A a 3 tcgi, i6i Synopsis Methodica 

tegebatur.. Color varius ex albo & fufco, majori-» 
bus minoribufque maculis hic illic interfperfis 

Ventriculus amplus, oblongus, facci figura, depende- 
bat tenui . admodum & alba cute conftans, cancris 
duobus fere jntegris repletus. Hepar albicans ventri- 
culoincumbebat; Intejilna angufta huc illuc reflexa 
& revoluta. In veteri Por?u Jamaycenfi capitur. CATALOGUS 

Q.UORUNDAM Quos oris Cornubiis markhnis nuper oh- 
ferVaVit, <& artifici manu elegantiffime 
delineavit, CuriofiJJimus rerum TSLatu- 
ralium Indagator D, Georgius Jago, 
^eVeren^us fiignijfimufcjue oppidi Looe 
tparochus, <^ ad D. Jacobum Peti- 
• verum Hifiori<& Naturalis fcientiff* 
ptfym, mijjt, 

HOMB.US Uvh C o r wv b i e n s i s wa- 

culis nigris. A KlTT. Fig. I. Ocillos ex. 

tuberanr.es & fere contiguos habet,Oe angufto 
intercedente, ut in PaJJere. In aliis Bjoombum xchvre vi- 
detur, fcii. Oculi ad dextram oris partem inclinantur, 
& dorfi pinna ab iplo fere ore incipit, & ad caudam 
pfejue prc diicitur. Caro bona & fapjda, ad Rlwmhi proxi- - - ITlSHES Lately JDu covered otl tke 
hy -theHeveresrLcL 

ffiGEORGL JAGO. ka y syn . Pifcium . 
p.162,.. J 
A 

CoMEER Sution Nicholb jcu/p P I S C I U M. 1*3 

me accedens^ Squamis, fi bene memini, caret. Macu- 
lis nigris creberrimis refperfus eft, pulchrioribus quibul- 
dam interlucentibus. 

2. P A S S E R Cornubienfis atper,magno oris hiatui 4 
Whiff. Fig. a. Cutis dura, 8c aipera. Color fordi- 
dus, cinericeus. Caro prava, & nullius pretii. 

3. GOLDSINNY Cornubienfmm. Fig. 3 . Milii Turdi 
fpecies minima videtur : Labia enim, dentes, pinna & 
•tota denique corporis forma Turdum referunt. Palmi 
longitudinem vix unquam fuperare dicitur ; & ob par- 
vitatem contemnitur. Macula nigrh infignique juxta 
caudam notatur ; Pinnae quoque dorfalis radii priores 
tin&ura nigra imbuuntur. Melanurus Rondel, a 
nigra prope caudam macula nomen accepit : in multis 
autem noftro abfimilis eft, praecipue quod Cauda iftius 
valde forcipata fit. Pifcem hunc nondum delcriptum 
judico. 

4. C0 0K.fi. e. Coquus) Comubienfium. Fig. 4. 
Dor/o eft purpureo & indico,ventre flavefcente :f<]uamofus 
eft, & acflongitudinem lodigitorum plus minus accre- 
fcit. Magna copia interdum capiuntur. 

5. COrfEER Cornub. Fig. 5. Parvus pifcis eft, 
fquamofus,- cute miniata. In cseteris prout in Icone. 

Utrique praecedentes pilces faxatiles videntur ; quo- 
rum nullam figuram, nec Defcriptionem invenio. An. 
vero indefcripti funt affirmare non audeo • aliorum efto 
judicium. 

<f. Asellus mollis minimus. Cornub. Poor vel 
P O w E R dictus. Fig. 6. Whitingum juniorem fuiffe . 
primo afpe&u fufpicatus fum ; poftea vero fpecie ab " 
eo diftin&um, agnovi : quod, inter alia, a Barbula. 
prascipue comperi, quae a maxillae inferioris anguio de- 
pender, veiut in Afello majori five Coddo. Satis frequen- 
ter in noftro mari capitur, quamvis Mediterraneo pro- 
prium adjudicaverunt infignirT. WiUughbeius & Raiw, 
lchthyol. p, ij{. quorum verba vide, At idem pitcis 
plane eft. 

7. Barbus major Comubienfis cii?ris bifurcatis, 

The great Forked-beard, Fig. 7. Colore eft luci- 

4o, 8 dig. Iongus, 4 latus. Cirri bifurcati fjuamu te- 

A a 4 nuibus 1^4 SyNOPSIS M|THCDICAi- 
nuibus teguntur, quemadmodum eft totum Corpusj 
6%, digitos funt longi, fc. ab illdrum radice ad furcal 
initium paulo plus dig. a ; Furcae ipfius ramus unus 4 
dig. alteraj. In alio, quem vidi (longitudine 17 dig,) 
Ctni longiores erant, fcil. 6-J dig. nempe, ad bifurcati- 
pnem 1 j,, ramus unus $\ dig, aker 2^. 

K^feqiiente difFert pinna iorfali anteriore, 8e capite 
jniniis fato, & planiore. 

8. B a r bu S minor Comubienfis cirris bifurcfc. The 
fejfer F O R KLED ■ BE AR D ? Fig. 8. Eft tevis, colorc 

nigricante, fcedo afpe&u. ' 

Hic prsecedenfque Pifcis-a. Pifcatoribus nofiris nullurr* 
acceperunt vernaculum Nomen, quia rariffimfc capiun- 
tur; peque ullam de iis mentionem inter Ichthyographos. 
jnvenio, ideoque inttr Pifces infolitos & non defcriptos 
annumerandos exiftimo. 

9. Mustela marina vulgarts. Fig. 9^ A pifcato* 
yibus noftris verbo fatis apto appellatur Rock-ling; 
& harum maximce aliquando nomen Whistlefish 
obtinent. Defcriptio in JVihgh. Ichth. p.iix.cwm, 
noftris Afellis bene convenit, & fiqua fit difFerentia, ac- 
ddentalis haud fpecifica eft. Pauca de his notabo. 

( 1.) Mufielam majorem me obfervafTe, varii fed pul- 
chri & viridefcends coloris, maculifque hic illic orna- 
tam ; cute: lasvi, muco plurimo obducta, & admodum 
lubiicS, inter 10 & 1.5 uncias longam. N.B. Cirros, 
guos in urraque maxilla habet, in aquis femper rede 
diftendit,_ut faepius obfervavi ; licet in Icanibus alit^r re-* 
przefentantur. 

( 1 ) Mufielam. aliam habemus, a, praecedente in hoc 
pr^cipue difcriminatam, quod coloYe Fufco fir, fiveru- 
fcro nigricante, fine maculis, & 6 vel 7 pollices rara 
excedcnte. 

10. CataphraBus Iasvis Cornu,bienfi'. SmOOTh 
Skan. Fig. 10. Defcriptioni Alauda? non criftata:, 
Mulgranoc feu\Ba/c&WCor'nubienfium (p.73. praeceden- 
tis Synop.) benb convenit, ut & Blennd S alvi A$'l 
aliiique iftius ' generis in peculiari dentium ftru&ura. 
Abillisautcm differt Cirru bifidis, feu potiiis digitis 
.capiti fubnexis, quibus ferpir, t\ in pctrarum ihterftitia 

s avei^ FISH 
FJiHE^LATELVDI^COVERED ONTHECOASTS OF CORNWAL . 

IX syn JPlscl u m , 
p. 16 ? . WTHEREVERENDM* GEO IGE 1ACO. 

1 XI- 

Gurnard* Lefsei-. Forkel. 
"$eard ix.A 

haunce 
V I S C I U M. i6f 

cavernulafque fefe protrudit, ubi vitam agfc Hujuf- 
rnodi Cirros quoque habet CataphraBus Schonfeldii. 
Pifeis eft admodum vivax : quem delineavi ultra 14.' 
horas in ficco vitam produxit,& vividus fuit. Litera [ AJ[ 
inter figuras, Pifcem fupinum exhibet. 

1.1. CUCULUS lineatus , The ftreaked GurnaRO, 
Fig. 11. Proculdubio eft Mullus imherbis Rondele- 
t 1 1 male fic appellatus. Defcriptio enim Rondeletiana 
bene convenit ; fcil. qudd rarus fie, capite magno fteUu- 
iis ccelato, oculis magnis, ore parvo fine dentibus : Os 
branchias pperiens in aculeas terminatur ad caudam 
fpcctantes ; colore rubro & alicubi miniato ; ventre ean- 
dido, ad quetrra dorfo line« multa? dn&ae cernuntur j 
quibus a. Gurnardo rubro, & omnibus aliis hujus generis 
pifcibus prscipue differt. 

iz.Ammodytes Anglorum verus. The L au n ce; 
five, True Sand-Eel. Fig. 12. Magnus eft, vi%, 
15^ dig. longus. Inter Pilcbardos captus fuit. Ab 
Ammodyte Salvian* multum differt, 'ut bene quo- 
queobfervat D. t\ay, Synop. p. 37. 

Praeter prajcedentium P 1 s c 1 y m Icones, fequentium 
qiioque defcriptiunculas nobis mifit infignis Jago, viz. 

13 R a 1 a Oxyrhincos Isevis. A Britton, or 
BurtonSkate: qu» nullas habet fpinas nifi 
paucas in Cauda. 

14. AselluS major Saxatilis, fcu rubens. A 
R e d-c d, or R o C k-c o p. A vulgari differt colore 
dilutiore, fcil. rubore flavedine quadam attemperato, & 
Carns min&s firma. 

15. Brama cinerea. The Gray-bream. A 
Cyprino lato differt colore, & fquamis cinereis lineolis 
nigricantibus refperfis. 

16. Turdus minor. CorklinG. Turdorum 
minimus eft. 

17. Skipper Cornubienfmm (corruptione vocis) 
Skppfter. Forfan Saurus Rondel. L. 8. c. 5. /^o/?roeft 
breviore quam Acus vulgaris. 

1 8 . B R 1 t : Piicatoribus Cornubien/ibus M I d G e, 8f 
Pilchard- Midge di&us. Pifcss funt minimi gregarii ; 
«jpios PMchardi praedaOtur< %66 Synopsis Methodica 

19. Free-£el, l e, AnguilU libera. A Ccngr» 
riiffert fapore jucundiore, & officulorum defedu, qui- 
bus Congri abundant. 

Plurimaalia omifimus, quia ille ipfeperfecliorem ha- 
?um rerum hiftoriam molitur. 

N.B. Lineaecuique Pifci appofitae leonis proportionem 
ad ipfum Pifcem oftendunt : nempe cum lineae aequales 
fint, Iconem Pifci aequalem efle denotant .- ut in Fig. 38, 
io : fin fuperior Linea inferiore duplo fit longior, ipfe 
Pifcis Icone duplo eft longior, utin Fig. 6,7, 9, 1 1, 12. 

Porr6 notandum eft, quod Cirri in Barbo, Fig. 7. 
falso a Sculptore repraefentantur, fcil. ad ventrem re- 
curv&.»tur, cum propendere debeant. 
I K D E X. INDEX 

NOMINUM 

PI S C I U M 

Anglicorum, c<eterorumque Britannkorum. 
EEA-Adder 
Albacore 
Anchovies 
Angel-Fifli Pzg- 

47 

59 

107 

%6 BAIanceFifh 
Barbel 
Barracada 
Baffe 
Bellows 
Bib, or Blinds 
Bleak 
Barnlin 
Bream 
— — Gray 

~— »Sea 

Brec 

Brick 

Bulcard 20 

IZI 

158 

83 
50 

H 
5^3 

63 
116 
ibid. 
131 

31 

$i 

73 Bull-Head 


Pag. 16 


Bull-Trout 


6* 


But 


3*>3? 


Butter-Fifh 


144 


Butter-fly-Fifh 


7*. 


c: 
*-• Cat-Fifli 


fri 

22-' 


Red Charre 


'5 


Gilt Charre 


66 


Chub, orChevin 


119 


Cock-paddle 


77 


Cod-Fifh 


53* 


Cole-Fifh 


54 


Comber, Fig. 5. 


164 


Conger-Eel 


37 


Cook, Corkling F/g-.4. 164 


Cramp^Fifh 


%% 


D. 
T^ A B 3* 
w Dace, orDare i*i 


• * 


Dolphin Dolphin 
Dory, or Doree 

Drummer-Fifh 

FArher Lafher 
Fin-Fifh 
Fingerin 
Finfcale 
Fire-jFlaire 
Fkire Flourider, orFIuke 31,157 

FIounderVHead 10 

Flying-Fifh 89 

Frog-Fifh 29 

P- 

piAR.Fifh 109 

^ 1 Geroom 159 
Gik-head, or Gilt-poII 1 3 r 

Goldfinny, Fig. 3. 1^4 

Gray 63 

Gray-Grunt 96 

Gray-Gurnard 8? 

Grayling 6i 

Groundling 124 

Gudgeon 123 

Sea 7* 

Guiniad 61,62, 

Gurnard, re4 89 

j^Streaked 166 HAddock 55 

Hake 56 

Herring 103 
Mother pf J-Ierrings 1 o y 

Holibut ' 33 

Horn-Fifh 109 
Howid-Fifh »1, %% K. *4S 

9 

«3 

118 
24 
»5 T7"EeIing 
■^KittF/V. i." 53 
1*3 L. 35 LAmpern 
Lamprey 

Sea-Lark 73 
Launces, Fig. 12.' 38. 166 
Leather-mouthed Fifhes 1 1 5 

Ling 56 

•5 Rock, Fig. 9. 165 

Loch 1 24 

Sea-Loch 67 

Lug-aleaf 31 

Lump-Fifh 77 

M. 

MAckrell 58 

— Spanifh 57 

Horfe 92 

MillersThumb 76 

Minow, or Minime 12S Mpnk 26 

Morgay Morgay 

Mud-Fifij 

Mullet O. ij6, r\LD-Wife 
*-* Otter-Pike 

P. 

T)Ampus 

•*■ Pargic 

Pearch 

Peafl 

Picked-Dog 

Pike, orPickerel 

Pfrchard 

Pilot-Fifh 

Pink 

Piper 

Plaife 

Pogge 

PorpefTe 

Pounder 

Power, Fig. 6* 

Prick 

The Pride of Jjis 

R. 

RAwlin-PoIIack 
RedCharre 
Red Eye 
Roch 
Rcchet 
Rock-Fifli 
Rock Ling 
Rud, orRoujJ J36 I N D E X. 

J>*& 22 

158 S. 

8 4 QAImon 
*■> — Trout 
Samlet 
Saw-Fifli 
Scad 

Scate, Briton 
Scurf 
Sea-Devil 
— — Bream 

Fox, OrApe 

« Gally-Wafp 

• Owl 

-r — Serpent 
Sean-Fifli 
Shark 
Shad 5* 
132 

97, 140 

31 

21 

212 

104 

160, 161 

ibld. 
3i 
77 
13 

i$9 

166 

35 

ibid. 54 

65 

116,154 

122 im 

ibti. 

23 

92 

166 

6* 

29 

13» 

20 

159 

77 

36 

159 

18, 20 
105" 

Shan fmooth, Ftg. tol 165 
Shear-Fifli 
Silver-Fifli 
Skate 
Skopfter 
Smelt 
Sea-Snaa 

Frefli-water Sriapper 
Sole 
Sprat 

Stickleback 
Sting-Ray 
Stone-Bafle 
Sturgeon 
Sucking-Fifli 
Sun-Fifli 
Sword-Fifis 70 

161 

*S 
166 

66 

74 
159 

33 

105, 159 

HS 

*5 

I3X 

112 

71 

51 

ibid. 76, i6t 

165 '■pEnch T, 118 

'44 Thorn-back 117 
16 

Toad- I N t) t X; Toad-Fifti 

Tobacco-pipe-Fifh 

Tope 

Trout 

Trumpet-Fifly 

Tub-Fifli 

Tunny-Fifli 

Turbot U. 

UMBER 
W. 

W Eever Pag. 29 1 19 

20 
65 
5° 
88 

57 Whip-Ray 
WhiftleFifh 
White-Fiih 
White-Horfe 
Whiting 
-**» Pollack 
•Pout £ag. 24 

67 
ii 

53 

55 3 ij33 Wolf-Rfh, Sea-Wolf, or 
6z Woof . 40 

Wrafle i 3 6 WhifF, F^.2; 91 

164 I N D E X Nominum Piscium 
, Latinorum, !Belgicorum, Gallicorum, 
Germanicorum> Lufltanorum, Italieo* rum y Jmericanorum, &c. A Blet Pag. 123 

Abucatuaia 99 
Acara 147 
141 

*43 
96 
147 
J46 
ioi, ioj 
132 
112 

T 45 

' 46,109,130 
Lumbriciformis 47 
•roftro breviore 166 ~ Aga 

— -Peba 
Pinima 

* Pitamba 

m Pucu 

Acarauna 

Acarnan 

Acipenfer 

Aculeatus 

Acus Adella & Adano 


Pag. 113 


Adonis 


73 


JEglefinus flve . 


/Egrefinus 


Ael-quabben 


55 
»51 


Quappe fiv 


s Aelpute 
69 


Agonus 


JoS 


Aiereba 


25 


Alauda 


73 


Alaufa flve Alofa 


lo5 


Alba-Coretta 


59 


Albeleh , 


6t,6z 


AJboro 


132 


Alblen 


123 I N D E X. Albuia 

— Indica 

Alburnus 

—Cognatus 

Albus 

Alpheftus 

Altavela 

Amia Pag. 60, 61 
150 

116,117,123 
IZ5 
11, 120 

137 
24 
58 Ammodytes feu Acus Am- 
mod 38 

— — Anglorum verus.i66 
1 Indicus J 54 

Amore Pixuma 158 

Anguella 79 

Anguilla 37 

* " ■ ~ •Marina 149 

— ' " Zeylanica 1 j 7 

Antacazus . 113 

Anthia 56 

Anthias 1 38 

Aper 99 

Aphua CobiteS 76 ' 

Aquila 23 

Aramaca. 33 

Araneus 91 

* Minor 94 

Argentina I08 

Arnogloffus 34 
Afellus 53/54^5,56 

" Callarias 75 

" ■ ■ Co r nubien fis 1 64 Aurata Pagi 131, 144 

B. 
T*Agre ,81, 82,8$ 

** Balaenarum divifio 14 

— Dorfo pinnato 9 

■Vulgaris 6 

-Species 15,16,17 

Ballerus 116,117 

Balou 110 

Bambele 115 

Baracol 27 

Barbus 1 2* 

«— — Cornubienfes Fig. 7, 
Bavofa74 (8.164,165 
Becune 155 

Beifsker 69 

Bezola 61 

Bicuda five Beccafle de iner Bitter-vifch 

Blafaerc 

Blazers 

Bledir 

Blennus 5^ 
*53 

i$6 

153 
io6 

72 Afinus antiquorum five A- 

fellus 
Afper 
Afpredo 
Amore-Gruacti 
- " ■ ■ - Pixuma 
1 l r 'Tinga 
Atherina 
Attilus 55 
98 

144 

80 

ibid. 

ibid. 

79 

113 Blicca 107,116,117 

Blick 107 

Blike 120 

Boariffa 6& 

Boccaincapo 97 

-*— — 'Molle 143 

Bodiano 148 

Boga 13 s 

Bonetto, Bonito, Bonkx» 

« 59, 9l 

Bont-Ael 150 

Vifch 152 

Boops five Box 135 

Bot 153 

Brama 115,116 

— SaxatiHs 118 Bu- I N Bubulca pag. ii^ 


Bugloflus 


33 


Buraco de Velhe 


134 


Buts-kopf 


IO 


Buz 


6l 


C: 
^Abote 

V-« Callichthys 


87 


5o 


Callyonymus 


97 


Camari-Puguacu 


108 


Gamuri 


84 


Canis Carcharias 


18 


Galeus five Canofa 
20 


Canicula Ariftot. 


it 


-Saxatilis 


ibid. 


Cantharus 


130 


Capeuna 


i6t 


Capitaine 


155 


Capito five Cephalus 


»19, 
110 


Caprifcus 


47 


Carangue 


I5S 


Carapo 


4i 


Cararfius ii6 : 


»M7 


Carauna 


139 


CarpioLacusBenaci 


66 


Caftagnole 


141 


Cataphra&us 77.78 


. -... laevis Cornub. 


16* 


Catulus Major, Minor, 


Maximus 


ii 


Cavagiro 


71 


Cavalo 


60 


Cavallo marifio 


45 


Ceixupeira 


94 


Celerinus 


104. D E Xi 

Centrine 

Gephalus I 

Cepole 

Cernua 

Cete 

Chalcis 

Channa 

Channadella 

Ghayquarona 

Chromis 

Cicirellus 

Cinxdus 

Citbarus 

Clarias Nilotica 

Clupea 

Cobitis P*g. ii 
4,85,121 

39 

144 

6, 11 

104, 106 

140 

139.14? 

141; 
95.14« 137, 
33. Colias 
Conger 
Coorza 
Coracinus 38 

138 
3* 
6 9 

59 

37.38,154 
60 
9%96,\6i Coracorynchus Indicus 149 

Corax five Corvus 

Corcovara 

Corett 

Corocoro 

Corvina 

Corvo 

Cottus 

Een Cruyfhay 

Cuculus 

•Cornub. Cuculinum genus 

Cucuri five Calfacn 

Cugupuguacu 

Gurema 

Curimata 

Curvata-Pinima 

Cururuca 

CynogloiTus *7 

'54 

59 

ibid* 
9f 
7^ 
2r 

8* 
166 

87 

2o> 

127 

86 

6% 

59.93 

143 

33 

Cyprinus I N D E Cyprmus 1 1 


J, n6 


Giadius 


1* 


D. 
Glanis 


, 7° 
Glaucus 


.93,94 


n Ard 

•V Delphinus 


122 


Gobius 


77.76. 


[a, 100 


~— — - Fluviatilisminor 1 23 


Delphin 


I?. 


Gornatus feu Gurnardus 88 


Dentejr, Dentale 


I3i 


Gorais 


\\4 
16 f 


Grand Ecaille 
- " L/Ongener 


*ss, 


Dobula & Dobelei 


12 4 


Griflagine 


12? 


Dorado 


IOO 


Grundelings 


] 5? 


Dorfch . 


54 


Gryllus 


38 


Dracunculus' 


79 


Guacari 


86 


Draco 


91, 9 'A 


Guacucuia 


3° 


17 Lefants neufe 
"^ Encraficolus 
Guaibi coara 


134, 1 50 
Guamaiacu atinga 42 


I IO 


" ■■ 'Guara 


nna. 


. 107 


Guaperna 


29,48,49 


Eperlanus 


66,67 


Guara Capema 


100 


Erythrinus 


132 


- — - Pucu 


60 


Exocceto 74, 73, 


78, 79 


1 ■ -Tereba 


93 


F. 
Guarerua 


103. 
Guaru-guacu , 


126 


|7Aber 

— — -Marihfli 


99 


Guatacupa ]uba 


iltf 


160 


Guatucupa 


96 


Ferra 


6i 


Guebucu 


5 2 


Flefus 


$* 


Gunnellus' 


39= 144 


Fravolino 


232- 


.#. 
Freggia 


11 
Fullonica' 


16 


pjAir-vifch 

° Halecnla 


J 53 


Fundulus 


124 


. Ic7 g; 'Aletis 2o, at, 21, 23 

VJC Gallus marinus 99 
Garanha 141' 

Gardon &r Gafdo pag. 12 1 
Gattorugine 71 

Gat-vifch 139 

Ged-ftardr 1.49 Harder 85, 153 

Harengtis 103, 104, 106, 

Hafela, Hafle, Hafler 12? 
Hautin pag. 6 2 -' 

Hayer f 5l 

Hepatus 133 

Hepfetus' 79' 

Hippocampus* 4% 4* I N D E X. HippoglofTus 

Hippurus" 

Hirundo 

Hiftrix 

Hoorn-vifch 

Huch 

Hufo 

I. 

Acob Evertzen 
Jaguacaguare 
Jaguaraca 
ichthyocolla 
Jefen & Jending 
Jezo 
jozo 

Iperuquiba 
Itaiara 
Julis 
jurucapeba 

K. 

KAbbos 
Kael Kop 
Ka.ra.ppa of Ront-vifch 1 53 

Karpkarafs 1 17 

Kitc, Fig. 1, 164. 

Klip-viicb 1 j r , 151 

Knorrebaen ijo 

Knorve Pot 150 

Komrncr-Eel 38, 154 

Konings-vifch 60 

Koppeu uo 

Krom-ragh* 151 

l. 

T Acertus Lamia ■ Acui fimilis 33 Lavaretus 61, 61 

100 Lepras 137 

5, 89 Lette . 120 

/\z I eucifcus 121 

1 5 1 Licerte five Lampuga 50 

65 Limande 31 

1 1 3 Linguado 3 3 
Linguatula ibid. 
Lingula 34 

127 Lingulaca 33 

130 Liparis 71-, 74 

142 Lota 68 

1 14 Lucerna 88, 97 
120 Lucio perca 58 

75 Lucius marinus 84 

76 Kondeletii 112, 

71 Lumpen 40 

139 Lumpus 77 

138 Lupus marinus 40 

139 Lycoftomos io? 
Lyra 89 

149 'KAExm I35 

* A Malacoftomi 115 

Maltha i& 

Marena io 7 
Marfio (ive Marficone 76* 

Marfuin 1 3 

Maturaque 1*14 

Meer-ael 149 

Melanurus »31 

Merlangus 56 

Merlanus 55 

Merlucius- 56 

Meros 127 

92 Merula 137 

ijo Mollo 5<5 

i 8 MifgaiE» 70 r N D E X. Milvus 

Mola 

Mollo 

Monachelle 

Monoceros 

Mormyrus 

Mugil 

Mugilis 

-Afrinis 

Mulgranoc 

Mullus 

Murarna 

Mufebyter 

Muftela 

Muftelus Myftus fluviatilis 
-? Marinus 

N. 88, 89 

5' 

56 

141 

«, 30,47. J °i 
134 

84 

122 
159 

73 
87,9°>v9i 

- 34 
iza 

2o, 2 1, 2,2 
121 
134 "^TAeid-Vifch 109 

•*-^ Nagemulus 98 

Narctual 1 1 

Narinari 24 

Nafe 119, 120 

Nafus Alberti 1 19 

Neegen Oogh 1 50 

Ein blinder Neunoghen 36 
Nhamdia 83 

Nhaquunda 102 

Niqai 92 

Novacula i©f O f r^Cchiata 
*f Onias 
Qnos I3t 

55 Ophidion 38, 39, 47 

Oiada Vecchia 128 

Orbes 41,42,43 

Orea 1 o 

Orcynus 57 

Orfus 118 

Orpheus 133 

Orthragorifcus 51 

Oftracion 44,45 

Outin 6 1 

Oxyrrhynchus ibid, 

P. 

DAgnellus 7$ 

* Pagrus Indicus J28 
Pagrus five Phagrus 131, 
132 
Pampus i J 3 

Pamuchlen 54 

Papegay-vifch 1)3 

Parati 86 

Parrot beck 1 54 

Paru 102, 103 

Congener 5 1 

PafTer 1% 

Cornubienfis 165 

Jamaicenfis 157 

Paftinaca 23,24,25 

Paftor 85 

Pavo • 137 

Peifsker 69 

Peixe Gallo 99 

t — Porco 150 

Pelamys 58 

— Viola 2 9 

Perca 97,98, 140, 144 
Perroquets d tj ruer 157 
Pefce Baieftra. 47 

— — Pectine ioi 

§ b % pefce D E X. «^-— Porco 

— — -Prete 

Perimbuaba 

Peyx kok 

Phocaena 

Pholis 

Phoxirms 

JPhyfeter 

Fiaba 

Piabucu 

Pjererman 

Piexe jPagad 

Pignoletti 

Pigus 

Piilftert 

Pilchardus 

Pilote pifcis 

Piquitinga 

Piraaca 

Pira-Acangatara Coaba 

• — -Jurumenbeca 

Nema ' 

- — -Pixanga 
■ — -Quiba f 
i—~ Tiapia 

« Umbii 

Piraria Pua 
Piraya & Piranha 
Pifcisquid ? 

; Divifio 

' Anguilli formes 

— — -Cartiiagiaei 38 

• -Cetacei 6, &c. 

* -Grunniens 13 o 

« — -Gutrarofus 1% 

«=-^QuadrargnIaris 45 21 

91 
110 

13 

74 

* a 5 

9 

12.6 

81 

92 

r, & Pioltho 

115 

M 
104. 

156,160,161 

iz6 

47 

147 

89 

81 

?43 
148 

139 
7i 

i 4 c 

141 

}}7 

iii 

3 

4*5 Triangnlaris 

Pifciculus aculeatus 

— — 'Cornutus 

Pic-vifch 

PlateiTa 

Plat-vifch 

Piatyrhynchos 

Plefthya 

Pok-vifch 

Pola 

Pompihis 

Porcus marinus 

Pot-Shceft 

Pot-Wal-fifh • 

Priftis 

Pforus 

Pudiano 

Punam 

Pungitius 

Puraque 

^\UadratuIus 

R. 44*4? 
'45 

45 
*5* 

31 
153 
ii9 
u7 
?53 

33 
iot 

13 

14* 

13 

23 
137 

14 8 

7? 

i 4 5 

22; 31 "D Aevenbeijc 149 

**• Raia 2,5,26, 27,28 
Rana Pifcatrix 1$ 

Rappe 120 

Red-Bye i 54 

Remora 7 1 

Reutele five Roetele 65 
Rhinobatus 28 

Rhomboides 31,32 

Rhombus ' ibict. 

Riemling i 1 % 

Rilch r si Rob a!6 I N Rootaug 1 1 6 

IRoot-vilcb 153 

Rotel 122 

Rofie ibid 

Rouget 91 

Rubeliio 132 

— Fluviatilis five Rutilus 
118, 13?, 
I2 5 ) E X. 

Similis 

Scorpioipes 
Scorpius 

— Affinis 

Scrofanello 

Sea-Bat 

Seicle Ryferle S. QAcchettus 

•^ Sagrae 

Salmarinus 

Salmo 

Salmulus 

Salpa 

Salvelin 

§and-cJeeper 

Sarachus 

Sarda 

Sardanus J39 
21 

66 
63 

ibid. 

134 

64 

106 

104 Sardina feu Sardella ibid. 
Sargus 121, 130 

Savetta 1 1 9 

Saurus 66,92,110,155 Scarus 

— ■ AfTinis 

Scheert 

Schellay 

Schilus 

Schinde! 

Schnot-Fifh 

Schraitier 

Schrollus five Schrqlln 143 

Scolopax 5P 

Scomber $ 8, 59 

Scorpsena ' 142 128,129 

161 

120 

61, 6% 

.? 8 
ibid. 

122 

»44 14? 
7* 

142 

142 

IS4 
24 70, Serpens marinus 3 £,3 7, 157 

Serra pifcis 

Shaid five Shaiden 

Siap, Siap 

Silurus 

Simia marina 

Simus 

Sineefche^vifch 

Sencle 

Smaris 

Soffietta 

Soldaten-Vifch 

Soldido 

Solea • 

Sorrat 

Sparus 

Sphyrajna 

Spinax 

Spirinchus 

Split-fteert 

Spratti & Sparlingi 

Springers 

Squalus veterum 

Squatina 

Squatino-Raia 

Steinbicker 

Stip-vifch 

Stompneus 

Strever 

Strivale 

Stromateus 50 

Stront- Vifch 1 28 2 * 
70 

155 
112 
*zo 

119 
155 

79 
136 

m 

7S 

33,34 

20 

12* 

84, 108 

ar 

66 

153 

*°5 

153 

119 

26 

28 

145 
153 

?8 I N D E X.- $turio 

Sudis 

Sueta 

Suyger 

Synagris 

Synodon , 48 
119 

7i 
132, 133 

ibid. T. 39, 7h 124 66 

80 

I 12 

62 ■* Tainha 
Tamoata 
Tarantola 
Tareira de Alto 
■ — '■ — — De rio 
Taffart 
Thymallus 
Thynnus five Thunnus 57 
58 
J05 
18 
75»"7,n6 
153 
65 
28 

* 93 

9* 
9i 

68 

5o 

65 

158 

<$3 92 
99, ThrifTa 

Tiburonus 

Tinca 

Tongen 

Torgoch 

Torpedo 

Trachurus 

Trafcina 

Triglia 

Triffia 

Trombetta 

Trutta 

» ■' ■ -■ Congener 

Salmonata 
Turdi Majores & Minores 

«36,137 

Typhle feu Typhline 46 VAnron 
Varius Ubirre 


149 


Verkens Becfe 


J54 


« Wch 


150 


Vetula 


103,136 


ViifOog 


151 


— - — Finger-Vifch 


153 


Viola 


66 Umbra 62,95 

Umblas 64, 65, i y8 

Umbrino 96 

Uranofcopus 97 

Uribaco 147 

Vrow-fifh 118 

Vubarana 1 08 
Vulpes, five Vulpecula ma- 

rina 20, 2 1 

W. 

i>3 

Weifs-fifh 6z 

Whiff, Fig. 2. 164 

Wit Vifch 150, 154 

X. 

^Anthurus 
■"" Xiphias H9 
5? 2 z, 

Ant-Spiering 
Zee-adelaer 
— Duif 
-<— Duivel 
-Egel 
— Kat 
— Katje 
Uleermuys ^5: 122 
129 Zwaert-Vifch 

Zygxna 

-t — -vAffinis 153 

153 

44 
151 

55 3 

ibid 
ibid. 
152 

153 

20 

2? ¥ t /f / I Ejufde?n Cl.Authoris Opera apudW. Inn yS venalia, 

Tftoria Plantarum, Species ha&enuseditasaliaf- 

que infuper multas noviter inventas & defcrip- 

tas comple&ens. Tomiduo. Fol. 1686. 

Ejufd. Tomus rertius, qui eft Supplementum duorum 

prsecedentium - cum aeceffionibus Camelli & Tournefortii, 

1704. 

Catalcgus Plantarum circa Cantabrigiam nafcentium, 
Oclavo, Cantab. 1660. cum Appendice. 

Catalogus Plantarum hng\ix,&c. 8w. 1670. & 1^77.' 

Fafcicuius Stirp.Britann.pofteditum Catal.pra;d.i<SES. 

Caralogus Srirpiumin ext.region.obfervat. 1673. 

Methodus Plantarum nova cumTabulis, 1682,1703. 

Synopfis Methodica Stirp. Britann. in qua tum Notae 
Generum CharacTreriftioe traduntur, tum Species fin» 
gulx breviter defcribuntur, &c. 1690. 

Ead. Synop multis Stirpibus & Obfervationibus curio- 
fis paffim infertis, cum Mufcorum Methodo & Hiftoria 
pleniore, &c. 1696. 

Epiftola ad D. Rjvinum de Methodo Plantarum in qoa 
Eiementa Botanica D. Tcurnefort tanguntur, 1696 

Differtatio de variis Plantarum Methodis, 1696. 

Stirp.Europ.extra Britannias nafcentium Sylloge,! ^94 

Synopf. Methodica Animalium Quadrupedum & Ser~ 
penrini Generis, 1693. 

Francifci Willughbeii HiftoriaPifcium cum Fig Re- 
cognovit, digeffit, iupplevit Jo l{aiw, Oxon. Fol. "1686. 

Ejufd. Ornirhologia cum Fig. edenteeod. 1676. 

The fame muchenlarged in E/giijh. 

Obfervations Typographical,Moral,and Ph) fiological, 
made in a Journy thro*feveral Parts of Europe, 8^.1673. 

Colleclion of unufual or local Englifh Words.with an 
Account of preparing Englifh Metalsfefc. 1 674 and 1691. 

Colleclion of EngUfh and other Proverbs.C^.1678, 

Methodus Infe&orum : feu Inic&a in Meihodum aii- 
qua'em Digefta. 

Hiftona infedorum. Lond. 1710. 4/0. 

A Perfuafive to a Holy Life, 1700. 

The Wifdom of God manifefted in the Works of ifce 
W^rin ,n ^wo Parrs. Jo wbich are addrd, An- Three Fhyfico-Theoldgical Difcourfes, &c, With pra° 
&ical Inferences, 1693. 

Mufei Petiveriani Centuria? X. Rariora Naturce con- 
tinens : Viz. Animalia, FojJMa, Plantas, ex Variis Mundi 
Piagis adve&a, Qrdine digefta & Nominibus propriis fig- 
tieta. A Jacobo Petiver. Pharmacop. Londini & Regue 
Societatis Socio. Lond. 1703. %vo. 

Gazophylacii NATV B^Al & A RTIS. Deca* 
des X. in thefe are contained the Figures 6£ above a 
Thoufand feveral Beafis, Birds, Fijhes, Reptiles, InfeEis, 
Shells, Plants, Corals ; as alfo divers FoffilU, Formed 
Stones, of Sea, and other Bodies ; with Medals, Coins, 
and other Cunofitics both in AB^T and NATVR^E-, 
with their Names, Places, and fhorn Dsjcriptions to each. 
London, 17 12. in 100 Copper-Plates. Folio. 

Aquatilium Animalium A MBOYN AZ&c.Qomz.m- 
ing near 400 Figwes, Engraven on Folio. Copper Plates 
6f Aquatick. Cruftaceous Animals ; as Lobjiers, Crave. 
Filh, Pravpns, Shrimps, Sea Vrchins, Eggs, Buttons, Starrs, 
Couries, Concks, Perymnljjes, itfelks, Oyftcrs, Mufclcs, Cock* 
ies,Friils, Purrs, Scallops, withdivers other forts of Sea 
and Bjver Sheil Fifh, all found about Amboyna and the 
Neighbouring Indian Shores ; with their Latin, Englifo, 
Dutch and Native Names. London, 17 13. Fol. 

Mr. James Petivers ENGLIS H HE t\BAL, in 
which will be the Figures Engraved on Copper-Plates, 6f 
above cne Thoufand Englijh Trees and Herbs ; adapted 
to that late Celebrated Botanift Mr. JOHN \AY'i 
Vniverfal Hijlory of PLANTS. One Hundred and 
Twenty of thefe are now ready to be Delivered upon 
jpaying Ten Shillings in Hand ; and in May next, on de» 
pofiting one Guinea, they fhall be madeup Six Hundred, 
and Ten Shillings mor~, when they amount to iooo s 
Trees and Herbs, all which fhall be of tfee Growth of 
Great-Britain and Ireland. 

N. B. Such Generous Patrons as wilr be pleafed rb' 
give one Guinea in Hand, (inftead of 1 o s ) to forward this 
"Work, fhall have a T A B L E Dedicated w them. 

Any Perfon Subfcribing for Five Baeks, ifolihave a Sixtk, Gratis. 
Subfcrifthns a re taken in, and the Figures delivered by Mr. Willim& 
Jmyt, at tke Prhms *Arim inSt, Panl'% Cfabrch-Yardr". ['3 INSECTORUM. 
NSECTA Latinis, Grxcis "Evtvii*, m 

utraque lingua ab incifuris quas in cor- 

^ pore habent, appellantur. Ariftot. lib. r. 

■\ Hiftori* Animal. cap. I. K^S JY 'ivT0(t& t« 

j) ca '{-gi KATzi td ffautb lnrofjtdt « b> Tolt 

■W V5T770/J, n W» TS70/J 76 $ 73?? T(cWi(rl. 

InfeSa autem appello, quorum corpus incifuris prajcin- 
gitur, aut in parte tantum fupina, aut etiam prom. 
Plinius fimiliter lib. n. cap. f. Infefta apfiellata ab inci- 
furis, qu<e nunc cervicum hco, nunc pecJorum atque alvi pr<£- 
sinffis feparant membra tenui modo fijiula coharentia. 

Infe£ta funt vel *^7w^off«7«, hoc eft, quas nullam 
fubeunt forms mutationem ; vel ««Ttt^wj?*^*, hoc 
eft, quse formam mutanc. 

Infe&a *£W7tf/«ofp«7t* funt vel *AimJk feu Pedibus defti* 
tuta, vel Pedata. Ex his nonnulla pellem aliquoties 
mutant. 

"Amte funt vel 

fTTsrreftria, feu extra aquas nafcentia, quse vel 
| j In terra nafcuntur ; Lumbrici terreftres, qui vel 
I I CMajores-, Lumbrici rerreftres vulgares, qm 
| 3 matucino tempore bini conjunfti paflim ob- 
I p fervantur, tjD^-S»0^m|6, Anglice difti. 
J • (^Minfres -, i. RuHeundi, majoribus concoloreg, 
A a, Firidtf. 
2. Virides. ^. Caudis fiavicantibus ; Anglice 

dEftifetafisf aiai. 

<L/tf intefiinis Atimalium, & primo 

fHominis ; Lumbrici inteftinorum, qui 4 funt 
J Generum ; nimirum, 1. Teretes : 2. Lati, Tae- 
niae difti. 3. Cucurbitini ; quos nonnulli ni- 
hil aliud efle volunt quam taeniarum parti- 
culas feu fragmenta difrupta. Verum D. 
Nicolaus Andri, M. D. Parifienfu, in libro D<? 
awn/V Vermium fpeciebus in corpore humano ena- 
tis, ccrpora fcaec, Solii difti lumbrici ova ef- 
fe contendit. Quem confule Tra£tatus prae- 
difti cap. 3. Artic. 2. 

Lumbrkos latos feu Tanias in duo genera di« 
ftinguit D. vf«<W ; nimirum, in Teniam pro- 
prie diftam, quae nec motum habet, nec ca- 
put formatum. ScSolium, quia /o&eftfeujo- 
litaria, in uno fc. corpore unica, quae & mo- 
vetur, & caput habet regulare, rotundum, 
verrucae fimile, quarum defcriptiones apud 
ipfum vide. 

4. Afcarides, quae in inteflino recl:o praeci- 
pue hofpitantur. 
K^Aliorum Animalium, 

Oblongi & pellucidi, Setae equinee craflitie, 

qui in cavo abdominis aut thoracis plu- 

rimorum Animalium perfaepe reperiun- 

tur; Vermiculi fettformes. 

Breves & craffiores ; qui in ventriculis & 

inteflinis equorum non raro gignuntur, 

* Angiice 5!5ott0 diai. 

Plerique Rei naluralis Auttres huc referunt Limaces tam 

Nudos, quam tefid cochleatd Tetlos. 
N. B. Lumbrki lati alia etiam Animalia prater homi' 
fiis infefiant, ut, v. g. canes fapijfime : quos tamen ab 
bumanis fpecie diverfbs effe aiunt. 
\Aquatica, feu quae verfantur in fluido, 

• fMajora ; quse inceflu fibi peculiari progrediuntur. 

} nam capite feu anteriore corporis extremitate fo- 

j lo affixa, caudam feu partem pofleriorem proxime' 

r ad illud trahunt, qua viciffim pari modo aflkaca- 

, 4 PUC fufloHunt, & quantum poflunt protrudunt, 

itenumqire K [*] 

iterumque folo affigunc, caudamque fublatam uc 
prius attrahunt j & hunc motum continuant : 
funtque vel 

{TeYetia ; quorum 3 differentiae, r. Medi- 

Icinalia, quse perforata cute fanguinem 
e corpore Animalium exugunt, Hiru- 
.. dines; quorum corpora ftriis fecun- 
< dum longitudinem variantur. 2. Vul- 

igaria fubnigra. 3. Marina cinerea. Hs 
omnes tres habent in ere carunculas 
dentiformes. 
\^Lata & tenuia; minora Hirudinibus, & 
% , . Japidibus ut plurimum in fundo ri- 

vulorum jacentibus adhaerentia. 
l_Mnwa, modo a praedi&o diverfo incedentia, quae 
func vel 

r Terctia ; qute vel 1. Nigrum, duobus in capke 
| parvis cornubus, in frigidis montium ex- 
j celforum fcaturiginibusTapillis adhserefcens. 
^ i. R.ubens : digitali longitudine, cauda for- 
} cipata, in fpiras convoluta, quod in fundis 
| ftagnorum aut pifcinarum liinofis non raro 
| kivenitur. 

^Lata ; Animalcula funt perexigua tenuia, 
Rhombo pifci corporis figura fimilia, vel 
in aquis degentia, vel in ramis pori biliarii 
in ovibus. $luke$ nonnullis di&a. 

Infe&a oiutTnfMfflcoTvt, Pedata. 

Hsec pro numero pedum dividi polTunt in 1. Hexa- 
poda, a. Ottapoda, 3. TgMttfS^jcswA^Wk, 4. ne- 

j~i. Hexapoda, feu fex pedibus inftru&a, funt vel 
Terreflria, quae vel 
rMajora ; eaque vel 

rLatiora, r. Subflavum in truncis leu 
ligno Quercuum putridorum degens : 
X. Nigrum in terra nafcens, Vermivo- 
rum Mouffeto di&um. 3. Nigrum fub- 
terraneum, caud& forcipata. 4. AI- 
A'i bidum ; U3 

1 bidum pun&is nigris quadratis in dor- 

I fo - 

\Tsrelia, i. Colore albicante in farina 

natum, Farinarium. Huic congeneres 
obfervantur alis variae fpecies, in Hgnis 
putridis, aut etiam in terra ortae, co- 
lorffius diffarentes, nimirum, vel ca- ' 
ftaneo, vel albido, duabus in caudS. 
maculis nigris, vel duabus e caudl 
fpinulis emergentibus. 
l^Minom ; feu 

*~ Animalihus infefia, 

COdere foetido infignis, Cimex. Cfje 

< £©alUIottfe. 

(_Nonfa>tens, r, Ricinus, Cije Cic&. 

2. Pediculus vulgaris, Cije COttts 

tttOtt Itoufe. 3. Pediculus ferus 

feu inguinalis, Ci)e Crab^Ottfe. 

4. Pulex, Ci?e Jflea. His ad- 

dendce funt varisa Ricinorum & 

Pediculorum fpecies, oves, por- 

cos, aliaque animalia infeftantes. 

LAnimalibus nen molefta, 1. Velox & agile % 

m libris & ligno putrido nafcens, mag- 

nitudine & figura pediculi. 2. Cor- 

pore pradongo, cauda forcipata. 3. 

Nigrum in floribus Chelidonii mino- 

ris obfervatum. 4. Albicans fubter- 

raneum. 5. Saltatrix Locuftarum in 

modum. Haec tria proxime fcripta 

corporis figura ad Stapbylirium acce- 

dunt. 

L%. Aquatica, 1. Pediculus maTinus grandis, pif- 
cibus adhsrens, 4 pedibus genuinis, uncis uh= 
guiculis armatis, & duobus parvis fpuriis. 2. 
Squilla fluviatilis, cauda pyramidali curn dua- 
bus fetis. 
1. OiJapoda 

JCaudata, cum aculeo in extrema cauda, Scorpi?. 
TtNon caudata, j. Araneus, qui vel textrinam non 
exercens, cruribus praelongis, oculis binis, Opi- 

■ //#, <®%t ^epijem 

Hujus 


I [5] 

Hujus tres differentias novimus, Majorem, Mediam, 

8c Minorem,vel textrinam exercentes j vel i. Ab- 

domine tumido, fubrotundo & elaro, ut Arama 

ColceBrenfis difta : vel 2. Thorace feu media corpo- 

ris regione prsegrandi, & abdomini ipfi aquali : 

vel 3. Abdomine prcelongo, inter arundines, juncos, 

& gramina frequens. Horum forcipes longiores 

funt, magifque confpicui quam aliorum. 

1. Ricini OBapodes, qui vel comprsferes funt, colovh 

caftanei, vagi feu ambulones, fupra animaiium cu- 

tem reptantes, non tamen ei fe affigentes ; vel /a- 

midiores cuti fe affigentes, fubcoerulei. 

3- Syww, Angl. ^rtesf. Hujus generis minimi. 

3- TtKsasiffVj/uXiyJiTrcJkfQU 14 pedibus donata.AsEtLi, 

I quorum tres ipecies novimus, 1. Maritimus eft, ia 

rupibus degens, reliquis major & longior. &.' Li- 

vidus, qui in globulum fe convolvit, Angl. i©oo3~ 

iice anrj ^»0 ant) C!j«fe=3U3Rg8. 3. jftmaut, 

cauda bifurca, minus gibbus quam Lividus, nec in 

globum fe colligens. His addenda, r. Afelhis mari- 

nus ffgurae brevioris, in globulum fe convolvens, 

a. .*$e$w aquarmn dtihiur*, binas habens in cauda 

fetas, crura Jongiora. 3. P«/<w aqtiaticus, fquiike 

nonnihil fimilis, fakatrix, tum in aquis fallis, mta 

in dulcibus degens. 4. Pediadus aquaticus, pifcibus 

infeflus, quibus adhaerefcit. Hujus datur fpecies 

caudata, duabus fc. in cauda produ&ioribus fetis. 

Pedibus yiginti quatuor : anterioribus o£to minoribu«, 

poflerioribus fexdecim majoribus, figurse diverfe, 

corpore longo ; cujus duje obfervanrur fpecies, al- 

tera raajor, coloris obfcurioris, in rupibus marici^ 

mis degens ; altera coloris argentci in domibus. 

| Pedibus triginta ; Animalculum oblongum, coloris ca- 

' ilanei, corpore pleno feu compreffo, fub lignis leu 

1 trurrtis arborum plerumque latitans, velox & 3- 

I gilis. 

L4- ItoXuTnJbt» 

{Tmefiri», quse funt corpore vel 
j CTcreti feu fubntundo, ilngulis crurum conjV 
I J gationibus, e medio ventre proxime, feu 
4 y ex eodem puncto ortis, Julus. 
I QP/ano feu nmgrefo, pedibus non e medio [6] 

ve.ltris, fed e kceribus ortis ; Scohpen- 
dra. 
\_Aquatica, quorum tres novimus difFerentias, i. 
Corpore tereti, feu fubrotundo, pedibus 38, qui- 
bus pro efca ad pifcandum utuntur, 2tttg0 Cor- 
nubienfibus di£h. 1. Corpore plano, Scolopendra 
marina. 3. Jnimakulum bicorpor, feu bicaudatum 
in petrarum ioraminibus fub aquis latitans, in 
raari prope Liburuum obfervatum. 

Hanc Methodum Infe&orum intranfmutabillum D. Fran- 
cijco Willugbby debemus. 

Ixfe&a iManbfjyptpvyfycc 

^Equuntur Tnfefta u*T*fM>p<pt:/ufy& ) h. e. quae mutati- 
3 onem aliquam fornis paduntur ; in quibus difpo- 
nendis Methodus Swammerdammima, a variis Cranfmuta- 
tionum modis §c ordinibus defumpta, prs aliis nobis 
arridet. 

Prima ^Tranfmutationis fpecies (Svjammerdawmio fe- 
cunda ) inftantanea eft, nulla inter veterem & novam 
formam interpofita quiete aut ettrniq,. Hujus ordinis 
Infefra non amittunt motum eo tempore quo pellicu- 
laoi vertunt, veriim omni motu eundi, currendi, faltan- 
di, & fimilibus ad efcam inveniendam gaudent, neque 
eo deftituuntur, nifi eopfe fortaffe momento, quo exu- 
vias exuunt. Secundus igitur mutationis ordo Cdefcri- 
bente Swammerdammii, ) eit, quando vermiculus priori 
nymp.hai forma, qua in ovo abfqua alimento confpici- 
ebatur, reiicla, paullatim afTutjipCis alimentis, per epige- 
nefin in raembra evidentiora excrefcit, donec dein ice- 
rum in ,alcerain nympham abeat, non tamen motus ex- 
pertem, tx qua., ceu Infeclum alatum in lucem prodic. 

Hujus generis funt, 1. Libella feu Perla. Prodeunt 
autem LibelU ex Infeftis hexapodibus, Mouffeto, p. 322. 
pro pulicibus marinis depiciis, 8c pag. praeced. pro Lo- 
cuftis aquaticis. Ex horum cruftis leu cute cruftacea 
erumpunt Llbeila, per fifTuram, quse incipic incer ocu- 
los, Sc continuatur ad radicem rudimentorum alarum, 
ubi lateraii utrinque fiflurce plerunque conjungitur, ob- 
fervante D. Wilh.ghby. Horum [1] 

Horutn coltus, ex fentenria Svpattmtrdatr.mii, mirabilis 
eft, & captum omnem humanum fuperans. Mafculus 
enim dum per aerem volans, in eodem libratus, jnnu- 
meros pingit, horfum & illorfum ludibundus, mcean- 
dros, atque eundem centum gyris diffindit ; ineflabili 
dexteritate novit, qui fuce fcemella? caudam porrigat, ' 
quam illa inter oculorum capitifque conrinia recaptarn 
pediculis fuis igneo amore tenerrimo circumpkcutur, <k 
benevolentia maritali blandiens, circumfletflt naruralia 
iua, fita in extremitate caudse, ad mariri fui virilia, in 
medio abdomirre prominula, rorem genitalem depluen- 
tia. 

1. Cimices Jylvejfres nihil cum Cimicibus leclrulariis 
commune habentes, prseter foetorem. Horum notoe cha- 
rafterifticse, adnotante D. IVillughby, funt, i. Longa pro- 
bofcis, fub ventrem flexa, refta, & non fpiralis. z. A- 
]ae fuperiores ad medium fere craffe & coriaceae, dein- 
de tenues & membranacece. 3. Forma Crucis S. An- 
drece in dorfo, ex concurfu membranacece & coriace«e 
partis alarum. In ipfo tranfmutandi aftu infe&um hoc 
vidimus. Sunt autem Cimices fylveflres vel Ternftres^ 
vel Aquatici. Terreftres figurs vel latioris. quorum 16 
fpecies obfervavit & defcripfit D. Wilkghby ; vel longig. 
ris, quorum feptem. 

q. LccuJ}*, quas ad Infecla e*V«7*£«??»7a; refert D. 
Wilhghby. Quin & Sssammerdammius ipft fatetur, Nym- 
pham-vermiculum in hoc Infeclo vix differre a Locuffa - 
hoc eft, animalculum quod ex ovo LocuftVexir, & Lo- 
cuftae forma nutritur & crefcit, non aliter differt a Lo» 
cufta, quam quod ahe in Locufta expanfse, & corpufcu» 
lo fuperinftratgs fint, in nympha illa pracedanea quatuor 
globuiis, ceu in libellis, convolurae confpiciantur. 

Locuftse nonnullse alarum ad fe invicem, aliae alarum 
ad pedes pofteriores celeri afFri&u ftridorem edunt. Ob- 
fervavit Swammerdammius , non fcemellas, fed folos ma- 
fculos cantillare. Locufts Mantes dicuntur, quss thora- 
ce funt prselongo, & pedes primores ad ccelum fere 
femper fuftollunt. 

4. GrylU campeftrss. In hoc etiam genere mafculi fo- 
lummodo cantillant- 

5. Grylli domeftici, Ctfcfeet^. Horum Uterque ftri- 
dorem edunt Locuftarum inftar eum quibus genere con- 
vsnire videntujr. 6\ Gryi- [8] 

6. Gryllo-talpa etiam ad idem Genus pertinent; quse 
itidem quaterna in dorfo tubercula alarum receptacula 
oftendit. 

7. Cicadam huic ordini adfcnbendam cenfer Swammer- 
dammius, quod Jldrovandus depinxerit nobis Tettigeme- 
rram, cum tuberculis in dorfo prominulis, quibus, ceu 
in globo flores, continentur alae hujus Infe£ti. 

8. Biattam etiam huc fpe&are exiftimat idem Swam- 
merdam, in qua tubercula toties dicta primulum tantum 
prodeuntia obfervavit 

9. Tipufe aquaticae fupra aquarum fuperficiem celer- 
rime currentes. Aculeum ut Cimices in ore habent. 
Swammerd. 

io. Scorpius aquaticus, qui aculeum fuum ore quoque 
circumgerit. 

11. Mufca aquatice, quas Apes amphibias Aldrovandus , 
at Apes feras Jonftonus dixerunt, quarum 4 fpecies pof- 
iidebat D. Swarnmerdam. 

12. Hemerobius feu Ephemera 5c Diaria S-wammerdam- 
rnii : de quo integrum librum fcripfit. 

13. Tandem Forficula, feu Auricularia, ad hunc ordi- 
nern fpe&at. Cujus- ( inquit Swammerdam.) penes nos 
eft ipfum Infectum alis jam expanfis, necnon Nympha- 
vermiculus. Alarumrefpectu cum Scarabseis convenifj, 
ni fi quod vaginse alas tegentes multo minores & bre- 
viores fint. Eorficulas fi in loco aliquo^ tabulave fcirpo 
huc illuc repuleris, expanfis continub alis, quaj fab ely- 
tris conduntur, avolant. Mouffet. 175. Ecunda Tranfrnutationis fpecies Infe&a ea comple- 
ftitur, quae duplicem metamorphofin fubeunt, 1. 
inrChryfalida aut quoddarn ei analogum ; %. in animal- 
culum volatile aut alatum. Hujus ordinis Infe&a ante 
mutationem aliquandiu quiefcunt, nec fe loco movent, 
& inediam patiuntur. Dividi autem pofiunt alarum re- 
fpeclu, in • u ; - 

T KbasMs^, feu Vaginipenma, ScaraUi. T&zmt$, 
X&tthvT&j feu alis dete&is, qu# vel alis funt 

Farinmh ; £ [9] 

J Farixaceis ; Papiliones, &c. 51$«tterfifeS?. 
"iMembranaceis ; Apes, MwsciE, & C . Hsc autam 
funt vel 

i Ai-rfe» Bipmiia. 

j. Scarabaei dividi pofiunt vel Corntium refpe&u iri 
f&tfkoznem, Bucerota, Cervum volantem, feu Tattrum : vel 2. 
& praecipue antennarum, in plura genera, e quibus prje. 
cipua furitj Capricorni di&i : vel 3. motus refpc&u, ut 
Saltatrices, qui feu proni feu fupirii, capite & thorace" 
ad humurri retinendo exfultant in aera ; uride illis- no- 
men Scarabai-Locufrk dedit D. Swammerdam. item Sonice- 
fhdli SiHfmmerdammit di&i, ^>catl» =^oatcijCiaf noftratibus : 
vel 4. a colore, Cmthttrides. 

X. Cicindela e ScarabsoTum genere eft, impennem in« 
telligo : nam & in aliis Infe&orum volantium generibus 
fcemins impennes funt, ut v. g. Formicis. Eruditiflimus 
Vir D. Benjantin Allen, M. Bac. sftivo tempore, no&e 
fera ad lucernam in conclavi accenfam Cicindelas ma- 
res fajpilfime ad foeminas in pyxide aperta ibidem adfer- 
vatas fponte advolane, cumque iis coivifle non femel 
tantum, fed fsepius obfervavit : Volantes autem quamvis 
plures una ruerant, nunquam ad fe mutuo appropinquaffe', 
alidfve cum aliis rem habuifle vidit. Idem olim a fe 
wbfervatum fcribit D. Carolus Vintimiglia, in Epiftola ad 
D. Fab. Golumnam. 

3. Staphylmus ; qui tum figura corporis angufta" & ob- 
longa, tum vaginarum parvitate & brevitate, unde nut- 
Kth&hifll&S D. Willughby dicitur, a Scarabaso differt. Mx- 
rum certe, tantas alas, quibus tam perniciter volat, intra 
tantillarum vaginarum anguftias, complicari & concludi 
pofle. 

4. Profcarabaus, Ctye tDiU*j5tet\t Anglice, fic di&us 
quia paululutn compreflus oleum ab articulis undique 
emittit. Hic elytra feu vagirias habet, fednullas fub- 
tus alas, quantum nobis ha&enus obfervare licujt. 

Anelytra alis farinaceis Papiliones dicuritrir, funtque vel 
Dittrna ; vel iJoEturna, feu PhaUna. 

Diurnarum nota certiflima eft, Antennas habere clava- 
cas ; cui adde alis ere&is federe, & ex Aurelia angulofa 
prodire. Harum cirriter 50 fpecies in Anglia. obfervavi- 
$BUS, S Neffunrs Noftuma feu Phalaenae numerofifiim» funt, nec ad me- 
thodum claram facile reduci poftunc. 

Nos eas clarioris intelle&us Sc memorise causa, primo 
in Geomttrigenas, hoc cft, quae ex erucis 8 aut 10 pedi- 
bus donatis prodeunt. Erucae hse Geometr* dicuntur ab 
inceflus modo, anfatim ; -2. in eas guas ex erucis 14 pe- 
dibus inftru&is oriuntur, dividimus. Ex harum quia nu- 
merofiflimse funt acervo exemimus 1. Ph&l&ms fafciatas, 
h. e. quarum alse area tranfversa latiufcula una vel 
diverfi a reliqua. ala coloris dividuntur. 2. Phalaenas //- 
neatas, h. e. quarum 3lae linea pariter tranfversl, una 
vel pluribus, infigniuntur. 3. Phalanas pnriEtataf, h. e. 
quarum alse punfto, unico vel pluribus notantur. His 
exemptis reliquas mifcellaneas magnitudinis refpe&u in 
vnaximas, medias, minores, & minimas diftribuimus. Quse 
genera arbitraria efle, & a natura minime definita ag- 
nofcimus. 

In harum nonnullis praeeipue & maximis, alae inte- 
riores cum fedent ukra exteriores ad imum excurrunt. 
2. In aliis alse oculatae funt, feu maculis ophthalmoidibu?, 
vel in fingulis alis fingulis, vel in interioribus tantum 
pulchre depi&is. 3. Cauda fed prsecipuk alis anguftis 
funt & acutis : quas Pradatrices feu Accipitrinas vocant. 

Papilionum longiorum alis pennatis prasdi&arum ge- 
nus ab aliis omnibus Ionge diftin&um, per oblivionem 
psene pr&teriiflemus. 

4. Alis membranaceis praedita funt Apcs, Bombylii, Fi. 
fpa, Crabrones, &c. Eombyliorum in gramine nidifican- 
tium Eulae feu Vermiculi ex ovis prodeuntes glabrae 
funs, colore carneo-albicante, in annulos divifae, ven- 
tre planiore, dorfo gibbo & elato, roftro acutiore, cau- 
da obtufiore, erithaca aut materia quadam erithacae Ci- 
mHi circundata;, quae eis pro alimento infervit, in qua 
latitantes in globulum fere convolvuntur, cauda" ad 
caput addu&a afellorum inftar. Cum juftam magnitu- 
dinem adeptae funt, folliculos validos & velut coriace- 
os fiblmetipfis texunt, iifque inelufi in Nymphas mu- 
tantur, cumque debitam pcrfe&ioHem & partium folidi- 
tatern aflecutae funt, dirupto aut cxefo folliculo apum 
forma prodcunt- v 

Eundem tranflhutationum ordinera proculdubio ob- 
fexvant Afes, Crabronti, Vtftts, &c 

Cuiex H'3 

CaUx vulgaris huc pertinet, quem Swammerdammus ao 
curate defcribit Hifi. Infect. p. 95. Edit. Lat. 

Ad hunc ordinem Formic* etiam fpe£tant ; e quorum 
ovis primo excluduntur Vermiculi Apodes, qui in Au- 
relias tranfmutantur ; deinde in Formicas exeunt. N. B. 
In rionnullis Formicarum cumulis pro Aureliis Nym- 
phas nudas obfervavimus. 

Huc refert D. Swammtrdam 1. Mufcam chryfopin ipS 
di&am. 2. Mufcam florilegam nigram, infeftiffimam 
florefcenti veri. Solent hae quandoqus gregatim hortos 
campofque fuo flore fpoliare, adeoque extinguere fpem 
inni. 3. Mufcam papilioni cemulam. 4. Mufcam fcor- 
pionem. 5. Mufcam carnivoram, quam Belg* C<efarem 
vocant. 6. Mufcarum vulgarium 14 fpecies ; necnon 7. 
Mufcarum rariorum viginti quatuor. 

Huc etiam referendas fnnt Mufcae papilionaceae e Phry- 
ganeis ortae, obfervante D. Wilhghby. qui Phryganei <vulga» 
ris metamorphofes fic defcribit. Menfejulio ( inquit) 
c theca feu integumentis ereptat, & pellem mutat. Pe- 
des & antenns fiunt longiores & alarum primordia fub 
pe&ore, ut in Aureliis, apparent, fed illis vivacior eft 
muk& & primo pedum pari inftftit : non ita multo poft 
denuo cutim exuit, & Mufca papilioniformis _ prodit, 
pedibus longioribus, colore ruftb-fufco, antennis dire* 
fte antrorfum extenfis, oculis nigvis protuberantibus. 

Infe&orum aquaticorum thecis fe protegentium dxffe- 
lentiae, ex obfervatione D. Willughby. 

Infefta aquatica thecis fe contegentia, funt vel thect 
C Immobili, feu lapidibus affixa ; corpore vel 
\ fSuhotunde, cum filamentis ad latera. _ 
~j i Plano & comprejjhre, abfque filamentis. 
C Mobili aut fortatili, migratorid, Phryganea vulgd di&a 
filamentis tam in doilo, quam in lateribus donata, 
quibus thecis firmiter adhasrefcunt, caput & pedes 
referentia, cum tribus ultra pedes tuberculis, quts 
pro libitu erigere aut exerere poffunt, ad impedien- 
dum ne thecs inter ambulandum capitibus incum- 
bentes negotium eis faceflant. Suntque vcl the- 
cjs 

B Z ReKis [ n 3 

B-tSfis, vel habentibus 

Fejiueas agglutinatas, eafgue vel 

~ Paralklas, quorum du* fpecies, I. Major 
duas uncias ionga, z. Minor & vulga- 
tiffima, ^trawstfDOjroiS. 
Tranpverfas & brtviores, quibus interdum 
admifcentur lapilli & conchulx. 
Fejiucas mllas adhaerentes, fed lapillos aut are- 
nuJas, quffi vel 

STtretes, vermiculis intus CotJhaitS di- 

(_Plana feu cemfreff* 

" Lapittis majufculis thecs lateribus 
adhaerentibus, nunquam fupins 
aut pronae parti, unde neceffario 
planae aut compreffie apparent. 
Nallis ad lattra adhaerentibus la- 
pillis, fed theca utringue in te- 
nuem marginem feu limbuin 
procurrente, velut alas quaf- 
dam ; theca planiore Sc com- 
preffiore quam in fuperiore. 
l_Ineur<vis, feu cornutis mavis dicere. Sunt enim 
horum thecae incurvje, & una extremitate majo- 
re, altera minore. Harum 4 novimus differeri- 
tias, nimiium, Wgrum majus & minus, cinere- 
um majus & minus. 

Haee omnia mufcas producunr alis pera.mph's, Papili- 
cnum semulis. Horum Nymphas, nimurum ex iis ver- 
miculis oriundas, qui inflar Teftudinurn domunculas 
faas fecum circumferunt, quas intra nymphefcunt, ex 
quibus Nymphis poftea priuntur parvuiae Mufcae. D. 
iisammerdam ad quartum fuum tranfmutationum ordi- 
nem refert ; cum rtoftra fententia ad Tertium perti- 
neanr, quia pellem bis matant ; prima vice Vermi- 
euli, alte.-i. Aurelise. feu Nympbs ; non autem vermiculi 
pellem retinent, & limul cum illa Aureliae exuunt : quse 
jhujus Generis eft chara&erifrrca. In eo etiam errare 
vicietur, quod Mufcas hsfce parvulas appeljat. 

InfeclQ" Infeftorum Secundi hujus generis, t\ls membramcels 

praeditorum, Tabula. 
Hacc vel funt 

, r T^£sfcr7i£jr, feu Qjtadripennis, vel 

j Gregari» & Favifita, vel 
| \ f MMifit* ; corpore 

• l 'CLingiere, anguftitre & glabrhre j AfiS 
J < Mansusta. 

j J (_Brtviere, latiire, & hirfutt ; Bcm»y* 

• / liu». 
I ^ Ntn mtllifica, 

IJAtajira; Crabrsne». 
\Hintra; Vespje. 
LSoUtaria, non Gregaria neque Favifica. 
^ Apftrmia. 
\ Vtfpifsrmia, eaqua vel corpore 

^Brtviore & bahitiire,abdomm<z Thon- 
ci prope admota, MusciE Vsspi- 

FORMES. 

Angufiitrt & prtduffiore, abdomine te-" 
nui Sc longa fiftula Thoraci adnexo ; 

VBiPiE ICHNSUMONIS j qU£ Vfil 

majores vel miverts. 
Papilitniferrxia, e Phryganejs feu vermicu- 
i lis domipoTtis oriunda. 
{jStticaud* ieu tripilia. 
^&y]i&, feu Biptnnia, Culbx. TErtia MetamorphofettS, fpecies fimple-x eft e ver- 
miculo in animalculum volatile, interpofita ali- 
qua quiete & dtwif- 

' Hanc fic defcribit S-mammtrdammius, Quartus itafue 
ordo mutationum eft, quando vermiculus ex ovo ex- 
clufus paullatim ab aflumpto extrinfecus alimento, fiib 
velamine feu cuticula fiaa in membra reliqua fuccrefcit, 
donec tandem in illo velamento, quod non, ut gui- 
Bem reliqui vermiculi nymphefcentes, exuit, nympb* 
fubit figuram, & omni motu deftituitur, qui tamen mo- 

tus. C '4 D 

res, evaporatione fuperfbji humoris, paucis diebus rnter- 
je&is recuperatur. Hinc etiam cum hoc Infe&um Nym- 
phas exuvias exuit, duplicem quafi feneftam rejicis feu 
binas cuticulas, quarum exterior^ eft paulo crafllor ; cum 
reliquse Nymphae nonnifi fimplicem membranam exuvi- 
arum modo rejiciunt. 

i . Huc pertinent Mufca camari*, quarum ab. ovo mu- 
tationum proceffum fic defcribit D. Willughby. Ova Mu- 
fcarum alba funt, oblonga, ex quibus erepit, & puta- 
mina vacua relinquit Eula feu Vermiculus, nunquam nec 
in ultima tranfmutatione, Eruearum, &c. modo, cutem 
exuit ; fed cutis paulJatim indurefcit & contrahitur, do- 
riec tandem abeat in figuram oblongc*rotundam, an»u- 
lis diftinftam, coloris ex fufco fpadicei, in quo & ca- 
put & cauda facile adhuc poflunt diftingui. Tandem 
duabus fimul pellibus exutis Mttfce carnarie forma crum- 

2s. Huic ordini adferendae funt Nymph* <vermiformes, 
ex contra&is in rotundiorem formam vcrmiculis ori- 
undce, quas deprehendimus in vermium erucammque 
corpufculis prima initia feu alimenta fua babere. Ex 
iifdem vermiculis velameato fuo abditis, atque inibi im- 
rnobiliter nymphefcentibus, interjefto paucorum dierum 
fpatio, multas & diverfas Mufcarum fpecies exoriri vi- 
dimus. Sroammerdam. At non folus fuit D. Swammerdam 
qui hasc Infe&a, fc. vermiculos obfervavit. Viderunt 
& defcripferunt infignes Viri D. Willughby & D. Lijier, 
qui pluribus de eorum origine agit. 

3. Huic ordini addimus Nymphas mermiformes, quas ali- 
cquin vermicultmm ova appellant, ex corrugatis in ro- 
tundiorem f©rmam vermiculis oriundas, qui dicuntur e 
putrefcentibus Chryfalidum corpufculis generari. Qui- 
bus ex vermiculis intra cuticulam fuam abditis, atque ita 
nymphefcentibus, paucis diebus praeterlapfis, exoriuntur 
varias Nympharum fpecies. Svaammerd. 

4. Ad hunc ordinem Nymphas vermiformes referimus, 
quse ex vermiculis intra Chryfalides corrugatis, atque il- 
Jic intra cuticulam fuam oviformem mutatis generantur. 
Koc tamcn paulo rariiis contingit, quandoquidem hi ver- 
miculi, ubi fufficienti robore adoluerunt, plerunque ex 
Aureliis prorepunt. 

5. T«Rdera ['5}.. 

5. Tandem huic ordini adfcribic Njimpham vtrmifer- 
mtm ejus Infe£ti, cui Goedartius nomen fecit Jpti man- 
fueta, cum potius flt Mujca Jierctraria, quse «riginem 
vermiculo debet longiffime- caudato, & Jatrinarum in- 
colac. Hic vermiculus, uc omnes recenfiri (inquir) paul- 
lum indurefcit, & intus intra cuticulam non reje£t?.m 
mutatur in Nympham. 

6. Reliquas plerafque mufcas quas ad hoc Genus refert 
D. Swammirdam, nobis ad prsecedens pctius pertinere vi- 
dentur. Nam quas decimo tertio in loco ad hunc mu- 
tationis ordinem accenfet, Nymphse ex iis mermiculis c- 
rinnd*, ^ui infiar tefiudimm dmmculat fttas fecum circum- 
ferunt, intra tjuat nym^hjfcmt ; ex obfervatione D. Wtl- 
lughby, duplicem pellem exuere, non fimul, fed unam 
poft aliam, jam diximus. 

Quas etiam decimo quarto in loco huic ordini dohari 
poflc cenfet, nimirum, Nymphs in verrucofis plantarum 
arborumque excrefcentiis, &c. repertae, ad prscedentem 
potius fpe&ant. Nam curiofiffimus Mentzelius Ephem. Ger- 
man. Ann. 12. Obferv. io. fpongiolas aliquot Rofe ca- 
ninse diflecuit, ut interiora per]uftraret ; Sc invenic in 
quibufdam cellulis termites parvos, albos, incurvatos, 
(quos etiam menfibus Martio & Aprili in fpongiolis 
obfervavit) iii plurimis autem pupu-las albicantes cum 
capituJis fuis cxquifite vifibiiibus ; in quibus oculi ni- 
gricantes prominebant. Sedebant autem in loculis fuis 
tanquam Embryo in utero materno. 

Die feptimo Julii difle&ae fpongiolse embryones om- 
nes fuis jam cceli & purpurae coloribus veftitos exhibe- 
Teant ; indicio quod in cellulis fuis eruculae feu termi- 
tes in pupulas, ex his \i\ vefpulas perfe&as tranfmuten- 
tur. 

Nec dubito quin eafdem mutationes fubeant mufcac 
illae parvffi quse originem fuam debent vermiculis illis 
qu® ex Erueis Brajjicarii: exeunt, fibique telas fericeas 
flavas texunt, de quibus in catalogo Plantarum Canta- 
brigienftum egimus. Hoc genus mufcarum plurimas funt 
fpecies, non enim Brafficarias tantrtm Erucas compun- 
gunt mufcae illae audaces, quadripennes, quas Fefpai ich- 
?ieumonas vocant, inque earum corpora ova fua imrriic- 
tunt, fed plurimas ajias ex obfervatione noftra ; ova ibi- 
«dem foventui donee vermiculos excludunr. . VermicuJi pafti donec perfe&i fuht ex Erueis emmpunt, & telas fi- 
bi quamprimum texunt, non tamen omnes colore flavas, 
ffed no» pauciores albas. 

Quid plura? Nobis, ut verum fateamur, Mufcarum 
plmitnanim origines & tfanfmutationes nondum fatis 
perfpeclas funr. Ferum ex Amicorum obfervationibus 
cernmunicandis accuratiorem Mufcarum Methodum nos 
brevi eempofituros fperamus. 
- ■ v->^' 


o